Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 15.2.1648 Olof von Börger Olaus Hermanni, Viburgensis U160. Vht: viipurilainen kauppias, raatimies Herman von Börger (von Borgen) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Olofsdotter Winter. Depositio 15.2.1648. Ylioppilas Tartossa 15.2.1648. Ylioppilas Rostockissa 9.1648 Olaus a Borger Wiburgo-Carelius. Respondentti Tartossa 28.6.1651, pr. tähtit., fys. ja lainopin prof. Joh. Erici Stregnensis. Respondentti Tartossa 1652, pr. Joh. Erici Stregnensis. Respondentti Tartossa 27.2.1652, pr. teol. prof. Andr. Virginius. — Inkeren kappalainen Inkerissä 1650. Nevanlinnan triviaalikoulun konrehtori 1655. Lapinjärven kirkkoherran apulainen 1656. Armovuodensaarnaaja Kerimäellä 1657, kirkkoherra 1659. † Kerimäellä 1679.

Pso: Anna Tomasdotter tämän 1. avioliitossa († 1705).

Pson seur. aviomies: Kerimäen ent. kirkkoherra Olof Krogerus 2120 (yo 1671, † 1711).

Veli: Henrik von Borgen 1087 (yo 1655).

Poika: vouti Herman von Börgen 3694 (yo 1690, † ~1711).

Lanko: Sakkolan kirkkoherra Gabriel Hermigius, myöh. Hermigier U1222 († ~1679).

Lanko: Kerimäen kappalainen Olof Ivanander 2121 (yo 1671, † 1683).

Viittauksia: KA mf. ES 2002 (oo 3) Säämingin ja Kerimäen käräjät 14.–16.7.1659 (Förekom Kyrkieherden i Kierimäki Wördige H:r Olof och kärde till Lars Andersson Kosoinen om et stycke jord Lautalahden Kangas som ähr förder ibland Kerimäki Prestebools jordstycken i gambla Ny Slåtz jordebooken), Säämingin ja Kerimäen käräjät 21.–22.10.1659 (Jorde twisten emillan Kyrckieherden i Kerimäki och Lars Andersson Kosoinen), Säämingin ja Kerimäen käräjät 15.–19.1.1661 (Kyrkioherden j Kärremäcki H:r Olof), Säämingin ja Kerimäen käräjät 12.–17.8.1661 (Emedan som Kyrkioherden j Kerremäcki H:r Olof beswerer sigh öfuer sine Socknemän som skulle the mestedeelen wara sinnade at draga uthj Kexsholms lähn och sigh dher nedsättia, förwägrandes honom dhen Rättigheet som medh rätta honom tillkommer); KA mf. ES 2003 (oo 4) Säämingin ja Kerimäen käräjät 16.–19.1.1665 s. 45, Säämingin ja Kerimäen käräjät 13.–15.8.1666 s. 156, Kerimäen käräjät 19.–20.7.1667 s. 92, Kerimäen käräjät 16.–18.11.1668 s. 237, 242, Kerimäen käräjät 14.–15.6.1669 s. 95 (Kyrckioheerden Wyrdige och Wällärde H:r Olaus á Börger Angaf huru såsom Festo Palmarum någre opå Kyrckiobackan effter Kyrckiotijdenn hafua druckit och slagitz Gudh och alla Menniskior till stoort förargellsse), Kerimäen käräjät 18.–21.6.1670 s. 92 (Effter Pastoris Wyrdige och Wällerde H: Olai a Börgers begäran Publicerades at intet lik skall nedgräffuas uthj holmar som för een deel brukat haffua uthan at dhe föres till Kyrkiegården och dhem af Presterskapet begrafua låta); KA mf. ES 2004 (oo 5) Kerimäen käräjät 14.–16.11.1672 s. 102 (Kyrkioherden wyrdige herr Olaus â Börger), 110 (Fordom Kyrkioherdens och Probstens Sal: Herr Påål Olaj Käre dotter Jungfru Malin Påålsdotter ... Huilken och seder mehra blef af Thomass Thomasson gifft ... hennes Swåger Kyrkioherden wyrdige herr Olof â Börgell), Kerimäen käräjät 8.–9.7.1673 f. 21, Kerimäen käräjät 19.–21.11.1674 f. 105v, Kerimäen käräjät 13.–14.1.1675 f. 14v, Kerimäen käräjät 11.–12.11.1679 s. 100 (Erich Mårthensson Fullmehtigadt aff Kyrkioherdens Sahl: H:r Oloff A: Borgers Enkia dygdesamme hust: Anna Thomas dåtter); KA mf. ES 2005 (oo 6) Kerimäen käräjät 6.–7.2.1685 s. 85 (För detta Kyrkioheerdens i Kärimäkj sahl: H:r Oluf Borgerj Enckia dygdesamma hustru Anna Thomasdotter berättade huru såssom hennes sahl: Man esom offtast een Särdeeles Disposition om sin egendoom gordt hafwer, dåck munteligen, och såssom samma Disposition nu bestrides, begiärade hon att hennes Witne Examineras måtte, och ehuru wäll denna Arfsaak här in Loco af dömmas borde, alldenstundh arfwet här fallet, och ingen Stadzrätt Competerar, dock lijka wäll effter een instendig begiäran, blef producerat, Nils Naukarin hwilken berättade att enär sahl: Oluf Borgerus ifrån Wijborg heem kom, och berättade sig föreent hafwa medh sin Stiufmoder om 700 D: K:m:t hwilka penningar effter Stiufmodrens dödh, skola betaalte blifwa, hafwer han altså sagdt, att alt det han här i Kärimäkj förwärfwat, skall hans K: hustru allena behålla, och ingen af hans Erfwingar der medh befatta, uthan hon allena åthniuta, hwilket han medh tillbudne Edh wille Verificera), 88; KA mf. ES 2006 (oo 7) Iisalmen käräjät 22.–24.11.1692 s. 238 (att een Gymnasist Richard Borgerus [Iisalmen Pielaveden kappalainen Richard von Borgen, † 1697] ben:dh skulle blifwa antagen till Capplan här i Sochnen uthi Wällärde H: Hinrich Hoffrenij Junioris U333 stelle, som är designatus Pastor uthi Cuopio), Iisalmen käräjät 3.–6.7.1693 s. 525 (Cappellanens Wällärde H: Richart V: Borgens attest), Iisalmen käräjät 11.–14.10.1693 s. 537; KA mf. ES 2007 (oo 9) Iisalmen käräjät 25.2.–4.3.1697 f. 40v (sedan fordom Cappellanen här i Sochnen och Pielawesi Cappelgieldh H:r Richardh Borgerus igenom den timeliga döden warit hädankallat, katso 4163), Iisalmen käräjät 9.–11.8.1697 f. 151 (Dedh haar fuller fordom Cappellanen Sahl: H:r Richard von Borgen i sin lijfz tijdh tillhandlat sigh ett skatte heman i Pielawesi och Rytkäläby af Påhl Niskanen och derföre uthfäst att gifwa 280 D:r Kopp:r m:t, der på von Borgen 230 D:r lefw:t hwilcka penningar han af någre Bönder till låhns tagit. Men som bemelte Cappellans Effter lefwerska dygdesamme hustru Brita Sahlberg beklagar sigh samma Hemman icke mechta förestå uthan heller will åtherbetahla dhe lånte peningarne och afstå hemmanet igen till Påhl Niskanen hwar medh och han sade sigh wara nögd; dy blefwer åfwanrörde Kiöp ophäfwit), Iisalmen käräjät 9.–11.8.1697 f. 157 (För sittiande Rätt framkom Wyrdige och Wällärde H:r Olaus Marinus och opwiste Venerandi Consistorij Wijburgensis, honom gifne fullmacht på Cappellans tiensten i denne Sochns Cappellgieldh Pielawesi, i Sahl: H:r Richard Borgeri ställe, berättandes der hoos, att som dess Inbyggiare icke wela ehrkenna honom derföre, Så begierte han dhe tillfrågas kunde, för hwadh orsak dhe honom willia förkasta); KA mf. ES 2009 (oo 17) Iisalmen käräjät 16.–18.2.1703 s. 77 (Handelsman ifrån Brahestad wähl:t Lars Biörn anhölt å sin Antecessoris matrimonii framl: Capellans Richardt v: Borgens omyndige barns wägnar att få tillståndh försälja dhe huus, som bem: Capellan med Probstens och Kyrkioherdens H:r Hinrich Hoffrenii förloff låtit opsättia på Prästegårdz ägor), 80 (inventarium ... hustro Brita Sahlberg ... 2:nne Söner, som ännu omyndige äro ... Sal: Capellans Borgens Broder Häradz Skrifwaren Herman v: Borgen); KA mf. ES 1833 (jj 3) Lappeen käräjät 3.10.1642 f. 201v (Härman von Bårghen), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 10.–14.9.1652 f. 318v (Kom för Rätta Borgaren i Wijborgh Härman Von Bårgen, och beswärade sigh uthöfwer Christian Wijnbergh, dedt han olagligen och honom till hinder och skada hafwer upbygdt een Booda, jämbte Härman Von Bårgens Booda, och så när in på den andra, att alt watn och annor oreenligheet som dryper och rinner af Christian Wijnbergz Booda, faller alt på den andre); KA mf. ES 1835 (jj 8) Viipurin pitäjän käräjät 28.2.–2.3.1661 s. 31 (Sal: Peter Freeses (katso 1995) omyndige barns Förmyndare Wäl:de Härman Von Bårgen och Hanss Schmidt). — Die Matrikel der Universität Rostock III 1611–1694 (hrsg. v. A. Hofmeister, 1895) s. 153; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #706. — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 271; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 350; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #195; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #52; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 33; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3989D; M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 59, 78, [s. 120]; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #60; C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828. PHT 84 (1988) #880; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #689D, 2261, 2756, 3474R, 3478R, 4208R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof von Börger. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U160>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.