Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 23.6.1671 Henrik Hoffrenius, myöhemmin Hoffreen Henricus Henrici, Ostrobotniensis U333. Vht: Iisalmen kirkkoherra Henrik Hourenius, myöh. Hoffrenius 655 (yo 1648, † ~1710) ja Elisabet Carlander. Ylioppilas Uppsalassa 23.6.1671 Henricus Henrici Hofrenius O:Botniensis. — Iisalmen kappalainen (1678). Kuopion kirkkoherra 1692. † Kuopiossa 28.12.1718.

Pso: Kristina Lyra († 1730).

Poika: Kangasniemen kirkkoherra Petter Hoffrén U579 († 1756).

Poika: Kuopion nimismies Henrik Hoffrén U580 († 1759).

Poika: luutnantti Johan Hoffrén 5128 (yo 1710, † 1760).

Poika: pataljoonansaarnaaja Gustaf Hoffrén 5129 (yo 1710, † 1724).

Poika: Leppävirran lukkari Abraham Hoffrén 5130 (yo 1710, † 1755).

Langon poika(?): apulaispappi Henrik Lyra 4163 (yo 1695).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 13.12.1721 f. 158 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Henrich Argillander 3489 på Coupio Pastorat i Wiborgs Stifft ... medelst Henrich Hoffreens dödelige frånfälle Coupio Pastorat uti Sawolax i Wiborgz Stifft är ledigt wordet); KA mf. ES 2113 (tt 2) Iisalmen käräjät 28.–30.8.1676 s. 99 (Förekom Hederlige och Wällärde H:r Hendrich Henrici Hoffrenius, rätten tilkänna gifwandes at han förledne wåras hafwer kiöpt aff Bertil Bertilsson Kålemain itt hemman om ½ Skattm:r i Walkeaby belägit, för twåhundrade och fämtijo D:r K:M:t), Iisalmen käräjät 17.–19.6.1678 s. 133 (Anders Andersson ifrån Idensalmi by kärde till Cappellanen Wyrdige H:r Hendrich Hoffrenium dhen Yngre, att han Skall tillfogat honom myckin oförrätt, Nedhuggit hans Åker gärdesgårdh Låtit Upätit Swidie Landh medh Rogh sädh, och slagit hans Wall barn een lijten Poicke medh een Stöör och Biörkerijs heel blåå öf:r nedryggen och Låren och rijfwit hååret af Poicken, H:r Hendrich Swaradhe: att Anders hafft sin Åkergärdes gårdh för längdt in på hans ägor ... Skall H:r Hendrich bötha 6 m:r S:m:t effter dhet 10 Cap: j Såram: B: medh wilia LL: Och Poicken för sin Skamblige Mun aff Fadren rijsas); KA mf. ES 2004 (oo 5) Iisalmen käräjät 11.–13.1.1681 s. 1 (Cappalanen wördige och wällärde H:r Henrich Hoffrenius twistade med Daniel Kiskinen om Swedie landh, som de Bruukat samfält wid Salisen mäckj); KA mf. ES 2004 (oo 6) Iisalmen käräjät 12.–14.1.1687 s. 8, Iisalmen käräjät 20.–22.6.1687 s. 154; KA mf. ES 2006 (oo 7) Iisalmen käräjät 22.–24.11.1692 s. 238 (Probsten och Kyrckieheerden här sammastädes Ehrewyrdige och Högwällärde H: Hinrich Hoffren påminte Rätten, huru såsom Cronones Befallningzman Wälbet: Samuel Hindersonn hade proponerat wedh Sommar Tinget af innewarande åhr, att een Gymnasist Richard Borgerus (katso U160) ben:dh skulle blifwa antagen till Capplan här i Sochnen uthi Wällärde H: Hinrich Hoffrenij Junioris stelle, som är designatus Pastor uthi Cuopio (vertaa U534). Men Allmogen som då warit medh een stoor myckenheet ifrån alle tracter här i Sochnen tillstädes, reflecterat på Probstens Son Stud: Dn: Aron Hoffreen 3961, både för H: Probstens Långlige och trogen giorde tienst, som des egen skickeligheet skull ... Landz Fischalen Mons: Johan Hoffreen som och är Probstens Son), Iisalmen käräjät 3.–6.7.1693 s. 479 (Kyrckioherden ifrån Kuopio Wällärde H:r Hindrich Hoffren), Kuopion käräjät 18.–21.10.1693 s. 597; KA mf. ES 2006 (oo 8) Kuopion käräjät 23.–27.6.1696 f. 119v; KA mf. ES 2007 (oo 9) Kuopion käräjät 16.–18.8.1697 f. 167v; KA mf. ES 2008 (oo 11) Kuopion käräjät 20.–26.1.1698 f. 25, 29; KA mf. ES 2009 (oo 15) Kuopion käräjät 25.–26.6.1701 s. 164. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 135 (XXXII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 214; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250; Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671–1672 (Uppsala 1972) s. 339 (4.12.1672, en attest af Johanne Salenio och Henrico Hoffrenio gifwen); Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 20 (19.2.1674, Henricus Henricis Hoffwenius [Felskrivning för Hoffrenius] Ostrobothn. begärer testimonium. Effter ingen af närwarande Proff. känner honom, kan det icke tillåtas, med mindre inspector istius nationis kan wittna honom wara dess wärd). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 230, 429; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 805 (Lithovius Taulu 12); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2333D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6061; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 76; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 109; H. Soininvaara (†), Hoffrén-suvun Savon haara. Genos 64 (1993) s. 105.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Hoffreen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U333>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.