Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1675 Jakob Paulius Jacobus Pauli, Äyräpää-Nykyrkaensis 2418. Vht: Uudenkirkon Vl. kirkkoherra Pål (Paulus Olai, † 1663) ja Margareta Grelsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1675 [Paulinus]‹¿› Jacob. Euræpæ Nykyrk: _ 119. Merkintä Indexissä Euræpæ Jac. Paulius Nykyrk _ ‹–›. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1675/76] Jacobus Paulius Euräpä Nykyrkensis. — And. Löschern von Hertzfeldin rakuunarykmentin rykmentinpastori Liivinmaalla 1678–79. Kivennavan kappalainen 1682, kirkkoherra 1690. Elossa 1708.

Pso: Anna Jöransdotter Haberman.

Appi: Kivennavan kirkkoherra Jöran (Georgius Matthiæ) U166 († 1681).

Veljenpoika: Vuolen kirkkoherra Henrik Paulinus (myös Paulius) U467 († 1725).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 54a, 147a; HYK ms., Bor. osak. matr. #152; KA mf. ES 1835 (jj 11) Äyräpään kihlakunnan käräjät 24.–27.5.1664 s. 36 (Cappell:s i Nykyrkio D: Pauli Olaj hemman i Kyrkijärwi by, katso U467), Äyräpään kihlakunnan käräjät 25.–29.11.1664 s. 64 (Arresteres här medh Sahl: Kyrkioherdens i Nykyrkie Sochn Sons Petri Pauli fädernes arff, till dess han betalar Handelsmannen i Wijborg Jöran Brandt dhe 8 D:r K:m:t som han af honom tillåns tagit haf:r); KA mf. ES 1836 (jj 15) Äyräpään kihlakunnan käräjät 3.–5.3.1668 s. 10 (Cappellanen i Nykyrkio Sochn H:r Petrus Olaj ... Cappellans bohl), Äyräpään kihlakunnan käräjät 16.–19.3.1669 s. 2, Äyräpään kihlakunnan käräjät 21.–22.6.1669 s. 25; KA mf. ES 1838 (jj 23) Äyräpään kihlakunnan käräjät 18.–19.12.1682 s. 96 (Cappellanens Wäll:de H: Jacob Paulj Skrifftel:e bewijs); KA mf. ES 1840 (jj 27) Äyräpään kihlakunnan käräjät 25.–27.6.1690 s. 299 (Då androgh Pastor I Kifwinebb Sochn, Wällärde H:r Jacob Paulius, huru såsom honom icke mindre än andre dess Wederlijkar åligger, Att å Wederbörligh Ohrt, inkomma medh Räkenskaperne för des Sochn-Kyrckios Medell och inkompster, fallandes dhet honom så myckie beswärligare, som förre Kyrckioheerden U233 nyligen ähr igenom döden afgången, och han sedermera tillträdt Församblingen, men som samma Kyrckia innom een Kortt tijdh är twenne Reesor bestuhlen, så anhöllt han, att Wederbörandens uthsago dher öfwer förhöras måtte, och honom någott bewijs medhdelas); KA mf. ES 1840 (jj 28) Kivennavan ja Uudenkirkon Vl. käräjät 22.–24.3.1693 s. 40, Muolaan käräjät 14.–17.8.1693 s. 87 (Anpræsenterade sig een Skräddare gesel And: Paulijn ben:d, som lärdt sitt handtwärck i Wiborg hoos Skräddaren M:r Erich Tuisko, och wandrat på besagde handtwärck i Rewal, Dorpt, Narfwen och Nyen, begärandes han att få blifwa Sockne-Skräddare här j Måhla Sockn); KA mf. ES 1841 (jj 29) Muolaan käräjät 23.–26.3.1696 s. 38 (Skräddaren Anders Pärsson Paulius kom före och ladhe fram nährwahrande Crono Befallningz Mans Inrymbningz Zedel på 1/12 Skatt i Harfwola Byy här j Måhla S:n), Kivennavan ja Uudenkirkon Vl. käräjät 30.3.–3.4.1696 s. 41 (Pastor Loci H:r Jacob Paulius); KA mf. ES 1841 (jj 32) Kivennavan käräjät 9.–10.8.1697 s. 27 (Förekom Kyrckioherden i Kifwinäbb Ehrewördige och Wählärde H:r Jacobus Paulius och beswärade sig deröfwer att Befallningzmans Wälhlbet:de Zacharias Linbergz Hustru Dygdesamme Anna Cupræa (katso U252) skulle d: 4 Aprill nästwekne som war d: förste dagh Påsk, då hon kommandes till högmesso Predikan, och welat sättia sig utj den Bäncken som H:r Jacobs hustru plägar sittia, och skall wara anslagen till Presternas hustrus Bänk, skufwat och skutit hans hustru Dygdesamme Anna Jörens dåtter Haberman som allaredan tillförene sutit utj Bäncken ... Kyrckioherden berättade sin hustru nu intet wara här, eij heller kunna som en qwins Persohn, som och des uthan skall wara mycket swår, och medh qwinliga krämppor beswärat, i detta föhret, sig utj egen Person hijt förfoga), Kivennavan käräjät 4.–5.11.1697 s. 197; KA mf. ES 1841 (jj 34) Kivennavan käräjät 19.–23.2.1698 s. 177, Kivennavan käräjät 3.–6.6.1698 s. 234, Kivennavan käräjät 31.10.–3.11.1698 s. 307; KA mf. ES 1841 (jj 36) Kivennavan käräjät 20.–21.2.1699 s. 76; KA mf. ES 1842 (jj 36) Kivennavan käräjät 26.5.1699 s. 210, Kivennavan käräjät 30.–31.10.1699 s. 315 (Såssom Lieutnampten Wählb: Berendt Willhelm v: Gerthen, förmedelst des inrymbningzskrifft af d: 8 Augusti 1698, updragit Skräddaren Andreas Paulius, ett Dragoune Rusthåldh af 1/6 Skatt j Kifwinäbb Sochns Kyrkioby och 1/6 Skatt i Tillimaby, som Dawidh Hendersson tillförena Åbodt och öde lembnadt; Altså anhåller han att om bem:te Hemmans beskaffenheet Lagl: Ransakas måtte ... Præsterandes för sigh i Caution Lieutnampten Frantz Hind: Klick, Kyrkioherden Jacob Paulius, Lensman Johan Oxman, Corporal Carl David Saxa och Nembdeman Erich Karfwain); KA mf. ES 1842 (jj 40) Kivennavan käräjät 11.–12.10.1701 s. 133; KA mf. ES 1880 (kkk 15) Tuutarin käräjät 13.–25.9.1699 s. 568 (Procuratoren Andreas Keckonius 3977 fullmechtigat af Kyrckioherden i Kiwineb Ehrewyrdige H:r Jacobus Paulius sade sig allaredan förlijktz med Bonden Jöran Möller if:n Slavanka Sochn angående 40 D: K:m:tz fordran). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 157 (XXXVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 31 (XXXVI); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 357. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 393, 396; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 108; G. Söderlund, Paulius – Hupponen. Genos 61 (1990) s. 4.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Paulius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2418>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.