Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa Johan Alopaeus Johannes Magni, Carelius U248. Vht: Jääsken kappalainen Måns Kettunius (Magnus Bartholdi, † 1666) ja Margareta Bertilsdotter. Ylioppilas Tartossa ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›, mainitsee päiväämättömässä anomuksessa olevansa Tarton ylioppilaana Tallinnassa, nähtävästi joskus vuosien 1653–56 aikana (Cederberg 1939). Ylioppilas Uppsalassa 13.9.1665 Johannes Magni Alopæus Finno Carelius. Test. munitus iuravit. — Jääsken Kirvun kappalainen 1670. † 1682...1684.

Pso: Elin Winter tämän 1. avioliitossa.

Veli: Taipalsaaren sijaiskirkkoherra Samuel Alopaeus 2404 (yo 1675, † 1689).

Veli: Porvoon kirkkoherra, FM Arvid Alopaeus 2548 (yo 1677, † 1722).

Poika: Kymin kappalainen Johan Alopaeus 4739 (yo 1703).

Veljenpoika: Viipurin kirkkoherra, FM Magnus Alopaeus 4141 (yo 1695, † 1716).

Vävy: pappismies Johan Ahochius 4264 (yo 1697).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 17.8.1665 f. 196 (Öpet bref för H. Måns Bartholli på ett lijtet Ödes hemman i sin och sin hustrus Lijfztijdh ... ett hemman af een Siettedels skatt j Wijborgz Lähn, Jäskis Sokn och Suikalaby belägit, det han af ödhe vptagit hafwer); KA mf. ES 1833 (jj 3) Jääsken käräjät 16.12.1641 f. 152 (Jören Andersson Caplainen D:ni Magni drängh dömbdes till 3 m:r sak); KA mf. ES 1833 (jj 5) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.2.–1.3.1644 f. 9v (Kom för Rätten Capellan frå Jäskis Sochn her Mångz och gaf tillkenna det han haf:r hållit Rustninge tienst för Johan Frantzikain i 3 åhr N: 1630, 31 och 32 ...), Viipurin pitäjän käräjät 27.–29.6.1645 f. 88 (Kom för Rätten för dätte Laghläsaren Bärttill Hansson, gifwandes tillkenna huru som han genom månge beswärlighe ålderdoms oläghenheter aff siukdom, brand och annor skadha, medh det sidsta desse månge Oåhr hafwer måst Ödhe läggia sitt Heman i Wändelä under 1/4 skatt Jord ...), Viipurin pitäjän käräjät 25.–28.11.1645 f. 59v (Kom för Rätten för dätte Laghläsaren Berttill Hansson i Wändälä och klagadhe uthöfw:r sijn granne Jören Thomasson att han gör honom i alla måtto oförrätt), Viipurin pitäjän käräjät 2.–3.4.1647 f. 56 (Kåm för Rätten Ståthållaren E:e och Manhafftighe Aron Johansson Klöfw:rbladh (katso 515) och inladhe He:es K:ge Maij:ttz wår allernådhigeste Dråttningz Donations bref Dat: 31 Octobris 1646 Upå någre godz i denne Sochn ... Taladhe och så nu till fordom laghläsaren Bärttill Hansson, huarföre han will förwägra honom att sättia een boonde Henrich Henrichsson Tapio be:nd upå thet godzet [i Wändälä] som Bärttill Hansson hafwer ödhelagt för 5 eller 6 åhr sedhan. Där till suaradhe Bärttill Hansson att han ... allenast begäradhe att blijfwa Contenterat för de huus som han upå be:te heman bygt hafwer); KA mf. ES 1834 (jj 6) Jääsken käräjät 15.–16.9.1653 f. 457v; KA mf. ES 1834 (jj 7) Jääsken käräjät 18.–19.1.1654 s. 20 (Cappellanen Wällärde Her Månss), Jääsken käräjät 14.–15.6.1658 f. 425; KA mf. ES 1836 (jj 15) Viipurin ylim. käräjät 16.5.1668 s. 35 (Denne Charin giorde, oppå frågan, denne bekännelse: Hon hade i förledne Åhr tient hoos förrige Cappellanens Sahl: H:r Magni i Jäskis Enkia, hwarest hon är blifwin belägrat aff en ogifft Dragoun Bertil ben:d hwilken hade tillijka medh henne tient hoos ber:de Cappellans Enkia); KA mf. ES 1837 (jj 16) Jääsken käräjät 15.–17.9.1670 s. 113 (Cappellanen Wällärde H:r Johan Magni); KA mf. ES 1837 (jj 17) Jääsken käräjät 7.–9.3.1672 s. 35, 39, Jääsken käräjät 15.–16.6.1672 s. 82 (Då framträdde Cappellanen i Jäskis Wällärde H:r Johan Magnj och beklagade huruledes, widh dedh Cappellet Kirfwus i ber:de Jäskis Sochn, intet Cappellans bohl är eller han någorstädes hafwer ställe, där han kan sigh och dhe fattige sine Oppåhålla. Hwarföre han hafwer optagit ett Chrono-ödes Hemman i Kirfwus by, medh dedh Nembnet i Jordeboken Mickell Musika aff 1/3 Skatt och ett Hemman, tänkiandes sökia sin Nådige Öfwerheet om dedh till Cappellans bohl widh förber:de Cappell), Jääsken käräjät 27.–29.11.1672 s. 165, 175; KA mf. ES 1837 (jj 18) Jääsken käräjät 10.–12.3.1673 s. 54, Jääsken käräjät 9.–10.10.1673 s. 125; KA mf. ES 1838 (jj 19) Jääsken käräjät 18.–20.6.1674 s. 44; KA mf. ES 1838 (jj 20) Jääsken käräjät 11.–13.3.1675 s. 28, Jääsken käräjät 6.–8.12.1675 s. 112; KA mf. ES 1838 (jj 22) Jääsken käräjät 5.–8.7.1679 s. 56, Jääsken käräjät 30.6.–1.7.1680 s. 18; KA mf. ES 1838 (jj 23) Jääsken käräjät 19.–20.1.1680 f. 8v (Såssom Corporalen Anders Månss: Alopæus, huilken haf:r ett barn medh sin förre Hustru, haf:r nu mehra trädt i ett annat giffte, och ber:de barns Möderne icke är tillförende undan skifftat. Huaröf:r ber:de Corporals förre Hustros Moder H:o Brita Jörens dotter nu för Rätten klagar. Ber:de Corporal icke haf:r något här emot att inwända, men än doch att honom nu tillåtes samma sitt barn, huilken för tijdh hoos sin Moster i Salmis är, till sigh taga. Altså förordnas mehrb:te barns Moderbroder Kyrkioherden wällärde H: Georgius Johannis (katso 2480), att taga godhe Män medh sigh och deela den Corporalens egendom ...); KA mf. ES 1839 (jj 24) Jääsken käräjät 30.–31.7.1683 s. 123 (Såsom dett reedann d: 19 Jan: 1680 afsagt och slutet är, att nu mehra framledne Corporalens Anders Månsons Ägendom, som han wed sin förre hustrus dödel:e afgångh ägde, skulle dehlas honom och hans omyndige Son, af förre kullan, emellan, så att han bekommo 2 dehl:r och barnet tridiungen, warandes dätt samma här til än intet skiedt, dy uppå bem:te bahrns Moder Moders, hust: Brijta Jörans dotters anfordran, förordnades Cronones Befallningzman welbet:d Israel Wiland, med Länsmannen Thomas Rossj, att effter dätt Inventarium, som bem:te Corporals senare hustru, och nu mehra Enckia, Margreta Skallm, tillstår af Sahl: mannen sielf wara oprättadt, först tildela dätt omyndige barnet, dess Möderne, effter dätt sätt, som åf:nnembde Häradz doom föreskrif:r ... dottren af denne senare kullen), Ylim. käräjät Jääsken Saviniemen kartanossa 4.–5.6.1684 s. 145 (Cappellanens Sahl: H:r Johan Alopæi attest, af d: 19 Novemb: 1682), 146, Jääsken käräjät 11.–13.11.1684 s. 192, 193 (Framledne Cappellans, Sahl: H:r Johan Alopæi Enkia); KA mf. ES 1840 (jj 27) Jääsken käräjät 16.–18.6.1690 s. 172; KA mf. ES 1842 (jj 40) Jääsken käräjät 3.–4.6.1701 s. 111 (Dhet haf:r wähl Fendrichen Manhafftig Carl Wilandh låtit till detta ting Citera Jungfruerne Margareta och Ana Alopæa, at swara sig för een Ring som dhe för någon tijdh sedan af honom tagit och som han föregif: som på leek och anhåller om uthslag emedan dhe ej för denne gång Comparerat dheres Styfader H:r Anthonius Hertz [Jääsken Kirvun kappalainen Anton Hertz] nu närwarane berättar sig eij weta af dhenne saak). — V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 23 (XXV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 187; Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 207 (18.8.1665, Bewilliades Johanni Magni som är ifrån Viborg komen till Stockholm medh testimonio (och frånstulit är på skutan alla hans penningar) 3 rdr af fisco studiosorum). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 385; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 56 (Alopæus Taulu 29); A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 55; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #272D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Alopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U248>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.