Helsingin yliopisto

Tiedot

4.7.1677 Arvid Alopaeus Arvidus Magni, Viburgensis 2548. * Jääskessä 16.3.1651. Vht: Jääsken kappalainen Måns Kettunius (Magnus Bartholdi, † 1666) ja Margareta Bertilsdotter. Viipurin triviaalikoulun oppilas. Viipurin lukion oppilas 1670. Ylioppilas Turussa 4.7.1677 Alopæus Arvid Magni Vib _ 133. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1677. d. 4. Jul. Arvid Magni Alopaeus. Vib. Praepos. Borgåëns. Oraatio 25.3.1682. Ylioppilas Uppsalassa 4.1682 ‹nimeä ei mainita yliopiston matrikkelissa›. Respondentti 2.12.1682 pro gradu, pr. Johan Flachsenius 981. FM 7.12.1682. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 1688. — Viipurin lukion ylim. lehtori 1684, triviaalikoulun konrehtori 1687, lukion kaunopuheisuuden lehtori 1688. Porvoon kirkkoherra 1697. Rovasti (1698). Väliaikaisen Porvoon tuomiokapitulin varaesimies 1710. Pakeni sotaa 1713 Hämeen kautta Liminkaan (1714) ja edelleen Ruotsiin, oleskeli Sundsvallin lähistöllä, palasi 1721. Valtiopäivämies 1720 (otettiin Viipurin hiippakunnan edustajaksi kesken valtiopäivien 16.4). † Porvoossa 16.1.1722.

Pso: 1695 Katarina Carstenius.

Appi: Porvoon kirkkoherra Ulrik Carstenius 1044 (yo 1654/55, † 1678).

Veli: Kirvun kappalainen Johan Alopaeus U248 († ~1683).

Poika: Liperin kappalainen Henrik Alopaeus 5814 (yo 1730/31, † 1787).

Vävy: Pielisjärven kirkkoherra, FM Joakim Cleve 4583 (yo 1701, † 1729).

Vävy: Tohmajärven kirkkoherra Johan Wittstock 4796 (yo 1704, † 1733).

Vävy: Rantasalmen kirkkoherra Johan Kyander 4856 (yo 1705, † 1743).

Vävy: Saarijärven kirkkoherra Clemens Sirelius 5073 (yo 1709, † 1734).

Vävy: Tohmajärven kappalainen Johan Wegelius 5972 (yo 1732, † 1755).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 7a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #128; KA valtakunnanregistratuura 25.6.1692 f. 298 (Til Landshöfdingen Lindhielm om någon twist om rangen i Wijborgs Consistorio), 26.2.1697 f. 50 (Fullmackt för Arfvid Alopæus at wara Kyrkioherde i Borgo Församling ... medelst Kyrkioherden Stachæi 2699 dödelige afgång Borgo Pastorat är kommit at blifwa vacant), 26.2.1697 f. 58 (Eloquentiæ Lectors fullmackt för Andreas Heinricius 3665 ... medelst Arwed Alopæi befordran till Borgo Pastorat Lectoratet in Eloquentia wijd Wijborgs Gymnasio är kommit at blifwa ledigt), 2.12.1698 f. 670 (Till Landzhöfdingen Cronhiort angående Gudstiänstens förrättande i Borgo Stad ... Wij see utur Eder underd. skrifwelse, huru som Borgmästare och Råd samt Borgerskapet i Borgo Stad sig däröfwer beswära at Ridderskapet och Adelen i samma Sochn på sine och Sochnens wägnar påstå at Staden måtte opbyggia een a part kyrkia, efftersom Kyrkian därsammastädes för Sochnen allena skall wara opbygd, oaktat at offtabem. stad ifrån des första fundation A:o 1346, altijd och in till denne tijden har warit lijka deelacktig med Sochnen i samma kyrkia, och där sammastädes hafft sin ordinarie Gudstiänst, samt medlertijd understödt til Kyrkians reparation och des inkomster förbättrat ...), 16.8.1699 f. 266 (Till Consistorium i Wijborg swar ang:de Gudztienstens fördehlning Församblingarne emellan i Borgo sampt om Klockorne); KA mf. ES 1726 (bb 22) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 13.–14.10.1702 s. 202; KA mf. ES 1728 (bb 26) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 8.–10.10.1706 f. 90v; KA mf. ES 1839 (jj 24) Jääsken käräjät 11.–13.11.1684 s. 211 (i Cappellanens H:r Mons och Mag: Arfwed Alopæi närwaro). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 164 (XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 503 (28.5.1679, Arfvidus Alopæus för sijn epistola han till Procancellarium skrifvit och försändt hafwer, skulle skäligen relegeras, doch förskones denne gången och hårdeligen tilltalas); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 132–134, 163; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 19. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 360; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 292; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 319, 324, 327; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 107; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 59 (Alopæus Taulu 42); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #115D, 116D, 1000R, 1478D, 1848D, 1851D, 2164G, 2195D, 2612D, 2624D, 2640D, 2665D, 3356D, 4007G; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 154; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 124; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 125; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #5351 (1720), 7507 (1717); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #271–274, 302, 1210R, 2033, 2262, 2530.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 2.9.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Alopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2548>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.