Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 2.5.1632 Arvid Gammelman Arvidus Andreæ, Helsingforsensis U26. Kotoisin Helsingistä. Ylioppilas Tartossa 2.5.1632. Depositio 24.5.1632. — Katselmuskirjuri Itä-Uudenmaan jalkaväkirykmentissä (J. J. Bergin, myöhemmin Lydert Hindersson Reuterin ja Frans von Knorringin rykm.) 1632, vänrikki 1637, luutnantti 1645, kapteeni 1648, majuri 1655. Omisti Helsingin pitäjän Puotilan (Botby). † 1658...1660.

Pso: N.N. Abrahamsdotter.

Poika: pappismies Jonas Gammal 1302 (yo 1659).

/ Edellä esitetty sukunimettömän ylioppilaan identifiointi majuri Gammelmaniksi perustuu Bymanin (1972) selvitykseen. Sukunimi Gammal mainitaan sotilaslähteissä 1634 ja nimi Gammelman vuodesta 1650. /

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 9.7.1647 f. 213 (Bref för Leut. Arfwed Andersson Gammalman på någre hemman i Nylandh att niuta till sin lijfztijdh ... desse hemman i Nylandh, Helsinge Sochn och Boolby belägne, Nembl. ...), 6.9.1648 f. 586 (Öpet Bref för framledne Öfwerste Lieutenanten Abraham Isacssons twänne döttrar att niuta twänne Hemman uti Nyland och Kirkioslettz Sochn, under adelig Frihet till dess bägge med ärlige män blifwa försedde), 13.8.1650 f. 392 (Donation för Capitein Arfwed Andersson Gammalman etc. ... närskrefne Wåre och Chronones heman, vthi Nylandh, Hälsinge sochn och Bateby belägne), 20.9.1652 f. 537 (Donation för Capitenen Arwedh Andersson Gammalman på någre godz, som hans hustru och hustru Syster förr på wiss tijdh hafwa warit förlähnte ... Christina etc. Giöre witterligit att sosom wij åhr 1648 den 6 Septembris månde gifwa framlidne Öfwerste Liutenantens Abraham Isachssons ... twenne effterlembnadhe döttrar, Helena och Sigridh, då warande oförsedde, efterskrefne godz och gårdar vthi Nylandh, och Kyrkioslett sochn, Nembl. Strömsby 2½ Skattemarker, hemman 2, Mantahl 1 och Skredderby Cronoh. 1 Manthal ½ ... Altså emädan den eena aff bemelte Systrar, nu ähr trädd vthi Echtenskap, med een wår troo tiänare och Capiten Arfwidh Andersson Gammahlman b:dh ... welat extendera samma wår benådning opå honom ... Men den andre dhelen af godzen beholler den andre Systren som ännu oförsedd ähr); KA mf. ES 1720 (bb 5) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 4.–5.6.1660 f. 42 (Framsteeg Ränte och Proviant Commissarius Wälbetrodde Jacob Greker 485, Inläggiandes i Rätten ett kiöpe bref af den 3 Junij 1660 af Sahl: Majors Arfwedh Gammalmans och Sahl: Captein Jöns Fäldtz Erfwingar underskrifwet, ahngående effterskrefne godz i Sibbo Sochn och Bootby, Nembl:n ... hwilcka bem:te Sahl: Major sig till frällse förwärfwat, och Sahl: Jöns Fäldt Sedhermehra des fierde partz räntta af Cronan Panttewijss inlööst ... [Sahl: Majorens och Captens Erfwingar] uplåthet och försåldt Wälb: proviant Commissario Jacob Greker); KA mf. ES 1809 (hh 8) Kaprion läänin alaosan käräjät 9.–16.3.1691 f. 126v (Arrendatorens Arved Gammelmans och Söfring Larssons Attest af d: 2 Octobr: nästledne); KA mf. ES 1793 (ff 13) Jaaman läänin käräjät 25.–29.6.1701 s. 83 (Sahl: Arrendatorens Arfved Gammelmans Enckia intygade genom Nämbdemannen Hans Jacobsson att hon till Tinget Låtit citera effterfölliande Bönder af Raguvitz By); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 7.4.1662 (Regementz Secret:n be:te Gabriel Hanson anklagade Joen Peerson (vertaa 1702) och Fredrich von Heimsen, at såsom han haffuer effter Sahl: Major Arffuedh Anderson Gammalman at fordra, som han öfuer upburit uppå sitt deputat, een post penningar, derföre begärar han at dhe som erfft hafwa, måtte skulden betala. be:te Joen Peerson och Fredrich von Heimsens hustru sade sig icke dhet ringaste erfft effter Sahl: Gammalman eller hans barn, uthan Samuel Holthausen (katso 6157) allena allt för sig behållit), Helsingin RO 22.11.1662 (Fredrich von Heimsen inlade sin klagolibell emoth sin Swåger Joen Peerson, beklagandes sig wara aff honom oförrättadt uthi Arff, i dhet han Joen och Samuel Hålthusen hafua tillwällat sigh all Arffuet effter Sahl: Capitein Jöns Fält och Major Gammalman, och aldeles utheslutit hans hustru, begärandes förhielpas till sin Arffzrätt), Helsingin RO 24.11.1662, Helsingin RO 25.4.1664 (Snörmakarens Fredrich Von Heimses hustru Beatha Andersdotter tillstodh sigh försåldt till Felldtskereren M:r Niels Lundh (katso U1235) sin Gårdh här widh Konungzgatan och Kyrkiogatan utj hörnet belägen för 320 D:r K:m:t). — Namnlistor över vid finska regementen år 1653 tjänande... SSV 8 (utg. H. Aejmelæus, 1924) s. 201; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #30. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 28; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #162D (1650, Arvidus Andreæ capitaneus), 2801D (1651, Arvidus And. Gammalman); A. Byman, Gammal – Gammelman. Genos 43 (1972) s. 77.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 15.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Gammelman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U26>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.