Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1659 Jonas Gammal Jonas Arvidi, Helsingforsensis 1302. Vht: majuri Arvid Gammelman U26 († ~1659) ja N.N. Ylioppilas Turussa kl. 1659 [Gammal] Jonas Arvidi _ 60. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1659] Ionas Arvidi Gammal. Respondentti 6.12.1662, pr. Enevald Svenonius 132. Vihitty papiksi Tallinnassa 23.2.1666. — Pappi Viipurin hiippakunnassa, toiminut ainakin armovuodensaarnaajana Kuopiossa (noin 1668). † (1674).

Pso: 1665 Brita Danielsdotter Wulff tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 70b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #141; KA mf. ES 1720 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 26.–27.11.1669 s. 133 (ett Liquidum ... Dat: Bootby den 2 Sept. 1661 hwar uthinnan bem:te [Sahl: Hans Mårthenssons] Enkia [Anna Nielsdotter Dubblar] igenom sin [fullmechtige] Studiosum Jonam Arvidi Gammelman bekiänner sig wara skyldigh); KA mf. ES 2113 (tt 2) Kuopion käräjät 12.–15.1.1674 s. 36 (Förekom Sahl: H:r Jonæ Gammals effterlefwerska Huustro Brijta Danielsd:r och framtedde i Rätten dhet Hög- och Ehrewyrdige Consistorij breeff Dat: Wijborg dhen 26 Septembr: A:o 1673 Pastorij 1845 i Cuopio till skrifwit at han hänne tillfrez ställa skall, om sin Sahl: Mans resterande Löhn för dhen tienst han under Nådhåhret för Sahl: H:r Christers [Kuopion kirkkoherra Christiernus Gabrielis Lackman, † ~1668] Änckia Juliana Larssdotter giordt haffuer); KA mf. ES 1814 (ii 3) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 11.–12.1.1675 f. 71 (Uppå Sahl: H:r Jonæ Gammals Enckias hustru Brijta Wulfz prætension till Capit: Böriells arfuingar, flytande af Någor Giäldh böör domen fram thaas, Som hon Säger Sigh hafua, Sädan skall Wjdare Swar uthj Saaken falla); KA mf. ES 1835 (jj 8) Ruokolahden käräjät 18.–19.2.1661 s. 10 (Sal: Fredrich Skräddares änckia hustro Brijta Wulff, katso U184), Jääsken käräjät 21.–23.2.1661 s. 41 (Sal: Daniel Wulffz effterlefwerska Brijta Niels dotter); KA mf. ES 1838 (jj 23) Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 7.–9.12.1682 s. 178 (Sahl: Jon Gammals Enckia); KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 29.10.–3.11.1683 s. 57 (Enckians hust: Brita Gammals Gieldz prætension, till Öfwerste Lieut: Sahl: Gert Lefwes arfwingar, angående 126 D:r 10 öre kopp:r m:t som hon, effter sin ingifne Räckning, för huus hyra och sin Mans Skreddare arbete fordrade); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 12.4.1657 (Erich Andersson Gammal); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 16.2.1661; KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 17.7.1654 (Kom för rätten, denne dato, een hustru ifron Refle, widh nampn hust: Brijta Larssdotter Gammal, såsom och hust: Brijta Nielssdotter ifron Krocköö, här j Borgo Sokn, huilcka sine emellan befinnes wara Strijdiga om Arff som sigh her rörer, effter fordom denne Stadz wahrande Caplan /: nu mehra Sahl: :/ her Hanss Gammall [Porvoon kappalainen 1603–17 Johannes Gammal], Och befinnes denne hustru Brijta Larssdotter Gammall effter Upwijst Slächt Register wara Sahl: Hanss Gam:ls broders Sona dotter, där emot på andra sijdan hustru Brijta Niellsdotter, huilckes Sahl: broder Erich Nielsson ägde, herr Hanss Gammals dotter och aflade een Son medh henne, huilcken lefde een tijdh effter Fadren, och nu säijes honom genom döden afgången för månge åhr sädan i Tysklandh. Nu argumenterar hust: Brijta ifron Kråcköö tillijka med sin Son Johan Larsson Granne ...), Porvoon RO 8.12.1656 (Denne dato uplystes Sal: H: Hanss Gammals gordz tåmptt under köpman Swen Bengttsson lagl: andra gångon, her emott inlade denne Stadz inwånare Samuell Matzon på hustru Fämias ifron Winickby och Helsingh Sokn, wegnar, klander). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 77 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 188, 363, 412, 416–417, 421; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 132 (16.12.1660, Meister Fredrich Fredrichsson Skreddare begr. i kyrckian), 154 (23.5.1665, Ringdt till Jonæ Gammals, sampt hustru Brijta Danielsdotters bröllopz fest); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #141. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 182 V#3713 (Jon. Arvid. Gammal, Helsingforsens.); Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 377 (Gammal); G. Luther, Notiser ur Revals och Narvas kyrkböcker. Genos 30 (1959) s. 52; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3713R; G. Luther, Släkten Starcks äldsta led. Genos 34 (1963) s. 51; A. Byman, Gammal – Gammelman. Genos 43 (1972) s. 77; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1884, 3685R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jonas Gammal. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1302>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.