Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 1.8.1674 Bertil Ulvichius Bartholdus Henrici, Carelius U355. Vht: Ruokolahden kappalainen Henrik Ullvik (Henricus Bartholdi) ja Agneta Davidsdotter. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 1.8.1674 Barthollus Henrici Ulrichius‹!› ex Carelia et Gymnas. Wiburgensi.

Viittauksia: KA mf. ES 1834 (jj 6) Ruokolahden käräjät 10.–12.8.1652 f. 280 (Alldenstundh Kyrckieheerden i Ruokolax Wällärde her Bärtell Vllwich beswärade sigh uthöfwer Sochnens Inbyggiare, dedt dhe mootwilligen och medh tredsko förhålla sigh ifrån Kyrckiones och Prästegårdzsens bygningar); KA mf. ES 1834 (jj 7) Jääsken käräjät 18.–19.1.1654 s. 15 (Kom för Rätta Cappellanen i Joutzenus Wällärde Her Erich Martini och inlade i Rätten H:s Ährewyrdigheetz Biskopens M: Petri Biuggz skrift dat: den 30 Junij 1652 Lydande, dedt någre byiar, Nembl: Korwen kanda, Meldoila och Mietinsaari byiar äre Lagde Under Joutzenus Kyrckia ifrån Ruokolax Sochn ... oanseedt Kyrckieheerden i Ruokolax Wällärde her Hindrich här emoot hade geensagu), Ruokolahden käräjät 1.–2.9.1654 s. 43 (Kom för Rätta Cappellanen Wällärde Her Hindrich Vllwich, och beswärade sigh uthöfwer Jönss Toiwainen, dedt han uppå Kyrckio Wallen hade angripit hans goda Nambn, och rychte, kallat honom till hundh, sambt andre ährerörige ordh), Ruokolahden käräjät 20.–21.11.1654 s. 53 (Kom för Rätta Handelsmannens i Wijborgh S:r Anthoni Burchardtz Fullmechtigh förståndigh Samuel Matzson, och giorde anfordran upå någon gieldh af Kyrckieheerdens i Ruokolax Wällärde Her Bertels hustru, H: Brijta, Nämbl: 462 D:r 19 öre K: M:tt hwilken gieldh är giordt då hennes förrige Man Kyrckieheerden i Jäskis Sal: H:r Johan (Lacmannus, katso 171) Lefde, och ännu skall wara obetalt), Ruokolahden käräjät 6.–7.7.1655 f. 226 (Efftersåsom Kyrckieheerden Wällärde Her Bertell Vllwich igenom sin Supplication sigh högeligen beswärer ... Kyrckiones reparation), Ruokolahden käräjät 16.–17.1.1657 f. 295v, Ruokolahden käräjät 7.–8.8.1657 f. 320 (fordom Kyrckieheerden der sammastädes Sal: Her Bertell Vllwich är igenom den timelige döden afliden, katso 2121), Jääsken käräjät 14.–15.6.1658 f. 425, Ruokolahden käräjät 13.6.1659 f. 524v (Cappellan H:r Samuel Johannis (Lacmannus, katso 2399) oppå sin Modhers Sahl: H:r Bertils Ullwikz Enkias wägna framträdde och gaff tillkenna huruledes ber:de hans Modher h:o Brita Tomas dåtter, är igenom åthskillige Olyckor, motgång och misswext råkat j störste fattigdom och gieldh); KA mf. ES 1835 (jj 8) Ruokolahden käräjät 1.–2.6.1660 s. 49 (Capellanen H:r Hendrich Ullwijk); KA mf. ES 1835 (jj 11) Ruokolahden käräjät 13.–14.6.1664 s. 57 (Cappellanen i Ruokolax H:r Hendrich Ulwijk), Ruokolahden käräjät 12.–13.12.1664 s. 78 (att Cappellanens H:r Hindrich Ulwijkz hustru skal detta wetta), 88; KA mf. ES 1836 (jj 13) Ruokolahden käräjät 25.–26.5.1666 s. 76 (Capellanen i Ruokolax Her Hindrich Vlwich giorde anspråk uppå dhe 40 D: KM: som han befinner uthj sin Sal: Faders skriffter, at Regementz Qwartermestaren Casper Kämbner hafwer af hans Sal: fadher, uppå förrige Befalningzmannens Anders Påålssons wägner upburit); KA mf. ES 1836 (jj 15) Ruokolahden käräjät 15.–17.6.1668 s. 74 (förre Pastoris Sahl: H:r Bertil Ulwijkz Ärffwingar); KA mf. ES 1837 (jj 17) Ruokolahden talvikäräjät 1672 s. 8 (Då inlade Cappellanen, Wällärde H:r Henrich Ullwijch Majorens Nils Grotz Zedell aff den 13 Octob: 1671 hwar uthi honom under Dragoune tienst Inrymmes Oloff Bertillsson Haukas Hemman i Kouwalaby och Ruokolax Sochn aff 1/3 Skatt); KA mf. ES 1837 (jj 18) Ruokolahden käräjät 6.–8.10.1673 s. 105 (Då framträdde Cappellanens Wällärde H: Hendrich Ullwijkz Sohn Barthollus Henrici och klagade, att Dragoune Chergianten Hans Prytz, hafwer nyligen huggit ett Kårss oppå en Steen wijdh Lapwäsi Siöstrand; att der medh tillägna sigh ett stycke jord af det ödes hemman H: Henrich under Dragoune tienst inrymdt är); KA mf. ES 1838 (jj 19) Ruokolahden käräjät 10.–12.12.1674 s. 79 (Då framträdde Cappellanens i Ruokolax S:n Wällärde H: Henrici Ullwijkz Hustro dygdesamme Hust:o Agneta Dawidz dotter, å sinn Ålder stijgne Mans wägnar, och berättade huruledes ber:de hennes Man och hon hafwa för godt funnit förskicka deras Sohn David Hendrichsson till Swerige, att der något Ehrligit handtwärk lära; Hwarwidh fordras beskeedh om samma deras Sons byrdh och Lefwerne; Hwarföre hon Häradz Rättens Bewijs derom söker. Befinnes altså att denne hennes Sohn David Hendrichsson, af ålder oppå sitt 18 åhr, är född i denne Ruokolax Sochn af Echta Sängh och uthaf förnemblige föräldrar Wälbe:te H: Henrich Ullwijk och denne H:o Agneta, hwilke och af förnembl:t Präste folck födde ähre (vertaa 2121) ... Är så sedan opfostradh här i Sochnen och uthi Scholan i Wijborgh till Lofl: Kånster i Skrijf- och läsande, och aldrigh af honom spordtz annat än det som är godt och en sådan ungh Persohn wäl anståår); KA mf. ES 1838 (jj 22) Ruokolahden käräjät 3.–4.7.1679 s. 40 (Anders Andersson Hertoin inladhe Capitenis Manhafftigh Gustaff Gaddes Sedel aff d: 28 Feb: 1679 hwar uti honom effterlåtes under Dragoune tienst optaga 1/4 Skatt, Men i Cronans Jordebook förmähles 1/3 Skatt wara, i Kouwolaby och Ruokolax Sochn, som Sahl: H:r Hindrich Ullwijk åhboot hafwer; Wittnadhe altså Nembdhen, att huusen dher på, ähre mästa dheelen förfallne, och åckeren nu något besådd aff dhenna Anders, giärdzgårdarne wara temmeligh godha, men ganska lijthen och trång Lägenheet till ägor, emedan dhet ähr på Een Hållma belägit); KA mf. ES 1794 (gg 1) Raudun käräjät 5.–6.10.1674 f. 46v (Kyrckieherdens her Samuel Ulvikij beswär); KA mf. ES 1795 (gg 1) Raudun käräjät 24.–25.3.1670 f. 424 (Framsteg Kyrckioheerden uthj detta Frijherskap och denna Rautus Sochn wällärde Her Samuell Ulvichius, och gaf tillkänna, huruledes han af Venerando Consistorio hans Högwyrdigheet Biskopen förledne Decembri Månad Ex Officio removerat ähr, Alldenstundh han een Ung dreng Påell Rambain ben:dh här i Rautus Frijherskap och Lippue by boendes twänne Hustror gifwit), Tiuralan käräjät 11.–12.3.1669 f. 511 (katso U194), Raudun käräjät 23.–24.9.1662 f. 1151v (Hederligh och Wällärde her Mårthen Georgj Fulmechtigat aff Prouwsten Ährewyrdige M: Hindrich Böisman framlade Hans Högwyrdigheetz Biskopens Fulmacht, dat: den 6 Febr: 1662 Lydandes, dedt her Samuel Vllwich, förre Capellan i Sackula är förordnat till Kyrckieheerde i Rautus, Men emedan någre af Sochnenes Inbyggiare hafwa satt sigh der emoot, och widh Proustens Visitation förledne Winter sådant Offentligen öfwat; Nödandes altså Prowsten den werdslighe Rätten sådant föredraga ...); KA mf. ES 1796 (gg 2) Uukuniemen käräjät 8.2.1681 f. 477 (fordom Kyrckieheerdens Sahl: H:r Jonæ Ulwichij Enckia, Gudhfruchtige hust: Catharina Marcus d:r), Raudun käräjät 11.–12.4.1681 f. 602 (Opå för detta Kyrckieherdens her sammastedes sahl: H:r Samuel Ulwichij effterblefne Enckias, Gudfruchtige hustru Maria Saehls tienstlige anmodan, tilspordes Nembden och nerwarnde Tingzlaget om Pastoratz tillstånd wed ber:de Pastoris tilträde? då berättade dhe enhälleligen, Men i synnerhet Nembdemännerne Matz Nikama och Jören Lopoinen, att ber:de H:r Samuel har ungefehr Åhr 1663 blifwit här Kyrckieherde och tilträdt pastoratet om wåhren, och samma åhrs wåhrsäde såå låtit, men af näst föregående åhrs höstsäde haar han inthet åthnutit, utan hans antecessoris arf:r hwilckas uthsäde det och warit haf:r, förr än hösten näst der effter, har H:r Samuel först låtit rogh uthså och tagit uthsäde af H:r Per Magerman tilläns. Haar och Gierdzgårdarne då wedh hans tilträde om ågorne warit aldeles förfalne, dem han med sin egen bekostnad uprätta låtit, hwaröf:r henne detta attestatum medhdeles); KA mf. ES 1797 (gg 6) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 1.–4.3.1687 f. 73 (Såssom Jeremias Gregorij från Ugoniemj, bewijste icke allenast med fordom Pastoris i Kesolax Sahl: her Jonæ Ulvikij giorde Testamente af den 7 octob:s 1678 ..., katso 1232). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 152 (XXXV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 230. — T. Carpelan, En prästsläkt i Ruokolax på 1600-talet. Genos 3 (1932) s. 139.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Bertil Ulvichius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U355>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.