Helsingin yliopisto

Tiedot

5.6.1675 Johan Lacmannus Johannes Samuelis, Viburgensis 2399. Vht: Koiviston kirkkoherra Samuel Lacmannus (Samuel Johannis, † 1679) ja N.N. Ylioppilas Turussa 5.6.1675 Lacmannus Joh. Samuelis Vib _ 117. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1675] d. 5. Junii Johannes Samuelis Lacmannus. Vib. — Koiviston kirkkoherra 1680. † 1682.

Pso: Katarina Krook (jäi leskeksi).

Setä: Jääsken kirkkoherra, FM Bertil Lacmannus 171 (yo 1641, † 1679)

Lanko(?): Jaakkiman kirkkoherra Reinhold Hartz 1954 (yo 1668, † 1700).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 109a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #103; KA mf. ES 1834 (jj 6) Ruokolahden ja Jääsken käräjät 9.–12.12.1651 f. 243 (Capellanen i Jäskis Sochn her Samuel Johannis), 244, Jääsken käräjät 12.–13.8.1652 f. 287, 287 (Emedan som fordres ett nytt Capell uthj Kirfwu Cappelgieldh, alldenstundh det nästan nedfallit är); KA mf. ES 1834 (jj 7) Jääsken käräjät 8.–9.7.1655 f. 231v (Capellanen Wällärde Her Samuel Johannis inlade i Rätten Ryttmestarens Manhafftigh Ambrosius Hindrichssons skrift, dat: den 19 Aprilis 1655 Lydande, dedt han godwilligen, af wälbetänckt modhe medh sin hustru och barns Ja och samtyckie hafwer till Tompt stelle undt och skänckt Her Samuel och hans erfwingar till ewärdeligh ägendom ett stycke Landh af hans frelse jordh i Kirwus by aff Karwala skatt, belägit åfwan widh Kyrckian, emellan Jören Wellingh och Owaskas åker, Hwilken hans tillseijelse, skänck och gåfwa dömbdes stadigh och fast att hållas), 231v (Framstegh Capellanen Wällärde Her Samuel Johannis, och klandrade å ett stycke Landh Papin Nurmi kallat, widh Kirwus Cappell, som af ållder skall hafwa legat under Kyrckian, och Jören Wellingh nu uthj någre åhr innehaft hafwer; hwilket Landh Wellingen sade sigh hafwa kiöpt af förre Kyrckieheerden S: Her Johan, gifwit derföre 1 Koo), Jääsken käräjät 13.–14.1.1657 f. 292v (Rytmestarens Sal: Ambrosius Hindrichssons Änckia Hustru Margreta Jörens dotter), 292v (Land stycket Papin Nurme kallat), Jääsken käräjät 4.–6.8.1657 f. 316v (Cappellanen i Kirfwus Wällärde Her Samuel Johannis beswärade sigh vthöfwer Påål Owaska, dedt han brukar dedt Landh, som han aff Höge Öfwerheeten vnder Cappellans bohl bestådt är), 316v (Kom för Rätta Cappellanen i Kirfwus Wällärde Her Samuel Johannis, och inlade i Rätten förre Landzhöfdingens Wälborne H:r Johan Rosenhanes skrifft, dat: den 15 Maij 1652, hwarvthinnan honom är effterlåtit 1/2 skatt ödes Landh i Kirfwus by, at niuta till Cappellans bohl, doch eij mehr innehafwer än 7/24 skatt ...), 383 (Framsteegh Capellan i Kirwus Capell Wällärde Her Samuel Johannis, och begärade, att Församblingen skulle förmanas at kiöpa een Finsk Bibel till Kyrckian, emedan dhe härtill dagz der medh eij äre försörgd; Så emedan dette lender dem sielf till Saligheetz medel; Altså resolverades, att dhe sådant nu straxt denne Winter fullgiör), 383v, 384, Jääsken käräjät 14.–15.6.1658 f. 422, 422v (Sal: Ambrosius Hindrichssons Änckia Margreta Påsa), Ruokolahden käräjät 13.6.1659 f. 524v (Cappellan H:r Samuel Johannis oppå sin Modhers Sahl: H:r Bertils Ullwikz (katso U355) Enkias wägna framträdde och gaff tillkenna huruledes ber:de hans Modher h:o Brita Tomas dåtter, är igenom åthskillige Olyckor, motgång och misswext råkat j störste fattigdom och gieldh, så at hon af sine Creditorer dageligen plågat warder, begärandes, at emedan hon såssom een fattigh Preste-Enkia, tänker att sökia Öfwerheeten om någon förskoning oppå Uthlagorne, henne måtte här om ett Lagligit bewijs gifwas); KA mf. ES 1835 (jj 8) Jääsken käräjät 10.–12.2.1660 s. 26 (Framträdde Capellanen i Kirfwus H:r Samuel Lackmannus medh sin Granne Jören Wellingh, och på minte, om dedh Jorde Kiöp han medh ber:de Welling ingåt hafuer); KA mf. ES 1835 (jj 9) Jääsken käräjät 21.–22.2.1662 s. 36 (Oplystes andre reesan dedt Jordestycke i Kirwus by som Capellanen Her Samuel Lakman af Jören Wellingh sigh till kiöpt hafwer, och fans ingen som der i klandrade), 39, Jääsken käräjät 22.–24.5.1662 s. 53; KA mf. ES 1835 (jj 11) Jääsken käräjät 18.–20.2.1664 s. 15; KA mf. ES 1836 (jj 13) Jääsken käräjät 5.–7.2.1666 s. 9 (Dedt hemman i Jäskis Sochn och Kirfwus by af 1/3 Skatt som Capellanen Her Samuel Lacmannus, förmedelst Capit:s Niels Grotz Zedel af den 15 Julij 1665 begärer vnder drag: tienst vptaga, hwilket Michell Musicka sidst ödelagt hafwer, Witnar Nembden hafwa legat ödhe öfwer 50 åhr), 10, 17, Jääsken käräjät 21.–23.5.1666 s. 50 (Än bewijstes, Witnet H:r Samuel Lacmannus sammaledes siuk och swagh wara); KA mf. ES 1836 (jj 14) Jääsken käräjät 18.–20.3.1667 s. 41; KA mf. ES 1836 (jj 15) Jääsken käräjät 10.–11.12.1668 s. 104; KA mf. ES 1837 (jj 16) Jääsken käräjät 13.–15.1.1670 s. 30; KA mf. ES 1837 (jj 18) Jääsken käräjät 9.–10.10.1673 s. 126; KA mf. ES 1838 (jj 19) Jääsken käräjät 18.–20.6.1674 s. 37 (Då framträdde fordom Ryttmäst:s Sahl: Ambrusij Täppers Sönner Otto Reinholdt (katso 6666) och Jöran Ambrusijssöner, gifwandes Rätten tillkenna; huruledes deras Sahl: Fader hafwer A:o 1655 Skiänkt och förährat till förrige Cappellanen i Kirfwus Wällärde H: Samuel Laccmannum ett stycke landh i Kirfwus by, widh Kyrckian, beläget, emellan Jöran Wällingz Karfwala landh och Nils Owaskas landh. Item deras äldste Broder Jonas Ambrusiisson gifwit ber:de H: Samuel der till Engh under 3 Lass hwilke dhe nu sökie få igen förmedelst Rättens Adsistence, i anseende att dhe, såsom fattige Cronones Tienare och dhe der mehra skuldh än annat effter deras Föräldrar erfft, icke kunna umbära det af Kongl: Maij:t jure hæreditatis dem till kombne ringe Godzet, och det så mycket mindre, som denne H: Samuel nu mehra icke boor el:r upwachtar försambl:n oppå denne orten, uthan i en annan till 13 Gambl: Mijhl härifrå belägen församblingh, Kyrkioheerde. Häremot inlade H: Samuel genom sinn uthskickade Johannem Samuelis dhe skiähl, förmedelst hwilke hans fader till samma jordh kommen är, Nembl:n ...); KA mf. ES 1838 (jj 21) Jääsken käräjät 7.–9.3.1678 s. 34 (Annoteres härmedh, att D:us Johannes Laccmannus haf:r sigh nu här widh Häredz Rätten andre gången instält, att uthföra sin prætension emot fordom Kyrckioheerdens Sal: Mag:ri Andreæ Henricij 1084 Enckia dygdesamme H:o Carin Thessleff. Hwilken saak d: 29 Januarij hujus anni å nyo ifrå Ven: Consist:o till denne Rätten stäldh är. Men ber:de Enckia sigh icke instält); KA mf. ES 1838 (jj 23) Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 4.–5.2.1680 f. 14v (Företrädde Cappellanen här i Biörköö försambling Wällärde H:r Hans Portanus (katso U421) och föredrog det han denne försambling uti 30 åhrs tijdh för een Cappellan tient haf:r för huillken hans länglige tienst han och är af H: Krigz Rådet Wälborne H: Baltior Gyldenhof förordnat detta nu för tijden Vacerande Pastoratet effter Sahl: Kyrkioherdens Sahl: H:r Samuelis Lacmanni Enkias Gudfruchtige [Beata Mattz d:rs?] Nåde åhrs förlopp att tillträda, beklagandes sig der hoos att ehuruwäl wälbem:te H:r Krigz Rådet honom allaredo till Pastoratet fullmächtigat haf:r, söker lijkwäl Sahl: Kyrkioherdens Sonn H:r Johan Samuelis än wijdare och altt framt gent honom utan någon orsaak der ifrå trängia), Koiviston käräjät 15.11.1681 s. 77 (Oppå Kyrckioherdens H:r Johan Lachmanni klagan, öfwer een dehl af Sochnens Inbyggiare, hwilka skohla tedt sig motwillige till att utgiöra det som på hwardera belöpes, att ährleggia till denn nya klockstapelens oprettelse), Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 7.–9.12.1682 s. 189 (Cnuth Olofsson j Patala och Biörköö Sochn som af Nembdeman Erich Patainen war stembdh Kyrkioherdens därsammastädes Enckia Catharina Krook, till swars, om ett Swedielandh, men intet Comparerat feltes till sine 3 m:r); KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 12.–16.2.1683 s. 1 (Till denn twistigheetz afhielpande, som Coadjutor H:r Sachæus Wahlberg (katso 6471), Androgh emoth Olof Olofsonn och Cnuut Jöransonn i Patala, sampt Mattz Ifwarsonn i Sarenpä, Angående någon Skogzmark, som framledne Kyrckioherdenn H:r Johan Lachmannus, såssom emellan Prästegårdenn och ber:de Patala och Sarenpä byyar samfält, till Swedie låtit ned falla, men ber:de Bönder, sädann bruukat och besådt hafwa), Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 11.–13.6.1683 s. 36 (Såsom Cnuut Jörannsonn i Patala, sampt Matz Ifwarson i Sarenpä, med intet skiäl af råår eller annat, kunna een skylt till ägna sigh, denne Skogz mark, som Kyrckioheerdens H:r Johann Lachmanni Enckia, eller å dess wegnar Coadjutor H: Saccheus Walhbergh med dem omtwistade), Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 6.–10.3.1684 s. 3 (Denn 1/6 skatt Öde i Patahla by och Biörköö Sochn, under Sigfred Staffansons, el:r Matz Sigfredsons nambn i Jorde Bookenn, som framledne Kyrckioheerdens Sahl: H:r Johann Lachmanni Enckia, Gudfruchtigh hust: Catharina Krook, söker att optaga, intygade Nembdeman Erich Patain, med flere andre, att hafwa således Öde leegat nu emoth 10 åhr ... Borgen för henne utfäste Coadjutor H:r Zachæus Wahlberg med Nembdemännerne Sigfredh Peka och Christer Mannoin); KA mf. ES 1839 (jj 26) Jääsken käräjät 11.–13.6.1688 s. 79. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 150 (XXXV); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 16; M. Lackman, Barthollus Joh. Lacmannus. Genos 76 (2005) s. 13.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lacmannus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2399>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.