Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 12.9.1674 Pehr Ristelius Petrus Benedicti, Viburgensis U356. Vht: Viipurin lukion logiikan ja fysiikan lehtori, FM Bengt Ristelius (Benedictus Magni, yo Uppsalassa 5.2.1640 ja Rostockissa 12.1648, † 1655) ja Karin Pettersdotter Biugge tämän 1. avioliitossa. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 12.9.1674 Petrus Ristelius Wiburgensis ex Gymnas. Wiburgensi. — Viipurin luostarikirkon kappalainen (diakoni) 1682. Viipurin linnan, Siikaniemen ja palkkapitäjänsä Säkkijärven kirkkoherra 1684. Tuomiokapitulin jäsen. Rovasti (1693). † Viipurissa 5.4.1695.

Pso: 1:o N.N. Eriksdotter Cupraeus; 2:o (jo 1689) Margareta Reuter; 3:o 1694 Beata Henriksdotter Schmidt tämän 1. avioliitossa († 1730).

Pson seur. aviomies: Porvoon tuomiorovasti, FM Georg Helsingius 2759 (yo 1679, † 1741).

Appi: Siikaniemen kirkkoherra (Porvoon nim. kirkkoherra) Samuel Reuter 423 (yo 1644, † 1679).

Eno: Kvillingen kirkkoherra, FM Jonas Bjugg U109 († 1664).

Poika: Viipurin kappalainen Samuel Ristelius 4275 (yo 1697, † 1710).

Pojanpoika: Ruokolahden kappalainen Jonas Ristelius 8119 (yo 1759, † 1811).

Lanko: ylioppilas Erik Cupraeus 2528 (yo 1677, † 1684).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 10.12.1641 f. 244 (Öpett breff för Capiteinen [vnder Öffuersten Gordons Regemente] Casper Cemner på godz i Finland [vti Jeschis Häradh och Rokelax Sochn], att niuta i sin liffstijdh och hans hustru, där hon honom öffuerlefuer, så länge hon är Enkia), 4.12.1682 f. 777 (Confirmation för Capellanerne i Wiborg på hemmanet Toika), 14.10.1684 f. 637 (Fullmacht för Per Ristelio att wara Slottz Prädikant och Pastor widh Församblingen i Förstaden widh Wiborgh ... Wij Carl etc. etc. etc. Giörom wetterligit, att såsom igenom frambledne Andreæ Cupræi dödelige affgångh Slåtz Prädikantz- sampt Kyrkioherde Embetet uthi Förstadhen, Sijkaniemi och Säckijärfwi Sochn widh Wijborgh nu mehra ähr wordet ledigt; Och Wij nödigt erachte, att dhet samme åther medh een annan skickeligh Persohn forderligst må blij försedd; Alltså hafwe Wij uthi anseende till dhe gode låfordh, som Capelanen wijdh Wijborgz Stadz Dombkyrkia, hederligh och Wähllärde H:r Peer Ristelio gifwes, för dess skickeligheet både i lärdom och lefwerne, sampt uthi månge åhr, till Gudz Församblingz nöije och uppbyggelse, uthståndne arbete wid be:e, så wähl som dhet honom widh Slottet uthi den förres oförmögenheet anförtrodde Vice Pastoris Embete; nådigst welat tillbetroo och förordna efftersom Wij här medh i krafft af dätta wårt öpne bref tillbetroo och förordne honom H:r Pehr Ristelium, att wara pastor widh Wijborgz Slottz och förstadz Sikaniemis sampt dess Annexes Säckijarfwis Församblingar, uthi ofwanbe:e Andreæ Cupræi stelle), 25.6.1692 f. 298 (Til Landshöfdingen Lindhielm om någon twist om rangen i Wijborgs Consistorio); KA mf. ES 1813 (ii 1) Vehkalahden ja Valkealan käräjät 24.–25.1.1653 f. 16v (enär D:nus M: Benetictus Ristelius effter Consistorij Wijburgensis befallningh hölt ransakningh tillijka medh Prosten wthi Wederlax); KA mf. ES 2113 (tt 1) Pielisjärven käräjät 20.–21.2.1659 (M: Benedictus Ristelius på Biskopens i Wijborgh wägna hafwer confirmerat Hans Zachriesson till Klåckare i Pielis, d: 7 Martij 1654); KA mf. ES 2010 (oo 21) Kuopion käräjät 12.–13.8.1707 s. 185 (Munsterskrifwaren Bengt Ristelius å däs grannes Jacob Ahoses wägnar); KA mf. ES 1834 (jj 7) Viipurin pitäjän käräjät 13.–15.3.1654 f. 135v, 136 (Opbödz tridie reesan det kiöp som Borgmestaren W:tt Hindrich Menschewer (katso 2178) hafwer slutidt medh Qwarteermestaren Casper Kembner, angående Lihaniemi godz); KA mf. ES 1836 (jj 15) Ruokolahden käräjät 1.–3.3.1669 s. 19 (Då inlade Sveno Moderus Twänne Fullmachter, gifne aff Inspectoren Peter Tegner och Bårgaren Mårthen Lårensson, att uthfodra aff förrighe Regementzqwartermästaren Casper Cembnär, dhe penningar, som hans Hustro Carin Biugge, i nästförledne höst, uthi Stockholm optagit hafwer); KA mf. ES 1838 (jj 20) Ruokolahden käräjät 2.–4.12.1675 s. 80 (Då framträdde Manhafftigh Casper Kämbnärs Uthskickade Petrus Ristelius och fordrade af fordom Corporal:s Sal: Christian Höüdtz Enckia Hust:o Elisabeth Jacobs d:r Saxe hennes Mans ber:de Höütz gäldh); KA mf. ES 1838 (jj 23) Ruokolahden käräjät 22.–23.7.1681 s. 134 (Befallningzmann wälb:dh Christer Pijlrooth kiärde till dygdesamma hustru Chattarina Biugge om 215 D: Kopp: M:t som hon till sin Syster dåtter hustru Brijta Watrangia, förmedelst Kiämbnähr doomen af d: 20 Februarij 1674 war dömbdh att betahla, katso 699); KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 8.–13.12.1684 s. 97 (Änn Läät wyrdigh och wäll:de H:r Per Ristelius, inläggia Kongl: Maij:tz, wår aller Nådigste Konungz och Herres, honom meddelte nådigste Fullmacht, af d: 14 nästledne Octob:, på pastoratet af denne Wijb: Norre förstadenn, Slottet och Säckjerfwi S:n, ansökiandes hann H:r Ristelius, att högst bemelte förordning, wed detta till fälle, närwarande Tingzlaget af samma Sochn kundgiörass motte); KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 18.–20.11.1685 s. 103 (Sedan förekommo Cappellanerne her j Wijborghs Stadh och Sochn, Wällärde H:r Pehr Herkepæus U346, och H:r Pehr Ristelius, anhållandes å dett, dem förunte Cappellans Boletz, Toikas wägnar om Uthslagh j den j Rätten anhengige saak, emooth Regementzskrif:ne Wälbet: Hendrich Schmidt och Nielss Abrahamssonn, å derass hielphem:ns under Rustningen, Barkanss wägnar), Ruokolahden käräjät 1.–3.6.1685 s. 316 (Capiteinskan hustru Catrina Biugge), Rannan kihlakunnan ylim. käräjät 15.5.1686 s. 109; KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 19.–21.6.1688 s. 68 (Den 1/4 Skatt Sigfredh Hindersons sampt 1/6 Sk: slätt Öde i Hanukala by och Wijborgz Sochn, som Kyrckioheerden Ehrewördige H:r Pehr Ristelius d: 7:de Octobr: 1687, sigh låtit under Dragoune Tienst inrymma); KA mf. ES 1840 (jj 27) Ruokolahden käräjät 31.10.–2.11.1691 s. 36 (Såssom Kyrckioherden wedh Sijkaniemij Försambling ährewyrdige och wällärde H:r Petter Ristelius medelst sitt breef af d: 29 October sistwekne gifwer tillkänna, att ehuru wähl till föllie af Höghwällborne H:r Landzhöfd:ns Ordres Landtmätaren medh någre af nämbden afmätt och besedt hans Rusthåldh här i Ruokolax Härskiansari ben:dh, doch som hwarken Befallningz- eller Läns-mannen warit där tillstädes, så anhåller han att Nämbdemännerna måtte öfwer hemmantz beskaffenheet examineras); KA mf. ES 1840 (jj 28) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–29.11.1693 s. 97 (Strand Lieutnanten Manhafftig Jahan Brandfält framlade Öfwerst Lieut:ns Wälborne Nils Grotenfältz Inrymbningh d: 13 Sept: sidstwekne daterat, dhesmedelst bem:te Lieutnant opdrages 1/6 Sk: Sigfred Hinderssons hemman, och 1/4 Sk: af slätt öde under ett Bruuk, och emoth Dragone Rust tienst; Och som öfwer bem:te Drag: hemman, som Probsten och Kyrckioheerden, Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Pähr Ristelius först blifwit Inrymbt, hwilken sedan transporterat dhet samma på Kyrckioheerden Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Jahan Köning 2537, befinnes wara för detta af denne Rätten ransakat, och därpå af Högwälb:ne H:r Baron och Landzhöfdingen Frijheetz Åhr gifne, så att hemmanet kommer effter Jordeboken 1698 till Skatten; Altså kan Rätten eij wijdare Ransaka däröfwer); KA mf. ES 1842 (jj 36) Ruokolahden käräjät 14.–15.6.1699 s. 254 (Dhet framkom widh detta Tingh framledne Capiteinens Casper Cemners effterlåtne Enckia dygdesamme Catharina Biugg, och igenom des skrifftelige inlaga beswärade sigh högeligen öfwer dett som skulle Regementzskrifwaren Wälbetrodde Gustaf Falck icke allenast genom osanne berättelser förmådt att fåå Rusta för Härskensari Rusthåldh, här i Ruokolax Sochn, hwilket hon förmenar sigh fram för Falcken wara berättigat till, utan och att Falcken egenwilligt tillträdt både en stoor och ansenligh dehl Spanmåhl som och Booskap, sampt annan på Härskensari befinteligh löös egendoom, medh mehra som des skrifft widlöffteligare uthwijsar, anhållandes att hon måtte blifwa så wähl maintinerat widh Rusthållet, som förhulpen genom Laga doom till dhe förmeente löösören); KA mf. ES 1843 (jj 44) Ruokolahden käräjät 18.–20.2.1705 s. 43 (Oppbördzskrif:n Petter Ristelius); KA mf. ES 1879 (kkk 10) Tuutarin käräjät 28.1.–1.2.1695 s. 49 (Leutnanten Wehlb: Christer Von Rohr på sin Moders Öf:rstel:s Fru Anna Hedv: Von Brandtens wägnar, insin: ett skrifftel: Testamente, oprettat af Capiteinen Sahl: Casper Kemner d: 10 Martij 1687 utj Godhe mäns närwaru, der medelst han henne såssom dess Syster Sohns Enckia och dess Barn, för rättmätige Erf: förklare till all dess så rör- som orörl: egendomb, uthslutandes sin Maka Fruu Cath: Biugg, och det i anseende till det beklagel: Echtenskap dem emellan skall warit, som Sielfwe Testamentet medh mehra i Bookstafwen uthwijser, och nu Ordh ifrån Ordh här införes Nembl: ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 151 (XXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 30 (XXXV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 231. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 421, 430; A. R. C[ederberg], Muutamia tietoja Helsingius-suvun savolaisen haaran kantaäidistä. Genos 4 (1933) s. 99; Y. Hormia, Ristelius. Genos 26 (1955) s. 82; H. Soininvaara, Lisätietoja Ristelius-suvusta. Genos 28 (1957) s. 22; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 111; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3197, 3198, 3199.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Ristelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U356>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.