Helsingin yliopisto

Tiedot

1.9.1649 Benjamin Tolja Benjaminus Matthiæ, Viburgo-Carelius 699. Vht: Viipurin lukion teologian lehtori ja tuomiorovasti, FM Matias Jacobaeus Tolia (Matthias Jacobi, yo mm. Rostockissa 12.1614, † 1654) ja Brita Pettersdotter. Ylioppilas Turussa 1.9.1649 Theli‹¿› Benjam Matthiæ Vib. Car. _ 35. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1649. d. 1. Septbr. Beniamin Matthiae. Carelius. Respondentti 12.6.1650, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Ylioppilas Tartossa 7.8.1652. — Koiviston kirkkoherra 1663. † noin 1670.

Pso: 1656 Malin Biugge († 1671).

Lanko: Kvillingen kirkkoherra, FM Jonas Bjugg U109 († 1664).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 193a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #13; KA valtakunnanregistratuura 16.1.1645 f. 8, 17.6.1657 f. 335; KA mf. ES 1833 (jj 3) Äyräpään kihlakunnan käräjät 19.–20.12.1642 f. 119 (Framkom åfuanbe:te [Fougten W:tt] Reinholdt Von Holl och gaf till kenna att Dns: Christiernus P: Kiwinäbensium [Kivennavan kirkkoherra 1634–63 Christiernus Petri Härkäpää] wthi i M: Matthei Pastoris dotters i Wijborgh Bröllop, hafwer sagt till Bokhollaren Wäl:t Johan Hållander at Fougten giör honom stoor orätt); KA mf. ES 1834 (jj 6) Säkkijärven käräjät 9.–10.2.1653 f. 372 (Kyrckieheerden, M: Matthias Jacobæus); KA mf. ES 1836 (jj 14) Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 18.12.1667 s. 4 (Kyrkioherden wällärde H:r Benjamin Matthiæ); KA mf. ES 1837 (jj 17) Viipurin pitäjän käräjät 23.–25.5.1672 s. 56 (Oppbödz nu andre reesan dedh hemmanet Kaukola i Wijborgz Sochn, som aff Sahl: H:r Beniamin Mathiæ Erfwingar i Gäldz betalningh till borgaren Johan Teske opdragit är. Och håller Rätten dhe omyndige barnen deras jus effter Lagh altijdh dem behållen. Hwar uthi giorde Borghmästaren Jonas Nilsson (katso 2907) å sine barns, medh sin förre hustrus wägna Inspråck genom Rådmannen Sven Moderum. Aff fogh, att hans förre hustru är och till samma hemman arfwinge; Hwilket således är Annoteradt); KA mf. ES 1838 (jj 19) Viipurin pitäjän käräjät 19.–23.11.1674 s. 88 (Jagh Underskrefwen Häredzhöfdinge uthi Wijborgz Lähn öfwer Stranda, Lapwäsi, Jäskis och Eurepä Härader. Giör här medh witterligit: Att den tijdh jagh hölt Häradztingh medh Innbyggiare af Stranda Häradh den 29 och 31 Julij 1671 då inladhe Borgaren och Handelsman:n i Wijborgh Wäl: Johan Tesche (katso 2244) en öppen Skrifft af den förber:de 29 Julij samma Åhr 1671 Hwaruthi för detta Pastoris i Biörköö Sahl: H: Beniamin Mathiæ Enckias H:o Malin Pers dotters Biugges Broder Nils Biugge 760 förmäler sigh effter sinn Systers H:o Malins begäran afhända till ber:de Johan Tesche Dragon-hemmanet Kaukola medh alt det derunder lyder sampt medh uthsädhe och alt det der under ähr, för 230 D:r K:m:t Hwilke ber:de H: Beniamins Erf:r till denne Johan Tesche förr skyldige warit, förmälandes ofwanber:de Biugge sigh det giordt effter ber:de sinn Systers begäran oppå hennes yttersta, barnen till goda. Så befinnes och Johan Teske wara lijka när Arffallen till detta hemman som Mehrbe:te H: Beniamin. Och såsom Mehrbe:te Johan Tesche anhåller att detta kiöp måtte under Häradz Insigell medh fasta breeff bekreftat och Stadfäst blifwa ...); KA mf. ES 1838 (jj 23) Ruokolahden käräjät 22.–23.7.1681 s. 134–138 (Befallningzmann wälb:dh Christer Pijlrooth kiärde till dygdesamma hustru Chattarina Biugge (katso U356) om 215 D: Kopp: M:t som hon till sin Syster dåtter hustru Brijta Watrangia, förmedelst Kiämbnähr doomen af d: 20 Februarij 1674 war dömbdh att betahla, men hann befallningzman, såssom i hwilkens Häradhe, hon hustru Chattarina Biugge boendes ähr, denn och dy om doomens Exeqverande befallt war, igenom Landz höfdingens H:r Gyllenstiernas intahlan henne hustru Watrangia, såssom Stadh på sin reesa ifrån denne orten, betalt, af egne medell, som han och opwijste hennes hustru Brijtas qvittens af den 17 Maij 1674, på samma 215 D:rs richtige bethallningh. Bemelte hustru Chattarina Biugge, opwiste där emoth een Copia af bemelte hustru Brijtas qvittens de dato 10 Martij 1674 /: hwilkens Original berettades wara j Cantzeliet på Wijborgz Slått inlagt :/ förmälande hustru Brijtta Päderssdåtter, Kyrckioherdens Mathias Tolæj Änckia, hafwa bethalt till hust: Watra:ij 105 D: Kopp: M:t för twenne henne och hennes Syster tillhörige klädningar, af hwilka klädningar och effter Ciämbnähr doomen af d: 31 Januarij 1674, hennes hustru Watrangz prætension till bemelte sin M:r Syster een dehls här flyter, förklahrandes hustru Chattarina Biugge där med så ledes wara beskaffat, att såsom samma klädningar warit under hennes antwahrningh, och honn denn för trodt sin Swåger M:r Benjamin så är och hon dömbder dem till sine Syster bahra att bethala, men där emoth M:r Benjamins Arfwingar j samma doom af d: 31 Januarij, dömbde denn till henne att igen bethala, och alt så bemelte hustru Brijta Päderss dåtter M:r Benjamins Modher, bethalt denn Gienast till hustru Watrang som berörde qvittens utwijsar sannandes och Biskopen M:r Carstenius i dess Attest, af den 14 Junij 1674, samma 100 D: wara af honom tagne, och hust: Watrang till stelte, och har kledningarnes wärde warit 96 D: effter doomen ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 46 (X); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 10 (X); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 114 (28.9.1656, Ringt till Her Beniamins Matthiæ Brudpredickian), 162 (13.8.1671, Pastoris i Biörcköö H:r Beniamins Änckia, begr. i kyrckian); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 2; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #909. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 96; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 29; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4376R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1639R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Benjamin Tolja. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=699>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.