Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 3.8.1677 Olof Matilainen (myös Mathlin) Olaus Henrici, Uloensis U377. * noin 1650. Vht: oululainen porvari Henrik Olsson Matilainen († hukkui Öregrundin saaristossa 1676, ‡ Oulussa 24.1.1678) ja Brita Andersdotter (‡ Oulussa 30.5.1678). Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 3.8.1677 Olaus Henrici Mattalain [Ulöenses, testimoniis laudabilibus instructi, ... ex schola NeoCarlebyensi, ... accessere.]. — Porvari Oulussa. ‡ Oulussa 20.12.1735.

Pso: Margareta Alholm.

Appi: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Claes Ahlholm 301 (yo 1642/43, † 1674).

Poika: Hailuodon kappalainen Anders Matelin 5000 (yo 1707, † 1735).

Veljenpoika: Kristiinankaupungin ent. pormestari Johan Matilainen (myös Matlien) 3616 (yo 1689, † 1731).

Veljenpoika: Uudenkaarlepyyn pitäjänapulainen Lars Matilainen (myös Mathelien) 3609 (yo 1689, † 1695).

Lanko: Kalajoen kirkkoherra, FM Erik Wallenius 3815 (yo 1691/92, † 1715).

Viittauksia: Johannes Hissan tiedonanto 20.7.2010 (Tieto ylioppilaan vanhemmista ja puolisosta sekä täydennyksiä muihin tietoihin. Lähteenä mm. Alf Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #59); KA valtakunnanregistratuura 16.6.1681 f. 475 (Till Landzhöfdingen i Österbotn Didrich Wrangel för Josep Peura ... brefwijsaren Josep Matzsson Peura ifrån edert höfdingedöme och Limingo Sochn sigh högeligen beklagat öfwer stoor tillfogadh oförrät af een nu sedermera dödh blefwen Bårgare i Uhlo, Hindrich Mattialainen, i det han honom emedan han ähn war hans förmyndare hafwer afhendt och sedan bortsåldt ett hans arf-hemman, och der ofwanpå dragit honom tå han myndigh wart, i een långsam och beswärligh process och bekostnadh), 20.7.1682 f. 453 (Till Åbo Hoffrätt för Joseph Matzon Peura ... Limingo Sochnemäns d. 12 Maij 1682 gifne wittnes börd); KA mf. ES 2029 (rr 8) Limingan käräjät 15.–16.2.1653 f. 22 (Företrädde Olof Anderson Matilainen af Tyrnäwä by och kärade till Anders Clemetson i Limingåby); KA mf. ES 2032 (rr 13) Limingan käräjät 13.–14.2.1672 f. 86 (Anders Henrikson Matilain ifron Uhlo stad præsenterade twänne Skriffter den ehna Simon Henrikson Heikolas Kiöpebref Dat: 17 Febru: 1666 opå et Engz stycke ... Som han försåldt til Ewärdeligh Egendom undan sigh och sine Erfwingar til Anderses Fader Henrik Olåfsson Matilain för 5 R: D: och Ehn Swänsk D:r in Sp:); KA mf. ES 2033 (rr 14) Limingan käräjät 23.–27.2.1675 f. 74v (Häradz Rättens doom, utthi Saaken Emellan Joseph Matzson Kiärande och Handelsmannen i Uhlå S:r Hendrich Matilainen Swarande, Angående Peurala Hemmanetz inbördande, af 1/4 Mantall i Limingo Sochn och Enges lefwe by belägit, som Parterne twista om ...), Iin käräjät 25.–27.8.1675 f. 163v (een borgare Johan Johansson ... sijn Swär Faar Hendrich Matilajnen, katso 929); KA mf. ES 2034 (rr 16) Limingan käräjät 25.–28.2.1679 f. 47v (Brödherne Henrich och Andhers Ohlssöner Matilain företrädde Inläggiandhes een transaction och förlichning utj Godhe Mäns närwaro oprättadt, angåendhe dhen twist som dem emellan för een tijdh sedhan opwuxen ähr, i dhet att Henrich sargat sin Brodher Andhers 1677 Andhersmässo tijdh medh een telg knif utj sijdhan fult såår); KA mf. ES 2035 (rr 20) Paltamon käräjät 5.–7.2.1683 s. 106 (Handelsmannen i Uhlå Anthonius Cleophas (katso U589) inlade i Retten en afwittringz lengd effter Sal: Hindrich Matilaises opprettat, iempte des book ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 169 (XXXVIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 247; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 224.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Matilainen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U377>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.