Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1652 Samuel Limingius, myöhemmin (1667) Lithovius Samuel Samuelis 929. * noin 1633. Vht: Limingan kappalainen, vuodesta 1652 Iin kirkkoherra Samuel Limingius (Samuel Josephi, † 1659) ja Katarina Lithman. Ylioppilas Uppsalassa 10.1650 Samuel Samuelis [fratres Limingij]. Ylioppilas Turussa sl. 1652 [Limmingius] Samuel [Samuelis _ 46]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1652] Samuel Sam: Limingius. — Armovuodensaarnaaja Iissä 1659. Iin 2. kappalainen luult. s.v. Pudasjärven kirkkoherra 1686, Iin 1688. ‡ Iissä 19.6.1692.

Pso: Beata Michelsdotter (jäi leskeksi).

Veli: Tyrnävän kappalainen Josef Limingius, myöh. Lithovius 927 (yo 1652, † ~1690).

Poika: Lapuan kirkkoherra, FM Mikael Lithovius 3887 (yo 1692, † 1738).

Poika: sotilas Samuel Lithovius 4455 (yo 1699).

Vävy: Iin kappalainen Pehr Hoffrenius U413 († 1701).

Vävy: Pudasjärven kappalainen Daniel Anglenius 3792 (yo 1691, † 1725).

Vävy: Iin kappalainen Johan Forbus 4177 (yo 1695, † 1719).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 118b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #99; KA valtakunnanregistratuura 8.7.1692 f. 343 (Kyrkioheerde Fullmackt för Zacharias Ulhegius 1850 ... såsom pastoratet uthi Iio i Österbottn förmedelst den förre Kyrkioherdens därsammastädes Samuel Lithovij dödel. afgång är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 2031 (rr 11) Iin käräjät 6.–7.2.1663 f. 227v (S:r Samuel Samuelis), Limingan käräjät 12.–13.2.1663 f. 240v (katso 1321), Iin käräjät 10.–12.7.1663 f. 264v, 273, Kemin käräjät 16.2.1664 f. 516v (Huadh det eene Krook stället utj Måndaluotå anbelangar som H: Samuel Samuelis utj Jio af Matz Bertilsson fordrade), Limingan käräjät 16.–18.1.1665 f. 662v (D:nus Samuel Samuelis), Iin käräjät 5.–8.7.1665 f. 695 (Piukila hemmanetz kiöp å ½ M:l som H:r Samuel Samuelis af D:m Johanne Forbus 674 för 600 D: kiöpt hafwer, uplystes förste gångan och war eij någon som klandrade), 696, Iin käräjät 22.–23.2.1666 f. 872v (Huadh Häpoperä och Isolachti Engiar anbelangar som Samuel Samuelis fordrade af Anders Tomasson och förmente dhem Piukula hemmanet tillhöra, som han af H:r Johan Forbus kiöpte), Iin käräjät 4.–6.7.1666 f. 890; KA mf. ES 2031 (rr 12) Iin käräjät 18.–19.2.1667 f. 36v (Företrädde Hederlig och wällärde H:r Samuel Littovius, församblingens Predikandt uti Iio, Och så nu som trenne gångom tillförende, för mig sampt dee 12 Edzswurne uti Nämden witterligit giorde, sig hafwa kiöpt af nu warande pastore uthi Brahestadh D:no Johanne Forbus dess hemman Piuckula be:dh å ½ Mant:ls skatt medh dess åker för 600 D:r K: m:t ...), Iin käräjät 10.–11.2.1668 f. 125v (Hederlig och wällärde H:r Samuel Littovius på framledne Kyrkioherdens uti Iio Mag: Andreæ 419 änkias gudfruchtigh hustro Maria Lars dotters wägna); KA mf. ES 2032 (rr 12) Iin käräjät 8.–10.7.1668 f. 153, 153v, Iin käräjät 25.–27.2.1669 f. 305 (Företrädde Befallningzmannen Wäl:t Johan Bochmöller, Rätten tillkiänna gifwandes, sig af Framledne H:r Samuels Kyrkioherdens utj Iiå Son H:r Samuel Samuelis, på dess framledne föräldrars wegnar 217 D:r K: m:t hafwa att fordra), 306 (angående ett Patu ställe Peruka benämdh), Iin käräjät 12.–15.7.1669 f. 316, Iin käräjät 3.–4.2.1671 f. 623v, Iin käräjät 13.–17.7.1671 f. 642v; KA mf. ES 2032 (rr 13) Iin käräjät 20.–24.3.1673 f. 217; KA mf. ES 2033 (rr 13) Iin käräjät 2.–7.1.1674 f. 514v, Limingan käräjät 15.–22.1.1674 f. 535; KA mf. ES 2033 (rr 14) Iin käräjät 12.–15.2.1675 f. 16 (angående Laxfiskerij effter ½ Mant:ll som Cappelanerne här j Sochn för detta hafwa åthnutit), Iin käräjät 25.–27.8.1675 f. 163v (Sacellanus Loci Wällärde H:r Samuel Samuelis gaf Rätten tillkenna, at hans hustro hafwer i förledne wecka förskickat 1 Tunna Lax till Uhlå Stadh medh een borgare Johan Johansson, till den enda, at han den åth H:r Samuel /: hwilcken föråth hadhe Reest till Uhlå :/ till handa föra skulle, hwilcken Johansson sedhan icke H:r Samueli uthan sijn Swär Faar Hendrich Matilajnen (katso U377) skall tillstellt och lefwererat hafwa); KA mf. ES 2034 (rr 16) Iin käräjät 11.–13.3.1679 f. 85 (Cappellanen Wördige och Wällärdhe H:r Samuel Lithovius företrädde, högeligen sig beswärandes öfwer fordom Befahl: Man Simon Andhersson); KA mf. ES 2034 (rr 17) Iin käräjät 16.–18.3.1680 f. 78; KA mf. ES 2035 (rr 19) Iin käräjät 20.–22.2.1682 s. 361 (Cappellanen Wördigh och Wellerde H:r Samuel Lithovius insinuerade i Retten Söder Iiåboarnas skrifft medh Sochnens Signete under trycht uthgifwen d: 10 Martij A:o 1622 åth fordom dheres Caplan Hederligh och Wellerde H: Henrich (katso 301), der uthinnan dhe honom dhe engiar lofwa och förähra som och deres fiskiewaten widh Pitkekari och Ristikari då opgrundat war och grundas kunde ewerdel:n att behålla för sigh och sine effterkommande ... hwilka Engiar sädan under Karhula hemman A:o 1626 d: 15 Septemb: aff Rijkz Rådh confirmerat till Karhåla hemmanetz bettre optagande, som af ringa ägor warit ... hwadh till Karhula och Piukala hemman hemman lyda skulle, som H:r Samuel Litthovius aff förre Kyrckioherden H:r Johan Forbus effter doomaren Jacob Josephssons fasta aff dato d: 18 Februarij A:o 1667 sigh tillhandlat), Iin käräjät 28.–29.8.1682 s. 595 (förledne wintras Dominica oculi då H:r Anders U359 warit uthj Caplans Wehllärde H:r Samuel Lithovij dotters Bröllop); KA mf. ES 2036 (rr 22) Iin käräjät 20.–22.7.1685 s. 89 (Framkom Cappellaan H:r Samuel Littovius på sitt ½ Mant:ls wegnar); KA mf. ES 2037 (rr 26) Iin käräjät 15.–19.2.1689 s. 191, Iin käräjät 8.–10.7.1689 s. 23 (husesyns skrifften); KA mf. ES 2037 (rr 27) Iin käräjät 14.–17.2.1690 s. 190 (Högwelborne H:r Baron och Landzhöfdingen herren Gustaff Grass tillsporde Nembden såssom och Kyrckioheerden här i Iiå Sochn Wyrdige och Wellärde H:r Samuel Lithovium den Näst tillförende warit Pastor widh Pudas Jerfwi Församblingh för än Kyrckioheerden H:r Johan Vegelius U394 dijt kom, hurudana wilckor och Lägenheet wore under Pudas Jerfwi Prästebohl, Och huru den wore bebygder, Och huru nähr den wore ifrån Kyrckian så och siälfwa Sochnens Situation af belägenheeten och Stoorleeck ...); KA mf. ES 2038 (rr 28) Iin käräjät 13.–15.7.1691 s. 52; KA mf. ES 2038 (rr 31) Iin käräjät 19.–20.2.1694 s. 281 (Capellanen wyrdigh och wällärde H:r Pehr Hoffrenius uppå sin Swärmoders hemmans i Norr ijåby wägnar), Iin käräjät 16.–17.7.1694 s. 131, 132 (dygdesamme Matronen hustru Beata Michellsdotter); KA mf. ES 2038 (rr 32) Iin käräjät 7.–8.1.1695 s. 57; KA mf. ES 2039 (rr 33) Iin käräjät 17.2.1696 s. 216; KA mf. ES 2042 (rr 39) Iin ja Pudasjärven käräjät 27.2.–1.3.1702 s. 435. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 58 (XIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 13 (XIII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 302, 425, 481; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 126; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #99. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 204, 207, 211; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 810 (Lithovius Taulu 47); G. Suolahti, Suomenkielistä sanasotaa 1600-luvulta. Aika 1914 s. 145–148 (lähteenä Pyhäjoen kirkonarkisto, Iin rovastintarkastuspöytäkirjaan 9.–10.5.1690 liitetyt asiakirjat); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3427; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2247D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Lithovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=929>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.