Helsingin yliopisto

Tiedot

1642/43 Claes Ahlholm Claudius Henrici, Pyhäjokiensis 301. * noin 1626. Vht: Pyhäjoen kirkkoherra Henrik (Henricus Johannis, † 1650) ja (hänen 2. puolisonsa?) Anna Claesdotter Groth. Ylioppilas Turussa 1642/43. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1642/43] Claudius Henrici Pyhäjokiensis. Ylioppilas Uppsalassa 31.10.1645 Claudius Henrici Alholm Ostrobothniensis [fratres] [Ex Academia Aboensi accesserunt.]. Respondentti Uppsalassa 6.1650, pr. log. ja metaf. prof. Ol. Unonius. FM Turussa 24.5.1664. — Raahen kappalainen 1651, kirkkoherra 1652. Pyhäjoen kirkkoherra 1664. † Pyhäjoella 5.1674.

Pso: Anna Michelsdotter († 1674).

Setä(?): sotilaspappi Lars Corvinus 149 (yo 1640/41).

Serkku: Limingan kappalainen Gabriel Limingius 516 (yo 1645/46, † ~1660).

Veli(?): Johan (Johannes Henrici) U74.

Veli: Pyhäjärven Ol. kappalainen Gabriel Ahlholm 440 (yo 1644, † ~1684).

Veli: Pyhäjoen nimismies Florens Ahlholm U157 († 1675).

Poika: Siikajoen kirkkoherra Henrik Ahlholm 2112 (yo 1671, † 1695).

Sisarenpoika: Haapaveden kappalainen Henrik Hourenius 1145 (yo 1656, † 1675).

Veljenpoika(?): Haukiputaan kappalainen Johan Balckholm 1355 (yo 1659/60, † 1678).

Vävy: oululainen porvari Olof Matilainen U377 († 1735).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #13; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 29.12.2010 (Claes Alholmin appi oli Oulun raatimies Mickel Bengtsson, lähteenä Digitaaliarkisto Saloisten seurakunnan arkisto, Historisk beskrivning över Brahestad och Salo (IIIU:2) Pastores Brahestadienses ifrån Stadsens fundation 1650 till dess förening med Salo Sokn under ett Pastorat 1691, äro följande: 1. Primus Pastor Mag. Claudius Henrici Ahlholm 1653 ... blef pastor i Pyhäjoki 1661 efter Joh. Mathesius. Hans hustru Michel Bengtsons Rådmans i Uleå Dotter); KA valtakunnanregistratuura 12.8.1651 f. 214 (Hemmans Frijheet för Herr Hindrichz Enkia i Pyhe sochn etc. ... hans efterlåtne Enkia nu effter honom, medh månge små barn faderlöse, vthi stoor fattigdom sitter, hafwe vndt och effterlåtit som Wij här medh och j detta Wårt öpne brefz krafft vnne och efterlåthe henne ett hennes egit hemman i be:te Piheioki Sochn belägit, Wotila ben:dt, qwitt och fritt för alle dher afgående, wisse och owisse vthlagor, Kyrkotijenden samt qwarntulls Mantahls pänningerne vndantagandes vthi sin lijfztijdh att niuta, bruka och behålla); KA mf. ES 2113 (tt 1) Saloisten käräjät 31.7.–1.8.1654 (Borgmästaren Henrich Corte gaf på Pastoris uthj Brahestadh Her Claudij Aalholms wägna tillkänna, huru såsom Caplan uthj Salo Sokn her Matthias Johannis 438 hafwer förbudit de Bönder, som under Brahestadh privilegierade äre, att uthgiöra till be:te Stadzkyrkieherde alla wahnliga Pastoralia, det doch H: G: N:de skriftligen resolverat och befalt hafwer); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Paltamon ja Sotkamon käräjät 4.–5.2.1659 (Länsman ifrån Pielis Henrich Aalholm), Pielisjärven käräjät 20.–21.2.1659 (Först blefwe Befalningzmans Isaach Hanssons, så och Länsmans Henrich Aalholms Fullmachter Upläsne), Pielisjärven käräjät 7.–9.1.1660 (Borgmästaren uthi Brahæa och Länsman uthi Soknen Henrich Alholm androgh för Rätten att ehuruwäl uthi Liexa är en Stadh Funderat, bönderna Lijkwäl drijfwa Landzkiöp effter sin förrige owahna; Altså blefwe de så nu, som förr, derifrån alwarligen afrådde, och förbudne, widh Laga böther), Pielisjärven käräjät 20.–21.2.1662 (Henrich Aalholms Fullmacht på Födgerij uthi Pielisjärwj Pogost blef upläsen, och Abraham Johansson af Majoren förordnat till Länsman der sammastädes); KA mf. ES 2028 (rr 5) Iin käräjät 20.1.1642 f. 92v (een hans köpe Engh på Ristikari som Iiå boarna tilförende hade gifuit sijn Kyrckioheerde H:r Hendrich och han dhen till Fårbus (katso 674) försåldt haf:r), Pyhäjoen käräjät 30.7.1642 f. 140 (Kyrkioheerden Her Hendrich lätt upbiudha Wuotila hemman åm 2/3 skat arfuingåm förste gångon at inlössas, efftert som han det köpt haf:r), Pyhäjoen käräjät 26.7.1643 f. 226v (Företrädde för Rätten Kyrkieheerden härsammastädz Wällärde herr Hindrich och nu tredhie reesan Lageligen Uplyste och gaff Rätten tillkänna Huruledes han Wuotila hemmanet åm 2/3 Skatt i Nårby belägit af fordom Befallningzmannen Israell Ollsson för Cronones resth N: 250 D: inlöst hafuer /: Huilke Johan Jörenss: des förrighe åbyggiare på sijn Upbördh hade skylldigh blifuit :/ och det mehra aff hemmanetz wäärde hafwer wällbe:te Kyrkieherden her Hendrich arfuingarne Leffuererat och tillställt des likes 250 D: så at heela Summan sigh belöper 500 D: Kåpar mynt der medh hemmanet effter Laga mätzmanna ordom Ähr tillfyllest betaalt medh allt det der till i Wåta och tårra Närby eller fierran aff ålder Lageligen lyda och liggia kan i huss, åker engh fiskiewatn, Laxpaturum quarn och quarnstelle i alz intet undantagandes hwadh Nampn det helst haffua kunna), 226v, 228v; KA mf. ES 2028 (rr 6) Pyhäjoen käräjät 21.3.1645 f. 13v (Då företrädde Mårthen Peerson Tullenär fordom i Gamble Carleby och des gebeeth och kärade till Kyrckioherden Wördhigh och Vällärde her Hendrich om 140 D:r K: M:t huilcka Penninghar hans Swågher Hanss Groot ähr honom skyldigh blefuen för Tullen han 1643 hafuer warit aff Mårthen ombetrodden och Her Hendrich för honom Caverat), Iin käräjät 17.7.1645 f. 23, Pyhäjoen käräjät 17.2.1646 f. 94v (Kyrkioherden wäl:de Her Henrich beswäradhe sigh att Prestegårdz huuss myckitt förfalla, ty effter lagh tillsadhes alla att dee sina prestegårdz huuss widh macht hålla eller böter uthläggia), 94v (Effter dett 24 Cap: i Kong: B: Förordnadhes Her Henrich Kyrkoherden till gästgifware), Pyhäjoen käräjät 17.6.1648 f. 342v; KA mf. ES 2029 (rr 7) Pyhäjoen käräjät 26.3.1652 f. 461v (Bårgmestarens i Ny Carleby Stad wel:tt Anders Jöransons uthskikade Hendrich Gabrielson inlade een Obligation Dat: 1642 den 2 Aprilis iämpte een Reckningh i Rätten der hans hoosbonde giör Sal:gh Her Hindrickz Kyrkioherdens Enkia H: Anna Claasdåtter skyldig 351 D:r 6 öre med intresse till hoopa på 144 D:r 6 öre K: M:tt Capital Räknandes wthi 9 åhrs tidh; Her emot Hennes Söner Her Gabriel och Florentz Hindrikz Söner, suarade och till bödå sigh att betala sielfua Capitalet men Intresse föreborå dee sig intet kunna betala, effter i Obligation om någåt Interesse intet ähr förmält och eliest deres moder wara fleråm så Cronan som andra Skylligh så att egendomen intet så widt sträker ... doch Anders Jöransson före behållit att bewisa med fulla skähl och bewiss, att han i Ståkhålm hafuer för sin Swärmoders geld betalt 12 D:r Pro Cento som fullmächtigen före bäär, flytande af be:te penningar som Sal:gh Her Hindrich ähr henne eller hennes Sal:gh man Skyldigh), Kalajoen käräjät 13.–14.8.1652 f. 531; KA mf. ES 2029 (rr 8) Pyhäjoen käräjät 6.8.1653 f. 118; KA mf. ES 2031 (rr 11) Iin käräjät 26.–27.6.1661 f. 37, Pyhäjoen käräjät 20.–21.7.1664 f. 540v (enär han [Herr Carll Petrj U71] effter Consistorij befallning hafwer waridt sidstledne den 6 Januarij 1664 att Inlyssa M:r Claas Ahlholm till Kyrkioherde utj Pyhä Jokj); KA mf. ES 2031 (rr 12) Pyhäjoen käräjät 23.–24.7.1667 f. 56 (Förrige Borgmestaren utj Uhlo Daniel Kröger Leeth förmedellst sin utskickade giöra anfordring hoos Sahl: Pastoris D:ni Henrici Johannis arfwingar, som äre M:r Claas Allholm, H:r Gabriel, och Florentz Hendersson, och att framledne H:r Hendrich har blifwit Sal: Hans Nyman een Påst penningar skyldig, huilken skulldh sedermehra till Kröger transporteradh ähr); KA mf. ES 2032 (rr 12) Pyhäjoen käräjät 3.–5.2.1669 f. 225 (Blefwe Johan Bochmöllers Arfwingar tillsagde att stella sigh in uthj Uhlo den 28 Februarij Näst Kommande, som ähre M:r Claes, H:r Gabriel och Florentz Ahlholm så och Hans Grutz arfwingar och barn. Vertaa 357), 227v (Företrädde Kyrkioherden Magister Claudius Aahlholm, och begierte att tillträda Sigfredh Nisiusons för 12 åhr sedan förfalldne och Ödelagde hemman af ½ Mantals skatt), 228v (Borgmestaren Daniel Kröger förebahr sigh hafwa att fordra af förrige Kyrkioherden Sahl: H:r Hendrichz arfwingar, som äre M:r Claes, Florens och H:r Gabriel Alholm, på dess Swågers Christopher Nymans wegnar 256 D:r K: m:t huilken giäldh ähr giördt 1638), Pyhäjoen käräjät 20.–21.7.1670 f. 458 (Pastor her i Sochnen wellerde H:r Mag: Claudius Ahlholm, gaf Rätten till kenna, huruledes han för 1½ åhr sedhan, hafuer opå Frijheet uptagit ett ödes hemman i Södherby ...), Pyhäjoen käräjät 10.–11.2.1671 f. 522v, Pyhäjoen käräjät 2.–4.8.1671 f. 776; KA mf. ES 2032 (rr 13) Pyhäjoen käräjät 8.–10.2.1672 f. 77v, Kemin käräjät 19.–21.2.1672 f. 100 (Rådhman Mickel Bengtson i Uhlo Låter nu första gångon Lagl:n uplysa Mats Pöhlös hemman i Lautasari etc:), Pyhäjoen käräjät 14.9.1672 f. 163, 166v; KA mf. ES 2033 (rr 13) Pyhäjoen käräjät 2.–4.3.1674 f. 699 (Anders Nillsson ifrån Sahlo Sochne förekom upwijsandes Kyrkioherdens Ehrewyrdige H:r Mag: Claudij Ahlholms obligation af d: 20 Junij 1654 till Anderses Fadher uthgifwen på 80 D: Km:t för Ollin Sari Hemman ... hwilken förlijkning H:r Henrich Ahlholm upå sin Fadhers wägnar tillstodh), Pyhäjoen käräjät 13.–15.7.1674 f. 774v (Ländzman Florens Alhollm beswerade sigh opå Kyrckieheerdens Enckians dygdesamme hust: Anna Michellsd:rs wägnar öfwer een Pijga Brita Jacobzd:r); KA mf. ES 2033 (rr 15) Limingan käräjät 29.–31.1.1678 f. 27v (Rådhman Anders Cauhan opå sin Swärfaders Michell Bengdtsons wägnar utj Uhlå, och Samuel Josephsson Juntila i Kämbeläby, kiärde till Thomas Månsson i Lumj Jokj om Kuusiniemj Engh a 2 Lodh höö, dher utj Cauppila hemman som Michell Bengdtsson innehafwer en trijdie dehl ... af ålder skall warit berättigadt ... Anders Cauhan refererandes, att ungefehr för 50 åhr sedhan, hafwer Sahl: Kyrkioherdhen H:r Simon Frosterus (katso 1062) kiöpt Caupila hemman af een Enckia Margeta Käro wijdh nampn ...), Pyhäjoen käräjät 7.–9.3.1678 f. 110 (Anders Hindersson Aalholm effter insinuerad Rächningh fordradhe af Sahl: Kyrkeherdens M:r Clas Alholms Erfwingar, 48 D:r 18 ö: Kopp:r m:t. H:r Henrich Alholm wille här emoth Disputera emedhan Gälden war Gammall och allaredho 1654 passerat. Anders sadhe dher på uthj Sahl: Kyrkeherdens Lifz tijdh wara fordrat, och han uthfäst hålla Anders i Scholan, dher till H:r Henrich icke heller neeka kundhe. Sedhan blef af Rätten H:r Henrich förehållit, att Anders hafwer Reest een Långh wägh för denne saaken, ifrån Cajana hitt, elliest ähr hans egen Syskone barn, han för den skull honom någorlunda förnöija måtte, dher till H:r Henrich sadhe sigh eij wara obenägen, uthan mehnte sina Systrar sådant intet willia bestå. Saaken togz utj Consideration och afsades: Att M:r Clas Aalholmz Arfwingar skohla bethala till deras Syskone barn Anders Hindersson 30 D:r Kopp:r m:t warandes Parterne dher medh åthskildhe), 112, 115 (Handelssmannen S:r Daniel Bockmöller fordradhe af Sahl: Kyrkeherdens M:r Clas Aalholms Erfwingar 45 D:r 8 ö: Kopp: effter insinuerat Rächning. H:r Henrich Aalholm inlade een förlichningh emellan sin fadher Sahl: Kyrkoherdhen och Bockmöller ... Bockmöller Disputerade förlichningen intet, uthan sade desse 45 D: 8 ö: härröra af een particular Rächningh, som H:r Henrichz Modher uthan sin Mans wetskaph medh Bockmöllers hust: drifwit. H:r Henrich sadhe sin Modher sin Man owitterligen intet handlat, men medan hans fader warit siukligh Modren då till huusetz nytta att drifwa handelen warit bettrodd, dhet och Nembden Contesterade; Intygandhes och at Sahl: M:r Clas blifwit dödh A:o 1674 in Maijo, Och hustru lefwat till Michaelis tijdh dher effter), 123v (Sahl: Kyrkeherdhens M:r Clas Aalholms dotter Anna); KA mf. ES 2034 (rr 15) Oulun käräjät 18.–19.11.1678 f. 249 (Rådhman Anders Cauhan opå sin Swärfahrs Wähl:t Michell Bängdtssons, som nu frånwarandhe är till Stockholm, wägnar, huru såsom Boskapen giordt skadha på hans hööstak wedh Uhlsahlöö Udden); KA mf. ES 2034 (rr 16) Pyhäjoen käräjät 4.–6.3.1679 f. 74; KA mf. ES 2035 (rr 19) Iin käräjät 20.–22.2.1682 s. 361 (Cappellanen Wördigh och Wellerde H:r Samuel Lithovius 929 insinuerade i Retten Söder Iiåboarnas skrifft medh Sochnens Signete under trycht uthgifwen d: 10 Martij A:o 1622 åth fordom dheres Caplan Hederligh och Wellerde H: Henrich, der uthinnan dhe honom dhe engiar lofwa och förähra som och deres fiskiewaten widh Pitkekari och Ristikari då opgrundat war och grundas kunde ewerdel:n att behålla för sigh och sine effterkommande ... hwilka Engiar sädan under Karhula hemman A:o 1626 d: 15 Septemb: aff Rijkz Rådh confirmerat till Karhåla hemmanetz bettre optagande, som af ringa ägor warit); KA mf. ES 2036 (rr 22) Iin käräjät 20.–22.7.1685 s. 103 (hwar emot Lendzman Insinuerade j Rätten Rijkz och Cammar Rådz, Johan Skyttz och Peer Ehrlandzsons breff, Af d: 9 Martij 1676 d: 15 Septembr: Af hwilket bref befans, att dedh Karhula hemman, af ett heelt Mant:ll een tijdh Legat Ödhe, den dhe på Kongl: Maij:tz wegnar gifwit Kyrckioheerden H:r Henrich Johannis till ewärdeligh Egendom, Effter bemelte Hemman ingen för dett ägorne der ifrån wore refne och Distraherade, kunde Uptaga, hwilket Borgmesterskan förmeentte igenom denne gåfwan blifwit Arfwe Hemman, och derföre Casper Forbuss (katso 674) dedh Erfft medh sin hustro, effter dess brodher Sahl: Kyrckioheerden H:r Henrich); KA mf. ES 2037 (rr 28) Oulun ja Hailuodon käräjät 12.–13.2.1691 s. 116 (Handelsman Wel:t Johan Sigfredsson Boelius (katso 578) framwijste huru honom wore wedh tilltredande Echtenskap medh Sahl: Michil Bengdtssons Enckia dygdesamme hustru Brita Erichzdotter tillwerderat och berecknat på dess hustrus Andehl een Engh om 4 Lass af Ladugårdz Ägor under Teppola i Kembeleby och Limmingo Sochn, begerandes den honom till säckerheet inprotocolleras måtte); KA mf. ES 2038 (rr 29) Pyhäjoen käräjät 29.8.1692 s. 149 (om ett Engestycke Rapa Nefwa ben:d som fordom warit af 1 Lodh och Lyder under Prästebohlet, den och förundt är Påhl Baltzarsson att bärga, dess medelst att Sahl: H:r Henrich Aalholm, som här fordom warit Pastor, för Swågerlag skull förundt det åt Påhls Swärfadher Hans Groot, det hans Successores och honom effter låtit att fåå Nyttia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 17 (III); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 81, 143; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 181, 222, 225; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 108; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 126; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #13; Akademiska konsistoriets protokoll III 1641–1649 (Uppsala 1969) s. 168 (18.12.1645, Oloff Sigfridsson beswärade sig öffuer Claudium Henrici Ostrobothniensem at han hade leegt een stugu hoos honom och betalt, i medler tijdh satt een båtzman medh myckit sloo der inn. Och icke insat någon student huilket iagh gärna hadhe seedt, uthan satte inn båtzmannen emot min wilia. Claudius swarade: Jag kunne intet wara der inne ty der war så kalt. Båtzmannen har warit der een weeka inne, han kan fulla komma der uth, om iag får mina penningar igen. Beslötz at Claudius skaffar uth båtzmannen medh sitt anhang och skaffar een student der in igen. Eller giffua Olof Sigfridsson 1 rdr och skaffe uth båtzmannen). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 26; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 156, 169, 171; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 802 (Lithovius Taulu 4); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #18; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5966; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4169R; J. Kaleva, T. Laaksonen ja M. Pihlajaniemi, Kuka oli Pyhäjoen kirkkoherra Henrik Ahlholmin vaimo? Genos 75 (2004) s. 38; J. Kaleva, Kuka oli Haukiputaan kappalaisen Carolus Henrici Kranckin isä? Genos 78 (2007) s. 196.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Claes Ahlholm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=301>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.