Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1689 Johan Matilainen (myös Matlien) Johannes Johannis, Ostrobotniensis 3616. Vht: oululainen porvari Johan Henriksson Matilainen († 1680) ja Valborg Johansdotter tämän 1. avioliitossa. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 2.10.1686 Iohannes Matilain [Ex Schola Uhloensi O. Bothn.]. Ylioppilas Turussa sl. 1689 [Matilainen] Joh. Joh. Uhloens _ 184. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1689] Johannes Joh: Matilainen. Ups. depositus. | Discitur innocuas agat ut facundia caussas. Protegit hæc sontes immertosq: premit. — Suur-Savon tuomiokunnan tuomarin notaari (1694). Uudenkaarlepyyn kaupunginkirjuri, raatimies ja urkuri 1695, ero 1697. Lääninviskaali 1704. Kemin nimismies s.v. Kristiinankaupungin pormestari 1719, samalla postimestari 1721, pidätetty virantoimituksesta 1723, syytetty kaupungin kirkkokalleuksien hävittämisestä paon aikana Ruotsissa, tuomittu kuolemaan 1729, tuomio muutettu hovioikeudessa mm. virasta erottamiseksi 1730. Valtiopäivämies 1720. ‡ Kristiinankaupungissa 5.2.1731.

Pso: 1:o Anna Uhbrandt († 1704); 2:o 1705 Margareta Elisabet Kåck.

Setä: oululainen porvari Olof Matilainen U377 († 1735).

Velipuoli: Kemin nimismies Sven Bogman U589 († 1762).

Lanko(?): Sotkamon kappalainen Zachris Uhlbrandt 3615 (yo 1689, † 1714).

Lanko: Nils Kock 4945 (yo 1706).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 128b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #377; KA valtakunnanregistratuura 17.6.1719 f. 113 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för ... [Landzfiscalen] Joh. Mathlien [till Borgmestare tiensten] i Christinæstad ... efter Elias Gavelius); KA mf. ES 2084 (ss 16) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.1.1694 s. 131 (Häradshöfdingens Wälbördige Jacob Pontus Tawastiernas 2497 Fullmechtige Mons:r Johan Matelin), 132 (Häradshöfdingen Wälbördigh Jacob Pontus Tawastierna Leeth igenom des Notarius wähl:t Johan Matelin klandra); KA mf. ES 2086 (ss 18) Uudenkaarlepyyn käräjät 3.9.1696 s. 143 (Stadz Notariens wehl:tt Johan Matelins begiäran); KA mf. ES 2086 (ss 19) Uudenkaarlepyyn käräjät 18.1.1697 s. 55 (Stadz Notarien i Nycarleby, Ehreborne och Wälbet:de H:r Johan Matilain gaf i Retten tillkänna huru såsom Stoorbroon weedh Södre Tullporten i Nycarleby Skall till den deehl, som Sochnen uthi bemelte Broo tillhörer, wara mycket förfallen); KA mf. ES 2087 (ss 20) Uudenkaarlepyyn käräjät 17.2.1698 s. 286 (Handelsmannen ifrån NyeCarleby, wähl:tt Niels Brask, framlade i Retten för dedta Organistens, i berörde Stad H:r Johan Matlinens Skrifft, af d: 24 Augustj förledet åhr, huar medelst wählbemelte Matlien, till handelsmannen Brask, emooth förstreckte medell, Adsigneradt den sigh förberörde Organist Tiensten bestådde lönen, pro Annis 1697 och 1696 af Hehla Sochnen iämwehl pro A:o 1695 af Södre bygden); KA mf. ES 2091 (ss 27) Närpiön käräjät 6.–7.3.1705 s. 1380 (Landzfiscalen Wälbet:de Johan Matlien); KA mf. ES 2038 (rr 29) Limingan käräjät 26.–28.1.1692 s. 106 (Studenten Mons: Johan Matilain befullmechtigat af Lendzman i Ijå wäl:t Gabrial Knutsson), Oulun ja Hailuodon käräjät 11.–13.2.1692 s. 188 (Studenten Mons:r Johan Matilain framkom å sin och sin Frändes Lars Matilaises wegnar och anhölt att den fordran han hade hoos Bertill Raumala ... skulle insereras actis publicis), Iin ja Pudasjärven käräjät 17.–19.2.1692 s. 226 (Student: Johan Matilain befulmechtigat af Borgaren i Uhlå wäl:t Carl Bonelius), Limingan käräjät 26.–27.7.1692 s. 53 (Lendzmans ifrån Ijå (katso 674) Fullmechtige Johan Matelin); KA mf. ES 2038 (rr 32) Kemin käräjät 2.–3.1.1695 s. 16 (Handellssman Antoni Bougman (katso U589) lät genom Monsieur Johan Matelin opbiuda Mattz Årawas hemman 3:die gången för någon giälld); KA mf. ES 2039 (rr 34) Limingan käräjät 10.–12.2.1697 s. 246 (Notarien ifrån Ny Carleby wähl:t Johan Matelin inkom på dess Sahl: Fahrfaders Henrich Matilaises Sterbhuus och Arfwingars wägnar), 253 (Uppå Bårgarens i Uhleå Stadh Pehr Keukonens wägnar inställte sigh Notarien wähl:t Johan Matlien, och näst opwijst Fullmacht af innewarande dato beswärade sigh öfwer Cappellanen i Kemi Sochn H:r Lars Limingius 3129); KA mf. ES 2040 (rr 35) Iin ja Pudasjärven käräjät 26.–28.2.1698 s. 377 (Handelssman wähl:t Antonius Bogman lät igenom sin Styfssonn Johan Matlien anmäla sin 134 d:r 28 ö: k:m:tz fordran till Sahl: Michell Haloses i Haukipudas Sterbhuus), 378, Paltamon käräjät 25.–27.6.1698 s. 560 (För detta Rådman i NyCarleby Johan Matlien); KA mf. ES 2043 (rr 41) Kemin käräjät 28.6.–1.7.1704 s. 764 (Landt Fiscalen wällb:de Johan Matlien som Ländzmans tiänsten här sammastädes förträder), Kemin käräjät 28.6.–1.7.1704 s. 803 (Dhet Kiöpe Contract som Landt Fiscalen wällbetrodde Johan Matlien d: 7 sidstl:ne april med Rådman Sahl:ge Claes Jenderians (katso 4171) effterlåtne Enckia dygdesamme hustru Catharina Henrichsdotter uthi främmande Mäns närwaru om Tullckila ½ M:lls Börde Militie hemman [i Kemi S:n och Lautiasari by] ingådt, hwar å Sahl: ge Jenderian uthi sin lijfz tijd, och 1699 d: 15 etc: Julii laga fasta erhållit, hwilcket Contract ifrån ordh lyder: ... blef nu opå Matliens begiäran, icke allenast Actis publicis insererat, uthan och honom till säkerheet första gången oplyst, som klanderlööst wan sin framgång); KA mf. ES 2044 (rr 42) Kemin käräjät 3.–7.1.1705 s. 37 (Vice Ländzman Johan Cajanus U567 ... i Landtfiscalens wälb:de Johan Matliens frånwaru), Kemin käräjät 5.–8.7.1705 s. 409 (Landtfiscalen wällb:de Johan Matlien som nu i herrans nampn täncker sig uthi ett annat giffte inlåta, giorde nu för Rätta sig frambdehles till säkerheet, den proposition att som han sin förtijden warande Egendomb sielf förwärfft, samt wijdare den samma att förkofra sig anseenl:t Crediterat, särdehles sedan han här i Kemi Sochn sig medh wist Boställe försedt, dy anhåller han såssom Barnlöös effter förra giffte, det måtte ad Acta föras att dess Hustrus Syskon så mycket mindre må kunna någon Arfzrättigheet prætendera, som att han elliest af benägenheet, oansedt han till sin Bohagz nödige ophandling sig i Giälldh hoos dess Creditorer satt, uthfästar effter råd och lägenheet dess hustrus Systers dotters Ingeborgz bästa, effter giörligast sätt att påsee och befordra, i anseende hwartill, såssom Rätten nogsampt dess proposition skiähl:g funnit, och jämbwähl således som ofwanförmällt, om dess tillståndh warit underrättat, warder här medh hoos alle wederbörande dess uthlåtelsse recommenderat, att han obehindrat sitt ächtenskap må fullborda). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 241 (L); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 554–557, 571, 576; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 10–12, 15, 46, 54, 57, 59, 64, 123, 162; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 305; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #377. — K. V. Åkerblom, Borgmästare och rådmän i Nykarleby 1680–1750. SSV 12 (1928) s. 301; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 223; E. Grape, Postkontor och postmästare (1951) s. 819; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4206G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5351; O. Nikula, De finländska städernas riksdagsmän vid 1700-talets riksdagar. SSV 41 (1980) s. 164.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Matilainen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3616>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.