Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 29.12.1649 Olof Rohianus (myös Rouhianus) Olaus Simonis, Viburgensis U184. Vht: Koiviston kirkkoherra Simon Rohianus (Simon Michaelis, † 1661) ja Anna Eriksdotter. Depositio 29.12.1649. Ylioppilas Tartossa 29.12.1649. — Viipurin läänin läntisen jalkaväkirykmentin (Casp. Koskullin rykm.) komppaniansaarnaaja 1655, oli palveluksessa Liivinmaalla. Ruokolahden kirkkoherra 1658. ‡ Ruokolahdella palmusunnuntaina 23.3.1673.

Pso: 1:o N.N. Hansdotter; 2:o (jo 1659) Karin Andersdotter tämän 2. avioliitossa (jäi leskeksi).

Poika: Muolaan kappalainen Johan Rohianus 2764 (yo 1679, † 1701).

Poika: Sulkavan vt. nimismies Nils Rohianus 2989 (yo 1682).

Sisarenpoika: Koiviston kappalainen Sigfrid Porthanus U421 († 1706).

Vävy: Ruokolahden kirkkoherra Anders Hanstenius 1697 (yo 1664, † 1692).

Vävy: Jääsken kirkkoherra, FM Påhl Heintzius 1903 (yo 1667, † 1705).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 6.5.1658 f. 11 (Fullmacht för Herr Olof Rohiano oppå Regalt Gieldh [Pastoratet i Rokolax] i Finlandh och Wijborgz lähn där at wara Pastor), 31.7.1674 f. 285 (Recommendation till Biskopen i Wijborgh, för Präst Enkian i Rukelax, Karin Andersd:ter); KA mf. ES 1814 (ii 2) Vehkalahden ja Valkealan käräjät 4.–6.5.1672 f. 338 (ehn Specification som pædagogus D:nus Sigfridus Simonis Rohianus wthi Råden framwijste, härrörande om Resterande diekne peningar wthöfwer Weckelax och Walkiala Sochnar); KA mf. ES 1833 (jj 4) Koiviston käräjät 12.8.1644 f. 58 (Her Simon Capellân, kärde till Staffan Larsson i Wanakylä, om 1/4 Tunna Silder, som han hade gifuit honom att försälia j Lijflandh), Koiviston käräjät 3.5.1647 f. 175 (Caplanen H:r Simon); KA mf. ES 1834 (jj 6) Viipurin pitäjän käräjät 7.11.1649 f. 73 (Kom för Rätten Fiärdinghzmannen Erich Tättri och fast höghelighen sigh beklagadhe däruthöfwer att Capellanen i Biörcköö Simon Michaelis hafwer genom afwund och owilia köört honom frå Gudz bord /: thet helighe Alttarens Sakramentte :/ twenne reesår); KA mf. ES 1834 (jj 7) Koiviston käräjät 19.3.1654 f. 141v (Efftersåsom Wällärde Her Simon Kyrckieheerde på Biörcköö, nu tillträder till Prästegården, och beswärer sigh der uthöfwer, att i Prästegården eij är Laglige hws, dedt sigh borde), Koiviston käräjät 24.–25.10.1654 f. 160, Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 23.–24.6.1657 f. 302, 303 (Kom för Rätta Cappellanen Hederligh och Wällärde Her Johan Johannis [Porthanus] ... Begärade altså tienstligen, att Rätten wille recommendera honom [boostelle] effter Prästerskapetz privilegierne till 1/4 deel skatt, Landh när widh Kyrckian i Ingerdilä by, som hans Swärfader Kyrckieheerden, Wällärde Her Simon Michaelis effter glorwyrdigest i åminnelse, Sal: Konungh Gustaff Adolphs breff, dat: den 5 Januarij 1628 innehaft hafwer), Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 28.6.1658 f. 468 (Framstegh Kyrckieheerden Wyrdige och Wällärde Her Simon Michaelis och gaf tilkenna huru som åhrs wäxten på hans hemman i Eistilä by är för Pestilentien blifwen förledne åhr 1657 obergat, af orsack, att siukdomen togh öfwer handen, så at folcket eij torde omgåås medh hwar andra, efftersom Nembden witnade; effter hwilkes intygande meddeeltes honom ett Lagligit bewijss), Ruokolahden käräjät 13.6.1659 f. 523 (Effter såssom Oloff Rouhianus nyss är trädd till Ruokolax Pastoratet, och altså okunnigh om Prästegårdsens Råå och Röör, fördenskull han begärar att blifwa af Sochnemännerne där om informerat), Ruokolahden käräjät 17.–18.10.1659 f. 530v (Framträdde Kyrkieherden i Ruokolax H:r Oloff Rouhianus å Sahl: H:r Johannis Brobeckij [Tohmajärven kirkkoherra Johan Brobeck, † 1658] Enkias wägna, och berettade huruledes 1657 under krighz rupturen, ähre twenne hästar bortkombne för ber:de Enkia), 531 (Kyrkiones Wijnkorn), 531 (Kyrkiones och Prästegårdens reparation), 531v (dhe olidelige Sabbatz brått, som medh fyllerj oppå Kyrkiobackan under Predikan föröfwas), 531v (den skådelige owanan medh Öölsäliande under Predikostunderne), 531v (Swidiande oppå Prestebols ägorne), Äyräpään kihlakunnan käräjät 3.–5.3.1659 f. 582 (Alldenstundh Kyrkioherden i Ruokolax H:r Oloff Simonis, hadhe, oppå sin hustros förrige mans wägna, att fordra af Christer i Jerfwenpä 200 Dal:r K: M:t); KA mf. ES 1835 (jj 8) Ruokolahden käräjät 18.–19.2.1661 s. 10 (Sal: Fredrich Skräddares änckia hustro Brijta Wulff (katso 1302) kiärde till Peer Larsson Ihalain, att han skall wara skyldigh henne uppå Fält Predikantens Her Eliæ Nicolaj (katso 3540) wägna 27 D: 12½ öre Kåpp:r mynt uppå hans förledne åhrs Ränta, hwilken ber:de Sal: Fredrich war Fullmechtigh at upfordra. Här till swarade Ihalain, att Kyrckieheerden i Ruokolax Her Oloff Rouhianus hade af honom uppå samma skatt upburit ½ Lb: Humbla 1 Lb: Smör, och 5 3/4 D: K: M:t; Kyrckieheerden Her Oloff swarade här upå, at hans hustrus förre man Her Erich Patinus hade warit Fältpredikant tillijka medh ber:de Her Elias och at dem begge tilhopa hade warit påfördt, jämbte 2:ne andre, denne bonden Anders Ihalain, af hwilken Her Elias åhrligen, hade låtit upbära Ränttan, men Her Erich Patinus inthet bekommit, efftersom dhe andre bönder wore ödhe, och at han detta fördenskuldh desse Partzelar af Ihalain, effter då warande Regementzskrifwarens Erich Diwrmans anordningh och Zedell, upburit hafwer), Ruokolahden käräjät 17.–18.6.1661 s. 2, Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 25.7.1661 s. 5 (Förrige Kyrckieheerdens Sal: Her Simon Michaëlis effterlefwerska h:o Anna Erichs dotter framträdde och berättade, huruledes hennes Sal: Man hafwer widh pass för 40 åhr sedan uptagit ett Chrono hemman i Biörköö Sochn och Eistila by, aff 1/4 skatt, för hwilket hon ifrå den tijden hafwer betalat skatten); KA mf. ES 1835 (jj 9) Ruokolahden käräjät 13.–15.10.1662 s. 110; KA mf. ES 1835 (jj 10) Ruokolahden käräjät 15.–17.6.1663 s. 52 (Kyrkioherden i Ruokalax S:n H:r Oloff Rouhianus klagadhe, att ehuruwäl för detta och 1659 å Laga heredz Ting hårdeligen och widh 40 m:rs wijte ähr förbudit att någon skulle fördrista sigh till sällia ööl eller brennewijn på Ruokalax Kyrkiobacka, hwilket och sedermehra blifwit observerat. Så begynnar nu liqväl den förre owanan igen in rijida), 54, Ruokolahden käräjät 14.–16.12.1663 s. 117, 119, Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 16.7.1663 s. 5 (Förrige Kyrkioherdens Sahl: H:r Simons Änkia H:o Anna Erichz dotter medhdeeles een recommendation till Ingermanland oppå någre sine skuldenärer som där hän förrymbde äre); KA mf. ES 1835 (jj 11) Ruokolahden käräjät 22.–24.2.1664 s. 30, Ruokolahden käräjät 13.–14.6.1664 s. 63, Ruokolahden ylim. käräjät 15.8.1664 s. 69–73 (Och såssom i denne Sochn är i denne Sommar skedt ett mord, i dedh en Sergiant Hindrich Hindersson ben:d är mörd- och fielstrader och sedan uti en Insiö, stucken medh ett spiut igenom halsen och uti bröstet sampt medh en yxehammar slagen baak i Nacken och Skägget aff brändt igen funnen ... Framträdde altså den mördades Enckia Anna Mårtens dott:r Wäräinen, klagandes att hennes Man Hindrich Hindersson säijes wara näst förledne fierde Pinges dagh gången ifrå Ruokolax Prästegård, samma dagen bortkommen, och effter 3 Weckor igen funnen uti en Insiö Mässälambi ben:d ... dedh är fult rychte kommet at ber:de [bonde Hans] Hotaka skal honom mördat hafwa), Ruokolahden käräjät 12.–13.12.1664 s. 78–80 (förehades nu Hans Hotaka, hwilken nekade till denne gärningen, äfwen som tillförende ... [Hans Bengtsson] Sussi swarade: Kyrkioherden H:r Olof Rouhianus hade i förleden Sommar betalt honom så säija), 88 (Emädan förrige Kyrkioherdens i Ruokolax Enckia h:o Brita Bertils dott:r blif:r skyldigh till H:r Hindrich Ulwijk för en häst), Jääsken käräjät 14.–16.12.1664 s. 96 (förrige Kyrkioherdens H:r Johan i Jäskis Enckia h:o Brita Bertils dott:r); KA mf. ES 1835 (jj 12) Ruokolahden käräjät 3.–4.2.1665 s. 9–13 (Företogz ännu Saken om den mördarde Sergianten Hindrich Hindersson ... Kyrkioherden H:r Olof Rouhianus opstodh och beklagade sigh högeligen öf:r dedh rychte som om honom är åthspridt, som skulle han hafua denne Sergianten mördat), Jääsken käräjät 6.–8.2.1665 s. 23–25, Ruokolahden käräjät 26.–28.6.1665 s. 59–67 (Företogz än widare saken om den mördade Schergianten Hindrich Hindrichsson ... [Enkian] swarade sigh icke hafwa hört, eller weet annat, än at hennes man är kommen uthi Ruokolax Prästegårdh medh lijfwet ... Inkallades Kyrkioherden H: Olaus Rouhianus och refererades honom hennes berättelse ... Kyrkioherden swarade sigh hafwa samma dagh effter högmässan gifuit honom penningar, kött och brödh till wägekost och fölgt honom till farstugu dören, mehra weet han icke af honom); KA mf. ES 1836 (jj 12) Ruokolahden käräjät 7.–9.12.1665 s. 87–92 (Sententia. Emädan Sergianten Hindrich Hindersson är mehr än för ett åhr sedan mördat i denne Ruokolax Sochn, och ingen kunnes widh dråpet eller haf:a kunnat inom denne förber:de tijdh till dråpet winnas: dy erkänner Rätten denne samma Sochn och Tingzlagh saakt åth 40 m: Effter dedh 25 och 26 Cap: i dråpm: b: medh willia. Så böthe och Hans Bengtsson Sussj och Erich Frijari hwardera för twetalan 6 öre, Effter dedh 23 Cap: i Tingm: b:. Hwilket alt den Högl: Kongl: Hoff Rättz Nådige omdöme ödmiukeligest hemställes), Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 19.12.1665 s. 3 (Framlade förrige Kyrkioherdens Sahl: H:r Simons Enkia h:o Anna Erichz dott:r någre af Consistorialium förskrifft til Landzhöffdingen Wälb: H:r Jacob Törneskiöld, hwar uti hon recommenderes niuta någon förskoning oppå Chronones uthlagor för dedh Chronohemman hon besitter); KA mf. ES 1836 (jj 13) Ruokolahden käräjät 25.–26.5.1666 s. 58–67 (Då framträdde Kyrckieheerden i Ruokolax H:r Oloff Rouhianus och klageligen föredrogh, huruledes han nu i någon tijdh hafwer warit i ett grufweligit och skamligit rychte för een Schergiant Hindrich Hindrichssons Mördare, som för 2 åhr sedan i denne Sochnen mördat är, och nu der medh om sider så widt kommit, at een Löös Qwinna, Brita Staffans dotter ben:d haf:r för någre wekur sedan honom fulleligen uthropat för ber:de Hindrichs Mördare, för hwilken orsaak han är stembd och hemptat till Consistorium Ecclesiasticum Wiburgense, doch sedermehra för denne hennes beskyllan af wälbe:te Consistorio frij erkändh, Inläggiandes der uppå Consistorij Sententiam afsagd i Wijborgh den 21 Aprilis 1666 ... Sententia. Emedan Brita Staffans dotter hafwer tillagt Kyrckieheerden H: Oloff Rouhianus, det hans heder och Lijff angår, och icke hafwer orkat honom widh Sakena binda, uthan bekenner sigh altsamman uppå honom lugit hafwa; Altså dömes Brijta Staffans dotter at böta 40 m: och H:r Oloff dömes frij för denne hennes bekennelse. Effter det 20 Cap:l i Tingm: B: Hwilket under den Högl: Kongl: Håfrättz nådige omdöme i ödmiukheet hemstelles. Och i medler tijdh förblifwer Brita fängzligh wäl förwaras uppå Wijborgz Slott), 71, Ruokolahden käräjät 17.–19.9.1666 s. 90–94 (Såsom den Högl: Kongl: Håfrätt förmedelst dess nådige breff af den 18 Junj 1666 befaler, at det ännu widare skulle ransakas uthj den mördade Sergiantens Hindrich Hindrichssons saak; Altså förestältes een gammal och af ålderdom swagh Man, Kyrkieheerdens H: Olaj Rouhianj Swärfader Hanss Mårthensson, hwilken, effter alfwarligh förmaningh om sanningenes bekennelse tilspordes, om han hade seedt uppå när Sergianten mördades i H: Olaj stugu, som den Qwinnan Brita Staffans dotter det bekendt hade? Han swarade: han hade det aldrigh seedt icke eller hade den Pigan warit i Prästgården, sedan hon om Påska tijden der ifrån drefz. Berättade och, at Sergianten gick medh så godh helssa ifrå Prästegården, som han der inkom ... Än frågades henne [Brita Staffansdotter], om hon då befrijar Kyrckieheerden Her Oloff i denne sin lögnachtige bekennelse? Hon swarade: Ja, iagh befrijar honom. Almogen och Nymbden förmantes, dhe wille wäl minnas denne hennes bekennelse, Och der medh blef hon affördh at på Wijborgz igen inlefwereras), Koiviston vapaaherrakunnan käräjät 21.6.1666 s. 3 (Anna Erichz dotter fordom Kyrkioherdens Sahl: H:r Simons Enckia framträdde och beklagade huruledes hennes Sahl: Man haf:r innehaft ett hemman i Eistilä by aff 1/4 Skatt, oppå hwilket han hade förmedelst Kongl: breef nutit frijheet oppå dhe Extraordinarie Räntorne så länge hennes Man Cappellan war, men sedan han kom till Kyrkioherde tiensten, haf:r han i sin Lijffztijdh och hon effter honom betalat Skatten för samma hemman. Och såssom hon nu är så aff sigh kommen att hon intet förmå derföre mehra skatta, begärer hon hemmanet Lagligen opsäija); KA mf. ES 1836 (jj 14) Ruokolahden käräjät 15.–16.3.1667 s. 16 (Då företrädde Kyrkioherden wäll:de H:r Oloff Rouhianus och inlade H:s Excell:s H:r Rijkz Rådetz och Gen: Gouvern:s Högwälborne H:r Herman Flemmingz öppne breef Dat: Wijborg d: 30 Jan: 1667 hwar uthi Oloff Hansson i Immalajerwj, aff dhe skääl som i Högbe:te H:s Excell:s breef förmähles, är Casserat ifrå Rosstienstz hållande för sitt Hemman och till Kongl: Maij:tts och Cronones Rosstiensts tillbörlige Conservation och oprätt hållande, wälbe:te H:r Olaus Rouhianus i stellet igen antagen och i Rullan förd för bem:te Oloff Hanssons Hemman i Immalajärwj by och Ruokolax Sochn om 5/12 Skatt och 5/6 Mantahl, räntandes 23 D:r 10 öre S: m:t under dhe Gemene Ryttare att Rosta), 18, 19, Ruokolahden käräjät 18.–20.9.1667 s. 95 (Kyrkioherden wyrd:e och wäll:de H:r Olof Simonis framstegh och beswärade sigh uthöf:r Mårten Larsson Kostamo ifrå Parolaby, dedh han skal hafua angripit hans ähra medh Lastelige och Ährerörige ord); KA mf. ES 1836 (jj 15) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 25.–27.5.1668 s. 70, Ruokolahden käräjät 15.–17.6.1668 s. 73 (Framträdde Kyrkioherden Wyrdigh och Wällerd H:r Oloff Rohianus och beklagade huruledes dedh Hemmanet i Jäppilä i Immalajerwi by som han under Rosstienst optagit hafwer är förlammat och aff sigh kommit); KA mf. ES 1837 (jj 16) Ruokolahden käräjät 19.–20.9.1670 s. 155 (Kyrkioheerden Wällärde H:r Oloff Rohianus Ahngaff, huruledes een gammal Sabbelskins Mössa är förkommen i förledne Winter, Näst för jull, uthi brölopet i Räissälä Prästegårdh, för Mårthen Winters Enkias Sälskap ifrå Wijborgh, och skall nu een äfwen sådan Myssa finnas hoos Christopher Hattmakare i Ruokolax); KA mf. ES 1837 (jj 17) Ruokolahden käräjät 25.–26.11.1672 s. 133 (att Cappellanen H:r Johan Rohianus [Ruokolahden kappalainen Johannes Simonis Rohianus, † 1676] hafwer sin odisputerlige Jordh oppå Wästre sijdan denne trätes marken), Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.2.–2.3.1672 s. 3; KA mf. ES 1837 (jj 18) Ruokolahden käräjät 6.–8.3.1673 s. 11 (Emedan såsom det intygades af Anders Rasilain och Thomas Mälckie, som hafwa delat Engierne emellan det Cronohemmanet som Pastori i Rokolax Sahl: H: Olof Rohiano förundt ähr, och det frälsehemman Olof Kymmelein åboor, belägne begge i Immalajerfwi: Att ...), 16 (Då proponerade H: Reinholdt Von Vngern Sternbergz fullmechtige Inspectoren Åke Olofsson sampt all i temmeligh myckenheet närwarande Allmoge af Ruokolax Sochn; att ehuruwäl deras förre Kyrckioheerde i Herranom afsombnade Sahl: H: Olof Rohianus ännu ligger öfwer jorden obegrafwen och dhe således fuller borde billigt hafwa uppehåll, att ännu någon i hans ställe Kyrkioheerde votera och Nämbna ... anhållandes att deras enhällige Votum och begiäran måtte blifwa af Mig, deras Häradzhöfdinge annoterat och på Papperet fördt. Och såsom det Gode nambn och rychte af ett Prästerl:t lefwerne, som Cappellanen i Wijborg den Wyrdige och Wällärde H: Erich Cupræus (katso 2528) om sig nu och altijdh hafft hafwer, är hoos dem i serdeles betänckiande kommit; dy hafwe dhe alle enhällel:n slutit, att dhe den Gode Herren, för andra till deras Kyrckioheerde begiära); KA mf. ES 1838 (jj 19) Ruokolahden käräjät 22.–23.6.1674 s. 63 (Då framträdde Cappellan Wällärde H: Johan Simonis Rohianus, å Sahl: Kyrkioheerdens H: Oloff Rohiani effterlåtne Enckias wägnar, begiärade uthaf Rätten een Laga Attest huruledes Sahl: Kyrkioheerden sigh i sinn Lijfstijdh här uthi församblingen både i Lärdom och Lefwerne förhållit hafwer); KA mf. ES 1839 (jj 24) Ruokolahden käräjät 23.2.1684 s. 133 (med hielparen H:r Sigfredh); KA mf. ES 1839 (jj 25) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 2.–5.3.1686 s. 96 (Der nest förekom Cappellanen i Biörköö Sochn, H:r Sigfredh Rouhian [Koiviston kappalainen Sigfridus Simonis Rohianus], beklagandes dhee slätte willkor han förtijdhen befinner sigh utj, bodhe igenom församblingens ringheet och medehllösa, som och i synnerheet, att han medh intet Cappelans boohl, såssom wedh alla andra Församblingar, försedd ähr, uthan måst behielpa sigh medh dhen ringa huus han sielf på Kåtterlax bys ägor förmådt Opsättia ... berettes Cappelan Sahl: H:r Simon hafft ett hemman i Eistila); KA mf. ES 1839 (jj 26) Ruokolahden käräjät 20.–23.2.1688 s. 57 (den tijdh Sahl: Kyrckioheerden H:r Oloff Rouhian begrofs, så säija Prästerskapet det skedt Pallm Söndagh 1673, katso 766), Ruokolahden käräjät 3.–4.12.1688 s. 140; KA mf. ES 1841 (jj 36) Koiviston käräjät 9.–10.2.1699 s. 34 (Cappellanen härstädes H:r Sigfredh Rohianus); KA mf. ES 1842 (jj 38) Koiviston käräjät 28.–29.5.1700 s. 86. — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 85 (6.5.1658, Fullmacht), 378 (31.7.1674); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 170 (23.3.1673, Pastor i Roukelax H:r Oluf, begr. i Roukelax kyrckia. För Sametz båretäcket det Stoore Sahl. H. S. 8:); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #792. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 234; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 68; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3763D; J. T. Lappalainen, Elämää Suomen sotaväessä Kaarle X Kustaan aikana. Studia historica Jyväskyläensia 12 (1975) s. 190; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3168D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Rohianus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U184>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.