Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Tartossa 10.1690 Petter Schlüter Petrus Petri, Neoviensis U484. Vht: nevanlinnalainen raatimies Petter Schlüter († 1695) ja Dorotea Fedrell. Ylioppilas Tartossa 10.1690. Ylioppilas Uppsalassa 1.7.1692 Petrus Schlüter Neovia Ingerm. Dorpati Depositionis ritu initiatus, et ex Academia illa heic civis factus. — Kauppias Nevanlinnassa (1697). Raatimies (1705).

Veli(?): Johan Schlyter 3563 (yo 1689).

Viittauksia: Kanslianeuvos Georg Lutherin tiedonanto 10.12.2005 (Nevanlinnan raatimiehen Peter Schlüterin samanniminen poika mainitaan ylioppilaana vielä Nevanlinnan raastuvanoikeudessa 8.4.1696 (s. 118) mutta kauppiaana 5.6.1697 (s. 216) ja kämnerinoikeudessa 15.10.1697 (s. 353)); KA mf. ES 1821 (ii 28) Lappeen ja Joutsenon käräjät 10.2.1706 s. 113 (H:r Rådmans if:n Staden Nyen Sahl: H: Cort Slyters (vertaa U233) efterlåtne Enkia dygdesame Matrona Catarina Åkesdott:r föredrog Rätten medelst däss inlagde Skrifft ... hennes Sahl: Man är härbortans för någon tijdh sedan medh döden afgången, befunnit det samma wara orsaken att den giäldz Fodran som hoos H: Secreteren Högwälach:dh Laurentz Brotzenius 3216 och H:r Handelsman Wählacht: Petter Schlyter ännu är obetalter, kommit i den osäkerheet, att dhe sin fyllnad, än eij få kunnat. Jatkuu 4.6.1706 s. 256 däss Sahl: Mans Creditorer som äre H:r Secret:n Wählacht: Lorentz Brottsenius, och Broder Sohn Handelsman Petter Schlyter ... Pupillen sielf, som är däss [Handelsman Petter Schlyter] Syster Sohn Petrus Bothneus [Botnerus] (vertaa U279), hwilken alloredan skall wara till sina laga åhr ja 31.1.1707 s. 168).; KA mf. ES 1843 (jj 44) Muolaan käräjät 10.–12.10.1705 s. 100 (H:r Rådh- och Handelsmannen Petter Schlüter, katso 2179); KA mf. ES 1878 (kkk 4) Inkeren, Venjoen, Liissilän, Lopen ja Järvisaaren käräjät 2.–6.10.1688 f. 75v (dess Cautionist Urban Schlyter förnimmes dödh wara); KA mf. ES 1878 (kkk 4) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 26.–30.8.1689 f. 140 (Rådhman wehl:t H: Peter Schluter optedde i Retten det Contract honom och Welb:gh Adam Johan Aminoff emellan d: 22 Martij sidstleden i Nyen oprättat ähr). — Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 348; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1205. — A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 124; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1525, 3417G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Schlüter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U484>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.