Helsingin yliopisto

Tiedot

1684/85 Lars Brodzenius Laurentius Martini, Helsingforsensis 3216. Vht: Helsingin triviaalikoulun kollega Mårten Broderus, myöh. Brodzenius 491 (yo 1645/46, † ~1684) ja Johanna Larsdotter Winblad. Ylioppilas Turussa 1684/85 Brodzenius Laur. Martini _ 162. Respondentti 7.6.1689, pr. Daniel Achrelius 1565. — Notaari (1691). Sihteeri (1698). Kenraalimajuri Abraham Cronhjortin joukkojen sotatuomari ja sihteeri 1701. Elossa 1710.

Pso: Brita Elisabet Custor tämän 2. avioliitossa.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 31a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; Ritva Jurvasen tiedonanto 31.8.2011 (Tieto Lars Brodzeniuksen puolisosta, lähteenä KA mf. ES 1880 (kkk 17) Spasskin käräjät 24.10.–2.11.1701 s. 120); KA valtakunnanregistratuura 9.1.1701 f. 16 (Feldt Auditeurs fullmackt för Laurentz Brodzenius ... Wij Carl etc. Giöre witterligit, att såsom Wij i nåder hafwe för godt funnit att antaga en Feldtauditeur och Secreterare wid dhe troupper, hwilka under General Majorens och Landzhöfdingens Abraham Cronhiorts commando äre förordnade att agera emoth Rysslandh, och hoos Oss till bem:te beställning underdånigst recommenderes och föreslås Oss Elskelig Laurentz Brodzenius, uti anseende till des skickelighet och altijd betygade wählförgållande, Altså constitueres samt förordnes härmedh och i krafft af denne Wår öppne fullmacht han Laurentz Brodzenius till att wara Feldt Auditeur och Secreterare wid ofwanbe:te troupper); KA mf. ES 1752 (cc 16) Sauvon käräjät 12.–13.3.1688 f. 33 (Dn: Studiosus Laurentius Brokenius af hustru Ingeborg [Blåfield] sambt M:r Bogislaus [Hornborg] fullmechtigat. Renovoidussa tuomiokirjassa mainittu yo Brokenius tarkoittanee Brodzeniusta); KA mf. ES 1726 (bb 22) Sipoon ja Tuusulan käräjät 18.–19.10.1702 s. 222 (warandes denne giäldh af Creditoren [Rådman i Wijborgh Wählachtadh Hans Tesce] transporterat först på Secreteraren Wählachtadh Lars Brotzenius, och sedan uppå Handelsman Wählactadh Johan Burtz, hwar öfwer Copier af d: 27 Octobr: och 23 Novembr: 1698 opwijstes); KA mf. ES 1817 (ii 13) Pyhtään käräjät 30.–31.10.1696 s. 591 (dess egenhändige obligation af d: 18 Maij 1686 att uthan wijdare uppehåld betala till Notarien Laurentio Brotzenio dhe 60 D:r Kopp:r Mynt), 609; KA mf. ES 1820 (ii 26) Vehkalahden käräjät 4.2.1704 s. 111 (H:r Secret:n Lorentz Brotzenii fodran), Vehkalahden käräjät 30.–31.5.1704 s. 290 (Arrendat: Brotzenii Upförde giäldz fodran); KA mf. ES 1821 (ii 28) Lappeen ja Joutsenon käräjät 10.2.1706 s. 113 (giäldz Fodran som hoos H: Secreteren Högwälach:dh Laurentz Brotzenius och H:r Handelsman Wählacht: Petter Schlyter U484 ännu är obetalter), Lappeen ja Joutsenon käräjät 4.6.1706 s. 256 (warandes Secret:n Brottsenius förtijden af någon sin särdeles angelägenheet wistande i Stokholm); KA mf. ES 1821 (ii 29) Lappeen ja Joutsenon käräjät 31.1.1707 s. 168; KA mf. ES 1800 (gg 19) Joukion, Uukuniemen ja Jaakkiman käräjät 5.–13.11.1700 f. 118v (h:s Excell:ces H:r Generalens och Gouverneurens Ordre af d: 8 nestl:e Septemb: angående Arendatorens sahl: Jacob Håppenstångz Enckias Brita Elisabeta Kustors öfwer des sahl: mans Qwarlåtenskap Inventarj Oprättande ... Enkian Brita Elisabet Kustor hwilcken nu för tijden een gammal Mijhl här ifrå [Miglitz tingzstadh] på sitt arrende Godz haar sitt tillhåld införsände genom Länsman Carl Olan till Rätten ett förseglat breef Daterat Lembala d: 18 nestl:e Octob: af innehåld ...); KA mf. ES 1801 (gg 20) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 1.–8.4.1701 f. 78 (Och blef för Nembden opläsen den Skrifft, hwilken Lectoren ehrewördige och höglärde H:r Jacob Printz 2549, till denne Rätt införsändt Dat: Wijborg d: 13 Nestl:e Januarij sålunda lydande: Såssom Jag å min käre hustrus wegnar, befinner migh wara berättigat till det arf, som henne effter dess Sahl: faderbroder, för detta Arrendatoren Wälbet:de H:r Jacob Håppenstångz dödelige afgångh, uthaf des Qwahrlembnade goda, effter Lagh tillfalla bör, emedan han uthan barn afleedh, Men lijkwähl måste förnimma att hans Qwarlåtne Enckia dygdesamme Matrona hustru Brita Elisabeth Kustor, icke will i godo sigh beqwäma till någon afwittringh el:r dehlningh, förebährandes sig hafwa ehrhållet ett Testamente ...), Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 14.–21.11.1701 f. 144v (Secreteraren Högachtadt Laurentz Brotzenius ... des Antecessorem Matrimonij framledne Arrendatoren Sahl: Jacob Hoppenstång); KA mf. ES 1801 (gg 21) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 13.–22.2.1702 f. 34, 35v (Fält Auditeuren och Secreteraren Högachtadt Laurentz Brotzenius); KA mf. ES 1801 (gg 22) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 16.–21.3.1703 s. 82 (Secreteraren Högwälachtad Laurentz Brodzenius gaff Rätten tillkenna det han erhållit denne Rättz Citation om hans hustros dygdesamme Brita Elisabeth Kustors Inventarii beswärande förmedelst den Caution hans Antecessor Matrimonii framledne Arendatoren Jacob Hoppenstångh för dess Sahl: Broders Simon Hoppenstångz (katso U514) Sterbhuus Arende af Kijdes och Liebelitz hade ingått); KA mf. ES 1801 (gg 23) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 10.–16.3.1704 s. 59, Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 7.–15.11.1704 s. 136 (Secreterarens Högachtadt Laurentz Brodzenii Fäägårdz karl i Lembala aflade sin eedh å book), 137; KA mf. ES 1801 (gg 24) Jaakkiman käräjät 9.–11.3.1705 s. 71 (Secreteraren Högachtadt Laurentz Brodzenius gaaf Rätten klagel:n tillkenna wed senaste giorde infall jemwähl den 29 Jan: een deel af hans arrende godz Seglax neml:n 13 Gårdar af Kåckonemj Och Rajola byar totaliter ruinerat och i aska lagt); KA mf. ES 1801 (gg 25) Jaakkiman, Uukuniemen ja Joukion käräjät 5.–10.2.1706 s. 70 (Fält Auditeuren och Secreteraren Laurentz Brodzenius ... Segelax godz); KA mf. ES 1801 (gg 26) Jaakkiman, Uukuniemen ja Joukion käräjät 10.–15.2.1708 f. 44v (Secreteraren Högachtadt Laurentz Brodzenius framkom och protesterade emot den wed nu mehra framledne Kyrkioherdens Sahl: Fabians Nirckos 2706 inträde till Pastoratet effter Sahl: Kyrkioherden Reinholt Hartz, af Arrend:n Wälbet:de Mårten Kostman å Befallningzmans och Cappellan Wällärde Alexander Rennerus å Probstens wägnar öfwer Jachimawara Prästegårdz ägor åhr 1701 förrättade inventering); KA mf. ES 1802 (gg 27) Hiitolan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 26.1.–1.2.1709 f. 24v (Thomas Sutari opwijste Secreterarens högachtad Laurentz Brodzenij honom meddehlte Inrymbningz skrifft af den 2 Jan: sidstledne till ett hemman i Caukolaby), 38 (katso U434), 43v, 44v, Tiuralan, Räisälän ja Kurkijoen käräjät 11.–14.5.1710 f. 274 (Hendrich Täräwein ifrån Uskensarj föredrog Rätten, dett Secret: och Arrendatoren Högwähl:t Laurentz Brodzenius för dess afreesa till Stockholm gifwit honom och hans broder tillstånd att jempte deeras förra, bebruka dett hemman, som förmedelst den förra åboens Michell Rouhians dödel: frånfälle för någre åhr uthi Ödes måhl blifwit lammat); KA mf. ES 1878 (kkk 7) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 5.–9.9.1692 s. 250 (Leutnanten welb: H:r Johan Ackerfelt genom dess Fullmechtigh Notarien Mons: Laurentz Brodzenium ingaf sin klageskrifft ... emot dess halfbroder Regementz Qwartermestaren welb: H:r Erich B: V: Konou), 263; KA mf. ES 1880 (kkk 15) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 30.9.–17.10.1699 s. 687 (Hauptman och Arrendatoren Jacob Hoppenstång framhades för Crono godzet Lembala borgh); KA mf. ES 1880 (kkk 17) Spasskin käräjät 24.10.–2.11.1701 s. 120 (Då leth Secreterarn Högachtadt Lars Brotzenius opwijsa een skrifft, som emellan des Antecessore Matrimonii Hoppman och Arrendatoren sahl: herr Jacob Håppenstång och hans Käresta dygdesamma Matrona h:u Brijtha Elisabetha Custor d: 14 Maij 1698 ähr uprättadt ... Testamentum eller pactum reciprocum), 124, Kuivaisin käräjät 19.–21.2.1702 s. 23 (Amptmann på Lämbalax borgz håff Mårthen Johansson ... des herre Fäldt Auditeuren och Secreteraren herr Lars Brotzenius); KA mf. ES 1809 (hh 8) Kaprion läänin alaosan käräjät 9.–16.3.1691 f. 104v (Notarien Mons: Laurentius Brodzenius inlade sin Fullmacht af Skreddare Enckian i Novabura, hustru Anna Jacobzdotter), Kaprion läänin alaosan käräjät 25.–29.8.1691 f. 304; KA mf. ES 1810 (hh 9) Kaprion läänin alaosan käräjät 22.–27.2.1692 f. 109, Kaprion läänin alaosan käräjät 18.–23.7.1692 f. 208v (Handelsmannen i Narfwen Wähl:t Christopher Habernichtz Fullmechtige Notarien Mons: Laurentius Brodzenius); KA mf. ES 1241 (g 21) Helsingin RO 23.3.1696 s. 81 (Verification uppå Manh: Lars Brotzenj ehrhåldne fullmacht af h:o Elisabetta Jörens dåtter); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 29.10.1684 (Då blef affhördt effter skrefne dieknar, Nembl:n Gustavus Andræ 3219, Mathias Barthollj 3220, Laurentius Marthinj, Andreas Wargh 3221, Johannes Thomæ 3448, Simon Erici 3663, Ericus Marthjnj, Ernæstus Thomæ 3447, Samuel Mæcclanij 3366 , Carolus Henricj, hwilcke alle Samptl:e bekendhe, att [dieknen] Johan Thomasson [ifrån Padasjokj Sochn och Harmos by] hadhe hafft alle dhe Böcker, som på hans upsatz ähr antecknat, men om dhe andre partzeler sadhe sigh ingen wetskap hafwa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 209 (XLV), 486 (Tillägg och rättelser. XLV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 210, 215, 216, 217–219, 221, 222, 227, 228, 233, 243, 250, 257, 258, 281, 284, 290, 295–296, 299–300, 326, 350, 398, 399; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #191. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #58G, 62R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #88R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Brodzenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=3216>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.