Helsingin yliopisto

Tiedot

13.4.1672 Aron Roselius Aronus Laurentii, Savolaxensis 2179. Vht: maanmittari, lainlukija ja Savonlinnan pormestari Lorentz Sigvardsson Röös (ehkä yo Uppsalassa 9.1634, † 1666) ja Agneta Isaksdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 13.4.1672 Roeselius Aaron Laurentii Sav _ 108. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1672 d. 13. Apr.] Aaron Laurentii Roeschius. Savol. Respondentti 12.12.1673, pr. Nils Tunander U170. — Viipurin ratsuväkirykmentin (Berndt Mellinin rykm.) saarnaaja 1676, palveli Tanskan sodassa ja joutui tanskalaisten sotavangiksi. Muolaan kirkkoherra 1679. Joutui perheineen venäläisten pois viemäksi 1709, palasi sittemmin. † Muolaassa 1724.

Pso: 1:o 1682 Susanna Johansdotter Munselius; 2:o Helena Katarina Burghausen.

Appi: Savonlinnan pormestari, lainlukija Johan Munselius 1351 (yo 1659, † 1684).

Velipuoli: Isak Costianus 1449 (yo 1661).

Vävy: kruununvouti Petter Thorwöste 3002 (yo 1682).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 161a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #90; Kanslianeuvos Georg Lutherin tiedonanto 4.5.2003 (Mainitaan tappeluun osallistuneena ylioppilaana Lappeenrannan raastuvanoikeudessa 9.10.1675); KA valtakunnanregistratuura 13.9.1679 f. 552 (Collation för [Regementz Predikanten aff Öfwerste Roberts regemente] Aron Röös på Måhla pastorat i Carelen och Wijborgs Stifft), 30.8.1692 f. 425 (Cornets Fullmakt för Peter Röös ... under Wårt Carelske Cavallerie Regiemente), 16.9.1701 f. 620 (Ryttmestare fullmacht för Petter Röös); KA mf. ES 2001 (oo 2) Säämingin ja Haapalan käräjät 5.–6.6.1644 f. 140 (Landtmätaren W:t Lorentz Röös), Säämingin, Kerimäen ja Sulkavan käräjät 17.11.1646 f. 532, 534, Säämingin ja Kerimäen käräjät 18.–19.8.1647 f. 614; KA mf. ES 2002 (oo 3) Säämingin ja Kerimäen käräjät 22.6.1649 (Förekom Landtmätaren Welförståndigh Lårens Rööss, och tillkenna gaf, att honom är Undan hans rustienst fråntaget, 12 lass ängh, Tawisalo be:d som ähre lagde Under Kierimeckj Prästebool), Säämingin ja Kerimäen käräjät 9.1.1654 (befallningzman Wäll:tt Lorentz Rööss), Säämingin ja Kerimäen käräjät 14.–16.4.1657, Säämingin ja Kerimäen käräjät 10.–13.1.1659 (Framträdde Laghläsaren Wel:tt Lorentz Rööss och begierade at hans Jorda twist, emoot Peter Korpiain måtte optagas), Säämingin ja Kerimäen käräjät 12.–17.8.1661; KA mf. ES 2003 (oo 4) Säämingin käräjät 21.–23.1.1667 s. 69 (Laglässarens wäl:t Lorentz Röösses prætension), 75, Rantasalmen käräjät 26.–29.11.1667 s. 235 (Oplystes andre gongon den Sillf Kanna som ähr pantsatt hoos Sahl: Laglässaren Lorentz Röös af Wällb: Erich Sillfuerarm), Säämingin käräjät 20.–21.6.1670 s. 107 (Fordom Lagläsarens Sahl: Lorentz Röösens Enkia dygdesamme Hustru Agneta Isaakzdåtters landboo Matz Rasain förekom och Rätten å hennes wägnar föredrogh huru såsom hennes Grannar uthj Seppelemekj hennes Gärdzgårdar den ena tijden effter den andra Opbränna), Savonlinnan RO 22.6.1670 s. 109 (tuistige saak emillan fordom Lagläsarens Sahl: Lorentz Rööses Enkia dygdesamma Hustru Agneta Isakzdåtter och Borgmestaren W:t Mårthen Larsson); KA mf. ES 2004 (oo 5) Säämingin käräjät 11.–12.1.1671 (Förekom Hindrich Engenhagen och Rätten föredrogh huru såssom fordom Lagläsaren Lorentz Rööss för sin hustrus förrige Mans Sahl: H:r Martinj Sigfridj geldh 114 D: 30: Kopp: M:t hafuer opå sigh tagit at betala ... begärandes at blijffua till sin betalningh förhulpen, här till swarade Sahl: Rösens Son Aron Laurentij at samma saak är passerat för så mångor åhr sedan huar af han eller hans Moor intet weet, begärandes at Engenhagen må bewijsa något skiähl at hans Sahl: Faar hafuer uthfäst betala Sahl: H:r Mårtens Geldh), Säämingin käräjät 11.–13.11.1671, Säämingin käräjät 13.–14.1.1673 f. 14 (Fordom Lagl:ns Sahl: Lorendtz Rösses effterlef:rska dygdesamme hust: Agneta Issakzdotter på Närola lett igenom sin Son Studiosum Aron Rööss sigh beswära öf:r Hans von Holltten som skall han på dett Hemmans wäg:r som Bårgmest: och Råd i Safwolax Nystadh, af Kongl: Maij:t och Cronan är förlänt Låtit fella een swedh på hennes Kauckamäkj Jordh st: som under hennes hemman af Urminnes tider skule Legat), Säämingin käräjät 14.–15.11.1673 f. 17v, 19v, Säämingin käräjät 9.–10.1.1674 f. 8v (Sahl: Regementzskrif:s Hindrich Jörenssons Enkia dygdesamemhust: Kirstin Mårtensdotter Grabbe förmedelst een Rechningh af Hans Jönsson Fallk och Johan Simonsson underskrefwen Dat: d: 6 Jan: 1672 kärde till Sahl: Laglesaren Lorendtz Röösses Enkia dygdesamme hust: Agneta Isakzdotter, om 904 D: 28 ö: Kop:r M:tt, Härflytande aff dhe Rechningar som bem:te Regementzskrif:re medh Röössen den tijdh han Lorendtz Rööss 1650, 1651, 1652, 1653, 1654 och 1655 Cronones Befallningzman warit haf:r, Nu sökiandes hos Enkian sijn betahlningh. Hwar till Enkians Mågh Welb: Oluff Granatenborgh swarade: att hans Swär Moder om samma gieldh alldeles war owiss effter hon sådant intet finner i sin Sahl: Mans böcker. Haf:r och Regementzskrif: som blef dödh 1659 eij där på Lagl:n giordt anfordringh eij heller Enkian effter hans dödh för ähn nu 1672 Ehuruwell Sahl: Röössen först 1666 igenom döden afledh som wähl hade i sin Lifztidh dett kunnadt Clarera), Säämingin käräjät 11.–12.1.1675 f. 10 (Thomas Pålson Mieloinen kärde till Laglesarens sahl: Lorendz Röösses sån Muns:r Sigwardt Rööss, förebärandes honom innehafwa ett stycke Hyryn Maa som honom uthi och Kyrkioherden H:r Mattz Molenius af ållder hafwa warit tillhörigt), Säämingin käräjät 3.–5.7.1675 f. 48v (Anders Meloinen uthi Pichlanemi by förmedelst sitt Hyrenmaa, begärte tillträda Sal: Laglesarens Lorendtz Rösses Enkias, dygdesamme hust: Agneta Isakzdotters på Närola hemmans wägna dess i Jordzedelen upförde ett stycke Hyren Maa ... Enkias Son Muns:r Sigwardt Rööss nu för Retta upwiste 1:o Sal: Laglesarens Oluf Månssons attest af twenne uplysningar på ett Köpe bref af Meloins förra åboo Lars Person till Rösens antesessori H:r Sigfredh [Säämingin kirkkoherra Sigfridus Erici Kostianus] cæderat, dat: 1617), Kerimäen käräjät 25.–26.6.1679 s. 41 (Effter begäran togz ad notam att Leutnanten welb: Oloff Granatenborgh gaff Capelan H:r Oloff Ivanander 2121 Disposition om hans dehl uthi Hirfwasniemi Fiskerij), Säämingin käräjät 20.–21.6.1681 s. 31 (Häredagzmannen Sigwardt Rööss, som på Allmogens wägnar j Lilla Safwolax förordnadt war, herredagen bijwijsta, nu beklagar sig att Cronones Befalningzman Wälb:de Johan Johanson een annan Madtz Pehrsson Mutka b:dh förordnadt), Säämingin käräjät 3.–5.11.1681 s. 84 (Sigwardt Rööss), Puumalan käräjät 13.–15.11.1682 s. 73 (Qwarteermestarens Manhafftig Petter Rööses äskan och begieran), Säämingin käräjät 20.–22.11.1682 s. 86 (Kyrckioheerden Wällärde H:r Matthias Hangelius Rätten föredrog, huru såssom han för een tijdh sedan hafwer länt Sigwardt Röös Een Sölfwer begare om 9 Lodh, Och Såssom han den förkommit hafwer, begierade att han honom per Sententiam måtte påläggas begaren att betala); KA mf. ES 2004–2005 (oo 6) Säämingin käräjät 13.–14.3.1683 s. 26 (Capiten Leutnanten Oluf Granatenborg mainitaan usein Säämingin ja Kerimäen käräjillä tästä eteenpäin), Säämingin käräjät 18.–19.5.1685 s. 142 (Hustru Christina Grabbe igenom Nils Swensson lät uplysa sahl: Lagläsarens Lorentz Röös hemman Nerola för 200 D: K: m:t som sahl: Röössens Erfwingar effter een Lagmans Doom af d: 3 Febr: 1683 henne skyldig är), Säämingin käräjät 26.3.1688 s. 133 (d: 14 Febr: nästleden uthi Kyrckian då Sahl: Lagläsarens Lorentz Rööss Enckia begrafwen blef ... Qwartermästaren Sigwardt Röös effter aflagdan Edh å book intygadhe, att han war i Kyrckan då hanss Sahl: Moder begrofz, intet hörde något buller, uthan war attent på Predikan, men hans Broder [Qwartermästaren Petter Röös] skall till honom sagdt hafwa, hörer tu hwad taal H:r Henrichz 4495 hustru med sin dotter hafwer), Säämingin käräjät 29.10.1688 s. 309 (Constaplen Sigwardt Röös), 328; KA mf. ES 2005 (oo 7) Sulkavan käräjät 14.–16.11.1691 s. 228 (Monsieur Sigvard Röös fullmechtigad af handelsmannen i Wijborg Wel:t H:r Peter Timberman); KA mf. ES 2006 (oo 7) Säämingin käräjät 6.–9.6.1693 s. 307 (Munstersk:n Sigwardh Röös), 311, Kerimäen käräjät 10.–13.6.1693 s. 345; KA mf. ES 2007 (oo 8) Sulkavan käräjät 31.5.–1.6.1695 f. 108 (Corneten Edell och Manhafftigh Petter Röös); KA mf. ES 2007 (oo 9) Säämingin käräjät 22.–24.3.1697 f. 55v (Dedh Börde hemman Clostarniemi som Slåttz Skrifwaren Wälbetrodde Nils Rööslingh (katso 5113), af Cornetten Edel och Manhafftigh Petter Röös sigh tillhandlat, blef andra gången klanderlöst opbudit); KA mf. ES 2009 (oo 17) Kerimäen käräjät 6.–7.7.1703 s. 183 (H:r Ryttmestaren Edel och Manhaftig Lorentz Röös beswärade sig öfwer sin landbonde Oloff Person Wastin, som her till bodt på Tårapala ägor, lydande under Erola Rusthåld i Säminge Sochn ... H:r Ryttmestarens Bror Sigvard Röös d: 6 Decemb: 1681 med honom ett Contract ingådt); KA mf. ES 2009 (oo 18) Säämingin käräjät 18.–19.5.1704 s. 159 (H:r Ryttmestaren Edel och Manhafftigh Petter Röös införsände till Rätten ett inventarium af d: 10 sidstl: Maji, på den Egendom, som han sine 2:ne döttrar, dem han med sin förra hustro sammanaflat, tillsagdt för än han trädde i andra giffte med Jungfru Eva Molenia); KA mf. ES 1837 (jj 16) Jääsken käräjät 15.–17.9.1670 s. 106 (Framträdde Fendriken Per Kylander, beklagandes sigh öfwer den Misswäxt som är Skedd i detta Åhret på Niemis Gårdh och Hyppälä Godz, om hwilket han Arrende wijs ett Contract medh sin Swär Fader Wälb: Oloff Granatenborgh ingådt haf:r); KA mf. ES 1839 (jj 24) Äyräpään kihlakunnan käräjät 21.–24.11.1684 s. 297 (Kyrkioheerden i Måhla Sochn, Wellärde H:r Aron Roselius klagade öfwer Staffan Andersson Kängein i Peckila, det han förleden Wåras, då Kyrkioheerden kring reest att opbära effter wanligheeten uth säde, skulle förolämpat honom med det ordet profoss); KA mf. ES 1839 (jj 25) Äyräpään kihlakunnan käräjät 14.–16.9.1686 s. 55; KA mf. ES 1839 (jj 26) Äyräpään kihlakunnan käräjät 19.–22.11.1688 s. 85; KA mf. ES 1840 (jj 27) Äyräpään kihlakunnan käräjät 11.–13.3.1690 s. 281 (Dhet Kiöp som Kyrckioheerden I Måhla Sochn, Ehrewördige H:r Aron Roselius, har ingådt medh Ryttmästaren Wälb: Berent Grönhielm den älldre, om des Ryttare hemman Persilä, som Kyrckioheerden för 100 Dal:r Sölfwerm:t sigh till handlat, såsom sielfwe Kiöpebrefwet af den 6 nästledhne Febru: medh mehra uthwijsar; Opbödz 1:sta resan); KA mf. ES 1840 (jj 28) Muolaan käräjät 16.–18.3.1693 s. 2, Muolaan ja Kivennavan käräjät 15.–18.11.1693 s. 210 (Såssom Kyrckioheerden här i Måhla H:r Aaron Roselius något för sidstweekne Pingsthelg lijdit en stoor brandskada på sitt Ryttarehemman j Pärssilä byy ... Brandstudh); KA mf. ES 1841 (jj 29) Muolaan, Kivennavan ja Uudenkirkon Vl. käräjät 3.–12.10.1696 s. 147 (Ransakades öfwer beskaffenheeten af den 1/6 Sk: i Juttickala Byy här uti Måhla S:n, som Olof Kinnare åbodt, hwlken blifwit nyl:n dödh, hwarmedelst hemmanet är nu råkat i ödhesmåhl, dhet Kyrckioherden härsammastedes, Ehrewördige och Wähllärde H:r Aron Roselius d: 8 nästwekne Octobr: sigh fördenskull igen låtit inrymma); KA mf. ES 1841 (jj 34) Muolaan käräjät 25.–28.2.1698 s. 211; KA mf. ES 1842 (jj 36) Muolaan käräjät 2.–3.6.1699 s. 217 (Kyrkioherden Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Aron Roselius gaf här för Rätta tillkänna, huru såssom en stoor oseedh är der igenom inrijtadt widh Församblingen, att under Gudztiensterne om Sön- och Helgedagarna blif:r brukat och idkat ett för argeligit och olofligit Öhl och Bränwijns sällierie, så här widh Moderkyrkian som Walkjärfwi Capell, anhållandes att sådant måste Lagl:n för biudas), Muolaan käräjät 2.–4.11.1699 s. 358; KA mf. ES 1842 (jj 38) Muolaan käräjät 19.–21.2.1700 s. 58; KA mf. ES 1842 (jj 40) Muolaan käräjät 27.–28.5.1701 s. 105; KA mf. ES 1842 (jj 41) Muolaan käräjät 19.–20.6.1702 s. 140 (Kyrckioherden H:r Aron Roselius, som är af sigh något siukligh, och nu mehra eij så färdigh till des kraffter, som tillförenne, katso 2764); KA mf. ES 1843 (jj 44) Muolaan käräjät 10.–12.10.1705 s. 100 (Förekom H:r Rådh- och Handelsmannen Petter Schlüter U484, och inlade i Rätten een des Rächning, medelst hwilken han prætenderar af Kyrckioherden här sammastädes H:r Aron Roselius, 337 D:r 17 ö: K:m:t för någre honom försträchte waror); KA mf. ES 1843 (jj 45) Muolaan käräjät 19.1.1706 s. 8 (Befallningzman Wälbet:de Petter Thorwöeste angaf på des Swär Faders Kyrckioherden H:r Aron Roselii wägnar, det den af H:r Råd- och Handelsmannen Petter Schlüter, wed sidsta Häradz Ting incamminerade Giäldz prætension ...); KA mf. ES 1808 (hh 2) Kaprion läänin alaosan käräjät 17.–21.3.1685 s. 82v (Qwartermestaren Manhafftig Petter Röös). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 137 (XXXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 28 (XXXII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 14. — B. A. Ennes, Biographiska Minnen af Konung Carl XII:s Krigare samt Andre Embetsmän I (1818) s. 692 (N.N. Paulus‹!›, Pastor från Måla i Finland. Vistades i Wladimir, hvarifrån han hemförlofvades 1714); M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 44; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2935D, 3989R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9019; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #302; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 118; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #8924 (1715, Helena Chatharina Burghusen, Kyrckioherde hustru); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2409G, 3794, 3970R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Aron Roselius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2179>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.