Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 16.5.1691 Georg Haveman Georgius Henrici, Viburgensis U494. Vht: Viipurin kauppapormestari Henrik Haveman (kotoisin Lyypekistä, † 1703) ja Anna Mårtensdotter Mums. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 16.5.1691 Georgius Henrici Haveman Wijburgensis. Testimonium habens Clariss. Dn. Martinii, Lectoris in Gymnas. Wiburgensi. Ylioppilas Tartossa 21.3.1692. Oraatio Tartossa 29.4.1694. Ylioppilas Uppsalassa 10.9.1695 Georgius Haveman Wiburg. antea sub Rectoratu Prof. Dn. Aurivillii d. 16 Maij 1691 civis Academiæ Ups. factus mox studiorum gratia tetendit Dorpatum, indeque iam reversus cum test., juramento deposito, in numerum studiosorum denuo est relatus. Respondentti Uppsalassa 25.6.1697, pr. ruots. oik. prof. Car. Lundius. Svean hovioikeuden auskultantti 2.9.1697. — Turun hovioikeuden notaari (1705), kanneviskaali, sitten sihteeri 1710. † Tukholmassa 1717.

Pso: 1705 Margareta Henriksdotter Wittfooth tämän 2. avioliitossa († 1710).

Pson edell. aviomies: Turun hovioikeuden varaviskaali Henrik Schaefer 2566 (yo 1677, † 1703).

Veli: porilainen kauppias Karl Haveman 4804 (yo 1704, † 1737).

Sisarenpoika(?): vänrikki Kristian Ulrik Kostfelt 6904 (yo 1743, † 1799).

Lanko: ratsumestari Joakim Wittfooth 3872 (yo 1692, † 1725).

Vävy: Turun kappalainen Mårten Arenius 6155 (yo 1734, † 1787).

Kaima: Georg Haffman U539.

Viittauksia: RA Svea hovrätt, Auskultanteder 1689–1716 f. 78; KA valtakunnanregistratuura 17.3.1685 f. 104 (Kongl. Maij:tz Resolution uthi den Rättegångztwist som är affdömd i Åbo Hoffrät d. 17 Maij 1681 emellan framledne Rådmannens uthi Wiborg Anthoni Burkardtz Sterbhus Fumäcktige Didrich Könecke och handelsmannens ifrån Lübeck Hans Haffvemans substituerade Fulmäcktige Daniel Wernbergh, angående giäldh, medh hwadh mehra dee hafwa twistat om. Hwaruthinnan Burchards Enckias andra man Lieutenanten Bönhardt d. 27 Junij 1683 på wissa conditioner gratis effterlätz beneficium Revisionis, och berörde Bönhardt medh Haffveman sigh änteligen hafwer förlickt), 5.11.1685 f. 591, 1.7.1687 f. 374 (Till vice Landzhöfd:n Johan Creutz att låta Hinrick Hafwerman få oprätta öppet werdzhuus och giästgifwerije i Wijborgh), 25.8.1689 f. 869 (Til Lagman Creutz om de Regementz medell, som Öfwerst Fritz Wachtmeister af Rådman Haveman prætenderar), 22.6.1691 f. 288 (Fullmakt för Johan Thesleff 1487, at wara General Gouvernements Secreterare öfwer Ingermanland och Kexholms läns General Gouvernemente ... såsom Secreterare tiensten wed General Gouvernsmentet öfwer Ingermanland, och Kexholms län, förmedelst Petter Hafwemans dödeliga afgång är blefwen vacant och ledig), 21.12.1693 f. 958 (Till Stats Contoiret swar ang. Borgmästaren Hindrick Hawemans ansökande att få Decourtera kiällare frijheten här i Stockholm ... hafwandes hafft den olyckan, att det skeppet som han medh Wijn och andra drycker till Stadzens och landetz behof, samma åhr [1691] förskrifwit är om hösten i Kimito Skären blefwit förolyckat så att för honom så seent på åhret har warit omöijeligit å nyo att förskrifwa ock i Wijborg decourtera Tullfrijheeten på något wijn, utan har han det samma här i Stockholm mycket dyrare måst upkiöpa), 3.8.1703 f. 270 (Borgmestare fullmacht för Petter Thesslef 2154 ... medelst Hindrich Havemans dödelige frånfälle Handels Borgmestare tiensten uti Wiborgz Stad är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 1838 (jj 22) Viipurin pitäjän käräjät 19.–20.3.1679 s. 17 (Borgarens och Handelsmannens Wäl:t Henrich Hafvemans ahnhållande); KA mf. ES 1839 (jj 24) Viipurin pitäjän, Koiviston ja Säkkijärven käräjät 8.–13.12.1684 s. 61 (Rådmans Hindrich Hafwemans kiöp, med Grelss Jörennsonn i Wattikifwi och Wijborgz S:n om dess börds Rättz- och Ryttarehemman der sammastädes som hann Rådmann till kiöpz oplåtit, wart nu andre reesann opbudit, utann någons klander); KA mf. ES 1839 (jj 25) Äyräpään kihlakunnan käräjät 23.–27.6.1685 s. 424 (Regementz Qwartermestaren Manhafftigh Abraham Chemnitz medh dess Fullmechtige S:r Jochim Bröckert klagade igenom inlagd skrifft, som högeligast, öfwer den Execution som 1682 in Aug: på honom af Rådman Wähl:t Hendrich Hafwemann för dess Broder Hans Hafwemans fordran, af Yskjerfwi Godz, här j Häradet flytande, uthwerkadh wore), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 2.–5.3.1686 s. 75 (Oppå Rådhmannens Wäl:t Hendrich Hafwemans anhållande, Ransakadhess om beskaffenheeten af d:n 1/6 Skatt i Tårrickala by, och Wijborgz Sochen, som wedh sidsta General Munstringh ähr till augment anslagit undher Läppälä Ryttare Hemman, dhett Rådhman sigh Nyligen tillhandlat hafwer), 76 (Rådhmann:s Wäl:t Hendrich Hafwemans, d:n 18 Decembr: förledit åhr, slutne kiöp, medh Häredzskrifw:n Johan Berlingh, om Läppälä Ryttare Hemman, som han sigh för 400 Dahl:r K:m:tt, tillhandlat, Opbödz nu första gången, och war ingen som dherpå klandradhe); KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 26.–29.3.1688 s. 10 (Då förekom Capitein Manhaftigh Peter Hollender Ridder, högeligen beklagandes, huru såsom wedh den, af Handelsmannen i Lubeck, Hans Hafweman för arrenderade Strömsnäs Gårdh, honom icke mindre än mäst heela Landet den Olycko träffadt, Att ...), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 13.–16.11.1688 s. 109, Uudenkirkon Vl. käräjät 27.–28.2.1688 s. 2 (Sedan Opwiste Ryttmästaren Wälb: H:r Georg Knorringh, Rådhmans i Wijborgh, Hindrick Hafwemans Kiöpebreef af den 1 Decembr: näst förledit Åhr, dher I han till Kiöp Oplåter H:r Ryttmästaren, 3/16 eller 4 2/3 Crono Skattar Af Inno Godz, som han efter Sahl: Borgmästaren Peter Ruut (katso U362), deels sielf Ärft, dehls af sine Medh Arfwingar Kiöpt hafwer och det allt, för 1000 Richs Dahl:r eller 6000 Dhl:r Kopp:r M:t, dem han bekänner sigh till fullo nöije bekommit, begiärandes H:r Ryttmäst:n att samma Kiöp nu motte opbiudas; Cammar Rådetz Wälb: H:r Barthold Ruutz Ombodzman Pehr Schönbergh Protesterade dher emoth, menandes Hafweman intet wara mechtigh att således Sällia något, särdeles utan föregångit hembiudande till Cammar Rådet såsom näste bördeman), Äyräpään kihlakunnan käräjät 25.–27.6.1688 s. 70; KA mf. ES 1840 (jj 27) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 3.–5.11.1690 s. 54 (om ett Norsswarp, katso 2244); KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 24.–30.1.1696 s. 9, Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 19.–23.10.1696 s. 134 (Läth H:r Handelss Borgmäst:n här i Wijborg Hindr: Haveman, här opgifwa een skriffteligh Protest emoth Arrendatoren Pet: Couper, som läästes opp, och lydde Ohrdh if:n ohrdh sålunda: ... Såsom H:r Arrendatoren Peter Couper (katso U772), sedan iagh Contractet uppå Strömsnääs Gårdh, som han Arrendewijs innehafft, opsagt, icke allenast än till een dehl gårdzens ägor uthöfwer rätta tijden låtit blij obesådde, uthan och dijkarne, miöhl- och Sågh qwarnen medh alt annat mehra, sielfwa Contractet honom tillförbinder, förfalla ...); KA mf. ES 1841 (jj 32) Viipurin pitäjän käräjät 15.–17.11.1697 s. 229 (Framkom uppå Bårgmestarens Högwählachtadt Henrich Havemans wegnar Mons:r Zacharias Krook och uppwijste Een af Bem:te Bårgmestare underskrefwen Räkning); KA mf. ES 1841 (jj 34) Viipurin pitäjän käräjät 1.–4.2.1698 s. 29, Koiviston käräjät 8.–10.2.1698 s. 58; KA mf. ES 1842 (jj 36) Viipurin pitäjän käräjät 20.–22.11.1699 s. 414 (katso 4563); KA mf. ES 1842 (jj 40) Viipurin pitäjän käräjät 29.–31.10.1701 s. 199; KA mf. ES 1842 (jj 41) Viipurin pitäjän käräjät 20.–22.10.1702 s. 168; KA mf. ES 1842 (jj 43) Viipurin pitäjän käräjät 30.–31.5.1704 s. 80 (Förekom Pastoren Erewyrdige och Högwällärde Mag: Joachim Wittståck 2647, och anhölt att Lagl: Ransakas och undersöökias måtte om den wäxten af wåhrsädet, som han förledit åhr bekommit, uppå det af Sahl: Bårgmest:n H:r Hendrich Haveman, uppå des Broders i Lubeck, handelsmannens Hans Havemans wägnar, till honom för arrenderade Håff lägret Strömnas här i Wijborgz S:n belägit); KA mf. ES 1792 (ff 5) Jaaman läänin käräjät 19.–21.1.1692 s. 16 (Landt Fiscalen Wälbet:de Jacob Hindrichsson befullmechtigad af Sahl: Secreterarens Haffmans effter Låtne Enckia, Fru Chatharina Lilliegreen); KA mf. ES 1792 (ff 6) Ivangorodin läänin käräjät 12.–14.6.1693 s. 122 (Sahl: Gouvernamentz Secret:ns Petter Haffmans Enckie fru Catharina Lilliegreens Swåger Mandat: Nota:n Mons:r Carl Hafman); KA mf. ES 1793 (ff 13) Ivangorodin läänin käräjät 17.–21.6.1701 s. 14 (Oppå Sahl: Secreterarens Hafmans Enckiefruus Fru Chatarina Lilliegreens wägnar instälte sig hennes Sohn Lieutenanten Johan Hafmann). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 246 (LI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 168; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 339, 367; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 48 (6.10.1710, ‡ kiäresta), 136 (30.1.1705, betalt. för vigsell); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 154 (9.5.1665, Ringdt till Hendrich Hofmans och J. Anna Mårthen d. Mumses brudapredikan); Akademiska konsistoriets protokoll XXII 1697–1699 (Uppsala 1977) s. 60 (5.5.1697, Decanus facultatis juridicæ h:r Prof. Lundius angaf at Dn. Haveman begiär disputera de successione ab intestato); A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1280. — R. von der Hardt, Holmia literata (1701) p. 73; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 61, 114; J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 331; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 298; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #38; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #55; A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 521; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 102; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1878, 2441R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Georg Haveman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U494>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.