Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Kielissä 26.10.1749 Karl Gustaf Couper U772. Kastettu Viipurissa (ruots. seurak.) 9.1730. Vht: viipurilainen kapteeni Petter Couper († 1743) ja luultavasti Anna Katarina Rugeröd. Ylioppilas Kielissä 26.10.1749 Carl Gustav Couper Wiburgensis | gratis | nov. Ylioppilas Jenassa 11.5.1750 Carolus Gustav. Couper, Wiburgensis. Semigr. Vihitty papiksi 1757. — Pietarin S:t Annan saks. koulun opettaja. Viipurin saks. seurak. kirkkoherra 1757. Tuomiokapitulin jäsen. Rovasti. † Viipurissa 4.6.1779.

Pso: Maria Hedvig Gaudelitz († 1791).

Vävy: hallituskonseljin jäsen Karl Adolf Sattler 8715 (yo 1767, † 1815).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 10.7.1682 f. 409 (Confirmation på Een Bördz och Rustningzrätt för Regementz Feltschähren [under det Careliske Cavalleriet och Öfwersten Mellin] Johan Hinrich Rugerod ... af framledne Rådmannens Anthonj Burchartz Enkie tillkiöpt sig bördz och Rustningz rättigheten uti hemmanet Lihaniemi i Wiborgs Sochn), 20.12.1684 f. 830 (Confirmation för M:r Joh. Hind. Rügerödh på dess Feldtschiärs tiänst), 7.5.1685 f. 235 (Till Öfwersten Fritz Wachtmeister, swar om dhe 2:ne af honom förmählte Feldtsherer Hinrich Rugerod och Adam Schutz (katso 4740) ... wij hafwe uthi Wårt till Edher d. 15 Aprilis ifrån Kongzöhr affgångne bref (katso U241) låtit edher tydeligen förstå, att ingen fäldtschiär under Regementerne kan conserveras, som icke har undergått Examen hoos Bardberare Embetet här i Stockholm, altså måste så wähl den eena som den andre sådant undergåå; Och kunne I altdherföre ju förr ju heller hijtskynda dhem, williandes wij sedan, dhen som Embetet kienner wara bäst och capablest, widh tiensten bijbeholla, eller dher ingendehra skulle bestå een annan edher tillordna låtha), 14.5.1685 f. 256 (Till Öfwersten Fritz Wachtmeister, att inkomma medh sin förklaringh, hwarföre han så illa angifwit feldtschieren Rugerod), 5.3.1689 f. 143 (Fendrichz Fullmacht för Hans Hindrich Couper under Åbo Lähns Infanterie och Lijf Compag. unti Benedict Wulffenschiöldz stelle), 31.5.1690 f. 333 (Resolution uppå Feldtschärens Rugeråds ingifne Memorial), 31.5.1690 f. 338 (Till Öfwersten Fritz Wachtmeister, att förklara sigh vppå dhen klagan, Regements Feltschären af dess Regemente Rugeröd emot honom ingifwit, med hwad mera), 31.5.1690 f. 340 (Till Landzhöfdingen Lindhielm, angående Regementz Feltschären Rugerödt, så och Stadz Feltschären i Wijborg Christopher Bothin), 17.3.1698 f. 213 (Regementz Fälltskärs fullmacht för Hans Christopher Hartman (vertaa 6683) ... medelst Johan Hind. Rugeröds dödelige frånfälle Fältskärs beställningen wid Wårt Carelske Cavallerie Regemente är kommen at blifwa ledig), 25.10.1701 f. 737 (Lieutenants fullmackt för Petter Cuper ... wid Öfwerstens Jurgen Johan Lodes anförtrodde Infanteri Regemente Finske Tremenningar); KA mf. ES 1814 (ii 2) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 8.–9.1.1666 f. 54v (Öffwerstens Wälborne H:r Henrichz Rebindhers Ombudzman Petter Cuper); KA mf. ES 1815 (ii 7) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 21.–23.6.1690 f. 66 (för detta Arrendatorens Wäl:t Petter Cupers barns lijk blifwit uhr Kulla gårdz graaf lyffte); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 23.–26.1.1671 f. 310 (Företrädde Öfwerstens wällbornne H:r Hendrich Rejbennes Amptförwallter Petter Kuppert), 314v; KA mf. ES 1838 (jj 22) Säkkijärven käräjät 21.–22.7.1679 s. 41 (Då framträdde Inspectoren wälbetrodde Pether Cupert och ahnmodadhe af Retten ett Attestatum om dhet, till Cronan fallne Norrkiöpings besluthz Frelsses tillståndh, af 5/6 Skatt beståendes, uthj Jåckillaby medh Tapiola, och Seckierfwij Sochn /: som Sahl: Öfwerstl: Horns Wägner sidst, oppå åfwan bem: Wilckor innehafft hafwer, och Gen: Majoren Wälborne H:r Hindrich Rebbinder, uthj sidsta Kongl: Commissionen, A:o 1678 under Ryttare Rustienst bewilliat ähr :/ och dess beskaffenheet); KA mf. ES 1838 (jj 23) Viipurin pitäjän käräjät 11.–12.11.1681 s. 62 (Fordom General Majorens Sahl: H:r Rebenders Arfwingars Fullmächtiges, Inspect: Petter Kupers klagan, öfwer Regementz Qwartermestaren welb: Bernhard Tetengren, angående des Härskapz fiskieredskapz och näätz afhändande, uthj Ignatala Fiskierij, togz nu allenast ad notam, effter som ingendera af parterne, hwar annan låtit hel:r till detta Ting Citera); KA mf. ES 1839 (jj 24) Jääsken käräjät 11.–13.11.1684 s. 214 (Inspectoren Welbet:dh Petter Couper, å Baron och Ryttmestarens, H:r Gustaff Rebinders wegnar); KA mf. ES 1839 (jj 25) Jääsken käräjät 26.–27.5.1685 s. 300 (Uppå denn Unge Robbort Coupers på Kafwandhollm skrifftel: bekiennelse att hafwa fallit j lägerssmåhl med sine förälldrars tienste Pijga); KA mf. ES 1839 (jj 26) Jääsken käräjät 3.–7.12.1689 s. 296 (Kånan Sofia Johans dotter, som tillstodh sigh, medan hon tiente på Kafwantholm, wara Lägradh af den unge Robbert Cuper, Arrendatorens därsammastädes Son, hwar efter hon allareda 1688 in Augusto födt barn); KA mf. ES 1840 (jj 27) Jääsken käräjät 16.–18.6.1690 s. 158, Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 11.–14.11.1691 s. 139 (Inspect:ns Cupers Ryttare-Gårdh Tickala); KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 19.–23.10.1696 s. 134 (een skriffteligh Protest emoth Arrendatoren Pet: Couper, katso U494), 151 (Togz uppå Willhelm Coupers begähran ad notam, dhet een Bonde Mattz Larsson ifrån Kälckala förlijkt bem:te Coupers Broder, som är een Under Officerare af Infanterie Peter Couper dhen yngre ben:d); KA mf. ES 1842 (jj 38) Viipurin pitäjän käräjät 30.–31.1.1700 s. 3 (Sergeanten Petter Coupert uppå des Rusthåldz wägnar Kåstiala); KA mf. ES 1842 (jj 40) Viipurin pitäjän käräjät 18.–19.1.1701 s. 16 (Framledne Regementz Bardberarens Johan Rugerödz Omyndige Barn och Erfwingar ... Kåstiala Rusthåldh), Viipurin pitäjän käräjät 29.–31.10.1701 s. 192 (Leutenampten Petter Kouper), 201 (Rusthåll:n Robert Couper); KA mf. ES 1842 (jj 43) Viipurin pitäjän käräjät 30.–31.5.1704 s. 64 (Widh detta Häradz Ting blef Kåstiala gårdh, Hwilken Lieutenampten Manhafftig Petter Coupert sig aff sina Medarfwingar tillhandlat, nu första Reesan oppbuden, och war ingen som här Emoth Klandrade, som såledz togz ad notam); KA mf. ES 1842 (jj 43) Viipurin pitäjän käräjät 20.–22.10.1704 s. 158; KA mf. ES 1843 (jj 44) Viipurin pitäjän käräjät 27.–30.1.1705 s. 10; KA mf. ES 1843 (jj 45) Vipurin pitäjän käräjät 5.–6.2.1706 s. 27 (Förekom uppå Leutnanten Edell och Manhafftigh Petter Coupertz wägnar Handelsman S:r Carsten Dannenberg (vertaa U535), och oppwijste ett Kiöpe Bref af d: 29 Aprilis A:o 1703, som med Regementz Fältskiären Sahl: Johan Rogerödz Omyndige Barns och Arffwingars Constituerade Förmyndare, Handelsmännerne Johan Schaver, och bemälte Carsten Dannenberg, är om Ryttare Hemmanet Kåstiala i Wijborgz S:n belägen sluutit); KA mf. ES 1795 (gg 2) Jaakkiman ja Uukuniemen käräjät 23.–24.3.1683 f. 109 (Sahl: her General Leutenamtens Henrich Rebinders Arfwingars Inspector Wälbetrodde Peter Cauper ... han ähr långt bort här ifrån wed Wijborg boendes, och kan icke åfta wara på denne orten). — Das Album der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 1665–1865 (hrsg. v. F. Gundlach, 1915) #4625; Die Matrikel der Universität Jena III 1723–1764 (bearb. v. O. Köhler, 1969–92) s. 571. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 439; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #335D; K. Väänänen, Vanhan Suomen papisto. SKHST 95 (1975) #63; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) s. 212.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Gustaf Couper. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U772>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.