Helsingin yliopisto

Tiedot

26.11.1700 Johan Nigrelius, myöhemmin Nigrell Johannes Johannis, Viburgensis 4563. Vht: Rannan kihlakunnan kruununvouti (1669–91), sittemmin manttaalikomissaari Johan Nigrelius (Johannes Laurentii, yo Uppsalassa 3.1659, † 1699) ja N.N. Grabbe. Ylioppilas Turussa 26.11.1700 Nigrelius Joh. Vib. _ 235. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1700] d. 26. Novbr. Johannes Nigrelius. — Sotakomissaari 1706. Joutui sotavangiksi, palasi Vladimirista 1722. Ylisotakomissaarin varrontapalkalla. Ylim. sotaneuvos 1737. ‡ Tukholmassa (Jak. o. Joh.) 15.10.1759.

Pso: Anna Beata Tihlas († 1765).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 138b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #348; KA mf. ES 1816 (ii 7) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 22.–24.10.1690 f. 100 (H: Isaac Nirko 2615 och H: Erich Nigræus. Tämä Puumalan kirkkoherran poika on ehkä se "fremmande prest" Erik Nigrelius, joka † sotapakolaisena Oulussa ja ‡ 10.3.1713), Elimäen ja Valkealan käräjät 25.–27.10.1692 f. 508 (Crono Befallningzmans Nigrelij Mågh Corporalen Erich Ruut); KA mf. ES 1816 (ii 9) Virolahden käräjät 15.10.1694 f. 213 (beswär emot Mantals Commissarien Wälbet:de Johan Nigrelium); KA mf. ES 1818 (ii 14) Virolahden käräjät 4.5.1697 f. 121; KA mf. ES 1836 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 12.–13.3.1668 s. 18 (förrige Landt Secreteraren Johan Nigrelius); KA mf. ES 1837 (jj 17) Säkkijärven käräjät 10.–11.12.1672 s. 113 (Då framträdde samptlige Ifwanalaboerne, Befallningzman Johan Nigrelius, så å sitt Ryttare Hemmans i Iwanala wägna, som dedh Hemmanet i Niemilauta, Hwilket honom under samma Ryttare tienst beståås, och Arrendatoren aff Wälb:ne Sahl: H:r Jöran Patkuls Erfwingars Frelse Godz Petter Babbe, sampt Ryttare bonden Mattz Jacobsson; och påminte Rätten om dedh Jordeskiffte och deelningh som i denne Sommar är hållit öfwer ber:de Ifwanala byia Egor så i Skogh som Åker och Engh), 117; KA mf. ES 1837 (jj 18) Säkkijärven käräjät 21.3.1673 s. 5, Viipurin pitäjän käräjät 24.–25.3.1673 s. 29; KA mf. ES 1838 (jj 19) Viipurin pitäjän käräjät 19.–23.11.1674 s. 73; KA mf. ES 1838 (jj 22) Säkkijärven käräjät 22.–23.10.1679 s. 65, Viipurin pitäjän käräjät 24.–25.10.1679 s. 74; KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 13.–16.11.1688 s. 99 (Befallningzmans Johan Nigrelij krogh wedh Nisalax), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 14.–15.5.1689 s. 69 (Änn uthi Baron, Laghmans och V: Landzhöfdingens Högwälborne H:r Johan Creutzes närwaro, Aflade Befallningzman Wälbet:de Johan Nigrelius, för Sittiande Rätt medh handh å book, denn af Kongl: Maij:tt uthi Fogde Instruction, Nådigst påbudne Eeden); KA mf. ES 1840 (jj 28) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–27.6.1693 s. 84 (Mantahls Commissarien Wälbet:de Jah: Nigrelius); KA mf. ES 1841 (jj 32) Säkkijärven käräjät 22.–23.11.1697 s. 253; KA mf. ES 1842 (jj 36) Viipurin pitäjän käräjät 20.–22.11.1699 s. 414 (Såssom Bårgmästaren Höghwählachtadt Hendrich Haveman (katso U494), anhållit, dett måtte Sahl: Mantahls Commissariens Johan Nigrelii befintelige Egendoom uppå Landet, så i lööst som fast, blifwa honom såssom warande Cautionist för des Fougde Åhr, till säkerheet inprotocollerat, Altså blef sådan hans begiäran uthj Sahl: H:r Commissariens Swärsons Wälb:de Hendrich Heinricii (katso 1084) närwaro ad notam tagen); KA mf. ES 1842 (jj 38) Säkkijärven käräjät 27.–28.6.1700 s. 144; KA mf. ES 1843 (jj 46) Säkkijärven käräjät 22.–23.3.1707 s. 3 (Såssom Krigz Commissarien Högwälach:t Johan Nigrell berättar det Vice Pastoren Här i Säckjärfwi Sochn H:r Petter Forsander 4440 åtagit sig att Cavera för des oppbördh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 306 (LXI); O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 197 (28.3.1700, Mantalz Commiss. Johan Nigrelius begr. i Norra Förstadz kiörckian), 206 (30.11.1703, Mantals Commiss. Sal. Johan Nigrælj Äncka); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 48. — B. A. Ennes, Biographiska Minnen af Konung Carl XII:s Krigare samt Andre Embetsmän I (1818) s. 684.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Nigrell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4563>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.