Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 24.10.1692 Sigfrid Kajander Sigfridus Petri, Viburgo-Carelius U507. Kotoisin Karjalasta. Viipurin lukion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 24.10.1692 Sigfridus Kajander Wijburgo Carelius cum test. Rect. Gymnas. Wiburgensis. — Joroisten kirkkoherran apulainen. Armovuodensaarnaaja Leppävirralla 1702, sittemmin apulaispappi (1704). ‡ Joroisissa 5.4.1705.

Pso: 1698 Agneta Samuelsdotter Simalinus.

Lanko: Lappajärven kappalainen Samuel Simalinus, myöh. Simalin 4494 (yo 1700, † 1736).

Viittauksia: Ritva Jurvasen tiedonanto 8.4.2013 (Kirjallisuustiedon (Veijo Saloheimo, Savon historia II:2. Jyväskylä 1990, s. 475) mukaan Leppävirran armovuodensaarnaajan Sigfrid Cajanderin patronyymi on Petri. Asiakirjalähteistä patronyymiä ei ole löytynyt); KA mf. ES 2009 (oo 16) Leppävirran käräjät 16.–17.6.1702 s. 185 (Nådh Åhrs Predijkanten H:r Sigfredh Cajander opwiste i Rätten ett Contract oprättat emellan honom och Sal: Kyrckioherdens H:r Clemens Oxmanni (katso 9304) Enckia Britha Hindrichzdotter Bruus, Dat: d: 29 Maij, hwar uti hon tillsäger honom helfften aff de intrader aff hwadh Nampn dhe hafwa kunna, som på hennes 2 delar aff församblingen tillkommer), Leppävirran käräjät 10.–11.10.1702 s. 275 (Nådh Åhrs Predijkanten H:r Sigfred Cajander föredrog Rätten, huru som han låtit med egen medel opsättia een spijs medh Skårsteen uti Prästegårdz nye stugan, sampt en dör med gångjärn, anhållandes att Församblingen måtte honom sådant Refundera, jempte en Källare, som han låtit under gålfwet gräfwa); KA mf. ES 2009 (oo 18) Leppävirran käräjät 13.–14.6.1704 s. 200 (Med Sahl: Vice Pastorens Virilandri 2841 Enckia hustro Catharina Hastadia förente sig nu adjunctus H:r Sigfred Cajander för nådåhret 1702 som han här i församblingen opwachtat); KA mf. ES 2009 (oo 19) Leppävirran käräjät 2.–3.3.1705 s. 98 (då warande [Allhelgon dag 1702] Vice Pastorn H: Sigfrid Cajander ... enär be:d H: Sigfrid stegh på Predickstohlen, har han förmant honom [en bonde Sigfred Mustoin if: Kyrkebyn] att tijga, hwar til Mustoin swarat Sarna påis Pappi, Älä sinä minusta huoli). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 258 (LIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 349.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Sigfrid Kajander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U507>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.