Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 10.8.1726 Isak Hagert U689. Vht ehkä: Kyminkartanon läänin ja Lappeen kihlakunnan tuomari Isak Hagert (ei yo, † Pyhtäällä 1729) ja Helena Kristina Thorwöste. Ylioppilas Uppsalassa 10.8.1726 Isaacus Hagert Nylandus \ I Symbola: 'sub præcept. priv. Dn. ‹–›'. — Haminan tullin palveluksessa.

Äidin isä(?): Fiskarsin patruuna Johan Thorwöste 582 (yo 1647, † 1712).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 19.11.1690 f. 662 (Militie Auditeurs Fullmakt för Isaac Hagert under Carelske Cavalleriet ... Erlig och förståndig Isaac Hagert, huilken en tijdh bort åth opwaktat wid Landzcantzlijet i Wijborg förmedelst sin erwijste capacitet och skickelige förhållande giort sig till sådan befordran wärdig och förtient), 15.10.1692 f. 541 (Till Öfwersten Fritz Wachtmeister om Auditeurens bestellning ... Wij see af eder underdånige skrifwelse, daterat d. 19 passato, hurusom I ställen en underdång förbön för Mårten Falk 2402, dhet han måtte blifwa benådad medh Auditeurs tiensten under Edert anförtrodde Regemente uti Isac Hagers stelle, hwilken till Landz Secreterare tiensten i Wijborgz lähn är blefwen befordrad och förordnad), 3.5.1707 f. 71 (Fullmacht för Isac Hagert, att wara Häradzhöfdinge uti Kymmenegårdz och Lapwäsi Härader uti Wiborgz lähn), 19.9.1707 f. 116 (Lands Secreterare fullmacht uti Wiborgs lähn för Auditeuren Bext 3672 uti Isac Hagerts ställe som avancerat till Häradshöfdinge); KA mf. ES 1815 (ii 7) Virolahden käräjät 15.10.1690 f. 83 (Militiæ Auditeuren Wälbetrodde Isaac Hagert); KA mf. ES 2005 (oo 7) Leppävirran käräjät 26.–27.2.1692 s. 86 (närwarande Militiæ Auditeuren Wälbetrodde Isac Hagert); KA mf. ES 2007 (oo 9) Rantasalmen käräjät 22.–25.10.1697 f. 210 (hans Excellences Baronens och Landzhöfdingens Högwälborne herr Anders Lindhielms H:r Vicarium Landz Secreteraren Högwählachtat Isaac Hagert); KA mf. ES 1840 (jj 27) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 3.–5.11.1690 s. 67 (uthi Milice Auditeurens Mons: Isack Hagertz, sampt Regementzskrifwarens Nils Abrahamsons närwaro); KA mf. ES 1265 (g 111) Helsingin KämnO 27.3.1702 s. 72 (framkom förra Häradz Skrifwaren Aron Wallstenius, Landz Secretariens Höghach:d Isack Hagertz Fullmächtige ifrån Viborg ... bemälte Secretariens förra Skrifware Mons: Johan Bruse 3892). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 385 (LXXIX); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #355; Uppsala universitets matrikel II 1700–1750 (utg. A. B. Carlsson, 1919–23) s. 179. — A. Sarsa, Äidit ja tyttäret. SSJ 44 (1992) s. 29.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Hagert. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U689>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.