Helsingin yliopisto

Tiedot

5.6.1675 Mårten Falck Martinus Johannis, Savolaxensis 2402. * noin 1663. Vht: Savon ylisen kihlakunnan kruununvouti Hans Joensson Falck ja hänen 2. puolisonsa Brita Mårtensdotter Winter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 5.6.1675 [Falck] Martin [Johannis Savol _ 117]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1675 d. 5. Junii] Martinus Johannis Falck. Savol. — Ruotsin kansallisarkiston kanslisti. Käkisalmen pormestari 1696. ‡ Käkisalmella 13.5.1707.

Pso: Elisabet Stake (elossa 1721).

Isäpuoli: ent. kihlakunnantuomari Matias Halitzius, aatel. 1690 Ehrenhoff 1725 (yo 1664/65, † 1704).

Velipuoli: Ruokolahden kirkkoherra Johan Falck 2400 (yo 1675, † 1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 56b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #106; Kanslianeuvos Georg Lutherin tiedonanto 19.3.2003; KA valtakunnanregistratuura 15.10.1692 f. 541 (Till Öfwersten Fritz Wachtmeister om Auditeurens bestellning ... Wij see af eder underdånige skrifwelse, daterat d. 19 passato, hurusom I ställen en underdång förbön för Mårten Falk, dhet han måtte blifwa benådad medh Auditeurs tiensten under Edert anförtrodde Regemente uti Isac Hagers (katso U689) stelle, hwilken till Landz Secreterare tiensten i Wijborgz lähn är blefwen befordrad och förordnad, helst emedan till åthskillige twistigheters uthförande som bestellningen wid be:te Edert Regemente wähl skall behöfwas; Men som Wij wid alle Regementerne wele hafwa Auditeurs tiensterne afskaffade, medan de dertill hörige sysslor wäl kunna förrättas af Regementsskrifwaren; Så kan be:te föreslagne person intet blifwa af Oss benådat med någon fullmacht å bem:te auditeurs bestellningen), 16.10.1696 f. 570 (Bårg Mästare Fullmackt för Mårten Falck ... medelst Carl Freses 2110 befordring til Häradshöfdings Ämbetet des förträdde Bårgmästare beställning i Käxholms stad är kommen at blifwa ledig, ock hos Oss til des ersättiande för des trogne tiänster och redelige förhållande skull uti Nådig consideration kåmmer Cantslisten i Wårt Archivo, Ärlig och Förståndig Mårten Falck), 1.12.1696 f. 683 (Till Fältmarskalken Fersen om Borgmästare tiensten i Kexholms Stad), 25.6.1707 f. 105 (Fullmacht för Secreteraren uti Kiexholms Stadh Mårten Platzman 4283 att wara Borgmästare där sammastädes, uti Marten Falcks ställe som blifwit dödh); KA mf. ES 1800 (gg 16) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 2.–8.11.1697 f. 334 (Arendat: Wällbet:de Victor Gröön berättade sig wara sinnat i herrans nampn å annat giffte gånga, Ehwarest gudh behagad honom een maka till skynda, hafwandes han till sine 2:ne Barns een Sonn och een dotters möderne effter inventarii Oprättande proportionerat hwardera 3000 D:r K:m:t i Contante medell såssom och 1000 D:r af wiss och Owiss Gälld, med hwillcken barna deehl och Bårgmest:n i Kexholm högwähl:t Mårten Falck såssom bem:te barns här å orten närskylldeste och deres förmyndare förmedelst sitt til rätten öfwersände breef af d: 6 hujus haar för gådt Erkänt och accepterat, dy är detta på begäran blif:t ad acta infört och Extraderad); KA mf. ES 1801 (gg 21) Tiuralan, Kurkijoen ja Räisälän käräjät 3.–12.2.1702 f. 22v (Denne Rätt har begge Parternes inlefrerade Räckningar öfwersedt, befinnande Rätten af Handelsmans Gustaf Biörkhultz egenhendige Rächning af d: 19 Junij 1700 det han alt hwadt af hans hustrus dygdesamme Brita Winters arfzmedell, uti Arrendat:s Wälbetrodde Wictor Grööns händer kommit, ähr blif:t honom till fullo nöije contenterat, katso 2907). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 149 (XXXV); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 16. — J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #433 (1712, leski), 814 (1713, leski), 1832 (1714, leski), 2999 (1715, leski), 4230 (1716, leski), 5699 (1719, leski), 7079 (1712, leski), 7170 (1712, leski).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Falck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2402>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.