Helsingin yliopisto

Tiedot

1647/48 Gabriel Arctopolitanus Gabriel Gregorii, Satacundensis 611. Vht: Ulvilan kirkkoherra Grels Arctopolitanus (Gregorius Thomæ, † 1662) ja Agneta Mattsdotter. Ylioppilas Turussa 1647/48. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1647/48] Gabriel Arctopolitanus | Præp. et Pastor Biörneburgensis et Ulfzbyensis Fidelissimus Obiit A:o 1682. Oraatio 17.12.1648. Respondentti 11.1649, pr. Axel Kempe 168. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1649 – kl. 1650. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1650 – kl. 1652. Respondentti 14.2.1651, pr. Eskil Petraeus U1. Ylimmän luokan stipendiaatti sl. 1652 – kl. 1655. Respondentti 2.1653, pr. Abraham Thauvonius 14. Respondentti 16.6.1654, pr. Nils Nycopensis U20. Respondentti 1656 (Lidén), pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Respondentti 22.3.1656 pro gradu, pr. Abraham Thauvonius 14. FM 5.6.1656. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 9.1.1657. — Vapaaherra Gustaf Evertsson Hornin kotisaarnaaja 1657. Turun 1. ruots. kappalainen 1659. Ulvilan kirkkoherra 1665. Lääninrovasti (1677–81). Valtiopäivämies 1659–60. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1662 ja 1669. ‡ Porissa 10.12.1682.

Pso: Kristina Pettersdotter Udnie (‡ 1718).

Veli: Porin triviaalikoulun rehtori, FM Grels Arctopolitanus 989 (yo 1653, † 1679).

Poika: Porin triviaalikoulun nim. kollega Pehr Arctopolitanus 3373 (yo 1686/87, † ~1698).

Poika: Lohjan kirkkoherra Grels Arctopolitanus 3374 (yo 1686/87, † 1745).

Lanko: luutnantti Claes Rundh U99 († 1670).

Lanko: Pirkkalan kirkkoherra, FM Isak Stenius 991 (yo 1653, † 1702).

Lanko: Kivennavan kirkkoherra Anders Cajander U233 († 1689).

Lanko: Rantasalmen kirkkoherra, FM Jakob Ursinus 1559 (yo 1662, † 1704).

Vävy: Ulvilan kirkkoherra, professori, FM Gabriel Fortelius 1129 (yo 1656, † 1721).

Vävy: Porin pormestari Gabriel Keckonius 1580 (yo 1662/63, † 1709).

Vävy: Kokemäen kirkkoherra Henrik Raumannus, myöh. Paulinus 1870 (yo 1666/67, † 1713).

Vävy: Porin triviaalikoulun rehtori, FM Anders Henricius 2490 (yo 1676, † 1693).

Vävy: Marttilan kirkkoherra Gustaf Säkylensis 2690 (yo 1678/79, † ~1721).

Vävy: Porin kappalainen Henrik Granberg 4356 (yo 1698, † 1721).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #45; KA valtakunnanregistratuura 14.6.1682 f. 328 (Collation för Mag:r Gab. Fortelio 1129 på Biörneborgz Pastorat ... alldenstundh Pastoratet i Biörnborgh ähr för een tijdh sedan genom Probstens och Kyrkioherdens M:r Gabriels Arctopolitani dödelige afgång wordet ledigt och vacant); KA mf. ES 1921 (mm 5) Ulvilan käräjät 10.–12.12.1639 f. 31 (Begerade Kyrckieherden i Biörneborgh Wördigh och Wällärde her Grels Thomæ optage eeth ödes hemman i Torsnäs ... der Påfuall Ollsson senest hafuer Skathadt af), Euran käräjät 3.9.1640 f. 60v (Effter Prostens i Neder Satakunda Wördigh och Wällärde Gregorij Thomæs remitterande); KA mf. ES 1922 (mm 7) Ulvilan käräjät 25.–26.11.1650 f. 119v (framkalladhe Prostens och Kyrckieherdens i Biörneborgh H:r Grellses Son Gabrielem Gregorj till Witne); KA mf. ES 1923 (mm 10) Ulvilan käräjät 20.–21.8.1658 f. 107v (Probsten och Kyrckioheerden Uthi Biörnebårg, Wyrdigh och Wällärde herr Grels Thomæ, beswärade sigh Utöfwer dem som brucka Sijck Lippande här i Sochnen, adt dhee förhålla honom hans Tijonde Sijkfisk); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Ulvilan käräjät 22.–23.1.1667, Ulvilan käräjät 17.–18.8.1668 (Kyrckioherden i Biörneborgh Ehrewyrdige och Höglärde Mag: Gabriel Arctopolitanus beswärade sigh öfw: Fiskiaren widh Anola Jören Clemetsson, at han hafwer förwägrat honom tijende fisken uthaf Könicke Laxwärcke), Ulvilan käräjät 14.–6.6.1669 (Prästegården), Ulvilan käräjät 18.–19.10.1669 (Kyrkioheerden i Biörnebårgh Ehrewyrdigh och Högl: Mag: Gabriel Archtopolitanus förekom och inladhe nu een förlikningzskrifft emellan Sahl: H:r Probstens Enkia Ehreborn och dygderijka Matrona hustru Agneta Matzdotter och hennes Landhbo på Torssnääs Ryttare hemman om dess åboendhe ... men hwadh min [Agnetas] Mågh M:r Isacum Stenium widhkommer); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Ulvilan käräjät 23.–27.9.1670 f. 80v; KA mf. ES 1924 (mm 11) Ulvilan käräjät 13.–14.1.1674 f. 1 (Tridie gången läth Kyrkieheerden här i Ullfzby Höglärde Mag: Gabriel Arctopolitanus upbiuda twenne Gull armbandh som Sahl: Fru Christina Mynkhofwen honom pantsatt hafwer för 284 D:r Kopp:r m:t Capital och Interesse. Myös 4.–6.7.1674 f. 23), Ulvilan käräjät 4.–6.7.1674 f. 22 (een saak angående Johan Nilsson i Härpä, som skall han med Löfwerij och Trolldoom omgåtz och ibland annat brukat ett låås emellan twenne Qwarnsteenar när han går för Rätta, på dett han eij må i sina ehrander tappa eller succumbera, hwilket låås hans broder Simon honom ifrån tagit hafwer och fördt dett till sin broder Anders i Biörneborg, dhen sedan låset Gewaldigeren Henrik Hansson lefwererat hadhe), Ulvilan käräjät 21.–23.1.1678 f. 21v (eldzwåda); KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Ulvilan käräjät 11.–12.1.1676 f. 9, Ulvilan käräjät 11.–12.9.1676 f. 53 (Trulldom och Widskepelse), 64v; KA mf. ES 1925 (mm 12) Ulvilan käräjät 3.–4.2.1680 f. 25v (Kyrckioheerden i Birckala Högwällärde Mag: Isaacus Stenius lät nu första gångon opbiuda Torssnääs Ryttare hemman som honom förmedelst sin Hustro H:o Catharina Greelsd:r efter hans Swärmodher till arfz fallit är), Ulvilan käräjät 14.–15.3.1681 s. 72; KA mf. ES 1926 (mm 13) Ulvilan käräjät 23.–25.10.1682 f. 197 (Collega Scholæ uthj Biörnborgh Wäll:de H: Petrus Notenbergius Opå Kyrckioheerdens Sahl: Högwällärde Mag: Gabriel Archtopolitani Enckias Edle och dygdesamme Christina Udnies wegnar), Ulvilan käräjät 3.–5.7.1683 f. 428v, Ulvilan käräjät 26.–28.2.1684 f. 526v; KA mf. ES 1928 (mm 21) Ulvilan käräjät 4.–5.6.1691 s. 248; KA mf. ES 1963 (nn 5) Ruoveden ja Keuruun käräjät 9.–11.9.1678 f. 409v (beskylningzsaaken angående widskepelse emellan Henrich Grelsson i Hauhu och Brita Andersdotter ib:m, som nästledet Sommar Ting är anhengigh giord ... Britas Swåger eller Mans brodher Johan Larsson skall brukat widskepelse, och är han för 7 eller 8 åhr sedan dödh blifwen ... Brita och hennes Son Henrich Staphansson ... Denne Brita är aff ährlig afkombst och Syskone barn med fordom Probsten i Biörneborg Sahl: H:r Grels Arctopolitano); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 13.11.1682 s. 68 (Sal: Probstens Mag: Gabrielis Arctopolitani); KA mf. ES 1836 (jj 15) Lappeen kihlakunnan ylim. käräjät 12.–13.10.1668 s. 120 (Kirstin Udni Mag:ri Gabrielis Hustru i Biörneborg); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 28.4.1712 s. 90 (Påhl Påhlsson beswärade sig öfwer Enckie Probstinnans dygdesamme Matronans hust: Christina Udnis tienste Pijga Maria Henrichzdotter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 35 (VIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 423 (14.11.1649), 424, 468, 470, 575–576; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 28, 32, 65, 183, 465–466, 467; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 352; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 30, 30 passim (isä), 136; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 331 (25.7.1671); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #45. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 225 V#4397; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 50, 197; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 271; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #971D, 2031R, 2033G, 2697R, 2797R, 3903R, 3913R, 4397R; A. Tuurala, Pieniä löytöjä – Små fynd. Arctopolitanus. Genos 48 (1977) s. 99; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 54; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1747 (1714, leski), 2925 (1715, leski), 4160 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #308–311, 787G, 802, 901, 1700R, 1988, 2030, 2088R, 2362, 2761R, 2966R, 3769R, 3780R.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 18.10.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Arctopolitanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=611>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.