Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1703 Samuel Lundanus Samuel Michaelis, Australis 4744. Vht: apulaispappi Mikael Lundanus 1033 (yo (1654), † 1684) ja Anna Sarenius tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1703 Lundanus Sam. Austr _ 248. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 25.11.1704. — Apulaispappi Kalvolassa 1704. Mainitaan pappismiehenä Uskelan Kistolassa (1706–08). Marttilan pitäjänapulainen 1708. Kiikalan pitäjänapulainen 1714, vt. kirkkoherrana isonvihan aikana 1716. † Kiikalassa 1723.

Pso: 1705 Elisabet Drysenius tämän 2. avioliitossa († 1750).

Pson seur. aviomies: Kiikalan sijaiskirkkoherra Samuel Coriander 4214 (yo 1696, † 1732).

Lanko: Kirkkonummen kirkkoherra Johan Drysenius 2923 (yo 1681, † 1725).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 123a; KA mf. ES 1756 (cc 28) Kiskon ja Kiikalan käräjät 13.–15.2.1701 s. 43 (Samuel Lundanus föredrog uppå Sahl. Kyrckioheerdens i Kikala Enckias hust: Anna Larsd:rs wägnar); KA mf. ES 1757 (cc 32) Halikon ja Uskelan käräjät 1.–5.3.1704 s. 106–111 (Ransakat om den Frijheeth som Lieutnantens Sahl: Johan Ervingz Enkia Dygdesamma Elisabeta Drysenia söker uppå ett Hemman i Kistola by, det hon 1702 om Hösten tillträdt), (cc 34) Halikon ja Uskelan käräjät 24.–25.5.1706 s. 166 (Prästmannen H:r Samuel Lundanus ... hans Antecessor Matrimonii Lieut:n Sahl: Johan Irving); KA mf. ES 1758 (cc 35) Halikon ja Uskelan käräjät 16.–17.5.1707 f. 468v, Halikon ja Uskelan käräjät 8.–10.10.1707 f. 575 (Prästmannen Wällärde H:r Samuel Lundanus ifrån Kistola); KA mf. ES 1759 (cc 36) Halikon ja Uskelan käräjät 11.–12.5.1708 f. 465 (Prästmannen H:r Samuel Lundanus if:n Kistola by och Uskela Sochn föredrog Rätten klagel:n hurusom hans Späda Barn, Gabriel wid nampn, á 9½ wekor gammalt, Natten emellan den 18. och 19. Martij nästledne, af Pijgan Sigred Turesd:r, hwilken tient hoos H:r Samuel if:n nästl:ne Michelsmessa på 6:te åhret, blifwit förqwaft uthi waggan. Tapahtumahetkellä lapsen äiti Elisabet Drysenia oli vierailemassa vanhempiensa luona Pohjan pitäjässä); KA mf. ES 1854 (kk 27) Marttilan käräjät 11.10.1709 f. 463v (Sedan förekom Coadjutoren H:r Samuel Lundanus och beswärade sig öfwer Länsman Zachris Krook för det han Mariæ Besökelsse dag sidstl:ne på Kyrckiowallen wid det Lundanus ifrån Kyrckian utkommit, honom öfwerfallit); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Akaan, Sääksmäen ja Kalvolan käräjät 5.–7.3.1706 f. 81 (för detta Medhielparen i Kalfwola H:r Samuel Lundanus), Akaan, Sääksmäen ja Kalvolan käräjät 11.–13.6.1706 f. 136v; KA mf. ES 1219 (d 42) Tammisaaren KämnO 4.1.1696 (een affwitringz och föreningz Skrifft huru Sahl: Kyrkioherdens fordom Erwyrdige och Wällärde H:r Mathiæ Simonis Änkia, dygdesamme hustru Elisabet Tavonia, haar afwitrat sine barn ... dåttren som är Adiutantens Manhaftig Johan Irfingz hustru Elisabet Matz dåtter, katso 2844); KA mf. ES 1211 (d 1) Tammisaaren RO 22.7.1666 (Tridie gången säger Daniel [Peerson], att han haffuer fååt [tuback] aff Regementz Quarteermestaren Hans Irfwingh, och Hans Irfuingh af Hans Bachster [i Åbo]). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 317 (LXIII); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 147 #337; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 212 (1699:II, Samuel Michaelis ‹Tämä?›), 214 (1700:II), 215 (1701:I), 217 (1702:I), 219 (1703:I). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 431, 434; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 167, 185.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Samuel Lundanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4744>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.