Helsingin yliopisto

Tiedot

(1666) Johan Sarenius Johannes Laurentii, Kikalensis 1842. Vht: Kiikalan kirkkoherra Lars Sarenius (Laurentius Johannis, kotoisin Tammelasta, † 1688) ja Märta Kaspersdotter. On kuitenkin väitöskirjabibliografian tietojen mukaan uusmaalainen (Lidén III 1779). Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 2.5.1666. Respondentti 1669 (Lidén), pr. Enevald Svenonius 132. — Ehkä apulaispappi Mynämäessä 1675–76 (coadjutor Johan Surenius). Turun 2. suom. kappalainen 1676. † Turussa 14.12.1677.

Pso: 1676 Katarina Resenius tämän 1. avioliitossa († 1730).

Pson seur. aviomies: Oulun kappalainen Jöran Teudschovius 2140 (yo 1671, † 1691).

Appi: Turun kappalainen Johan Karkuensis 849 (yo 1651/52, † 1674).

Veli: Mouhijärven kirkkoherra Kasper Sarenius 2058 (yo 1669/70, † 1703).

Lanko: apulaispappi Mikael Lundanus 1033 (yo (1654), † 1684).

Lanko: Kiikalan kirkkoherra Henrik Karkuensis 1311 (yo 1659, † 1700).

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1746 (cc 5) Kiskon käräjät 22.–23.10.1642 f. 186 (Fram hades Herr Larss Cappalan i Kijkala Cappelgield, om den Lönske Leghå han bedrifuidt hafuer, medh een Löösskåna Anna be:dh dågh till spordes af rätten åth herr Larss, åm han sielf Legerssmååll tillståå wille der till herr Larss Swarade, Ja Jagh bekenner migh först för gudh, och för denne Låflige Rätten migh hafua samma Syndzens Lust, af den Ondans tillskyndan, bedriffuit, och will uthaf alt hiertta till bidia mina synder, Först och Främst, af gudh min Skapare, och af gudz församblingh Sosom och af denne Låflige rätten Ty efter 12 Manna Ransakan och efter herr Larsses egen bekennellsse, Fälttes herr Larss Saack till 3 m:r Män huadh sigh anbelangar åm hans khall och Embethe Sosom och för förargellsse, som igenom samma last Skeedt ähr, Remitteres till Forum Ecclesiasticum); KA mf. ES 1747 (cc 6) Kiskon käräjät 12.–13.6.1646 f. 537v (Framkom herr Larss Cappalan wedh Kijkala Capelle, och begierade eeth bewijss, i det, adt hans Antesessor S:gh Herr Nillss (Nicolaus Erici, katso 264), hafuer uptagit eeth ödhes hemman i Saris by, huilcket honom blef gifuit af H: G: N:de till Prestebooll effter adt S:ge her Nills war kyrckioheerde öffuer Kijkala Cappelle, och dess lhönn, Män een tijdh der effter, fick Kyrckio heerden herr Christer i Uskela Samma Cappellgieldh under eeth Kyrckoherre dööme, som det och af ålder warith hafuer), Kiskon käräjät 27.–28.3.1648 f. 615v, Kiskon käräjät 17.7.1648 f. 632; KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Kiskon käräjät 1.7.1691 s. 226 (... och Ehuruwähl En Student ben:d Johannes Sarenius, som haft ett Ryttare H:n i Rekijoki, för någon tijd sedan Qwarndammen nederhuggit, och Qwarn nyckelen till sig tagit, lijkwähl är han 20 Octob. 1671 j Häradz Rätten för denna wåldzwärckan angifwen, ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 111 (XXVI), 125 (XXIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 131 (Joh. L. Kikalensis); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 79 passim (isä); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 110; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #107; J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 103, 106. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 185 V#3751 (Joh. L. Sarenius, Nyland.); C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 60; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3751R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3571R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Sarenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1842>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.