Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1659 Henrik Karkuensis Henricus Henrici, Satacundensis 1311. Vht: Karkun kirkkoherra Henrik (Henricus Arvidi, † 1661) ja Margareta Staffansdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1659. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1658/59] Henricus Karkuensis. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1671 – sl. 1672. Respondentti 1673 (Lidén), pr. Jakob Flachsenius 787. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1673 – sl. 1674. — Turun katedraalikoulun ylin kollega 1674–83. Rauman koulumestari 1686. Kiikalan kirkkoherra 1690. ‡ Kiikalassa 2.9.1700.

Pso: 1690 Anna Larsdotter Sarenius tämän 2. avioliitossa († Suomusjärvellä 1726).

Pson edell. aviomies: apulaispappi Mikael Lundanus 1033 (yo (1654), † 1684).

Veli: Turun kappalainen Johan Karkuensis 849 (yo 1651/52, † 1674).

Lanko: Turun kappalainen Johan Sarenius 1842 (yo (1666), † 1677).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #101; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (2 kpl); KA mf. ES 1756 (cc 28) Kiskon ja Kiikalan käräjät 13.–15.2.1701 s. 43; KA mf. ES 1933 (mm 39) Vehmaan käräjät 21.–22.10.1702 s. 104 (Borgaren uti Åbo Wählförståndig Joseph Hindrichsson ... angående någon Gieldz fordran som åfwannembde Borgare opå sin sahl: Broders, Kyrkioherdens i Kijkala herr Henrich Karckuensis wägnar, af Sochne Skrijfwaren härstädes David Sciurenius, neml: Etthundrade Fembtijo dahl: K:m:t, prætenderar); KA mf. ES 1396 (r 3c) Rauman RO 22.1.1687 (Såsom det wyrdiga doom Capitlet nästledit Åhr hafwer ahnbudit hijt Venerab: Dn: Henricum Karkuensem till Skohlemestare, och han intet ähr af sådane qvaliteter som af een Pædagogo här reqvireres, Ty war nu Rådetz så wähl som Borgerskapet enhälliga sluuth, sådant skulle notificeras till doom Capitlet, adt han Staden intet måtte påtrengias, som således togz ad notam), Rauman RO 2.4.1687 (H:r Henrich Karckuensis hwilcken emoot Stadzens weeth och willia hijt till Skohlemest: sigh trengia will, dher på och Consistorij Resolution sigh förmådt, tiltahltes nu här om, och förehöltz det han inga gåfwor haar adt informera ungdoomen, derföre han och skulle söckia sin fortun på någon annan orth, Ty Staden will ingalunda emoottaga honom, Men H:r Henrich wille intet inlåtha sigh i någon discurs med Borgmestare och Rådh ell:r Bårgerskapet här om, Ty resolveradess effter Bårgerskapetz eenhälliga begäran adt här om ähn ytterligare till dhet höghwördige doom Capitlet skulle skrifwas), Rauman RO 29.5.1688 (Tullnähren Wälbetrodde Johan Wilhelm klagade och nu öf:r Skohlmest:n Wällärde h:r Hindrich Karckuensis som skulle han utan orsack myckit otillbörligen handterat och med en käp slagit dhes broder en aff Skohlgåssarne, beropandes sigh på rådman Isach Jönssons witne, hwilken refereradhe bem: dieknes el:r Skohlgåsses armar, rygg och been warit heel blå), Rauman RO 8.7.1689 (Skohlemestaren Wällärde H:r Johan Brunnius 3060 framtedde i Rätten een Attest gifwen aff dhem hwilkas barn Wällärde H:r Henricus Karckuensis effter Högwyrdiga Dom Capitletz Resol: under sin information waalt och tagit ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 78 (XIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 18 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 500; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 306, 472, 521, 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 81, 108, 178, 236; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 31; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #101. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 53 V#949; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 429; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #949R, 3710G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1127R, 4261.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Karkuensis. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1311>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.