Helsingin yliopisto

Tiedot

20.5.1655 kappalainen Anders Korhonius, vuodesta 1656 Heinricius Andreas Henrici, Carelius 1084. Vht: Lappeen ylisen kihlakunnan kruununvouti (1639–42) Henrik Jönsson Korhonen ja Margareta Andersdotter. Viipurin triviaalikoulun oppilas. Viipurin lukion oppilas. Taipalsaaren kappalainen (1654). Ylioppilas Turussa 20.5.1655 Korhonius Andr. Carel _ 52. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1655. 20. Maii. D. Andreas Korhonius. Carelius. Respondentti 6.1656 pro exercitio, pr. Abraham Thauvonius 14. Respondentti 5.1657 pro gradu, pr. Abraham Thauvonius 14. FM 11.6.1661 ultimus. — Viipurin lukion vt. fysiikan ja logiikan lehtori (1658), vakinainen 1661, 1. teologian lehtori 1667, ero 1670. Samalla palkkapitäjänsä Jääsken kirkkoherra 1667, vuodesta 1670 vain Jääsken kirkkoherra. Valtiopäivämies 1664. † Jääskessä 1673.

Pso: 1658 Katarina Thesleff († 1691).

Appi: Viipurin lukion lehtori, tuomiorovasti, FM Claes Thesleff U16 († 1666).

Poika: Rantasalmen kirkkoherra, FM Anders Heinricius 3665 (yo 1690, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 106b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #25; KA valtakunnanregistratuura 14.12.1666 f. 581, 24.7.1667 f. 134 (Confirmation för M:o Henricio, på Theologiæ Lection I Wijborgh), 8.7.1669 f. 120 (Collation på Jäskiss Pastorat för Mag: Andrea Heinricio, katso 592), 25.8.1669 f. 210 (Öppet Breff för Mag. Andrea Heinricio), 19.3.1670 f. 361 (katso 970), 19.3.1670 f. 362, 2.5.1672 f. 259 (Öpet breef för M:r Andrea Heinricio på Iskis pastorat); KA mf. ES 1820 (ii 24) Virolahden käräjät 25.2.1702 s. 106 (sedan och Mantahls Commissarien Wälbet:de Hindrich Hindricius om Morgonen dit kommit), Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 7.–8.10.1702 s. 278, 279 (H:r Mantahls Commissarien Ehreborne och Wählachtad Hendricus Hinricius föredrog Rätten, huru som han i förleden Sommars, haar Uppå sin Sahl:e fader Systers Dygdesamma Matrona hust: Margaretha Hindersd:r barns wägnar och anmodan åtagit sig att Undsättia dem, med det hwad som till dheras Sahl:e Moders begrafning Uppgått och fodras kunde, som skiedt i Wijborgz Stadh, där och hon om Pingst tijd är död blefwen, warandes han försäkrad, att wed första påfodran blifwa för det han Uthlagdt betalt, af den qwarlåtenskap, som effter bem:te dheras Moder kan wara tillfinnandes. Bestigandes H:r Commissariens fodran effter där på inlagde Specification för hehla begrafningz bekåstnaden, För Uthan Expenser till 70 D:r 11 ö: K:m:t; Män som han förnummet, att een af Erfwingarne Sohnen för detta Corpralen Jöran Danberg (vertaa U535) boende i Safwitaipal S:n och Kårholaby, hwilcken straxt effter sin Moders död wedkäntz hennes ägendom, skall willia förwägra och Undandraga sig, att förnöga honom denne fodran ... Corpralens egna Systrar ... Corporalen påstod, att hans broder nu warande Cornett Danberg gifwit sin Moder denne hesten, och ingen annan; Här på Uppwjste Commis:n een skrifft af d: 6:te Junj 1700 Dat:t Rijga, hwarmedelst bem:te Cornett Danberg, förklarar ... Näst detta påstod och Commiss:n att såsom det Rustningz hem:t Korhola kallat som Corpralen på sin Sahl: Moders wäg:r nu innehaf:r och besitter är Commissariens Sahl:e Faders, fordom Probst och Kyrckioh:ns Mag: And: Hinricii rätta börde hem:n och icke längre warit hans Fader Syster Corpralens Moder än till sin lijffs tijd förundt; Så will han det, och nu lagl:n inbörda, och besittningen där af anträda); KA mf. ES 1821 (ii 27) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 16.–17.10.1705 s. 526 (för detta Corpralen Manhafftig Jöran Danberg på sin Systers Gertrudh Danbergz wägnar); KA mf. ES 1727 (bb 23) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 23.6.1703 f. 54v (att mehroftan:d Inspector [Ernest Grabbe] oplåtit samma Godz [Hummelsundh Sätherie] Mantals commissarien i Wijborgz lähn Wälbetrodde Hen: Henricius); KA mf. ES 1834 (jj 7) Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 3.–5.7.1654 f. 115v (Kom för Rätta Capellanen i Taipalsaari Wällärde Her Anders, och beswärade sigh uthöfwer Larss Larsson i Solkis, dedt han skall hafwa uthöfwer Råån feldt Swidielandh uppå hans ägor), 117 (Kom för Rätta Capellanen Wällärde Her Anders Korhonius, och beswärade sigh uthöfwer Eskell Kuifwain, dedt han Lagen Oåthspordt hade besådt ett Swidielandh, som be:te Her Anders hade fälla låtit), 117 (fordom Fougden Hinrich Kårhoin), 118 (Feldtes Lars Christersson S: Hindrich Korhoises Änckias tienare för stämbningz försittiande till saak 3 m:, att swara her Anders Henrici till Rätta), Lappeen kihlakunnan yläosan käräjät 13.–15.8.1657 f. 337 (Caplan uthj Taipalsarj Sochn wällärdh H:r Andreas Lacmannus); KA mf. ES 1835 (jj 8) Viipurin pitäjän käräjät 15.–17.3.1660 s. 14 (Dedh Hemman Mannickala ben:d som M:r Andreæ Henricio är under Embetet på fördt och han begärar Bewijs om); KA mf. ES 1835 (jj 10) Viipurin pitäjän käräjät 18.–21.11.1663 s. 52 (Företrädde Olof Orawa och inlade M: Andreæ Henricij Zedel af dato den 3 Maij 1662 deruthinnan han effterlåter Orawa at uptaga dedh hemmanet som han på Ämbetes wägnar innehafwer och honom der oppå 3 åhrs frijheet gifwer, begärandes at om hemmanetz beskaffenheet måtte ransakas); KA mf. ES 1837 (jj 16) Jääsken käräjät 15.–17.9.1670 s. 112–124 (Då framträdde Kyrkioherden i Jäskis Wällärde Magister Andreas Henricius och klageligen berättade: huruledes han, Oppå den Andre Store Böndagen i denne förledne Sommar, är, uthi sielffwe Kyrkian och uthi Församblingens Närwaru otillbörligen handteradt aff Wälb: Johan Hästskoo, hwilken Hästskoo, är strax där effter, oppå hans Pastoris föregångne Suplication blifwen för samma gärningh inhämptadt till Wijborghz Slott, hwarest han inmant warit haf:r in till dess han där ifrå nu in för Rätten stältes); KA mf. ES 1837 (jj 17) Jääsken käräjät 15.–16.6.1672 s. 83; KA mf. ES 1837 (jj 18) Jääsken käräjät 10.–12.3.1673 s. 62 (Oppå den, nu mehra genom döden afledne Pastoris i Jäskis Sochn Sal: Magistri Andreæ Henricij Enckias dygdesamma hust:o Catharina Tessleffz anmodan till Rätten om een Laga Attest, att hennes Man icke haf:r nutit sine rättigheet af Allmogen uthi 2 hårde åhren han först hijt kom, uthan han måst förskaffa sig uppehälle ifrå Wijborg, hwilket ännu mehrendeels obetalt ähr. Wittnade Nembden: att 1669 inföll dett hårde frost åhret och 1670 som war denne Pastoris förste åhr, oppå hwilket så wäl som det fölliande 1671 Allmogen war mycket fattig, af det dhe icke hade Sädh till Uthså); KA mf. ES 1838 (jj 21) Jääsken käräjät 7.–9.3.1678 s. 34 (katso 2399); KA mf. ES 1838 (jj 22) Jääsken käräjät 27.–29.2.1679 s. 18 (katso 1072); KA mf. ES 1838 (jj 23) Jääsken käräjät 16.–18.2.1681 s. 118; KA mf. ES 1842 (jj 36) Viipurin pitäjän käräjät 20.–22.11.1699 s. 414 (uthj Sahl: H:r Commissariens [Johan Nigrelii (katso 4563)] Swärsons Wälb:de Hendrich Heinricii närwaro); KA mf. ES 1796 (gg 2) Salmin ja Suistamon käräjät 13.–14.12.1681 f. 634v (Till fölie af Caplanens her i Imbilax H:r Erici Laurentij [Impilahden kappalainen Ericus Laurentii Barcherus (Rouhiainen)] obligation de dato 22 Septembris 1671, sampt hans högwyrdighetz H:r Biskopens Mag: Henrici Carstenij remissorial Daterat Wiborg d: 1 Decemb: 1680, Erkennes bem:te Caplan att restituera till fordom Probstens och Kyrckieherdes i Jeskis Ehrewyrdige och Höglerde H:r Mag: Andreæ Heinricij Effterlefwerskas, dygdesame Matronas hustru Catharina Thesslefz Fullmechtige, Sacellanum Dn: Johannem Ilianum, den hästen som bem:te H:r Erich af welbe:te Sal: Prosten då A:o 1671 allareda till läns tagit och sig förplichtat kyndermesso tijdh nest der på föliande eller dess wärde honom Probsten tilhanda ställa, det han ännu eij effterkommit), Salmin ja Suistamon käräjät 10.–11.9.1680 f. 805 (en häst). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 130 (24.7.1667, Confirmation på Theologiæ Lection i Wijborg; myös IV s. 173), 132, 133; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 66 (XV), 68 (XVI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 16 (XVI); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 264 (14.12.1666), 265 (21.12.1666), 310, 344; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 182 (8.7.1669); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 159; O. Durchman (utg.), Domkyrkans i Viborg räkenskaper 1655–1704. SSV 12 (1928) s. 170 (9.3.1673, Pastor i Jäskitz M:r Andreas Heinricius, begr. i kyrckian); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 4. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 229; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 273; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 318, 322; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 327; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 346; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 570 (Heinricius Taulu 5); K. A. Ilmoniemi, Heinricius-suvun alkuperä. SSV 10 (1926) s. 247; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2879D (1657, Andreas Henrici Korhoinen), 3921R, 3922R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 58; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #702, 942H (vih. 6.1.1658), 1884–1887, 3167G, 3171, 3362H (prom. 1661), 3776R, 3787R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Heinricius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1084>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.