Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1655 Isak Lochtovius Isaacus Caroli, Ostrobotniensis 1074. * noin 1639. Vht: Lohtajan kirkkoherra Karl (Carolus Erici, yo Uppsalassa 1.1625, † 1640) ja Elsa Larsdotter Lochtovius tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1655 Loctovius Isaac. Caroli Ostr.b _ 52. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1654] Isaacus Caroli Lochtovius. Sacellanus in Lochteå 1663, obiit 1668. — Lohtajan pitäjänapulainen 1657, kappalainen 1663. † Lohtajalla 1668.

Pso: Brita tämän 1. avioliitossa.

Isäpuoli: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra, FM Nils Ringius 16 (yo 1640, † 1680).

Eno: Lohtajan kirkkoherra Erik Lochtovius, myöh. Granberg U73 († 1687).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 121a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #116; Tiedonanto 1.10.2011 (Isak Lochtoviuksen puoliso oli Brita, joka mainitaan vuoden 1675 henkikirjasta alkaen Saarijärven kappalaisen ja myöhemmin kirkkoherran Israel Erici Argillanderin toisena puolisona, Digitaaliarkisto Asutuksen yleisluettelo Rautalampi, Laukaa, Viitasaari, Saarijärvi 1675–93 s. 205. Brita oli elossa vielä 1684 (s. 171), mutta vuonna 1691 häntä ei enää mainita); KA mf. ES 2032 (rr 12) Lohtajan käräjät 26.–27.7.1670 f. 469v (Caplan i Rautalampj S:n och Tauasthuus lähn wähl:de H:r Israel Argilander (katso 2177), förekom och förmedelst sin inlagde Supplication, besuerade sigh öf:r Caplan her Sammastedes wellerde H:r Gustavum Caianum 1320, som skall han utan hans wethskap och wilia, tillträdt dhe huus med fönster och Spieldh sampt 25 Cap:r rågz uthsäde, huilka honom H:r Israel skulle wara tillhörige, Emedhan hans nu warande, Hustrus förrige Man Sahl: H:r Isak Caroli skall kiöpt samma Huus af sin Styf Fadher Sahl: H:r Oloff [Lohtajan kappalainen Olaus Benedicti, † 1663], dy anhölt nu H:r Israel, att der H:r Gustaff skulle besittia Huussen han då dem betala måtte, H:r Göstaf inlade sin Declaratoriam ... så refererade han sigh på Arrendatoren wel:t Johan Bochmöller, huilken tillstodh sigh effterlåtit H:r Gustaff att tillträdha be:te Furuluotå, men huadh wedhkommer Fönstren sampt nyckel och lååss /: huilka H:r Israel nestleden wåhr wedh sin affträdhe der ifrån haf:r borttaga låtit :/ så bewiste H:r Gustaf sigh emot sin revers, bekommit sådant af Lensman Hans Granquist den dem wnder hendher hade; I det öfrige hemstelte H:r Gustaf saaken wnder rettens omdöme ... Nembden tillfrågades huru medh denne Furuluotå gårdh wore beskaffat, huilken intygadhe, be:te hemman för een rundh tijdh af Jacob Matzon lemnat öde och skattwrak, och således een tijdh brukat för ödes rentan, till des Caplan H:r Olof dett tillträdde, huilken der på några nya i dhe gamble och förfalne huussens stelle skall upsatt, och uthwerckat sigh Jordägandens och Feltmarschalkens Höghwelb: H:r Gustaf Horns bref Dat: d: 17 Martj 1662 att få göra och låta medh bem:te huus som honom bäst synes, huilka huus H:r Olof Sedhermera haf:r försålt till sin Styfsonn H:r Isaak för 164 D: 16 öre K:r M:tt som nu föregifues, att dhe således förmedelst gifftermåhllet som H:r Israel intradhe medh H:r Isaakz Enckia, äro honom tillhörige, Öfwerlades altså saaken medh nembden och effter noga öf:rwägande och des enhellige Sluuth afsadhes att ehuru wehl H:r Israelis hustrus förrige Mann, H:r Isaak Caroli befinnes hafua köpt samma huus af H:r Olof eller des effterlåtne Enckia Hust: Elssa Larsdotter, lijkmätigt welb:te Herres bref, Lickwehl synes sådant Sträfwa emoth Högl: i åminnelse Kong Carls den 9. Huus syningz ord: och Sueriges Lagh, att H:r Olof intz synes warit mechtigh dem så dyrt att förselia, helst emedan i offtabe:te bref förmälles wedh Slutet, det H:r Olof hafue macht medh Huussen göra och låta, doch så wijda att det icke Lender den tillkommande Åboen till hinder och præiuditzce, Sluter altså retten dett H:r Gustaf Cajanus eller ehuem framdeeles till hemmanet träda kan, niutter och beholler Samptl: de der på ödes iordhen upsatte huussen uthan någon hyra eller betalningh, Men huadh eliest fönster och Spieldh wedhkommer, så bör H:r Israel dem igen bekomma eller des betalningh effter mätes manna ordom Sammaledes skall och H:r Gustaf restituera H:r Israelj dhe 25 Capp: uthsädhe och een skiählligh wedergelningh för des Erfwode). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 66 (XV); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #116. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 140, 143; T. Vähäkangas, Lohtajan Granbergien esivanhemmat. Genos 69 (1998) s. 79.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Lochtovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1074>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.