Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1659 Gustaf Cajanus vanhempi Gustavus Andreæ, Cajanus 1320. Vht: Kajaanin vapaaherrakunnan vouti Anders Eriksson († 1657) ja Agneta Mattsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 17.10.1655 Gustavus Andreæ Cajanus Ostro-Bothniensis. Ylioppilas Turussa sl. 1659 [Cajanus] Gustav. Andreæ _ 61. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1659] Gustavus Andreæ Cajanus Upsaliæ depositus | Pastor in Lochteå 1687. Obiit 1710. — Kajaanin pedagogi 1661–62. Lohtajan kappalainen 1669. Kälviän kirkkoherra 1686 (ei ottanut virkaa vastaan). Lohtajan kirkkoherra 1687. † Lohtajalla 1710.

Pso: 1:o Margareta Jonasdotter Tegelsten; 2:o (jo 1686) Elisabet Jakobsdotter Cronbäck († ~1700); 3:o 1703 Brita Johansdotter Grandell tämän 2. avioliitossa († 1738).

Pson edell. aviomies: Kannuksen kappalainen Johan Mathesius 3416 (yo 1687, † 1702).

Appi: Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun apologista Jakob Crunovius, myöh. Cronbäck 890 (yo 1652, † ~1679).

Appi: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra Johan Grandelius, myöh. Grandell 1066 (yo 1654/55, † 1693).

Veli: Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus 541 (yo 1646, † 1691).

Poika: Lestijärven pitäjänapulainen Jonas Cajanus 2863 (yo 1680, † 1704).

Poika: Lohtajan kirkkoherra Gustaf Cajanus 4047 (yo 1694, † 1722).

Vävy: merenkävijä Johan Barckman U441.

Opettaja (1654): Tomas Ulander 1017.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 35a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #142; KA valtakunnanregistratuura 4.9.1687 f. 480 (Collation för H. Gustaf Cajanus på Lochto Pastorat uti H. Erich Granbergs U73 ställe ... Wij Carl etc. Giörom witterligit, at såsom Oss Landzhöfdingen Gustaff Grass underdånigst berättar, at Kyrkioherden uthi Lochto och Österb. H:r Erich Granberg är nyligen med döden affgången, och detta Pastoratet skall wara regalt, til hwilketz ersättiande han fördenskuld underdånigst recommenderar och föreslår wällärde H:r Gustaf Cajanum som först i någre åhr skal tiänt för Collega uti trivial Skolan i Åbo[!], och sedan warit Capellan uti berörde Lochto Sockn uti 18 åhr, warandes effter landzhöfdingens berättelse Församblingen med honom wäl tilfredz; Altså hafwom Wij i anseende til sådana skiäl och motiver honom med berörde Pastorat hugna och benåda welat); KA mf. ES 2027 (qq 2) Lohtajan käräjät 9.–10.10.1679 s. 868; KA mf. ES 2032 (rr 12) Lohtajan käräjät 26.–27.7.1670 f. 469v (Caplan i Rautalampj S:n och Tauasthuus lähn wähl:de H:r Israel Argilander (katso 2177), förekom och förmedelst sin inlagde Supplication, besuerade sigh öf:r Caplan her Sammastedes wellerde H:r Gustavum Caianum, som skall han utan hans wethskap och wilia, tillträdt dhe huus med fönster och Spieldh sampt 25 Cap:r rågz uthsäde, huilka honom H:r Israel skulle wara tillhörige, Emedhan hans nu warande, Hustrus förrige Man Sahl: H:r Isak Caroli 1074 skall kiöpt samma Huus af sin Styf Fadher Sahl: H:r Oloff, dy anhölt nu H:r Israel, att der H:r Gustaff skulle besittia Huussen han då dem betala måtte ... Nembden tillfrågades huru medh denne Furuluotå gårdh wore beskaffat ...); KA mf. ES 2033 (rr 14) Lohtajan käräjät 1.–4.10.1675 f. 272v (Furuluoto); KA mf. ES 2034 (rr 18) Lohtajan käräjät 21.3.1681 s. 400; KA mf. ES 2035 (rr 18) Lohtajan käräjät 17.–19.8.1681 s. 905 (H:r Giöstaf Cajanus skall till Michell Thomasson Ruotzola betala hestlegan han ridit til böndagz Predijkan 1. D:r 8. och H:r Giöstaf sökie sitt igen hoos den som skutet på war at skiutza Presten el:r föras i Sochne resten), 915; KA mf. ES 2036 (rr 23) Lohtajan käräjät 18.–19.3.1686 s. 229 (Caplan wördigh och Wählärdhe H:r Gustaff Cajanus framstegh för Rätta och beklageligen föredrogh huru han merkeligen blifwit uthfördt och traducerat, som skulle han wedh sin igenom reesande op i Sochnen Pijna och Plåga böndren med skiutz ferder och annatt, Jembwähl och hans hustru skolle reesa på Sochnen och gravera bondren, hwar om Ehrewördige Probsten M:r Lars Preutz honom wedh dess vicitation för 14 dagar sedan her i Låchto skall hafwa någott till talt, H:r Giöstaff Ty frågandes Nembden och tingzlaget, om dhe I någon Måttå utj hans här warande 17 Åhr deres Siehlsöriare af honom hans hustru eller tienste hion dher han dåch Aldrigh een ringaste Påjke medh sigh brukat, blifwitt beswärade, belastadhe, och förtretadhe eller pålagdhe, der till Lentzman med Nembden och heela Närwarande tingz Lagh Aldeles och högel:n Neekade, medh största för ändran, huadan sådantt skualler eller förtaall wore på honom opspunnit, och att hans hustru den eene gången då hon blef gifter igenom Sochnen gått brudh, haar dedh skeet af Sochnens een hellelige willia, effter gambla wanan och plegseden, så j denne Sochnen som Andre Sochnar här j Öster båtten, till ståendes alle samptl:n sigh Öf:r H:r Göstaff uthj ingen måttå hafwa att klaga, utan heller berömma emedan han sigh medh bondens ringa förmögenheet aff gått hierta benöja låtitt, der af sin hustru och barn nert och födt såssom och sitt hemmans skatt uthgiordt effter han aldrigh än een t: Tiera el:r tålfft breder kommit till wäga att förytra och försellia); KA mf. ES 2036 (rr 24) Lohtajan käräjät 14.9.1687 s. 517 (Wördige och wällärde Her Giöstaff Cajanus föredrog Rätten, huruledes dhenne Låchtå Sochns Samptl: Innebyggiare hade meddelt honom dheres skrifft medh Sochnens Signete undertryckt, hwar utinnan dhe åstunda och begera att fåå och förmåå honom till sin Kyrkioherde i den afledne Kyrkioherdens Sal: H:r Erik Graanbergz U73 stelle här i Lochto Sochn och sådant så wähl för H:r Göstaf emot den utj 18 åhrs tijdh weedh Cappellan tiensten ehrwijste stoore flijth trolige och åsporda förmaningar och Leredomar så i Predikande som elliest i dheres Christendoms styckens, som och för dess berömmeliga och Stilla Lefwerne begerandes nu H:r Göstaf till sin så mycket större säckerheet der öf:r Rättens bewijss), Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 17.–20.9.1687 s. 548 (Nemdemännen ifrån Kälfwiå Sohn företrädde och Insinuerade i Rätten å dheres Sochns wegnar twenne Copier af dheres skrifwelser, som dhe d: 24 Maij och utj Augusti Nestförledith åhr 1686 hade Skrifwith högh wördige Fadren Herren Biskophen som och Venerandi Consistorium till medh Ödhmiuk Notification åm dheres förre pastoris Sal: H: Hendrichz Kelfvenj dödeliga afgångh d: 23 Aprilis och då gifwith sin Votum och begeran på Cappellanen i G: Carlby wällärdhe H:r Erich Essevium 2703, och honom för dess försporde skickeligheet i Lerdom, och Lefwerne åstundat till dheres Kyrkioherde, å hwilken dheres begeran då berettade sigh ej bekåmmit något swar wijdare, ähn forsport att Caplan i Låchto H:r Gustaf Cajanus skall blifwit Venerandi Consistorio destinerat till dheres Kyrkioherde, den sådant för den ringa Legenheet skull, såm wedh Kälfwio pastorat ähr, eij welat emoot taga, effter han weedh Låchtå Caplans tienst bettre Legenheet hade; föregifwandes Låchto Sochnen honom nu sielf sökia till dheres Kyrckioherde; effter såm och dheres Pastor Nyligen igenom döden afgången, söckiandes fordenskuldh Rettens bewijss att dhe H:r Erich Essewium för Någon ander till sin Pastor begera); KA mf. ES 2037 (rr 26) Lohtajan käräjät 7.–8.1.1689 s. 24 (Ehrewyrdige H:r Kyrckioheerden Gustaff Cajanus Proponerade för Högwelborne herren Landzhöfdingen Gustaff Grass sampt Retten att förre Sahl: Pastoris H:r Erich Granbergz U73 Enckia dygdesamme hustru Susanna Ringia haar låtit afföra ifrån Prestebohlet giöninghen medelst dedh att der eij warit Inventarij booskap uthan Pastor allensa tillhörige Och icke heller något hööslagh eller ringaste Engz bohl, hwilcket herren Landzhöfdingen pröfwade heelt oskiähligt, och wara billigt och rett att Crono Jordz som Prestebols Åcker, måtte wähl hefdas Lagas och giödas, derom Sochne Mennerne wille draga Noga försårgh och sigh medh Enckian tillbörligen föreena, Och bewilliades Pastor H:r Gustaff widh dess tilltredande Nestkommande Walburgi Syn och Inventering Lijckmetigdt 19 Capitell och 17 i Nya Kyrck Ordningh); KA mf. ES 2038 (rr 28) Lohtajan käräjät 21.–22.8.1691 s. 201 (wedh denne Proposition (katso 1252) framsteg Ehrewyrdige Kyrckioheerden H: Gustaf Cajanus, med Opposition å Präste bohls wägnar); KA mf. ES 2038 (rr 29) Lohtajan käräjät 11.1.1692 s. 39 (Präste bohl); KA mf. ES 2038 (rr 30) Lohtajan käräjät 31.8.–1.9.1693 s. 337; KA mf. ES 2038 (rr 31) Lohtajan käräjät 12.–13.1.1694 s. 52 (Kyrkioheerden Ehrewyrdigh H:r Gustaff Cajanus opwijste landtmätarens wällbetrodde Thomas Lohms attest in augusto 1693 daterat, deruthinnan han förmäler, sigh reefwat dess hemman á 1/3 Mant: benembdt Furuluoto i Låchtoby, anhållandes att såssom han påstår sigh uthan förmedlingh eij kunna komma dermedh till rätta, dhet härom ransakas och bepröfwas måtte); KA mf. ES 2039 (rr 32) Lohtajan käräjät 26.–27.2.1695 s. 260 (Prästebohlet); KA mf. ES 2043 (rr 40) Lohtajan käräjät 6.4.1703 s. 435 (Kyrckioheerden Ehrewyrdige H:r Gustaff Cajanus framkom och gaf Rätten tillkänna huruledes han wore sinnad begifwa sig uthj Echtenskap medh för detta Cappellan Sahl:ge H:r Johan Mathesii 3416 Effterlåtne Enckia hustru Britha Grandelia, anhållandes fördenskull om laga Afwittring emellan honom och dess dotter Susanna Cajana, af senare hustrun). — M. G. Schybergson, Konventen i grefve Per Brahes finska förläningar. Förhandlingar och uppsatser 4 (1889) s. 39 (8.–11.2.1661, Skolmästaren uti Kajana Gustavo A. Cajano blef beviljadt till årlig lön 250 dlr k. m:t); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 127; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 81 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 407, 409; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 262 (Her Göstaf Cajanus); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 91 (1656); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 448; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 144; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 168; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #142. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 133 (Kelviå, Consistorielt Pastorat. Kyrkoherdar: 6. Gustavus Cajanus, 1686. Ingår ej i de å orten befinteliga Förteckningar öfver Församlingens Presterskap, lärer således ej kunnat tillträda Kelviå Pastorat, ehuru kanske dertill utnämnd innan han blef Pastor i Lochteå, enligt uppgift ifrån orten), 137, 140; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 259 (Cajanus Taulu 46); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #873D, 2339D, 2343D, 2931D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #811; O. Manninen, Kajaanin asukkaat 1651–1750. SSJ 33 (1981) s. 23; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3763 (1715, leski), 4852 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2236, 2802.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 5.2.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Cajanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1320>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.