Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Henrik Eichman Henricus Caspari, Aboensis 123. Vht: turkulainen porvari, vuodesta 1649 Uudenkaupungin pormestari Kasper Eichman (‡ 1668) ja luultavasti Margareta Henriksdotter Finno. Ylioppilas Turussa sl. 1640 [Ekman] Henr. Caspari [_ 8]. — Saarnaaja (aftonsångspredikant) Turussa 1648. Tukholman suom. seurak. kappalaisena vuonna 1650. Uudenkaupungin kappalainen (1652), kirkkoherra (1663). † noin 1676.

Pso: 1:o B. K. D. (Brita KarlsDotter Svinhufvud?); 2:o (jo 1654) Karin Jochimsdotter Timme († ~1665); 3:o ~1667 Kristina Ottosdotter Carlin (jäi leskeksi).

Veli: Kasper Eichman 122 (yo 1640).

Poika: Uudenkaupungin pedagogin apulainen Kasper Ekman 2909 (yo 1681, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 50b; KA K. A. Cajanderin kok. 1; KA mf. ES 1924 (mm 12) Kalannin käräjät 16.–17.7.1679 f. 24v (Sal: Kyrckioheerdens Enckia i Nystaden hustru Kirstin Ottesd:r lätt nu igenom sin Stiuf Son Hendrich Eekman anhålla att rätten wille förordna godhe män som aff Arrendat: på Salmis och andre här i Soknen uthmäta dett som hoos dhem på be:te hennes Sal: mans Tijonde och rättigheeter kan återstå); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 28.4.1652 (Borgmest: Casper Eekman gaf Rätten tillkänna att Rådhman Swen Madzsson hadhe kommit intill honom uthi hanss huuss d: 3 Aprill näst förleden ... ibland alt Annat discurs wardt mehrb:te Swen Madzsson af Caplanen här sammastädes D: Henrico Caspari förwistt till en tiuf och en skälm, för orsaak Som b:te Caplan föregaff, att ofwanb: Swen Madzsson skulle hafua förwijst honom drucken upstigit på Predickstolen och Predikat emoot d: H: Ausburgiske Confession och sådant lönlighen att dhe som när wore icke konne höra samma förrättningen), Uudenkaupungin RO 7.3.1653 (Cappelanen her Hendrich Eichman), Uudenkaupungin RO 17.12.1653, Uudenkaupungin RO 15.1.1655, Uudenkaupungin RO 3.9.1655, Uudenkaupungin RO 11.2.1656 (Jören Andersson Palila (katso 2307) fodrade af staden Tw åhrs hwsshyra för hans gårdh som Cappellanen her Hindrich Eickman ifrån den 19 Septemb: A:o 1653 hafuer bodt uthj; dett honom lofuades att skola bekomma Nästkommande Måndagen), Uudenkaupungin RO 27.2.1656 (... Doch ingen war annan aff hans medarfwingar, och Swågerna denne gångon tillstädess honom föruthinnan att tilltala eller swara, Hwarcken Her Sigfridus Bartholli Eccles: j Åbo, her Henricus Eickman Cappelan her j staden, eller Petter Eickman Arendator på Sundholm, katso 912), Uudenkaupungin RO 17.5.1656 (Borgmestaren ... hooss sin Son H:r Hindrich Eickman), Uudenkaupungin RO 17.12.1656 (Cappelans Her Hendrich Eichmans Rästelängd), Uudenkaupungin RO 11.4.1657, Uudenkaupungin RO 27.7.1657 (Rätten bewilliade, att Johan Gabriellsons 385 tompt j Westerqwarteret belägen emillan Thomas Thomasons och Erich Nilssons gårder skall kiöpas till Cappellans gård, och dee 9 R:dal:r som Anders Jacobson för gården hafuer betalt till Johan Gabriellson, skall honom på stadzens wägna igen blifwa restituerade), Uudenkaupungin RO 5.9.1657; KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 1.4.1674, Uudenkaupungin RO 8.4.1674, Uudenkaupungin RO 10.7.1675, Uudenkaupungin RO 5.5.1683 (Olåf Lappi betalar til Kyrckieherdens Enkia dess resterande Påsk peng: 24 ö: k:m:t), Uudenkaupungin RO 26.9.1683 (Lisbetta Henrickzdott:r Sal: Kyrckieherdens Henrich Eikmans dott:r barnfödd her i Stadhen, föregades nu her för rätta och tilspordes medh hwilken hon barn aflat och födt, om Påske dagen, 1683, hwilken bekende en Lieutenampt Erich Lavin be:dh ifrån Eufraåminne S:n och sade hon at bem:te Lieutenampt henne ächta låfwat); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 15.5.1686 (Henrich Eikman aflade nu sin Ciämbnärs Edh), Uudenkaupungin RO 11.2.1689 (Första gångon oplystes Sal: Kyrckieherdens Enkias hust: Kirstin Carlins åkerteppa, som Nils Puskoi sigh tillöst för 50 d:r kop:r myndt); KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 1.3.1697 (Henrich Eichman medh sin Syster Lijsa giorde för Rätta Ansökning om en dehl utj en graff j kyrckian under Sakerstije dören, som dheras Styffmoder hustru Christina Carlijn skall wela sig tillwälla, oachtadh att samma grafwen wedh Arffskifftet effter dheras Sahl: Fader fordom Kyrckioherden här sammastädes H: Henrich Eichman, dhem skall hehl och hållen blefwen tillehrkändh, och Styffmodren som där emoth en Åker j wederlag bekommit, där ifrån alldeles skildh. Hustru Christina Carlijn påstådh sig hafwa dehl j grafwen, welandes hon eij heller där ifrån skiljas ...); KA mf. ES 1370 (p 8) Uudenkaupungin RO 7.2.1698 (Borgmest: högwäl:tt H: Joseph Faberman (katso 4898) opwijste ett kiöpebreff af d: 6 hujus, dessmedelst fordom Kyrckioherdens Sal: H:r Henrich Eichmans Effterlefwerska dygdesamme hustru Christina Carlijn medh sin Styffson Henrich Eichman och hans Syster Elizabetha Eichman honom moth 2 Tun:r Råg försålt en graf j Kyrckian under Sakerstij dören, medh där till hörige Steen, belägen, Anhållandes H:r Borgmest: att bem:te graff måtte nu Första gången opbiudas, hwilket och skedde); KA mf. ES 1370 (p 9) Uudenkaupungin RO 24.4.1699 (Henrich Eekmans dotter Anna); KA mf. ES 1395 (r 2) Rauman RO 3.3.1656 (Framsteegh Do:nus Hinricus Caspari comminister uthj Nystadhen och begärde aff Rätten Männer till att Inventera hans Swär Fadhers Salig Jochim Timmes [Rauman pormestari Jochim Timme, † 1655] eghendoom, bådhe i lööst och fasta, på det hann framdeeles wore Otilltaalt för hans Swär Fadhers creditorer). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 3 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 2 (I); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 141. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 52, 181; T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 169 (Längd öfver borgmästare och rådmän, not 50); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 183; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2833D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2258D, 3067D; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 72.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Eichman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=123>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.