Helsingin yliopisto

Tiedot

1673/74 Erik Palenius Ericus Georgii, Neostadiensis 2307. Vht: uusikaupunkilainen porvari Jöran Andersson Palila († ~1656) ja Valborg Eskilsdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1673/74 Palænius Eric Georgii Neost _ 114. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1673/74] Ericus Georgii Neostadiensis, Palænius. | Sacell in Nykyrk. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 28.6.1676. — Apulaispappi Kalannissa 1676, sitten kappalainen (1683). ‡ Kalannissa 23.10.1687.

Pso: 1677 Anna Månsdotter Meijer tämän 2. avioliitossa († 1722).

Pson edell. aviomies: apulaispappi Anders Mennander 1379 (yo 1659/60, † 1676).

Pson seur. aviomies: Laitilan kappalainen Erik Rithovius 2630 (yo 1677/78, † 1721).

Poika: ylioppilas Erik Palenius 4681 (yo 1702, † 1708).

Poika: Urjalan kirkkoherra Gabriel Palenius, myöh. Paleen 4953 (yo 1707, † 1732).

Pojanpoika: Turun ja Porin laamannikunnan laamanni Erik Johan Paléen, aatel. 1770 af Palén 5836 (yo 1731, † 1788).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 145a; HYK ms., Bor. osak. matr. #143; KA mf. ES 1924 (mm 12) Kalannin käräjät 20.–21.1.1679 f. 1 (Coadjutoren Wällärde H:r Ericus Palenius); KA mf. ES 1926 (mm 13) Kalannin käräjät 22.–24.1.1683 f. 263 (Capellanen Wällärde H:r Erich Palenius), Kalannin käräjät 7.–9.7.1684 f. 698, Kalannin käräjät 19.–21.1.1685 f. 745, Kalannin käräjät 29.–30.1.1686 f. 783 (Förekom Capellanen uthi Nykyrkie Sochn Wyrdige och Wällärde H:r Ericus Palenius, och begiärade på frijheet att få Optaga ett Cronones ödes h:n uthi Mennäis by och Dito S:n, hwilket Johan Sigfredsson tillförende åbodt ... Och emädan H:r Erich det af höga öfwerheeten till Capellans h:n i ödmiokheet söker att bekomma, altså anhölt han att om hemmanetz wilkohr och ödesmåhl lagl:n ransakas måtte); KA mf. ES 1927 (mm 17) Kalannin käräjät 14.–17.3.1688 f. 74 (fordom Cappellanen uthi Nykyrckie Sochn Sahl: Ericus Pallenius ... hans Änckia Anna Månsd:r Meijer), 75; KA mf. ES 1927 (mm 19) Kalannin käräjät 15.–16.4.1689 f. 42 (Förekom Sahl: Cappellanens H:r Erici Palenij Änckia Hustro Anna Meijer, berättandes huru såssom hennes Man fuller i dess Lijfztijdh Duomari Ödes hemman i Männäis by föruthan Cappellans Bohlet der sammastädes på frijheet antagit ... hon som een Eensöriande fattig Änckia medh många små Barn), Kalannin käräjät 1.–3.8.1689 f. 39 (Vice Pastor Wällärde H:r Erich som detta ährende jempte [Erici Palenij] Enckians Styfsson angaf); KA mf. ES 1846 (kk 9) Kalannin käräjät 4.–5.8.1690 f. 217 (Borgaren i Nystadh Anders Bäckman tiltahlte dygdesamme hustru Anna Meijer angående Giäld uthi hennes förre Mans Sahl. H:r Erich Palenij tijdh); KA mf. ES 1847 (kk 9) Kalannin käräjät 4.–5.8.1690 f. 225v (Befallningzman Johan Meijer som låtit stämbna sin Syster hustru Anna Meijer angående Arff dhe omtwista); KA mf. ES 1966 (nn 7) Vesilahden käräjät 27.–28.6.1690 s. 1521 (Borgarens i Nystadh Johan Pallenij faders gieldbook); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 17.9.1653, Uudenkaupungin RO 19.9.1653 (Emillan Jören Andhersson Palila kärandhe, och Sigfredh Josepson Swarandhe, Angåendhe någon Rest han opå een Kärille Bunkas Wttsäliandhe j Rijga denne Sommaren hadhe skylldigh bliffwitt), Uudenkaupungin RO 19.2.1655 (Jören Andersson Palila beswärade sigh öffwer Aders Kontj, dhet han förledne Lögerdagen hafuer slagit honom blodhiger ansichtet), Uudenkaupungin RO 7.3.1655 (Jören Anderson j Palila fodrade af Tackoj 2 Rikzdaler, som Matz Thomasson ähr honom skyldigh för någre kärelle), Uudenkaupungin RO 11.2.1656 (Jören Andersson Palila fodrade af staden Tw åhrs hwsshyra för hans gårdh som Cappellanen her Hindrich Eickman 123 ifrån den 19 Septemb: A:o 1653 hafuer bodt uthj; dett honom lofuades att skola bekomma Nästkommande Måndagen), Uudenkaupungin RO 23.2.1656 (Sal: Mårthen Palila effterleffde Enckia, den Jören Palila nu hafuer till hustru, fodradhe af Sal: Jacob Michellssons Enckia, hustru Sara 8 dal:r Koparmynt, för 1 l: talgh som hennes man hadhe j Ståckholm sålt ått een Herre tienare), Uudenkaupungin RO 22.3.1656 (Jören Palila fodrade af Sal: Jacob Michellssons Enckia hustru Sara Mårthenssdåtter, dee Resterande 1½ Rickzdaler, som Sal: Mårthen Palila ärfwingar ähn bordhe på anckare Wärdhet bekomma, der till hustru Sara Mårthenss dåtter swarade Sal: Mårthen Palila hafue samme peningar sin Sal: Man Jacob Michellsson förährat till sin skadeståndz uprättellse), Uudenkaupungin RO 24.3.1656 (Erich Hindersson Kaukoila bekände sigh för 5 åhr sedhan hafua warit j Callmar, då han hafuer hört att Sal: Mårthen Palila hafuer lofwat Sal: Jacob Michelson hielp till sin skadaståndh för det han borttmiste twänne sine anckare, såsom siste Rådstugu dagen ähr för Rätten tillkenna gifuit, Men huru mycket det haf:r warit sadhe han sigh eij hafua hört, doch bekende Anders Thomasson nu för Rätten, sigh hafua hört, det Sal: Mårthen Palila, hafuer j Råstoch lofuat Sal: Jacob Michellsson till hielp 1 R:dal:r för sin skadheståndh j dhet han miste sine anckare, Jören Palila hustru Walborg Eskellssdåtter föregaf sin Sal: Man, hafua på sitt yttersta bekändt för Kyrckieherden, då han honom besökte, att Sal: Jacob Michellsson war honom skyldigh Kopar Penningar 6 D:r huilcket Kyrckieherden nu alldeles nekar till, sigh inthet hafua her om hört såsom Rådman Johan Jörensson bekende), Uudenkaupungin RO 22.7.1657 (hustru Walborgh Eskellsdåtter Palila); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 22.3.1680 (Belangande twisten emellan Wällärde H:r Erich Palenium på sine föräldrars och egne wägnar kärande, och Erich Skreddare swarande, ett gårdz kiöp angående, Så ehuruwäl kärande påstådh som skulle Erich Skreddare gården kiöpt, men såsom han Erich Skreddare der til nekat, icke heller han wara benögdh medh dhe gamble husen sig tilhandla), Uudenkaupungin RO 5.2.1681 (Johan Mårtensson Palila kom nu för Rätta gifwandes tillkänna å sine Föräldrars Matz Palilas och Walborg Eskels dott:rs wägnar, det bem:te hans föräldrar sigh förlijkt medh Anders Erichsson ifrån Hautis, angående betalningen för hästen som han fordrade), Uudenkaupungin RO 12.3.1681 (... Ehuruwäl hust: Walborg Eskelsdott:r Palila sig nekat öf:rfört på sin Skuta sidstledet åhr in Majo 1680 en gifft kåna Lisa Pålsdott:r Ryttarens Henrich Eskelssons hustru ifrån Biörneborg, hwilken i Staden Biörneborg hafwer lägersmål hafft och barn aflat medh en ogifft karl, den nu igen sökesför sin begångne syndh at laghföras; Lijkwäl som dess Skuut-interessenter intygat haf:a, wara på Palilas Skuta öf:rförd, och wedh Blåckhuusuddz tullen be:te kåna landzstijgen, det hust: Walborg Eskels dott:r her för retta och sielf nu omsijder tilstodh; Hwarföre kan denne Rätt Matz Palila med dess hustru Walborg Eskels dotter, som en rätt Skeppare på sin egen Skuuta, samma reesa, icke wärja, uthan haf:a förwärckat samma sin Skuta, och sitt godz som der utj war effter dess egen tå inlagde tolagz lista el:r Specification, som sig belöper effter finsk prijs 805 d:r 8 ö: k:m:t arg: Gen: Commendeurens Sal: höghwälb:ne Gustaf Horn Efwerdtssons d: 12 Junij 1657 och Wälborne H:r Landzhöfd:s Harald Oxes af d: 15 Junij 1669 på Kongl: M:tz wägnar uthgångne förbudh och placater; der til medh pålägges och Skepparen nestkommande Wåhr be:te kåna Lisa Påls dott:r hijt till landet igen förskaffa, på dett hon för sin begångne delict, in foro competenti, må lagförd blifwa oc hplichta. Emoth denna dom inlade Walborg Eskels dotter sina wadhpeningar), Uudenkaupungin RO 3.9.1681 (Wij Bårgmestare och Rådh j Nystadh, giöre witterligit, att för oss och wår Rätt, är ett kiöpebref inlagdt, daterat d: 28 Augustj A:o 1677, och af Johan Mårtensson Palila, effter sine K: Föräldrars begieren, och sin broders Wällärde H:r Erici Palenij, sampt Johan i Edwäs wägnar underskrifwit, jämwäl Simon Thomasson, Simon Andersson, Henrich Thomasson, Malin Andersdott:r och Margeta Sigfredzdott:r på sine egne och interessenternes wägnar, utj Wittnesman Rådhmans Aron Josephssons och Stadzskrif:re Henrich Notenbergz närwaro, der de witterligit giöra sigh hafwa af godt och wälberådt modh å samptl: arfz interessenters wägnar, försålt Sal: Lars Callikaris Gårdh wedh Tårget belägen med alle dess tillhörige huus, så in- som uthom gårdz de medh rätta under gården lyda böra, åth Bårgaren Erich Erichsson Petex (katso 7042) för 150 d:r k: m:t på 5 åhrs tijdh att betalas), Uudenkaupungin RO 2.9.1682 (Walborg Eskelsdott:r Palila fordrade af Jacob Warjoranda 79 d:r k:m:t låntagne peningar), Uudenkaupungin RO 23.10.1682, Uudenkaupungin RO 26.9.1683 (Tobakz Besökiaren Simon anklagade Sal: Tullnärens Enkia Karin Mårtens dotter för det hon fält och brukat olåfligh Tobak, hwar af nu prof opwijstes till 2 Skålp:. Enkian nu föregaf och sadhe sigh sålt Lerfft til 12 el:r 13 al:r åth en Nårbåtns karl, men han inthet hafft peng:r tilfyllest, uthan henne be:te Tobak gifwit för det öfriga, och han sedan strax bortgångit och Tobaket åth henne lembnat, sedan i går kommit hennes Broder H:r Erich ifrån Männäis til henne och begierat Tobak af henne ...); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 7.2.1685 (Matz Palilas Fullmechtige Johan Jöransson), Uudenkaupungin RO 22.2.1686 (Företrädde nu för Rätta Sal: Johan Mårtenssons Sons Johan Johanssons Förmyndare Erich Uta och Johan Burssman (katso 4672) å sin Sal: Swärfaders wägnar, och opwijste her i Rätten en rächningh hwaruthinnan Sal: Johan Mårtenssons Enkia hust: Lisbetta Henrichzdott:r Ballanceres til Sterbhuuset at betala 944 d:r 17 ö: k: m:t af under hender betredde medel, som hon af Sal: Johan Mårtenssons qwarlåtenskap distraherat och försatt, Begärandes nu Förmyndarne att Enkians tilfallne arfz andeel effter dess Sal: Moder, måtte blif:a Seqvestrerat til ofwanbem:te Balances afbetalning, som hon icke haf:r kunnat disptuara medh skiäl, hwilket Förmyndarne bler effterlåtit, och Enkians tilfalne möderne hoos Henrich Nestj (katso 7400), nembl: 350 d:r k:m:t til Johan Palilas refusion införskaffas och tilgripas måste til afbetalningh på dhe 944 d:r 17 ö: k:m:t som Styfmodren olideligen förlöst), Uudenkaupungin RO 31.3.1686 (Alldenstundh Johan Johansson Palilas Förmyndare Henrich Nilsson Puskoi (katso 4898) och Johan Henrichsson Petex (katso 4672), äro för någon tijdh sedan bägge genom döden afgångne, Bårgarens Matz Palilas hustru Walborg Eskels dott:r som är icke allenast öf:r sine 60, uthan närmare öf:r 70 åhrs ålder, och således är oförmögen utj sine egne saker, mindre förmynderskap förestå, Erich Henrichsson Uta sielf här för Rätta begierat blifwa skildh ifrån detta honom lagl: pålagde förmynderskap, medh detta skiäl, at han wore medh sine egne handteringar nogsampt beswärat, och synnerligen sedan brandskadan skedde, har och dessuthan ett annat förmynderskap at swara före. Altså effter Stadzrättens åliggiande plicht blifwit effterfrågat och befunnitz 1:o den omyndige deras pupill försummeligen blif:t hållen under ungdoms disciplin och Scholegångh, 2:o dhe löösören som för döde och onyttige kunnat skattas, äro genom länge liggiande förmöglade och borgskämbdhe i det de icke äro försålde, 3:o dhe reda penningar icke äro strax uthsatte för wiss underpant på Räntta, 4:o Icke lagl: uthsölt innestående skuldh och uthsatt penningarne för lijka söker underpant på Räntta, 5:o Ingen richtigh räckenskap är giord medh inlefwererande betalningh för dhe åhren dhe förwaltningen hafft, fördenskull, pro 6:o kan desse ofwanber:de Förmyndare el:r dess arfwa icke någre lönnigar bestås, som Förmyndare ordningen dicterar, der de elliest hade alt inga detta Förmynderskap i acht tagit, uthan skola för deras försummelsse, her medh wara tilbundne at swara och interesset af sino betala, i städie och krafft af Sweriges lagh och kongl: m:tz Förmyndare ordningh, I medler tijdh åligger den omyndiges Persson, godz och egendom, under Stadz Rättens wijdare disposition, om andre Förmyndares tilsättiande, som bäste och skickeligaste pröfwas kunna, och skall nu strax i dhe förrige Förmyndares och qwarblefnas närwaro ett richtigt inventarium på bem: Johan Johanssons qwarlåtenskap å nyio oprättas, hwar af sedan underrättelsse hafwas kan, hwadh effter brandskadan behållit är), Uudenkaupungin RO 13.4.1686 (Alldenstundh hustru Walborg Eskels dott:r i går twenne Bårgmest: och Rådz beskickningar icke bättre behedrat, uthan contumaciter förhållit wisthuus nycklarne till Johan Johansson Palilas arfwegodz, hwarigenom Inventeringen blef tilbaka, altså på Rådhstugu Rättens wägnar pålägges her medh än ytterligare be:te hust: Walborg Eskels dott:r alfwarligen wedh 40 m: Sölf: m:tz wijte, nu strax nycklarne, som henne af Stadz Rätten betrodde äro, medh sin uthskickade till Rådhstugun lefwerera, på det Inventeringen i dagh kan förrättat blifwa), Uudenkaupungin RO 14.4.1686 (Ciämbnären Henrich Eikman anklagade för Rätta Walborgh Eskels dott:r Palila, hwilken af denne Rätt tillijka medh flere andre til Förmyndare satt, det hon intet will ifrån sigh lefwerera de nyklar ... men hon sådant inthet effterkommit, uthan förmedelst Johan Wijkman nu her för Rätta låtit seija, att hennes Son H:r Erich i Männäis tagit af henne nycklarne, och hon wore nu gammal och han H:r Erich wore närmast att hålla nycklarne ... blifwer Walborg Palila fallen til wijtet 40 m: som före lagdh warit, effter 14 Cap: i R: B:, och ännu pålägges wedh 40 m:rs wijte till neste Rådhstugu dag att utj Rätten inlefwerera bem:te nycklar til inventering och effterseende), Uudenkaupungin RO 26.4.1686, Uudenkaupungin RO 11.9.1686 (Stadz Ciämbnären Henrich Eikman, effter föregången Laga Stembningh til Bårgaren Henrich Christersson, honom nu påminte och tiltalte om 350 d:r k:m:t sin dotters Lisbettas hoos honom warande mödernes arf, effter Henrich Christerssons til henne uthfäste löffte transaction och förening d: 19 Feb: nestförledne, til afbetalning på 944 d:r k:m:t som hon Lisbetta till sin Styfson Johan Johansson Palila, för Sterbhuusetz under händer hafde medel är till korta kommen), Uudenkaupungin RO 16.4.1687 (Matz Palilas Fullmächtige Erich Furuman), Uudenkaupungin RO 11.7.1687 (Sal: Tullnärens Elias Matzons Enkia hust: Karin Mårtens dotter, nu warande Bäckmans hustru), Uudenkaupungin RO 23.1.1688 (Förste gångon oplystes Johan Putzaris gårdh, den Matz Palila åth sin drengh Eskel Simonsson för 60 d:r k: m:t försålt), Uudenkaupungin RO 28.2.1688 (Anders Bäckmans hustru Karin Mårtens dotter, begierade nu arrest på Caplans ifrån Lethala Mag:r Johan Julini 2737 häst, för någon gield som han dess man Anders Bäckman skyldig är), Uudenkaupungin RO 6.8.1688 (Advocaten i den högl: Kongl: håfrätt Thomas Bachster, fullmächtigat af Bårgaren her i Staden Anders Bäkman, fordrade af Bengt Smedh 40 d:r S: m:t som Sal: Tullnären Elias Matzon i sin lijfztijdh, för dess Syster Bengtz hustrus Ebba Matz dotters sakören betalt), Uudenkaupungin RO 6.8.1688 (Thomas Bachster begierade dilation å Bäkmans wägnar til dess Bäckmans Stiuf Son ifrån Tyska kiöpreesan hemkomma skulle), Uudenkaupungin RO 11.8.1688, Uudenkaupungin RO 2.3.1689 (För detta Befal:n Johan Meijer fordrade af Joseph Faberman (katso 4898) en hoop saker som Meijers herrskap honom relaxerat och efftergifwit, hwilka saker i Lufwia på Liusta gårdh warit, och Johan Meijers Fader Sal: Måns Meijer tilhörige, hwilken tilförende på Liusta gårdh Fougde warit; Faberman her till swarade och sade, det han sakerne emoth qvitt:s gifwit åth honom och hans medh arfwingar, Sal: H:r Erickz Enkia, och hans broder Måns Meijer; Och såsom denne saak är af en stoor widhlöfftigheet medh skiäls ordh och annat, som han Johan Meijer och nu för Rätta uthfohr och sade att Faberman stulit hans saker, såsom och honom Faberman ett skamligit bref tillskrefwet, som och nu oplästes, pålades parterne att agera skriffteligen, och pålades Faberman att införskaffa Sal: H:r Erikz Enkia och Måns Meijer til neste Måndagh, då bägge parterna skola och tilstädes wara), Uudenkaupungin RO 9.3.1689, Uudenkaupungin RO 28.9.1689 (Johan Johansson Palenius blef nu tilspord om han wille blifwa her i Staden boendes el:r annorstädes, der till han Swarade och sade sigh willia her i Staden boo och sigh her nidsättia och drifwa sin egen handell), Uudenkaupungin RO 2.10.1689 (Johan Palenij arf), Uudenkaupungin RO 11.12.1689 (Johan Palenij arf), Uudenkaupungin RO 29.1.1690 (Johan Johansson Palenius), Uudenkaupungin RO 10.2.1690 (Matz Palilas Skute Interessenter), Uudenkaupungin RO 17.3.1690 (Johannes Palenius för Rätta androg sigh hafwa att fordra af Matz Andersson Palila och dess hustro Walborg Eskels dott:r 160 d:r k:m:t flytande af dess arf ... begierandes nu Palenius, för all hendelsse skuldh at niuta Præferencen i bem:te Matz Palilas Gårdh fram för alla andre Creditorer, hwilket, såsom denne begieran befans skiäligh, blef honom sådant belofwat, och her således til minnes fört), Uudenkaupungin RO 21.2.1691 (Johan Palenius opwijste nu för Rätta sin Swärfaders Mårten Michellsson ifrån Kaitais och Töffsala Sochn obligation af d: 25 Martij 1687 på 507 D:r K:r m:t), Uudenkaupungin RO 11.5.1691 (Skepparen på Sal: Matz Palilas Skuuta Anders Bäckman tillijka medh Styrmannen Johan Elieson); KA mf. ES 1369 (p 2) Uudenkaupungin RO 11.4.1692 (Borgaren Johan Pallenius inlade i Rätten een Rächning oprättat emellan honom och dess Stiufmodher hust: Lisbeta Henrichz dotter Nästi), Uudenkaupungin RO 9.5.1692 (Frågas å Rättens wägnar hwilka som skulle wara närmaste Arfwingar, att Erfwa Sahl: Matz Palilas Sterbhuus, då före trädde effterfölliande, angofwo sigh wara som Sahl: Matz Palilas rätta Arfwingar 1:o Broder barn Smeden i Kådiala by och Nykyrckie S:n Erich Bertillsson, medh trenne dess Systrar Karin, Malin och Walborgh Bertills döttrar, Sahl: Matz Palilas Syster Margeta Anders dotter i Mudais by, och Letala Sochn. Desse woro hustru Walborgh Eskills dotters rätta kiötzliga bröst arfwingar, Sahl: H:r Erich Pallenius som warit Walborg Eskils dotters Son af förra kullan, och dess barns wägnar warit deras egen Modher Anna Mons dott:r Mejer, Nembl: Erich, Gabriel och Abraham Erichz Söner, medh Een Syster Anna Erichz dotter, Sona Son Johan Pallenius på dess Sahl: Faders wägnar, dotteren Karin Mårtens dotter nu warande Anders Bäckmans hustru å sin Egna wägnar och Sahl:h Margeta Mårtens dotters man, Michel Bengtsson Lellais uppå dess barns wägnar warit närwarande som till Skifftes wille anträda. Resolutio. Effter Rättens nogaste Pröfwan, finnes det skäligt wara, att Sahl: Matz Palilas och dess hustrus Walborgh Eskills dotters qwarlåtenskap blifwer skifftat utj Sex deelar, således att Matz Palilas sijda är twenne Arfwingar, Een Broders barn och Een Syster, men Sahl: hustru Walborgh Eskills dotters barn, blifwer Fyra stycken nembl:n Twenne Söners barn, och 2 döttrar, hwar effter Arfzskifftet förrättas böhr), Uudenkaupungin RO 9.5.1692 (Samptl: Borgmestare och Rådh bewilliadhe Borgaren Johan Pallenius Sahl: Notenbergz (katso 7) Gårdh för Twåhundrade Fembtijo dal:r kopp:r m:t att inrymmas nu straxt); KA mf. ES 1369 (p 3) Uudenkaupungin RO 1.4.1693 (Borgaren Johan Pallenius begiärte Arrest på Mattz Haikaris Anckare tygh, som Borgaren Giösta Andersson Hallu hoos sigh hafwer, för den fordran som Pallenius hafwer uppå des Sahl: Moor Moders hustru Karin Anders dåtters wägnar); KA mf. ES 1369 (p 4) Uudenkaupungin RO 28.3.1694 (Borgaren Johan Pallenius ... hans Sahl: Fader Johan Mårtensson); KA mf. ES 1369 (p 5) Uudenkaupungin RO 9.12.1695 ([Borgaren Johan] Pallenij Fahrmohrs Sahl: Mattz Palilas hustruns Begrafningh); KA mf. ES 1369 (p 6) Uudenkaupungin RO 25.5.1696 (Borgarens Johan Pallenij hustru Walborg Mårtens dotter); KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 19.4.1697 (Sahl: Anders Bäckmans Enckia Karin Mårtens dotter); KA mf. ES 1370 (p 11) Uudenkaupungin RO 17.3.1702; KA mf. ES 1371 (p 17) Uudenkaupungin RO 18.4.1708 (Dett instälte sigh å Sahl: Anders Bäckmans Enckias hustru Karin Mårtens dotters wägnar, dess Måg och Fullmächtige Elias Mattson); KA mf. ES 1371 (p 20) Uudenkaupungin RO 28.1.1711 (Anders Mattsson oppå sin antecessoris matrimonii framledne Johan Pallenii wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 146 (XXXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 29 (XXXIV). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 179; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (1930) s. 623 (af Palén Tab. 1); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 207.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Palenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2307>. Luettu 15.4.2024.

Ks. myös viittausohje.