Helsingin yliopisto

Tiedot

(1644) Johan Johannes Gabrielis, Rimitoensis 385. * 18.6.1631. Vht: Turun läänin rälssitutkintakomissaari Gabriel Berendsson († 1658) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 13.3.1644. — Raatimies Uudessakaupungissa 1649–54. Omisti Rymättylän Maanpään kartanon. † Rymättylässä 1693.

Pso: 1:o Karin Bengtsdotter Krook († 1685); 2:o ~1688 Katarina Hansdotter Plagman tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: ylim. maanmittari Magnus Bergman 2810 (yo 1679, † 1732).

Veli: Hieronymus (Hieronymus Gabrielis) 173 (yo (1641)).

Lanko: kihlakunnantuomari Johan Plagman, aatel. 1687 Ehrnrooth 445 (yo 1644/45, † 1696).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 22.12.1685 f. 696, 23.10.1689 f. 1004 (Till Landzhöfdingen Lorentz Creutz för Rusthållaren Johan Gabrielsson [i Manpäby och Rimito Sockn] Swar), 23.10.1689 f. 1006 (Till Stats Contoiret för Rusthållaren Johan Gabrielsson); KA mf. ES 1844 (kk 4) Rymättylän käräjät 18.–19.10.1658 s. 106 (Johan Gabriellsson i Manpää upå sijn Swågers och Leutenamptens, Wälb: Class Skalms wegnar), Rymättylän käräjät 30.–31.1.1660 f. 7 (Förekom Johan Gabriellsson i Maanpää och kärde till sijn Stiufmoders Elisabeta Hinderssdotters Nuwarande Man Madz Hindersson ibidem, om Herkilä hemman i Maanpää); KA mf. ES 1846 (kk 9) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 14.–16.2.1688 f. 47v (katso 4308); KA mf. ES 1846 (kk 9) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 18.–19.2.1689 f. 14v (Företrädde Rådmannen Wähl:t Johan Gabrielsson och i Rätten opwijste ett Jnstrument af d:n 18 Julij 1688, förmälande huru såsom han Rådmannen af ett moget Rådh och betänckiande haar beslutit, att der dess hustru dygdesamma Matrona Catharina Plagman antingen medh Barn eller Arfwelöös honom effterlefwer, skall för uthan dess Arfz Rätt uthi Maanpä Rusthåld sampt Etthundrade Rijkzdahl:r in Specie som han henne på rättan hinnerdagh till Morgongåfwa tillsagdt); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 11.12.1652 (Borgmester Caspar Eichman (katso 122) præsenterade j Rätten, dhen högl: Kongl: Hoffrätz Breef, aff den 29 Octob: 1652 sigh tillshrifuitt, förmälandhe, att han skulle ställa Johan Gabriellson tillfredz medh dhen gäldzfodran, han på sin fadhers Gabriell Bärnsons wägnar af honom fodrar, eller och lagligen låtha sådhant slijta, dherpå Borgmestaren i Johan Gabriellssons eghen Swågers Johan Michellsons nährwahro sigh således hafuer förklarat, att han gerna godwilligen wille medh Johan Gabriellson förlijkas om Interesset, huadh billigt wara kundhe, emedhan dess Capital, Nembl: 2 Ankarstränger igenom siööskadha ähre borttkompne, och dhem han eij wille medh billigt Interesse sigh låtha benöija, Wille han låtha sådhant lagligen afslijtas genom fremmandhe godhe Män), Uudenkaupungin RO 3.9.1653, Uudenkaupungin RO 5.9.1653, Uudenkaupungin RO 12.9.1653 (För een sittiandhe Rätt bleff Johan Gabriellsson förlijkte medh Borgmestaren Casper Eichman, angåendhe dhen gäldhen, som dem emellan een tijdh hafuer warit), Uudenkaupungin RO 24.4.1654 (... att här uthj Rätten sittia twänne Swågerlagh i Rådmans kall, såsom ähre j dett första, desse twänne Systermän eller Swågrar, Nembl: Johan Michellson och Johan Gabriellsson. Uthi dett andre sammaledes twänne Systermän, Nembl: Erland Håkonsson (katso 2135) och Michell Hendrichsson, därhooss ähr och Johan Jörensson Erlandh Håkonsons Systerman, hwilkett såsom dhe föregåffwo effter Lagen eij tillåtas bordhe, Begäradhe fördenskuldh att kunna fåå åttniutha eett frijtt Rådmans Wahl effter Laghen ... Rådmannen Johan Gabriellsson gaff tilkänna, Att han först effter H: G: Exel: giordhe Order, ähr Anno 1649 aff Borgmestaren Casper Eickman lagligen antagen för een Rådman här i Stadhen, och därhooss aflagt sin Rådmans eedh ... dher till Bårgerskapet honom swaradhe, att dhe eij kunna honom samma Rådmans säthe j Rätten Wijdhare effterlåtha, emedhan han ähr j Swågerlagh medh Johan Michellson, som nu j Rådmans tiensten Wijdhare af dhem ähr bewilliat, eij heller hafuer han liggiandhe gårdh och grundh i stadhen, såsom effter laghen fodras), Uudenkaupungin RO 7.6.1654, Uudenkaupungin RO 9.8.1654, Uudenkaupungin RO 21.5.1655 (Rådman Johan Michellsson inladhe j Rätten sin Swågers Arfwedh Bengtzons egen Wndherskrefne Rächningh, datum in Novembrj åhr 1644 ... Sin Sal: Swärfadher ... sin Sal: Swärmodhers hustru Maria Jacobzdotters qwarlefdhe hwss som ähre här j stadhen. Dher till hans Swågrar Hans Compart och Jacob Bängtzon swaradhe ...), Uudenkaupungin RO 28.5.1655 (Effter som Rådmannen Johan Michellsson hafuer den 21 Maij sistförledhen, gifuitt Rätten tilkänna, Huru som hans Swärfadher Sal: Bengt Arffwedson hafuer A: 1637, 1638 och 1639 tagit j åttskillige poster af honom Penningar), Uudenkaupungin RO 1.9.1656 (Oplystes förste gånghen Johan Gabriellssons stughu belägen på Kyrckiogatan, hwillken den 2 Junij sidstförleden ähr Laglighen Exequeratt Erlandh Håkonsson tilhända, för wnderlagmans wäl:t Erich Michellssons Förtäringh), Uudenkaupungin RO 8.9.1656 (Johan Gabriellsson framstegh för rätten och gaf tillkenna, sigh hafua förnummit dett hans stughu är förledne Måndaghen förste gången oplyst ...), Uudenkaupungin RO 15.11.1656, Uudenkaupungin RO 28.1.1657 (Emedan Johan Gabriellssons stugu ähr af honom sielf oplåthit Anders Jacobson till kiöpz ... dy ähr af Rätten bewilliat, att samma stugu hwss skall af stadhen kiöpas till Skollstugu eller Cappelans gård, och Anders Jacobsonn ifrån dess afkiöpande alldeles åttskildh), Uudenkaupungin RO 27.7.1657 (Rätten bewilliade, att Johan Gabriellsons tompt j Westerqwarteret belägen emillan Thomas Thomasons och Erich Nilssons gårder skall kiöpas till Cappellans 123 gård, och dee 9 R:dal:r som Anders Jacobson för gården hafuer betalt till Johan Gabriellson, skall honom på stadzens wägna igen blifwa restituerade). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 15 (II), 478 (Tillägg och rättelser. II); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 114–115, 115–117, 131; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 289–290, 291, 299, 346. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 154 (Granfelt Tab. II).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan (Johannes Gabrielis). Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=385>. Luettu 17.4.2024.

Ks. myös viittausohje.