Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1658 Matias Epagius Matthias Matthiæ, Satacundensis 1258. Kotoisin Porista. Porin triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa sl. 1658 Epagius Matth. Matth:æ _ 59. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1658/59] Matthias Epagius. | Scholæ Bioeneburg. Collega. Obiit A:o 1680. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1661 – kl. 1663. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1663 – kl. 1664. — Porin triviaalikoulun alempi kollega 1665. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1675. ‡ Porissa 13.6.1680.

Pso: 1666 Susanna Hansdotter tämän 1. avioliitossa.

Poika: Vaasan kaupunginnotaari Elias Epagius 3460 (yo 1687, † 1697).

Lanko: Porin triviaalikoulun ent. kollega Per Notenbergius 1866 (yo 1666/67).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 53a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #97; KA mf. ES 1923 (mm 9) Huittisten käräjät 31.3.1656 f. 303v (Inwånare i Biörneborgh, Förståndigh Simon Bertilssonn Råtkus och Mathias Mathiæ opå sin Faders wegna fordrade wederlagh); KA mf. ES 1924 (mm 10) Ulvilan käräjät 8.–9.8.1659 f. 292v (Fälthess Matthias Matthiæ wedh Willilä gård saak till 3 m: till 2 skiptes, för Laga stembningz försittiande); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 23.3.1657 s. 17 (Sedhan framstegh Mathias Mathiæ rätten tilkenna gaff det Matz Breda hafver och om Nattetijdh, hånom medh hugg och slagh öfverfallit, Slagit hånom några Öhrfijlar och sparckat honom medh sine fötter. Här til Matz neekade, Gustavus Mathiæ 1269 och Andreas Marthinj 1255, effter giorden Edh bekende, att Mathiæ andre läppen war blå slagen); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 7.1.1678 s. 1, Porin RO 6.11.1678 s. 65 (Collega Wällärde H:r Matthias Epagius ... sin Swåger Wäl:t Johan Moliss), Porin RO 3.4.1682 s. 14 (Sal: H:r Matz Epagii Enkia Susanna Hansdotter), Porin RO 14.1.1684 s. 2 (Till Rådmans Petter Milss hustruss, Susanna Hansdotters hoos Borgmest:n i desse dagar giorde ansökning, blef Rådmannen Mill, som sigh ifrån samma sin hustru ifrån skilt hafwer, nu alfwarligen förbudit att öfwerfalla sin hustru eller Stiufbarn medh hugg eller slagh), Porin RO 3.4.1686 s. 35 (H:r Peer Notenbergius ... sin syster, hustru Susanna Hansdotter), Porin RO 29.8.1688 s. 71–93, Porin RO 3.9.1688 s. 94–105; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 4.4.1692 s. 9 (Förordnades till Sahl: Rådmans Petter Mills Enckias begiäran Bårgmäst:n Gabriel Keckonius sampt Rådman Nils Larsson att verdera dess Sahl: Mans qwarlåtenskap till hans gieldz afbetahlning), Porin RO 27.4.1692 s. 19 (Såssom hans Nåde högwälborne H:r Baron ochj Landzhöfdingen, uthi twenne sine till Bårgmäst: och Rådh affärdade skrifwelsse, recommenderer Mons:r Gabriel Pryttz 2693 att blifwa Rådman uthi den framl:ne Petter Mills ställe, dy aflade han och nu sin Rådmans Eedh, den han förmantes sig till effterrättellsse ställa), Porin RO 1.9.1693 s. 34 (Rådhmans Sahl: Petter Mils Enckia, Gudhfruchtigh Hustru Susanna Hans dotter, Rätten föredrogh, huru såssom hennes Sahl: Man stoor skuldh effter sigh lembnadt); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 31.3.1706 s. 22 (Borgaren Sigfredh Frantsson, Opwijste nu sin Swär Moders dygdesamme hustro Susanna Hans dotters wedh des anträde til annat Gifftermåhl uthj fremande mäns närwaro oprättade Förlijkningz skrifft af den 14 Septemb: 1681 ... sin Son Sahl: Elias Epagius), Porin RO 23.4.1706 s. 48. — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 387, 430; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 77 (XIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 18 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 161, 333, 403, 404, 451, 484, 500, 522, 526; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #97. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 277; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #971D, 972D, 3710G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Epagius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1258>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.