Helsingin yliopisto

Tiedot

1678/79 Gabriel Prytz Gabriel Georgii, Björneburgensis 2693. * noin 1663. Vht: Karkun kirkkoherra Jöran Prytz (Georgius Nicolai, † 1677) ja hänen 3. puolisonsa Kirstin Jöransdotter. Ylioppilas Turussa 1678/79 Prytzius Gabr. Georgii Björ _ 139. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1678/79] Gabriel Pryttz. | Senator Biörneburgensis. | V. N. — Porvari Porissa, kaupunginviskaali siellä 1691, raatimies 1692–1712. † Porissa 22.8.1715.

Pso: 1688 Sofia Abrahamsdotter Oselius tämän 2. avioliitossa († 1738).

Pson edell. aviomies: Turun akatemian vt. kvestori Per Gers 1542 (yo 1662, † 1684).

Appi: Ikaalisten kirkkoherra, FM Abraham Ikalensis 766 (yo 1650, † 1675).

Veli: Korppoon kirkkoherra, FM Georg Prytz 1395 (yo 1659/60, † 1699).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 154b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #247; KA mf. ES 1926 (mm 13) Kokemäen käräjät 1.–4.3.1684 f. 531 (mainitaan asiamiehenä Ala-Satakunnan käräjillä tästä alkaen); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 4.5.1689 s. 38, Porin RO 25.5.1689 s. 41 (Publicerades den Höglofl: Kongl: Hofrätz resolution uthi saaken emellan Studenten Mons:r Gustaff Bernstedt 2912 och Probstens Mag:r Gabrielis Fortelij Stiufdotter Sophia Abrahams dotter, angåendhe lönske läger ...), Porin RO 2.9.1689 s. 61, Porin RO 11.9.1689 s. 67, Porin RO 14.9.1689 s. 75 (Mons:r Gabriel Prytz dömbdes effter sin egen muns bekännelse att betala till Isaac Matzson dhe 8 D:r Kop:r My:tt hwilka ennu restera på dhe 12 d:r han opå Studiosi Henrich Hyppingz 2786 wägnar längst för detta bort honom tillställa, medh 28 öre Dito M:tz Expenser), Porin RO 14.9.1689 s. 76, Porin RO 20.1.1690 s. 2, Porin RO 4.8.1690 s. 37, Porin RO 29.4.1691 s. 17 (Monsieur Gabriel Prytz sättes till Opsyningzman öfwer Kongl: Maij:tz Förordningars sambt andre Stadhgars wederbörliga fulgiörande, så att ingen dhem öfwerträda må, som elliest för Laga straff will förskondt blifwa), Porin RO 22.2.1692 s. 7 (Opsyningzmannen Gabriel Pryttz angaf Simon Koukois för öhlsälliande om lögerdagz natten moth Söndagen den 13 hujus, begiärandes han effter Kongl: Maj:tz Stadga om Sabbatzbrått derföre plichta måtte), Porin RO 4.4.1692 s. 10 (Stadzens Opsyningzmans Gabriel Pryttz klagan öfwer någre Bårgare Söner), Porin RO 27.4.1692 s. 20 (Så blifwer och Henrich Celenius 2353 till Stadzens opsyningzman öfwer Kongl: Placat och förordningars öfwerträdare tilförordnat), Porin RO 27.4.1692 s. 19 (Såssom hans Nåde högwälborne H:r Baron ochj Landzhöfdingen, uthi twenne sine till Bårgmäst: och Rådh affärdade skrifwelsse, recommenderer Mons:r Gabriel Pryttz att blifwa Rådman uthi den framl:ne Petter Mills (katso 1258) ställe, dy aflade han och nu sin Rådmans Eedh, den han förmantes sig till effterrättellsse ställa), Porin RO 27.4.1692 s. 22 (Såssom Sahl: Rådman Petter Mill opå Magistratens wägnar bijsiwtat Embetz Skroet här i Staden, dy förordnades hans successor Gabriel Pryttz och der wid blifwa, hwilcken och skal löfwersee huruledes Skroetz Cassa til inkombst och uthgifft är handteradt), Porin RO 25.5.1692 s. 34, Porin RO 17.12.1692 s. 106 (Såssom Rådman Gabriel Pryttz icke affskildt sine Medharfwingars andehlar effter deres Sahl: Moder Kirsten Jörans dotter, hwaröfwer ej heller något inventarium aff qwarlåtenskapen lagl:n hållit är, utan sådant aff Militiæ Auditeuren wälbet:de Andreas Prytz 1867, uthan Rättens medell, eensijdigt är wordet annoterat ...), Porin RO 30.1.1693 s. 1 (Så bleff och första gången oplyst Rådhmans Gabriel Prytz till Thomas Jacobsson pandtsatte Sölfwe skeedh), Porin RO 4.12.1693 s. 47 (katso 1542), Porin RO 25.5.1695 s. 13 (Rådhman och Stadz Secreterarens I Åbo Wählachtadh Andreæ Pryttz 1867 til Borgmestaren ankombne skrifuelse af den 9 sidstledhne hujus oplästes, förmählande huru såssom åthskillige Creditorer sigh skola angifwa, dhe hoos dess Broder Rådhman här i Staden Gabriel Pryttz hade på hans Anticessoris Matrimonij 1542 wägnar att fordra, præcaverandes han fördenskul på sin och sin Syskons wägnar, att ingen af bem: Creditorerne måtte tillåtas någon dehl uthj dhe ägor, han medh sin Syskon bem: sin Broder här sammastädes effter sine Sahl: Föreldrar så löst som fast til hans opkombst förundt att nyttia, för ähn deras dehl wederbörligen effter Inventarij innehåldh wore aflagdt, Ahnhållandes och der hoos att för det kläde och annat, som han till åfwanbem: sin Broders behof af H:r Handelsman Schele uthtagit, måtte af sin Swägerskans Gabriel Pryttz hustrus effter sin Sahl: Moder fallande arff fram för andre Creditores först afdragas), Porin RO 12.10.1695 s. 20 (Collega Wällärde H:r Nils Wrigstadius 2784 ... medh sin Frende Gabriel Pryttz), Porin RO 30.10.1695 s. 25 (Såssom Rådhmannen här sammastädes Gabriel Pryttz, ähr den 23 sidstledne Martij opå Åbo Rådhstugu Lagligen dömbdh att betala och ehrläggia af sin hustrus Sophia Oseliæ henne effter sin Sahl: Moder (katso 766) tilfalne Arff och gifftorätt uthj hans boo till Handelsmannen dersammastädes Gabriel Miltopæum uthj Capital och Interesse belöpandes till den 1 sidstledne Aprilis 311 dahl: 30½ öre Koppar Mynt), Porin RO 3.2.1696 s. 8 (Miltopæus), Porin RO 14.3.1696 s. 12, Porin RO 14.9.1696 s. 75, Porin RO 26.9.1696 s. 82, Porin RO 13.1.1697 s. 1 (Rådhman Gabriel Pryttz Inlade een skrifft, bestående af Tijo puncter, emoth Probsten och Kyrckieheerden här sammastädes höghlärde Mag:r Gabrielem Fortelium 1129, som så Mundt- som skriffteligen skall protesterat emoth den Arfz förlijkningh och wärderingh, som effter des Sahl: hustro honom och hans Stiufbarn emellan den 11 och 12 Novemb: 1695 å deras Möderne blef oprättadt), Porin RO 30.1.1697 s. 12 (Studiosus Mons:r Andreas Hyppingh 3782, fordrade betalningh af Rådhman Wäll:t Gabriel Pryttz, för des Stiuf Sons Instruerande uthj Half tridie Åhrs tijdh); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 26.2.1700 s. 17 (Opstegh Rådhman Wäll:d Gabriel Pryttz, Ahnhållandes att hans beswär emoth Tulnären och Rådhman Wäll:dh Nils Larsson Qwist til Laga Ransackan optagas), Porin RO 7.3.1708 s. 25 (Kyrckioheerden I Sastmål Wyrdige och Wällärde H:r Thomas Kellander 2901 medelst sin Swåger Rådhman Gabriel Pryttz tiltalte hustro Elsa Eekman), Porin RO 3.8.1708 s. 61. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 176 (XXXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 33 (XXXIX); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 502; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 151; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 64 (I 23.2.1681 Satag.: "Gabriel Prytz"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #247. — H. Lagström, Kaksi Prytz-sukua Porissa. Genos 27 (1956) s. 12.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Prytz. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2693>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.