Helsingin yliopisto

Tiedot

1658/59 Petter Pistolhielm Petrus Erici, nobilis 1268. * 10.10.1648. Vht: Viipurin ratsuväkirykmentin eversti Erik Persson Pistolhielm († 1669) ja Beata Mattsdotter Ichtydius. Ylioppilas Turussa 1658/59 Pistolhielm Petrus _ 59. — Kornetti Viipurin läänin ratsuväkirykmentissä 1671, luutnantti 1675, ratsumestari 1677, majuri. Omisti Akaan Hautaan kartanon sekä Hattulan Vesunnan ja Lempäälän Tolvilan. † Akaassa 9.3.1689.

Pso: Katarina Silfverbögel († 1725).

Serkku: Pähkinälinnan kirkkoherra Johan Melartopaeus 859 (yo 1652, † 1679).

Serkku: rykmentinpastori Erik Ichtydius 2107 (yo 1670/71).

Vävy: luutnantti Berndt de la Motte 3116 (yo 1683/84, † 1741).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 150b; KA valtakunnanregistratuura 18.7.1650 f. 378 (Sköldebreef för Majoren Erich Persson Pistolhielm), 15.9.1650 f. 408 (Donation för Majoren Erich Pehrsson Pistolenhielm på godz ... effterskrefne wåre och Chronones godz och gårdar belägne i Finland Sexmeki Häradh), 13.11.1654 f. 133, 6.6.1662 f. 224 (Donation för Öfw. Eric Pistolehielm på 2 hemman), 6.6.1662 f. 225 (Till Cammaren för Öfwersten Eric Pistolhielm, att dee med honom ett byte öfwer twenne gårdar, uprätta skole), 15.9.1664 f. 325 (Till Cammaren för Öfwersten H:r Erich Pistolhielm, om 2:ne hem:n att byta etc.), 10.5.1684 f. 267 (Til Åbo Håfrätt för Ryttmästaren Petter Pistolhielm), 9.1.1688 f. 8 (Till Åbo Hoff Rätt för framledne Öfwerste Pistolhielms barn och Erfwingar); KA mf. ES 1784 (ee 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 22.–23.10.1672 s. 162 (Företrädde wällb: Peter Peståhlhielms Fullmehtige Laurentius Bonæus 428, och beswärade sigh öf:r Fougdskrifwaren Hendrich Thomason, at han på Soddialla Gård hafwer Exequerat een Koo, och een Stuuth, oachtadt att herskapet samma Creatuur inlöst); KA mf. ES 1785 (ee 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 3.–4.11.1673 s. 211 (att Lagl:n ransakas måtte om ett allodial Frällse hemman i Åkerlaby), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 19.–20.2.1674 s. 26; KA mf. ES 1721 (bb 10) Asikkalan käräjät 5.–6.3.1683 s. 76 (Förekom Majorens Welb: Peter Pistolhielms fullmehtige Wel:t Johan Wallman tillijka medh dess frelsse böndher i Paimela by och framlade fordom Under Laghmans Hendrich Jacobssons dom af dato 22 Januarij 1646); KA mf. ES 1722 (bb 12) Hollolan ja Tennilän käräjät 22.–23.9.1687 s. 173; KA mf. ES 1725 (bb 20) Sysmän käräjät 26.–27.1.1700 s. 103; KA mf. ES 2000 (nn 62) Lempäälän käräjät 10.–11.10.1659 f. 402v (een Sal: Under Lagmans Henrich Jacobzsons Skrift Dat: den 6 Sept: 1658, katso 766), 403 (Sammaledes förekom be:te öfwerstens Pistolhielms Fullmechtige Laurentius Boneus och gaff öfwerliudh tillkienna, huru såsom hans principal Wälb:te Öfwersten hafwer sigh uthaf Sal: underlagmannen Henrich Jacobson i Wijala Fiskeriedt i Tolfwila åhn, sampt någre Engiar tillhandlat; Läggiandes i Rätten derå gifne Twänne Kiöpe bref Daterade den 8 Junij 1653); KA mf. ES 2001 (nn 62) Lempäälän käräjät 18.–19.10.1667 f. 1120 (Öfwerstenn Welb:g Erich Peersonn Pistollhiellm å sin broders Jässper Peerssons wägna); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Lempäälän käräjät 10.–11.1.1671 f. 296v (Förekom Kyrckieheerden ifrån Achais Sochn och på sin Systers Öfwerstinnans på Haudois wägnar, och framtedde een förlijkningz skrift Dat: den 19 Maij 1659 Uprättat emellan Öfwersten Sal: Pistolhiellmen och Israel Christophersson då warande på Wijala, om Wastanmäenma), Lempäälän käräjät 14.–15.7.1671 f. 359v; KA mf. ES 1968 (nn 11) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 21.–22.6.1694 f. 261; KA mf. ES 1837 (jj 18) Viipurin pitäjän käräjät 24.–25.3.1673 s. 10 (en Handskrifft, gifwen af Handelsmannen H: Anthonio Borkhardt till wälbe:te Ryttmästarens [Abraham Pistohlkors] Swärfader Sahl: Erich Pistohlhielm). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 11 (katso 660), 14 (katso 3232), 15 (1669. 4 Febr. Chiliarchus Nobil. D:nus Ericus Pistålhielm in Wesunda, vitam cum morte commutavit); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 79 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 499 (isä). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 316 (Pistolhjelm Tab. III); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (1930) s. 740 (Pistolhielm Tab. 2).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Pistolhielm. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1268>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.