Helsingin yliopisto

Tiedot

1670/71 Erik Ichtydius Ericus Jacobi, Tavastensis 2107. Vht: Akaan kirkkoherra Jakob Ichtydius (Jacobus Matthiæ, † 1678) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet Ottesdotter Klöfverblad (2. pso Ingeborg Herkepaeus oli Pälkäneen pitäjänapulaisen Paul Colliniuksen 619 leski). Ylioppilas Turussa 1670/71 Icstidius‹¿› Eric. Jacobi Tav _ 104. — Armovuodensaarnaaja Akaassa 1679–80, kappalainen siellä 1681, erotettu varkaudesta tuomittuna 1689. Rykmentinpastori. † (1713).

Pso: (jo 1680) Elisabet Persdotter Höökman (Höök, elossa 1736).

Serkku: majuri Petter Pistolhielm 1268 (yo 1658/59, † 1689).

Serkku: Saloisten nimismies, raatimies Johan Tammelander 1424 (yo 1660/61, † 1702).

Velipuoli: apulaispappi Jost Collinius 3117 (yo 1683/84).

Lanko: Uudenkaupungin kirkkoherra Jakob Eichman 1266 (yo 1658/59, † 1704).

Lanko: Hattulan kirkkoherra Emanuel Reuter 2373 (yo 1674/75, † 1723).

Vävy(?): Tenholan kappalainen David Petrejus 3875 (yo 1692, † 1720).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 95a; Esko Karisalmen tiedonanto 12.10.2007 (Etelä-Suomen laamanninkäräjät 3.–4.3.1682: luetellaan edesmenneen Jakob Ichtydiuksen lapset ja vävyt) ja 8.1.2009 (Sääksmäen, Akaan ja Kalvolan käräjät 12.10.1736: luetellaan Akaan Kurisniemen Tipurin isännän lainlukija Per Thomassonin ja vaimonsa Sara Mattsdotter Iliuksen tyttäriä, cornet Claes Fagerholtz (vertaa 2789) änka Maria Pehrsdotter, Fagerholtz dotter Sara leutnant Holmdorfs hustrus systerdotter, Regement predikant hr Eric Ichtydis änka Lisa Pehrsdotter. Luutnantti Samuel Holmdorfin puoliso Christina Persdotter mainitaan sekä sukunimellä Högman että Höök, kersantti Clas Korpstömin puoliso Christina Persdotter sukunimellä Höök); KA valtakunnanregistratuura 8.10.1688 f. 596 (Till Åbo Hoff Rätt att tillhålla häradzhöfdingen ransaka öfwer Capellanen Ictijdius påberopade nya skiähl, ang. hem:t Haudanieme ... Det hafwer Capellanen ifrån Achis socken, H:r Eric Ictijdius förmedelst hoosgående Supplication och bijlagor underdånigst andraget, huru som honom uthaf dess Styfmoder och medharfwingar, skall wara en hårdh execution öfwergången och all hans underhåldz Spannemåhl för åhren 1686 och 1687 honom ifrån tagen, för Ryttare hemmanet Haudaniemi skull som han för Rusttiänst innehafwer, och påstå är mehra et Cronehemman, men arfwingaren i förmågo af ehrhåldne domar de A:o 1680 och 1682 som sigh referera på ett deelningz Instrument prætendera hafwa sine arfzlåtter där uth och derföre sin betalningh uthtaget; Nu såsom denne Prästman will medh gambla domar af 1650 och 54 bewijsa, att Haudaniemi hemman så wäl i förra tijder, som nu intet waret något börde eller skatte uthan allenast ett Cronehemman, som han och det samma in för edher tillförende finnes hafwa remonstrerat, och däruppå edher resolution af d. 10 Decemb. förledne åhr ehrhållet, att derom widh häradztinget än wijdare skulle undersökia, beklagandes högel:n att sådant å dess trögne anhållande ännu icke är wordet effterkommet, förmedelst att dess medh arfwingar icke hafwa welat komma tillstädes; altså är till edher här medh wår nådige willie och befallningh, att I tillhållen Häradzhöfdingen uthan wijdare dröögzmåhl däröfwer ransaka, särdeles huru medh dhe gambla påberopade domar kan giöras bewijseligit, att detta Haudaniemie är ett Crono- och intet skatte eller börde hemman, insändandes till oss der öfwer eder underdånigste förklaring, på det wij sedan däröfwer måge förordna hwadh rättwijst är); KA mf. ES 3367 (Sääksmäki 2) Akaan, Sääksmäen ja Kalvolan käräjät 11.–13.6.1706 f. 135v (Framl: Lentz:n Sahl: Gustaf Erss:s Enckia hust:o Beata Ichtydia här i Kyä); KA mf. ES 1784 (ee 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 25.–27.2.1671 s. 35 (Företrädde Pastor i Achas H:r Jacobus Mathiæ tillbiudandes sigh Såsom nämste bördeman inlössa fordom Befallningzmans Mattz Bertilsons hemman i Lautzia (vertaa 961) som tränne Gångor är opbudit, för den Giäld han till Åthskillige är skyldigh worden), 40 (Altså blif:r och her med mehrberörde Kyrckioheerde Rättens Confirmation och Skiötningh meddelt, så at han med sin hustru nu warande och efter kommande Erfwingar måge åfta bem:te Ryttare hemman i Lautzia nyttia, bruka och klanderlöst, Lijkmätigt det 1 Cap: Jord: B: L: L: Såsom sin Laga fångh behålla nu och i alla tillkommande tijdher etc:); KA mf. ES 1724 (bb 15) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 5.–6.3.1694 s. 95 (att Lautzia ägdt å dem Laga doomar, Men ähr åhr 1679 utj Akas Prästegård medan [Andreæ] Collini Moder der gifter war utj wådeeld opbrundne); KA mf. ES 2000 (nn 62) Vesilahden käräjät 6.–7.11.1660 f. 512v (Framträdde för Rätten Kyrkioherden uthi Achas sochn, wörd: och well:de H: Jacob Mathiæ Haletius, Fulmechtigh af Öfuersten Welb: Erich Pistolhielm); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Lempäälän käräjät 10.–11.1.1671 f. 296v; KA mf. ES 1967 (nn 9) Lempäälän käräjät 27.7.1692 f. 255v (Corporalen Manhaftigh Claes Fagerhåldt kärde till Sålldaten Hendrich Erichson ifrån Alkula om ett pahr Pistolar, dem Fagerhålt lånt åth Erich Ichtydius då han reest till Waza, och Ichtidius dem tillbakars sändt medh Sålldaten, men Sålldaten dem pantsatt). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 11 (katso 660), 12, 13 (1664. 20 aug. Uxor past. D:ni Jacobi Ichtydii, Elisabeta Klöfverbladh exspiravit. 1 Novemb. humata), 15; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 132 (XXXI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 200, 426; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 26 passim (isä). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 316; Y. Blomstedt, Pälkäneen Colliniuksista ja vähän muistakin muutama lisätieto. Genos 30 (1959) s. 76; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 36; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1277 (1713, leski), 2115 (1714, leski), 3208 (1715, leski), 4398 (1716, leski); S. Lehtonen, Jacobus Matthiae Ichtydiuksen syntyperä. Genos 84 (2013) s. 250.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Ichtydius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2107>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.