Helsingin yliopisto

Tiedot

23.6.1660 Nils Petrellius Nicolaus Laurentii, Vestrogotus 1403. Talollisen poika Acklingan pitäjästä Länsi-Götanmaalta. Visingsön koulun oppilas 1648 Nicolaus Laurentij Acklinga. | Signifer‹!› in Botnia Orientali. Ylioppilas Turussa 23.6.1660 Petrælius Nic. Laurentii VG _ 64. Nimi on kopioitu 1733/34 Länsigötanmaalaisen osakunnan matrikkelista Ruotsalaisen osakunnan matrikkeliin [1660/61] \ 1660. d. 23 Junii \ Nicolaus Laur. ‹Sukunimi Petrelius on korjattu muotoon Petrælius.›. Götan hovioikeuden auskultantti 12.5.1664. — Kajaanin vapaaherrakunnan kihlakunnantuomari 1665, samalla Kajaanin pormestari s.v. † Kajaanissa 1680.

Pso: 1:o 1666 Felicia Andersdotter Cajanus tämän 2. avioliitossa; 2:o (jo 1672) Maria Samuelsdotter Paldanius (elossa 1692).

Pson edell. aviomies: Kajaanin pormestari, kihlakunnantuomari Johan Curnovius 8 (yo 1640, † 1665).

Poika: Paltamon kappalainen Samuel Petrelius 3631 (yo (1690), † 1703).

Lanko: Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus 541 (yo 1646, † 1691).

Lanko: Paltamon kappalainen Johan Paldanius 1141 (yo 1656, † 1672).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 148b; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #51; Rydboholmssamlingen vol. 12 (KA mf. FR 214) Samuel Långh till Per Brahe 28.3.1666 (Nytt förefaler dene gongon intet stortt ded iagh E: H: G: N: i Underdånighett kan tilkiena gifua utan laglesaren som ähr hitt kommen skall i dese dagar som ähr den 4 Apriliss hafua brölop medh Sal: domarenss fordom Enkia ... Ehruwell utij Conuentz protocolet war förmeltt om Ett Nåde åhr till förbemelte Enkia så kan ded nu föga giöras behoff Effter heness män niuta lön för alla åhren); KA mf. ES 2114 (tt 2) Tuomiokirjaniteen viimeisellä sivulla Paltamon ja Sotkamon käräjien 28.–30.6.1680 jälkeen s. 182 (Denne Protocol wara ordh ifrån ordh utaff Min Sahl: K: Mans Heredzhöfdingens öfwer Cajana Frijherskap Nicolai Petrellij Oreviderad Concept Protocoll rätt extraherat, witnar dess sorghbundne Effterlefwerska medh egit Nampn och Sahl: Mans Signete Cajana d: 25 Julij A:o 1685. Maria Samuelsdotter Sahl: Nicolai Petrellij sorghbundne Effterlefwerska); KA mf. ES 2004 (oo 5) Iisalmen käräjät 11.–13.1.1681 s. 2 (Förleden Höst den tijden Sahl: Nicolaus Pettrellius skulle begrafwas); KA mf. ES 2036 (rr 21) Paltamon käräjät 14.–15.7.1684 s. 55 (förmyndare, katso 1141); KA mf. ES 2036 (rr 22) Paltamon käräjät 30.6.–3.7.1685 s. 34 (Samuel Paldanius (katso 1141) begärte dedh rätten måtte förordna någre godhe män, honom och hans Faar Syster, Sahl: Nicolai Petrellij Enckia emellan, som kunde befordra een wänligh Liqvidation, Effter hon sigh elliest der till icke will beqwemma, hwilket honom bleff bewilliat, och pålades Tullnähren Wäll:t Casper Besoldus med Lendzman Johan Vllwijk, detta att förrätta); KA mf. ES 2038 (rr 30) Sotkamon käräjät 29.7.1693 s. 161 (ett Skattehemman uthj Turunkårfwaby, katso U379). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 89 (XXI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 494; H. Sallander, Västgötarna vid Åbo akademi under 1600-talet. Vestrogothica 6 (1944) s. 91; [P. Wilstadius (utg.)], Braheskolans på Visingsö matrikel 1636–1816 (1947) s. 22. — Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 410; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3D; S. Almqvist, Häradshövdingen och borgmästaren i Kajana Nils Petrellius († 1680). Släkt och hävd 1974 s. 1–5; O. Manninen, Kajaanin asukkaat 1651–1750. SSJ 33 (1981) s. 72; B. Edlund, Göta hovrätts auskultanter 1635–1804 (1984) s. 67.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Petrellius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1403>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.