Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 20.10.1677 Isak Sinius Isaacus Isaaci, Ostrobotniensis U379. Vht: Kajaanin vapaaherrakunnan Kajaanin voutikunnan vouti Isak Hansson († ~1686) ja Elin Duvel. Ylioppilas Uppsalassa 20.10.1677 Isacus Isaci Senius‹!› O.Bothniensis. — Paltamon kirkkoherran apulainen 1685. Armovuodensaarnaaja Sotkamossa 1689. Sotkamon 2. kappalainen 1690, kirkkoherra 1714. † 1727.

Pso: 1685 Margareta Johansdotter Cajanus († 1734).

Appi: Paltamon kirkkoherra Johan Cajanus 656 (yo 1648, † 1703).

Veli: Laukaan kirkkoherra Johan Sinius U345 († 1729).

Poika: Sotkamon kappalainen Erik Sinius 5219 (yo 1712, † 1726).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 10.2.1714 f. 420 (Fullmacht för inne specificerade Präster af Lunds, Giöteborgs och Åbo Stiffter ... För Sacellanen Isaac Sinius att wara Kyrkoherde uti Sotcamo i Österbottn, effter framledne Eric Cajanus 1970); KA mf. ES 2037 (rr 26) Paltamon käräjät 30.1.–1.2.1689 s. 112 (Ehrewyrdige Proubsten H:r Johannes Cajanus gaf skriffteligen tillkienna att sedan framledne Capellanen i Såtkamå H:r Anders Cajanus U359 igenom döden afgick förweckne Andræ tijdh, skall Gudz tiänstens opwachtningh medh Sochnebudh och annat för tijden icke så kunna skee, som wederbör ... Nembden och Tingzlaget funno H:r Proubstens goda påminnelsse till deras Andelige wählleefnadh i den dehlen wara dem heel nyttigh och oumgiängeligh, åstundandes att någon Nåde Åhret wederbörligen opwachta kunde, hwar till dhe förslogo H:r Isaac Sinium ... warandes Samptlige Allmogen wähl tillfredz medh H:r Isaac Sinio som utj 4 Åhrs tijdh för sin flijt och skickeligheet utj Paldamo Församblingh haf:r skaffat sigh gått Låfordh, Och således wähl wärdh är Capellans Lägenheeten Såttkamå att undfå utj Sahl: H:r Anders Cajani ställe, hwilcket alt hemställes wederbörande i bästa måttan att befordra); KA mf. ES 2037 (rr 27) Sotkamon käräjät 3.–4.2.1690 s. 153 (Till Caplan H:r Erich Cajani 1970 Caplans bohl uthnemdest Matz Hapalaises 1/4 Mantals Crono Jordh Och åth Andre Caplan H:r Isack Sinio Erich Rikoises Optagne Crono Jordh), 157 (Sigfredh Lejnoinen kerde till H:r Isaac Sinium om Turunkårfwa hemman, dhen Ehrewyrdige H:r Probsten Joh: Cajanus 656 inlöst af Tullskrif:n Hieronimus Hujare, till hwilcken Lejnonen hemmanet panttsatt, hwilcket hemman Probsten gifwit denne sin Mågh H:r Sinio, effter som dedh och H:r Isackz Fader ägdt, på hwilket hemman Lejnonen ej kunde Opwijsa något fasta, Ty dömdes Lijckmetigdt 30 Cap:ll J: B: L: L: H:r Isack behålla hemmanet effter han söcker effter Fäderne, Och till thess att Lejnonen kan förskaffa dess hemulsman Hujari hitt att hemula honom hemmanet arg: 12 Cap:ll samma Balck), Sotkamon käräjät 14.–16.8.1690 s. 89 (Caplan Wellärde H:r Isaac Sinius proponerade för Retta huru Lars Mustån i Turunkårfwa hade A:o 1686 wedh hållen Wintter Tingh söckt Vitus Kuossman till tingz effter 3:ne Gångors föregående Citationer till ehntligh uthslaghz afwachtande om Hämenpuru Engh af 3 lass höö, till hwilcket Vitus icke wehlat sigh infinna till swars effter han sitt hemman försåldt till Fordom herskapz Befal:n Sahl: Isack Hansson ... Vituses eldste Broder Pohl Kuossma af åhren in emot 90 åhr gammall); KA mf. ES 2037 (rr 28) Sotkamon käräjät 6.–7.2.1691 s. 96 (Wedh Inleggningz och Afkårtningz Ransackningen inquirerades om Pohl Hilduises hemman hwilket H:r Isaac Sinius på Frijheet Optagit, Och sedermehra Opdragit Bonden Hinrich Hilliainen Emedan han blifwit till Caplans legenheeten i Såttkamå transporterat); KA mf. ES 2038 (rr 28) Sotkamon käräjät 29.–30.6.1691 s. 19 (Capellanen Hederlige och Wällärde H: Isaak Sinius föredrog Rätten huru såsom det wore här j Sotkamo Sochen, då här eij någon Caplan effter Sahl: H: Anders Cajani U359 död war förordnat, är til Caplans hemman blefwen Nämder Erich Rukoises 1/4 Mant:s odugelig Crono Jord j Öfwer Sotkamo, som Nämden med Befal:n och Lendzman Contesterade och intygade Her Isak och hans effterkommandt ingalunda waar håldne med, bediärandes dy til Caplans bohl Anders Pardoises 1/4 Mant: Crono jord j Jormus belägen); KA mf. ES 2038 (rr 30) Sotkamon käräjät 29.7.1693 s. 161 (Capellanen i denne Sochn wyrdige och wällärde H:r Isaac Sinius refererade huru såsom han förtijdhen besitter ett Skattehemman uthj Turunkårfwaby, hwilcket uthj Cronones Jordebook påföres 3/8 Mantahl och 1 Röök, beswärandes sigh dher jämpte att han icke fåår des fullkombl: Ägor åthniuta, efffersom Slottzskriff:n Johan Ulwijk dher af een 1/8 skall innehafwa, medh begiäran dhet Rätten honom till samma anpart rättwijsligen förhielpa wille; här emoth exciperade Ulwijk att alldenstundh han detta 1/8 dheel Mantahl sigh för 180 D:r Kopp:r Mynt tillhandlat af Sahl: Häredzhöfdingens Petrelli 1403 Änkia dygdesamme hustru Maria Samuelsdotter Paldania, som han medh Kiöpebrefwet af d: 3 Januarij 1687 bewijste, hafwandes och bem:te Petrellius uthaf före Arfwingarne dhet 1/8 hemmanet på samma sätt sigh bemächtigat som Lagmans domen af åhr 1674 exprimerar, dy förmodar han sigh wara så när att uthlösa H:r Isaac som han honom häruthinnan ...); KA mf. ES 2039 (rr 33) Sotkamon käräjät 6.2.1696 s. 167, 171, Sotkamon käräjät 12.–13.8.1696 s. 160 (Capellanen wällärde H:r Isaac Sinius, föredrogh Rätten huru såssom han effter Sahl: H:r Andreæ Cajani U359 dödh månde Predijka Nådåhret för dess Änkia nu warande Borgmest:s i Wasa wälbetrodde Johan Ekenbohms hustru, men som han eij kunnat komma till någon refusion för sin i så måtto giorde tiänst); KA mf. ES 2039 (rr 34) Sotkamon käräjät 10.–11.8.1697 s. 96 (Cappellanen här i Sochnen wällärde H:r Isaac Sinius Insinuerade i Rätten ett Befallningzmans wälbetrodde Zachris Mattssonns, honom d:n 21 sidstledne aprill meddehlte Immissions skrifft uppå 2:ne Hemman nembl:n, Påhl Tickanens om 1/8 dehl och Isaach Hillduinens Item om 1/8 dehls Mantahl, som tillförende under een rööck leegat, men förnågra åhr seden Erfwingarne emellan i 2:ne rööcker fördeelt blifwit); KA mf. ES 2040 (rr 35) Sotkamon käräjät 5.–7.2.1698 s. 179; KA mf. ES 2040 (rr 36) Sotkamon käräjät 7.–8.2.1699 s. 306 (Dhet inlade i Rätten Cappellanen här sammastädes Wyrdige och wällärde H:r Isaac Sinius ett emellan honom och dess Swåger Daniel Såpainen opsatt Kiöpebreef af d: 9 Augusti 1697 deruthinnan han emoot 180 D:r K:m:tz erläggiande, på wisse tijder som i förber:de Kiöpeskrifft förmäles, afhänder sig och sinom Arfwingom Måisala Nurmi eller Booställe med dess Åker); KA mf. ES 2042 (rr 38) Sotkamon käräjät 14.–16.8.1701 s. 574; KA mf. ES 2043 (rr 41) Sotkamon käräjät 16.–17.8.1704 s. 924. — V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 33 (XXXVIII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 250; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 225, 227; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2472; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 68; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 212, 212; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1348H (vih. 22.3.1685).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Isak Sinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U379>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.