Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1656 Johan Paldanius Johannes Samuelis, Ostrobotniensis 1141. * noin 1637. Vht: Paltamon kirkkoherra Samuel Paldanius (Samuel Thomæ, † 1651) ja hänen 1. puolisonsa Brita Mattsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 11.1654 Johannes Samuelis [Paldanius Bothnienses]. Ylioppilas Turussa sl. 1656 Paldanius Joh. Samuelis Ostrob _ 55. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1656] Iohannes Samuelis Paldanius | Sacellanus in Paldamo 1659. Vihitty papiksi Viipurissa 1659. — Paltamon kappalainen (Turun hiippak.) 1659. † Paltamossa 1672.

Pso: 1:o Anna Henriksdotter Kauhanen tämän 2. avioliitossa; 2:o luultavasti Beata Zadler (jäi leskeksi).

Pson edell. aviomies: Pielisjärven kirkkoherra Anders Cajanus 805 (yo 1650, † 1657).

Appi(?): Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun ent. rehtori, FM Markus Zadelerus 579 (yo (1647), † 1662).

Isäpuoli: Iisalmen kirkkoherra Bertil Mangelius 838 (yo 1651, † ~1663).

Veli: Kuopion pitäjänkirjuri Elias Paldanius U235.

Sisarenpoika: Kajaanin kappalainen Anders Antilius U309 († 1674).

Sisarenpoika: Kuopion kappalainen Johan Argillander 2633 (yo 1678, † 1690).

Sisarenpoika: apulaispappi Henrik Lyra 4163 (yo 1695).

Lanko: Paltamon kirkkoherra Johan Cajanus 656 (yo 1648, † 1703).

Lanko: sotilaspappi Henrik Kauhanen 1098 (yo 1655, † 1658).

Lanko: Kajaanin pormestari, kihlakunnantuomari Nils Petrellius 1403 (yo 1660, † 1680).

Vävy: Tervolan kappalainen Henrik Carlinius U412 († 1700).

Vävy: Sievin kappalainen Gabriel Lithovius U438 († 1704).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 145a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #126; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 15.6.2005 (isän perintöä jaettaessa tämän 2. vaimon Dorothea Johansdotterin osuudesta vähennettiin ainoastaan Christina-tyttären osuus, joten kaikki muut lapset olivat ilmeisesti ensimmäisen vaimon perillisiä. Lähteenä Kajaanin pitäjän käräjät 1–2.2.1654 ja 31.1., 1., 3.2.1655, mf. ES 2113); Kimmo Kemppaisen ja Johannes Hissan tiedonanto 28.6.2012 (Samuel Johansson Paldaniuksella mainitaan sisarpuolia (katso alla rr 21 s. 55–), joten Johan Paldanius on ollut kahdesti naimisissa. 2. puoliso oli todennäköisesti Beata Zadler. Lähteinä Paltamonkylän Immolan talon asukkaiden tiedot läänintileissä: Digitaaliarkisto läänintili 9160 (Kajaanin vapaaherrakunnan läänintili- ja maakirja 1673) s. 476 Dn. Johannis Pald: Äncka, Digitaaliarkisto läänintili 9163 (Kajaani 1675) s. 226 D:ni Johanni Palld: Enckia, Digitaaliarkisto läänintili 9166 (Pohjanmaan tositekirja 1675) f. 185v Beata Zaddler, Digitaaliarkisto läänintili 9168 (Kajaani 1676) s. 100, Digitaaliarkisto läänintili 9168 (Kajaani 1676) s. 337, Digitaaliarkisto läänintili 9174 (Pohjanmaan tositekirja 1677) f. 729v D: Johan: Paldani änkia); KA mf. ES 2113 (tt 1) Paltamon ja Sotkamon käräjät 1.–2.2.1654 (Framstegh Kyrkieherden Her Johan Antilius och tilltalte Capplanen Her Bertil Mangelium 838 om ett hemman uthj Paldamoby beläget, det fordom Kyrkieherden Sal: her Samuel Thomæ, förbe:te her Johans Antilij Swärfader, uthj sin förrige hustrus Brijta Matzdotters lijfztijdh kiöpt hafwer. Och emedan her Bertil hafwer nu ächtat effter her Samuels dödh hans senare hustru eller Enkia Dordthea Johansdotter; derföre wille Her Johan på sine och andre Medarfwingars wägna anten dela hemmanet i tw, såsom det fordom warit hafwer ... eller och lösa her Bertils Hustru Uth), Paltamon ja Sotkamon käräjät 31.1.–3.2.1655; KA mf. FR 136 (Vol. 5) Paltamon ja Sotkamon käräjät 27.6.1663 (Her Johan Paldanius Caplan i Paldamo war strijdig med Anders Michelsson ib:m om Fiske watn), Paltamon ja Sotkamon käräjät 26.–27.6.1667; KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kajaanin konventti 7.–8.2.1673 § 12 (Till dett andra gifwer han [Elias Samuelsson] Ödhmiukeligen tillkänna, huru såsom hans broder fordom Caplan uthi Paldamo Sochn, Sahl: H:r Johan Paldanius, för ett Åhr sedan hasteligen genom dödhen ähr afgången, och lämbnadt effter sigh 5 st: små Omyndige barn, och een stoor rest, Nembl:n 112 D:r K: M:t /: förmedelst förflutne Åhren :/ på hemmanet i hoop samkadt; hwilken bem:te Fattige fader- och moderlööse barn intet kunna betala, emedan dett eena barnet hijtt, dett andra dijtt förskingrat, och intet tillgåå att betala; Hwarföre han å dheres wägnar Ödhmiukeligest Supplicerar om Förmedling och Tillgifft på förben:de rest); KA mf. ES 2113 (tt 2) Paltamon ja Sotkamon käräjät 8.–10.2.1676 s. 56 (Sahl: H:r Johan Paldanij arfwingar, katso 1968), Iisalmen käräjät 7.–9.1.1679 s. 1 (Item blef för Ahlmogen Publicerat Höghbem:te Grelfl:e N:des Fuhlmacht af samma Dato [Stockholm d: 10 Julij A:o 1678] Zachariæ Samuelsson meddeelt opå Sochne Skrifware Tiensten Uthöfwer Idensalmi Sochn); KA mf. ES 2007 (oo 8) Iisalmen käräjät 16.–18.10.1694 f. 97v (Cappellanen Wällärde H:r Johan Sinius U345 å sin Systers framledne Kyrkiowärdens Zacharias Samuelsons Enckias Elin Israelsdotters wägnar); KA mf. ES 2006 (oo 8) Kuopion käräjät 23.–27.6.1696 f. 125 (förre Sochne Skrifwaren här i Copio Zacharias Sammuelsson Paldanius är förr någre Åhr sedan igenom döden afgången); KA mf. ES 2028 (rr 5) Kajaanin käräjät 25.6.1642 f. 123v (Företrädde Anders Sårmuinen i Nuas Järfui och tillkenna gaf huru såssom han i Laga köp hade Upläthit Hederlige och Wällärdhe her Matz [Paltamon kirkkoherra Matthias Laurentii, † 1644] Kyrkheerde i Caijana Sochn sitt skatteheman åm 1/4 skatt); KA mf. ES 2028 (rr 6) Kajaanin käräjät 24.–25.6.1645 f. 19v (Per Mattzson i Paldamå käradhe till Lars Mattzson dhet han hadhe köpt ett stycke Swedhie aff honom för 6 d:r hwilcket D:nus Samuel Larses Swåger hafwer sedhan wederkäntz effter som han tillstår aff dhen orsaken att dhet icke skulle hadhe kommit i arffz skiffte till Jänckningh dhem emellan, dy afsadhes att Lars Restituerar bondhen sijna Pening:r och går dher om till skifftes medh Her Samuell effter Som dhet ähr icke dem emellan ähn deelt), Kajaanin käräjät 5.2.1647 f. 226v (Nils Antoinen i Ristijärfwi tillsadhe medh Handhsträckningh åth Lars Mattzson 3 D:r för sin Sal: Fadhers Her Matzses gäld, tillnekandes Sigh mera honom wara skyldigh), Kajaanin käräjät 15.2.1648 f. 299 (Kyrkioheerden her Samuell gaf tillkänna at han skulle medher sändt i framledne Sommar een bååtlast medh geddår, der utinnan skulle warit Bibliens betallningh sampt för Kyrkiowijn och det på wäghen bortblifuit, altså förfråghandes om icke Sochnen sådant refundera skulle? Här till swaradhe Sochnemän at Wijnpenningar wore uti penninghar upborne, och at han hade sijne egne geddår lastat mehra på samma bååthen ähn hon kunde bära eller förhållas uthi stoora Fårssen, emedhan båthen waar gammall medh ringa ruddefålck försörgt; Lijkwäll om dhen Bibliens betallningh som af Sochnen hade blifuit upburitt, war der ibland dy effter tålfftens omsijdhår bejakan låfwadhe de honom till skadheståndh någåt hielpa), 299v (Staffan Jönsson i Jormålax till her Samuell Kyrkioheerden det han skulle trängia honom och hans grannar ifrån deras gambla häfdh och fiskerijt uthi bem:te Jormålahti? Der emoot swaradhe her Samuel at han hafuer inthet fiskiat, uthan allenast effter sijn Skatt, emedhan han der äger 1/4 deells mantalls lott, för huilket han skattar); KA mf. ES 2036 (rr 21) Paltamon käräjät 14.–15.7.1684 s. 55 (Samuel Johansson Paldanius een Ungh drengh af 17 Åhr föredrogh Rätten huru hans Sahl: Fader H:r Johan Paldanius fordom Caplan her i Paldamo Sochn för 12 Åhr sedan i des omyndige Åhr honom från fallit, således icke allenast effter lemnat någon rest af sine Intrader, Uthan och något af Sahl: Befallningzman Anders Erichssons Uthstående gieldh till Arff effter des Sahl: Styffader H:r Anders Caianus 805, för hwilket Sahl: Häredzhöfdingen Nicolaus Pettrelius 1403 hans förmyndare warit, Men som Pettrelius för 5 Åhr igenom döden afgick studzade medh dhen skulldens infordrande till hwilket ingen nu af Nerwarande neka kunde, Ty som Barna godz eij böör siunka eller Brinna arg 15 Cap: Gifft M: B: St: k: tillförordnades Lentzman så och Sochne skrifwaren medh Nembden i hwarie deres byia lagh dhen befintelige och uthegående skullden för Samuel att uthtaga, effter som och merbem: Samuel des uthan hafwer twenne Styf Systror Anicka och Malin Johans dottrar); KA mf. ES 2036 (rr 22) Paltamon käräjät 30.6.–3.7.1685 s. 34 (Samuel Paldanius begärte dedh rätten måtte förordna någre godhe män, honom och hans Faar Syster, Sahl: Nicolai Petrellij 1403 Enckia emellan, som kunde befordra een wänligh Liqvidation, Effter hon sigh elliest der till icke will beqwemma, hwilket honom bleff bewilliat, och pålades Tullnähren Wäll:t Casper Besoldus med Lendzman Johan Vllwijk, detta att förrätta); KA mf. ES 2036 (rr 24) Kemin käräjät 21.2.1687 s. 131 (Framkom Samuel Paldanius, och begierte af Rätten blif:a Ransaakat om Hans Wilmis 1 Mant:s Ödes hemmans förtidhen warande tillståndh, effter han wore sinnat, dedh att optaga); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kemin käräjät 22.2.1688 s. 173 (Kusamo Lensman Samuel Paldanius), Kemin käräjät 4.–5.7.1688 s. 78 (Lensman Samuel Paldanius ... sin Swerfader Lensman Johan Matzson (katso 3309) i Kemi), 81 (Lensman i Kusamo Samuel Paldan); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kemin käräjät 22.–23.2.1689 s. 220, Kemin käräjät 3.–5.7.1689 s. 10; KA mf. ES 2038 (rr 29) Kemin käräjät 22.–23.2.1692 s. 287 (Inkom Lendzman wälförståndig Johan Matsson Wilm med sin Suppliqve, föredragandes i Rätten, att han för sin tiltagande åhrs och Siukligheet skull intet allena wara mechtig, att föreståå Lendzmans Tiensten; anhållandes att honom måtte effter låtes att fåå bruka sin Måg Samuel Paldanius sig till hielp wed Embetz förrättningar); KA mf. ES 2038 (rr 30) Kemin käräjät 3.–5.7.1693 s. 33 (Broofougden Samuel Paldanius dömbdes att igenskaffa Gabriel Mattsson Willm dhen Reffelbössa som han af honom till låns tagit); KA mf. ES 2040 (rr 35) Kemin käräjät 4.–5.3.1698 s. 439 (den oförsichtigheet som ländzman Samuel Palldan imputeres förmedelst een anställd lijk Sermon och uthsiungande Öfwat hafwa), Kemin käräjät 11.–13.7.1698 s. 627 (Saken angående Länsman härsammastädes Samuel Palldan som af Cappellanen H:r Sigfrid Bonelio 578 blifwit angifwen hafwa A:o 1696 d: 14 Maji wed frambledne Johan Lachdes Jordefärd anställt een lijk Sermon och Uthfärdz Predijkan med siungande och annat mehra, som Kyrckiorådetz här sammastädes Ransakning, det med mehra uthwijsar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 72 (XVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 17 (XVII); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 175 (isä), 175; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 269, 283–284; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 140; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #126. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 219; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1000 (Paldani(us) Taulu 2); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #5356.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Paldanius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1141>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.