Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1646 Erik Cajanus vanhempi Ericus Andreæ, Cajanus 541. * noin 1628. Vht: Kajaanin vapaaherrakunnan vouti Anders Eriksson († 1657) ja Agneta Mattsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 27.11.1642 Ericus Andreæ Bothniensis. Ylioppilas Turussa sl. 1646 Cajanus Eric. Andreæ _ 27. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1646] Ericus Andreæ Cajanus. | Kyrkoherde i Sotkamo 1651. Dog 1691. Var son till Lagmannen Anders Ersson Gyllenhjerta, som kallade sig Cajanus sedan han blef Fogde öfver Kajana District. \ | 3. Ericus Andreæ Cajanus. Inskrifven i afdelningen 1646 under Linguarum Professoren Martini Stodii Rectorat. Kyrkoherde i Sotkamo 1651. Afled 1691. Han var den förste med det namnet i afdelningen. Var son till lagmannen Anders Ericsson Gyllenhjerta, hvilken kallade sig Cajanus, sedan han blifvit Fogde öfver Kajana district. Esitti nähtävästi kirjuria ylioppilaskomediassa Surge 6.5.1647 Ericus Andreæ Botn. — Sotkamon kappalainen 1647, kirkkoherra 1651. † Sotkamossa 1691.

Pso: 1:o Kristina Eriksdotter Montanus; 2:o Brita Samuelsdotter Lithovius (elossa 1683); 3:o noin 1690 luultavasti Malin Samuelsdotter Paldanius tämän 2. avioliitossa.

Veli: Paltamon kirkkoherra Johan Cajanus 656 (yo 1648, † 1703).

Veli: Pielisjärven kirkkoherra Anders Cajanus 805 (yo 1650, † 1657).

Veli: Lohtajan kirkkoherra Gustaf Cajanus 1320 (yo 1659, † 1710).

Veljenpoika: Paltamon kappalainen Anders Cajanus 3197 (yo 1684).

Veljenpoika: Samuel Cajanus 3273 (yo 1685, † 1739).

Poika: Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus 1970 (yo 1668, † 1712).

Poika: Sotkamon kappalainen Anders Cajanus U359 († 1688).

Poika: Oulun kappalainen Johan Cajanus 3614 (yo 1689, † 1733).

Poikapuoli(?): Kajaanin kappalainen Anders Antilius U309 († 1674).

Tyttärenpoika: Leppävirran kappalainen Johan Montanus, myöh. Montan 4482 (yo 1700, † 1741).

Lanko: Kajaanin pormestari, kihlakunnantuomari Johan Curnovius 8 (yo 1640, † 1665).

Lanko: Oulun kirkkoherra Henrik Lithovius 375 (yo 1644, † 1677).

Lanko: Raahen kappalainen Kasper Forbus U211 († 1664).

Lanko: Tyrnävän kappalainen Josef Limingius, myöh. Lithovius 927 (yo 1652, † ~1690).

Lanko: Kajaanin pormestari, kihlakunnantuomari Nils Petrellius 1403 (yo 1660, † 1680).

Lanko: Kajaanin kappalainen Anders Antilius U309 († 1674).

Vävy: Sotkamon kappalainen Zachris Uhlbrandt 3615 (yo 1689, † 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 35a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #35; Johannes Hissan tiedonanto 4.2.2012 (Cajanusten isä Anders Eriksson mainitaan käräjillä ensimmäisen kerran vainajaksi Digitaaliarkisto mf. ES 2113 (tt 1) Paltamon ja Sotkamon käräjät 5.–6.2.1658 Effter såsom emellan [Sal: Pål] Hotackas samptlige Ärfwingar är ett [arfskiffte] hållet af Capten Per Tysk, Sal: Befal:n Anders [Erichsson], så och Kyrckieherden her Erich och Länsman Isaach Hansson ...); Kimmo Kemppaisen tiedonanto 10.7.2012 (Johannes Hissa huomautti (Suku Forum viestiketju Sotkamon kirkoherra Erik A. Cajanus, † 1691, 3. vaimo Malin), että Erik Cajanuksella on henkikirjojen perusteella viimeksi ollut Malin-niminen vaimo. Kyseessä on luultavasti ollut Paltamon kirkkoherra Johan Antiliuksen leski Malin Samuelsdotter Paldania, joka esiintyy tositteessa kirkkoherran leskenä Sotkamossa 1692. Huomaa kuittauspaikka ja todistajan nimi: Digitaaliarkisto läänintili 9204 (Tositekirja 1691) f. 1142 Haffwer H:r Befal:gzman Wählbetrodde Zacharias Mattsson pro A:o 1691 richtigt lefwererat femb t:r wederlagz spanmåhl, medh dhess fracht till Uhlå, hwilket här medh wederbörl: qvitteres aff Sotkamo d: 22 Feb. 1692; Malin Samuelsdotter Paldania Sahl: Pastoris Enkia; Attesteres aff Erico Erici Cajano Sacell: Sotcamoensi); KA valtakunnanregistratuura 24.7.1673 f. 136 (Till Reductions Colleg. om Lax- och Sijkfiske wid Kuhmo), 11.1.1683 f. 31 (Confirmation för Cajana boerne i Paldamo och Sotkamo Sochnar på någre puncter som här innelycht ähre till finna), 26.6.1691 f. 297 (Collation för H. Eric Cajanus 1970 på Sotamo Försambling ... såsom Sotamo Försambling uti Cajana Lähn, förmedelst den förre Kyrkioherdens H. Eric Cajani dödel. afgång är kommen att blifwa ledig); KA mf. ES 2113 (tt 1) Kajaanin käräjät 17.–18.2.1651 (Fougden Uthj Cajana S: Anders Erichsson anklagade Nils Canajnen i Lehtowaara, och föregaf att be:te Canajnen hade ... fält om honom desse ordh: Wår Länsman är nu blefwen Fougde, män han wore wärdh att hängias på sin egen Port), (Framlade Caplan i Sotkama Hederligh och Wällärde Her Ericus Andreæ ett fordom Landzhöfdingens öfwer Österbothn Wälb: Ernest Creutzes bref dat: Ulå den 16 Aprilis 1634, angående Clemet Prophosses Hemman Uthi Sotkamaby, hwilket wälbe:te Landzhöfdinge Kyrckieherden Uthi be:te Sotkama Cappelgieldh Her Mansveto (katso 630) till Prästebool, effter H: K: M: instruction, Undt och gifwit hafwer), Paltamon ja Sotkamon käräjät 25.–27.6.1651 (Framstegh Caplanen Uthi Sotkamo S: Hederligh och Wällärde Her Ericus Andreæ Cajanus, och efftersåsom Gudh hafwer för en tijdh sedan till sigh kallat Kyrckieherden der sammastädes Her Mansvetum Jacobi, och H: Ehr: W:t Biskopen Uthi Åbo hafwer widh förbe:de Her Erici ordination /: emedan ingen annan war, som sig till denne wijdt aflägne orth begifwa wille :/ skriffteligen försäkrat honom om Successionen till Pastoratet effter Her Mansveti dödh ... der till de [Allmogen] enhälleligen swarade, sigh gärna wela erkänna och wedertaga honom, fram för Sal: Her Mansveti Son Her Esaiâ 630, eller någon annan, för sin Kyrckieherde, emedan han /: Her Ericus :/ både Uthi sitt lefwerne och lärdom hafwer berömligen och wäl sigh förhållit, och icke allenast ifrå H: G: N:s här närwarelse, Uthan och alt ifrå sin till denne orthen ankompst mäst allena Gudztiänsten och andra Kyrckiones saker oförsumeligen förrättat), Kajaanin käräjät 28.–29.6.1652 (Framstegh Befalningzmannen Anders Erichsson och gaf tillkänna, hurusåsom Nils Canainen hafwer fält om honom desse ährerörige ord: Anders Erikin poica on sen kyllä ansainnut, että hän hirtetäisin oman Porttins etehen), Paltamon ja Sotkamon käräjät 22.–25.6.1653, Paltamon ja Sotkamon käräjät 1.–2.2.1654; KA mf. FR 136 (Vol. 5) Paltamon ja Sotkamon käräjät 26.–27.3.1667 s. 72 (Uplystes 3:die gången, Suttila hemman, som Sahl: Anders Erichsson aff Sigfredh Sussie för 100 D:r K: M:t A:o 1633 d: 29 Aug: sigh till handlat hafwer och Nu före kom Anders Sigfredsson Sussie och begäradhe dhett igenbyrda); KA mf. ES 2113 (tt 2) Paltamon ja Sotkamon käräjät 26.–28.3.1674 s. 60 (och dherföre hafuer Sahl: Befallningzman Anders Erichzsson emot tagit bem:te oxe och koo, A:o 1666), Paltamon ja Sotkamon käräjät 25.–26.6.1674 s. 90, Paltamon ja Sotkamon käräjät 8.–10.2.1676 s. 52, Paltamon ja Sotkamon käräjät 27.2.–1.3.1679 s. 56 (ett qwarn Ställe widh Uhlo Kåsken Niska, dhet Sahl: Befall:n Anders Erichsson af Nyo först upbygdt hafwer, men een rum tijdh Legadt obygdt); KA mf. FR 136 (Vol. 5) Kajaanin konventti 9.–11.2.1671 § 21 (Kyrckioherden ifrån Sotkamo Wällärde H:r Erich Cajanus insinuerade sin Supplication, der uthinnan han förmeler, huru såssom hans Comminister Dn: Henricus Håfrenius 655 ähr vocerat och Confirmerat till Idensalmi Pastorat, och Sacellania der i Sotkamo nu ledig blifwer, ödmiukeligen begärandes, att emedan han uthi 24 åhrs tijdh i en ringa och swaga lägenheet tient, och församblingen förestådt hafwer, han måtte bekomma sin Son Ericum Erici 1970 sig til hielp och Cappelan i Sochn, hälst emedan församblingen honom fram för någon annan voterat hafwer, det håpenn, som och Dependerar af förbe: Sotkamo försambling intygade, Hafwer och eliest Kyrkioheerden mykit kostadt på sin Son bode uthi Scholan och Academien, och önskade nu gärna at få af honom någon hielp och tröst igen. Och såssom Convent intz: annat förnumit haf:r ähn at förb: Ericus Erici skall wara skikelig nog och af goda qualiteter, altså recommenderes han här medh Hans Hög Grefl: N:de i Underdånigheet på det bästa till befordran); KA mf. ES 2028 (rr 5) Kajaanin käräjät 12.1.1642 f. 89v (Anders Erichsson Ländzman fullmechtigh af Capitein Saligh Erich Peerssons enckia beklagade fierdingzmanne i Såtkamå Mattz Oluffzsson åm 6 T:r Spanmåll ... der hooss framlade be:te Mattz Ollsson et quittentz af Viwallio skrifuit uti be:te Salig Erich Peerssons nampn); KA mf. ES 2028 (rr 6) Oulun ja Hailuodon käräjät 19.7.1645 f. 23v (Företrädde för Rätten Förstondigh Anders Erichsson Ländzman i Caijane Sochn och inladhe Högloffligh i åminnellse Konungh Carlls Confirmation om Caijane borghz frij heet och häffdh dhär whlåboarna medh andra Sochnens inbyggiare ähn förbudhitt till att bruka Swedie landh och andra deeras nytta dhem till meen), Iin käräjät 30.1.1647 f. 219 (Sal: Her Erichz [Iin kirkkoherra Ericus Georgii Montanus, † 1640] Enckia H: Margetha Bertils Dotter), Oulun käräjät 20.–21.7.1647 f. 250v (Lendzmannen Anders Erson ifron Cajane och Jacob Utriainen fram komå inleggiandes i Rätten Höghlofligh i åminnelse Konungh Carls Confirmation på Caijane Sochns Frijheet och häffd, sampt förra Landhöfdingens lagha förlijkningar, angående om Fiskerijt, hwilket Uhlå boandom är för budhett att göra dem någon intrångh på een mijl), Kajaanin käräjät 15.2.1648 f. 299v (Simon Määttä i Såtkamå huilken hadhe kallat her Erick Caplanen till een hundh som Erick Tuhkainen witnadhe, dy fälltes han till saak 3 m:r Effter det 43 Capitlet i Tingmåla Balcken), Kajaanin käräjät 25.–26.6.1649 f. 439v (Inladhes D:ni Mansveti (katso 630) bebrefningz skrifft Dat:den 23 Junij 1649 der utinnan han een tridiungh af sit Testementerar D:no Erico Andreæ för sytningen undan sijna barn men det mehra dem emillan tillskifftes, huilket nu uplystes och ingen emotklandrade); KA mf. ES 2036 (rr 21) Sotkamon käräjät 10.–12.7.1684 s. 44; KA mf. ES 2037 (rr 26) Paltamon käräjät 30.1.–1.2.1689 s. 112 (Pastor H:r Erich Cajanus är siuk, gammal och swager, katso U359); KA mf. ES 2038 (rr 28) Sotkamon käräjät 29.–30.6.1691 s. 23 (Cronans Befalningz Man Wälb:de Zachris Matsson leet oplysa andra gången, på Sampt: Sahl: Pastoris j Sotkamo Sahl: H: Erich Cajani Erfwingars wägnar Turun Korfwa ½ Mant:s hemman, som den effter Lagmans domen af d: 4 och 5 Februarii Nästweken, för dess skuldfordran af Majoren Samuel Långh är tilfallen j bethalning, och som ingen framkom, som detta wille inbörda, ty fördes sådant Wederböranderne til säkerheet ad Acta, argumentum 2 Cap: J: B: L: L:); KA mf. ES 2038 (rr 29) Sotkamon käräjät 5.–6.2.1692 s. 159 (dess Sahl: Mans [Matz Käyrä] Testamentz skrifft författat af Sahl: Kyrckioheerden H:r Ericus And: Cajanus d: 11 Maji 1691), Sotkamon käräjät 5.–6.2.1692 s. 174 (Kyllä Sipoin luut kerta pitä paistuman, med hwilket ökena: han undsagt och tänkt Sahl: Kyrckioheerden, nu warande pastoris Fadher ... att Sipilä benen, hwarmedh han mente Sal: pastor, skolle fåå brinna, katso 1970). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 31 (VII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 7 (VII); E. Modin och E. N. Söderberg, Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595–1889 (1889–90) s. 20; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 98; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #35; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 79 #35 (Lisäyksiä ja oikaisuja). — J. Chronander, Surge (1647); C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 225, 226; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 249 (Cajanus Taulu 2); J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 177 (Hjerta Tab. II); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3531; O. Manninen, Cajanusten esiäiti. Genos 61 (1990) s. 81.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Cajanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=541>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.