Helsingin yliopisto

Tiedot

1660/61 Arvid Favonius Arvidus Henrici, Helsingforsensis 1422. Kotoisin Helsingistä. Depositio 16.9.1659. Ylioppilas Tartossa (Tallinnassa) 26.9.1659. Ylioppilas Turussa 1660/61 Favonius Arv. Henr:ci Helsingf _ 64. — Helsingin triviaalikoulun alempi kollega 1669. † Helsingissä 1684.

Pso: 1667 Anna Pettersdotter.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 57a; KA mf. ES 1884 (ll 7) Espoon käräjät 14.7.1683 f. 125 (Christer Bertilsson i Ruskela dömes efter friwilligh förlijkningh, at betala till wäll:de H:r Arfwedh Favonius 1½ Tunna rågh för dess hafde omak widh Claas Anderssons Bröllop); KA mf. ES 1721 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 14.–16.3.1681 f. 25 (Förekom Collega Scholæ Helsingforsensis och anhölt om ett Laga bewijs af Helssinge Sochns inwånare, om sitt Lefuerne, Förhållande, och Lerdom för hela tijden uthi warande hans tienst. Så alldenstundh dhe enhelleligen intygade, at ... dy blifuer detta så widha dher öfuer til ett Laga bewijs meddelt. Huar wedh doch Annoterat blifuer Capelans H:r Carsten Bachmans 2375 Protest att H:r Arfuedh icke måtte detta bewijs uthuerka honom till Præiuditz, Capelans tiensten angående emot Sochnens förrige Vocation); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 9.6.1669 (Kiöpgessellen Johan Erichsson kom för Rätten och begärade att Collega H:r Arvidus Henrici och Johan Hanson måtte eedeligen blifwa afhörde, som åseedt huru han handterat uthj slagzmåhlet Michell Hansson j Lijnkoski och Pyttes Sochn), Helsingin RO 7.5.1670 (Företrädde Collega Scholæ Wällärdhe H:r Arvidus Favonius klageligen andragandes på Sal: Johan Bönhardtz efterlåtne Enckias wägnar Wälb: Frw Sophia von Thisenhausen), Helsingin RO 29.4.1672 (Inlade collega Scholæ Wällärde her Arvidus Favonius i rätten ett kiöpebreff testamentwijss gifwit den 2 Aprilis 1672 af hans Swärmoder Erbare och dygdesamma hustru Margreta Hansdåtter på hennes hus och gård här i Staden hwilken effter mätismanna ordom ähr wärderat för Ett hundrade dal:r kop:r m:t som dheras Attest Dat: den 20 Aprilis 1672 uthwijsar ...), Helsingin RO 6.5.1672 (Upbödz första gången Sahl: Petter Skräddares Änckias hustru Margreta Hansdåtters Gårdh, som hennes Mågh wällärde her Arvidus Favonius till sig handlat hafwer), Helsingin RO 10.6.1672 (Framträdde wällärde her Arvidus Favonius på sijn Systers Sahl: rådm:s Lars Hindrichsons änckias wägna, och kärde till sin Skepare Matz Jacobson som hafwer förfarit hennes fracht för Skutan i Ståckholm af försumelse), Helsingin RO 12.6.1672, Helsingin RO 26.6.1672 (Då företrädde her Arfwedh Favonius fulmechtigat aff fordom S: Rådhmannens Larss Hindrichsons Änckias, hustru Margeta Hindrichsdåtter b:d att uthföra Een twistig saak emellan b:te hustru och hennes fordom Skepare Matz Jacobson b:d), Helsingin RO 17.7.1672; KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 6.7.1674; KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 20.4.1681 (Bewilliades Attestatum till hans Wyrdigheet H:r Arvidj Favonij befordringh, om hans förehållande här widh Scholan. Sammaledz bleef bewilliat ett werdie uppå hanss Sahl: Faders Gårdh, så wida at Lucas Snickare som nu possessor är kommer tillstädess); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 29.4.1685 (Om Schole betiänte, hwilken som uthi Collegæ Sahl: H:r Arfvidi Favonj ställe skulle blifwa tillsatt, Låfwades att Biskoppen här om skulle Notificeras, att een sådan der till skulle förordnas som kunde öfwa dieknarne siunga music, som och uppehålla sången här wedh Scholan); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 29.10.1698 s. 220 (dygdesamma h:o Såphia Arfwedzd:r Favonia, katso 3716); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 1.10.1700 s. 161 (Gustaf Nicopensis), Helsingin KämnO 21.8.1700 s. 85 (Effter föregången Citation till Landtmätaren Gustaf Nycopensis (katso 2) Inlade i Rätten Fordom Häredzskrifwarens Sahl: Johan Edenströöms Enckia dygdesamme hustru Sophia Favonia een Rächning dat: d: 20 sistleden, der uthi hoon förer, at hafwa kåstat och anlagt till Sahl: Jungfru Mariæ Nycopensiæ Swepning 14 d: 12 ö: Kopp:r m:t ... dömes landtmätaren Gustaf Nycopensis at betahla till Hustru Sophia Favonia 20 dahler 12 ö: Kopp:r m:t); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 29.3.1672 (Collegam Wällärde H:r Arffwedh Favonius förlijcktes in för Rätten medh Håndstreckningh medh Gabriel Abrahamsson, om dett som han hafwer præceptorerat för hans Son 2427, Sålunda att han skall gifwa för hans prætention j eet för alt 13 D:r Kop:r m:t), Helsingin KämnO 15.6.1672 (Dito inladhe Rådmans Erich Clemetssons (katso 2036) Son Johan Erichsson på sin Faders, och H:r Arffwedh Favonius på sin Systers Rådmans Sahl: Lars Hindrichssons Enckias wägnar, sijn strijdige Rächningar hijt fram j Rätten), Helsingin KämnO 31.8.1693 (Sahl: H:r Arfwedz Enckia), Helsingin KämnO 26.9.1693; KA mf. ES 1264 (g 106) Helsingin KämnO 17.6.1697 s. 40; KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 18.10.1699 (Slagzmåhlet emellan Mathias Favonius och Jöran Mattzsson). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 87 (XXI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #69; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #1071. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 248; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 39.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Favonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1422>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.