Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1640 Anders Nycopensis Andreas Laurentii, Nycopensis 2. Kotoisin Nyköpingistä, äiti Kyrckherdens Moor on haudattu Helsingissä 27.10.1686. Ylioppilas Tartossa 24.10.1635. Depositio 7.11.1635. Oraatio Tartossa 18.1.1637. Oraatio Tartossa 20.4.1639. Ylioppilas Turussa sl. 1640. Respondentti 19.4.1643 pro gradu, pr. Nils Nycopensis U20. FM 4.5.1643. Preeses 14.3.1646. Ylioppilas Rostockissa 10.1646 Andreas Laurentii Nycopensis Suecus. — Turun akatemian 2. filosofian apulainen 1643. Turun katedraalikoulun rehtori 1649, tuomiokapitulin jäsen s.v. Helsingin kirkkoherra 1661 (virkaan 1664). † Helsingissä 15.5.1688.

Pso: Anna Klöfverskjöld († 1688).

Veli: Viipurin piispa, FM Nils Nycopensis U20 († 1664).

Poika: luutnantti Aron Nycopensis 3120 (yo 1683/84, † 1738).

Poika: Anders Nycopensis 3121 (yo 1683/84).

Lanko: Johan Klöfverblad, v:sta 1653 Klöfverskjöld 515 (yo 1645/46, † 1658).

Vävy: Helsingin triviaalikoulun konrehtori Johan Forsenius, v:sta 1653 Wisenius 893 (yo 1652, † 1674).

Vävy: Helsingin kirkkoherra, FM Anders Ignatius 1904 (yo 1667, † 1710).

Vävy: Helsingin pitäjän kappalainen Karsten Backman 2375 (yo 1674/75, † ~1709).

Kaima: Lundan kirkkoherra, FM Anders Stirenius 179 (yo noin 1641, † 1670).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 18.7.1661 f. 96 (Collation på Helsingfors pastorat för Rectore Scholæ i Åboo Mag. Andrea Laurentij Nicopense), 20.6.1688 f. 336 (Till Biskopen och Consistorium i Wijborg, swar på dheras skrifwelsse, angående Pastoratet Helsingfors och Mag. Ignatium ... den Finska Församblingen, som Swärfadren, den afledne Kyrkioherden intet war mächtig, att skiöta); KA mf. ES 1720 (bb 6) Helsingin pitäjän käräjät 2.–3.11.1664 f. 60; KA mf. ES 1784 (ee 8) Helsingin pitäjän käräjät 19.–20.10.1665 f. 779v (Majoren Wälb: Henrich Johann Wünsk, föredrog Rätten huru såsom Kyrckieheerden Magister Andreas Nycopensis, hafwer twärt emodt Sweriges Lagh och gammal uhrminnes häfd uthaf sin egen Authoriteet, dett som hans Sahl: Antecessores aldrig till budit, låthit igen stängia halfwa Helsinge Sochnes gammal Kyrckiewägh som löper emellan Prästebohlet och Ladugården); KA mf. ES 1720 (bb 6) Helsingin pitäjän käräjät 22.–23.11.1666 f. 65v; KA mf. ES 1720 (bb 7) Helsingin pitäjän käräjät 31.1.–1.2.1667 f. 2v; KA mf. ES 1721 (bb 7) Helsingin pitäjän käräjät 9.–10.8.1670 s. 61, Helsingin pitäjän käräjät 17.–18.11.1670 s. 77; KA mf. ES 1721 (bb 8) Helsingin pitäjän käräjät 3.–4.4.1671 s. 24; KA mf. ES 1721 (bb 9) Helsingin pitäjän käräjät 26.–28.11.1672 s. 96, Helsingin pitäjän käräjät 6.–8.3.1673 s. 5, Helsingin pitäjän käräjät 23.–24.3.1674 s. 38; KA mf. ES 1721 (bb 10) Helsingin pitäjän käräjät 26.–27.1.1682 s. 4; KA mf. ES 1722 (bb 10) Helsingin pitäjän käräjät 12.–13.11.1683 s. 161 (Oplystes ett Ryttare hemman i Norsiö som Welb: Adam Johan Vänsk hafuer försåldt til Kyrkioherden i Helsinghfors H:r Mag: Andream Nycopensem för 200 Rix D:r och sådant nu andre gångon, dher ingen framkom som dher emot klandrade. Myös (bb 11) 18.2.1684 s. 9 ja 4.–5.11.1686 s. 111); KA mf. ES 1722 (bb 11) Helsingin pitäjän käräjät 9.–10.2.1685 s. 2 (att Prestegårdhen i Helssinge Sochn nu i nestledne Sommar af en beklageligh Eeldzwåda afbrunnen är); KA mf. ES 1726 (bb 21) Helsingin pitäjän käräjät 1.3.1701 s. 73 (saaken emellan honom Probsten [Andreas Ignatius] och des Swåger Sig:r Gustaf Nykopensis, angående inventariums oprättande öfwer qwarlåtenskapen effter Sahl: Probsten Anders Nycopensis); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 17.6.1665 (Bewilliades Kyrkioherden M:ro Andreæ Nycopensi ett frij Breff på dhen Träägårdzplatzen som honom updragin ähr uthi hästhaga, effter den längdh, bredd och wijdd, som dhen nu inhägnat är); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 26.3.1667 (Häredskrifuaren Johan Berman præsenterade wett köpebref af den 28 Martij 1667, af Rådm: Sahl: Erich Gyntersons barns förmyndare, Kyrkioherden wyrdige och höglärde M:ro Andreæ Nycopensi, och Johan Karner, med Syndico Erico Svenonio, till wittne underskrifuit, där uthi dee försällia Sahl: Rådmans gårdh till honom Beerman för 800 d:r k: m:tt medh källaren och 1 Siöö bodha), Helsingin RO 3.6.1667 (Förordnades Hendrich Henderson till förmyndare för Sahl: Erich Gyntersons barn Jempte Swågern Mattz Peerson Contantt), Helsingin RO 11.8.1667 (Dito före trädde af dee Finske borgarne Erich Nurkkar (katso 3891) , Båthwijchs Jöran, Hornola Hendrich, Thorhola Sigfredh, Paiala Thomas, och begärade effter förre Biskopens Sahl: m:r Nils Nycopensis resolution, at dee huar Söndagh motte fåå finsk Chatecesmj predikan i affton sången, ewen som dee Suenske, då tillspordes dee på huadh sätt dee kunna uppehålla någon Cappellan allena eller någon annor prest, som kan be:te Gudztienst för dem uppehållit, då suarade dhe at dee intet kunna uppehålla den, bewilliades dem lijkwäll effter hans högwördigheetz Biskoppens resolution huar tridie Lögerdagh Chatacesmj predikan i affton sången uthj Scholan af den som Biskopen där till förordnades warder), Helsingin RO 13.8.1667 (Dito resolverades at Kyrkioherden, skall fåå af Staden för fyra förflutne åhr, tijonde af Borgerskapetz täppor), Helsingin RO 17.8.1667 (dee fyra Åhr, som Kyrkioherden höglärde H:r M:ster Andreas Nycopensis hafuer warit för Kyrkioherde), Helsingin RO 4.5.1670, Helsingin RO 4.6.1670, Helsingin RO 21.1.1671 (Kyrckieheerden höglärdhe Mag: Andreas Nicolensis lät igenom sin Son Laurentium insinuera sin skrifft här i Rätten, beståendes af twenne Petitis), Helsingin RO 19.6.1671 (I lijka måtto Uplystes första gången 2 Gull armband, 2 Portugalöser, och 1 Rosen obel, hwilka Tulnerens Sal: Jören Larssons Enckia hustru Christina Verner von Alstedt till Kyrckieheerden Mag: Andreas Nicopensis, den 5 Aprilis 1670 för 437 d: k:m:t pantsatt hafwer medh dess aflöpandhe Interesse à 8 pro Cento, och war ingen som här på klandradhe); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 16.6.1675; KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 16.8.1680 (Pastor civitatis Mag:r Andreas Nycopensis påminte annhållas måtte hans Kångl:gh Maij:tz Kyrckian till Mässewijn måtte förunnas een Oxehöffd Frantz wijn tull frijth, hwilcket iblandh Stadzens postulata Skall införas), Helsingin RO 18.5.1683 (Kyrckioherden höghlärde Magister Andreas Nycopensis beswäradhe sigh öfwer Klåckaren Erich Hindersson, att han ähr mycket försummeligh i sitt ämbete); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 8.2.1686 (Hindrich Hansson, Hindrich Thomasson, Thomass Hansson, Johan Mattsson, Hindrich Ersson, Anders Mattsson ifrå Espo Sochn och Häntas by, förekommo, och beswärade sigh öfwer hans Ehrewördigheetz H:r Kyrckioheerdens Söner, dhett dhe dhem i förledne Lögerdagz enär dhe uthur staden reest öfwerfallit på deras Faders Åker medh hugg och slagh, begiära altså att bem:te Kyrckioheerdes Sönder derföre må effter Lagh plichta; uppå denne deras förebrachte klagan, förklarade sigh Kyrckioheerdens Son Laurentius ...), Helsingin RO 10.5.1686 (Förekom för Rätta Kyrckioheerden högwällärde Magister Andreas Nycopensis, berättandes sig wara nu mehra af ålderdomen wanföör, att han icke som han giärna önskade kan och förmår sitt embete behörigen förwalta ..., katso 1904); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 26.2.1690 (Kyrckioheerden här i Staden Mag: And: Ignatius och Caplan H: Carsten Backman begierade at framledne Prostens och Kyrckioheerdens sal: Andreæ Nycopensi barn och Arf:r måtte Clarera för des sahl: föräldrars qwarlåtenskap och ägendom som dhe om henden hafft haf:a, då inlef:de Rådman well:t Hendrich Jabel i retten ett Inventarium det Aron Nycopensis med des brod: Lars tillböd sig att beswäria), Helsingin RO 8.10.1690; KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 18.3.1691 (Det föredrogh wälb: Jungf: Sophia Elisabeth Vittinghof ifenom des ingifne Libell och Klageskriffter huruledes hennes Moder Fru Dorothea Schütz hoos Sal: Probsten och Kyrckioherden Mag: Andreæ Nycopensis för någon Tijdh sedan pantsat ett par Gullarmbandh för 8 R:D:r för en Lijkpredikan som han öfwer hennes Moder Moder Sal: wälb:ne Christina v: Freitagh giordt, hwilcka armbandh hon klagar att sal: Probstens Erf:r nu förwägra henne at få inlösa ... Här emot förklarade sig Caplanen H:r Carsten Bachman å samptl: sine med Erfwingars wägnar ...), Helsingin RO 20.4.1691; KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 23., 25. ja 31.5.1692 s. 113 (Jungfru Maria Nycopensis); KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin RO 5.12.1695 s. 155–171 (dess sal: hustrus Morfader Kyrckioherd:n Mag: H:r And:s Nycopensis, katso 893); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 22.6.1698 s. 169 (angående sahl: Kyrckioherdens H:r Andreæ Nycopensis gårdz ödesmåhl); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 1.10.1700 s. 161 (samptelige landtmätarens Gustaf Nicopensis medarfwingar ... des Sahl: Syster, Jungfru Maria Nicopensia), Helsingin RO 3.12.1700 s. 200 (Vice Landtmätaren Gustaf Nicopensis förmaantes låta begrafwa des Sahl: Systers Lijk som allareda någre Åhr obegrafwat stådt, i hwilket måhl han giorde skåtzmåhl på des Swåger H:r Probsten Ignatius, som effter H:r Biskoppens Anmaningh, icke ännu dher till wehlat någodt för sin dehl Contribuera), Helsingin KämnO 21.8.1700 s. 85 (Effter föregången Citation till Landtmätaren Gustaf Nycopensis Inlade i Rätten Fordom Häredzskrifwarens Sahl: Johan Edenströöms Enckia dygdesamme hustru Sophia Favonia (katso 1422) een Rächning dat: d: 20 sistleden, der uthi hoon förer, at hafwa kåstat och anlagt till Sahl: Jungfru Mariæ Nycopensiæ Swepning 14 d: 12 ö: Kopp:r m:t ... dömes landtmätaren Gustaf Nycopensis at betahla till Hustru Sophia Favonia 20 dahler 12 ö: Kopp:r m:t), Helsingin RO 28.10.1701 s. 202 (Landtmätaren Wälbet:de Samuel Broterus ... des Mågh Mons: Gustaf Nicopænsis skall wara sinnadt försällia des gårdh, här i Staden som är det endeste han effter sine Sahl: Förälldrar äger, anhollandes dy, att honom må tillåtas få des dotter Sigre bem:te Nicopænsi hustru den inlöösa), Helsingin RO 27.1.1702 s. 6, Helsingin RO 31.3.1702 s. 91, Helsingin RO 16.4.1702 s. 205; KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 22.6.1704 s. 81 (Sahl: Probsten Nocopensis een arfwinge benämbd Beniamin, instälte sig, och giör anfordring på arfwet effter sina Förälldrar), Helsingin RO 27.6.1704 s. 84; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 1.10.1672, Helsingin KämnO 23.8.1695; KA mf. ES 1264 (g 106) Helsingin KämnO 11.5.1697 s. 19. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 8 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 3 (15.6.1640, en studiosum natione Svecum ... Andreas Laurentij ... skall wara en gammal studiosus Dorpatensis. ‹Andreas on joidenkin professoreiden ehdokkaana deposiittoriksi›), 77, 81, 82, 129, 262 (16.6.1647, haf:r nu en tijd i Tyskland warit), 265, 273, 380, 387, 417, (422?), 423, (429?), (439?), 476; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 62(?), 132(?), 157, 179; Die Matrikel der Universität Rostock III 1611–1694 (hrsg. v. A. Hofmeister, 1895) s. 145; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 5 passim; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 150 (18.7.1661); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 127; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 189 #147 (19.9.1661); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 2 #171 (21.8.1662); B. Löw, Sörmlänningar och nerikingar vid akademien i Dorpat under 1600-talet. Södermanlands-Nerikes Nation. Majhälsning till landsmännen 22 (1949) s. 45 #60; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #175. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 258; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 108; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 313; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 175; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 956 (Nycopensis Taulu 13); K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #38; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 448 (Nycopensis Tab. 16); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2024D, 2067G, 2157D, 2672P, 2675R, 2700D, 2858D, 3673G, 3754D, 3937D, 3985D, 4321G, 4351G; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 104; M. Sainio, Dissertationen und Orationen der Universität Dorpat 1632–1656 (1978) s. 84, 91; C. Callmer, Svenska studenter i Rostock 1419–1828. PHT 84 (1988) #871; S. Tamminen, Auran Akatemiasta Vironniemen kirkkoherraksi. Genos 62 (1991) s. 30–32; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #131D, 786, 809H (prom. 1643), 810, 1018D, 1530, 1711G, 1736D, 2223G, 2732, 2733D, 2741R, 3306, 4262; Suomen kansallisbiografia 7 (2006) s. 251.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Nycopensis. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2>. Luettu 30.11.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Nycopensis, Andreas Laurentii Suderm. – Studerade jemte sin bror (Nicolaus, prof. i Åbo 1640, sist biskop i Viborg) i Dorpat. I Åbo föreslagen till akademins första depositor 15.6.1640, men antogs ej, emedan okunnig i finskan. Adjunkt i filos. fakult. 22.2.1643. Respondens 1643 u. sin bror. Magister 4.5.1643. Besökte Tyskland 1647. Skolrektor i Åbo 1649. Kh i Helsingfors 1661. Död 1688. – Höll i Dorpat 2 orationer.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 8.

Tallenna tiedot muistiin