Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1669 Erik Forsing Ericus Erici, Helsingforsensis 2036. * Helsingissä 6.8.1652. Vht: helsinkiläinen kauppias, raatimies ja kirkonisäntä Erik Klemetsson Forsingh († 1679) ja Brita Hansdotter. Helsingin triviaalikoulun oppilas 1657 – 1666. Opiskeli Strängnäsissä (nähtävästi yksityisoppilaana) 1666 – 1669. Oraatio Strängnäsissä 1668. Ylioppilas Turussa sl. 1669 Forsinius Eric. Erici Neofors _ 99. Stipendianomus 20.3.1672. Opintomatka Tallinnaan ja Saksaan 1673–76. — Helsingin kaupunginsihteeri 1677. Sotakomission sihteeri 1682. Uudenmaan ja Hämeen läänin lääninsihteeri 1684. Valtiopäivämies 1678 ja 1680. † Helsingissä 26.3.1687.

Pso: 1679 Katarina Hansdotter Westman tämän 2. avioliitossa († 1692).

Pson seur. aviomies: Helsingin kirkkoherra, FM Anders Ignatius 1904 (yo 1667, † 1710).

Poikapuoli: kihlakunnantuomari Johan Forssteen 3304 (yo 1685/86, † 1715).

Lanko: sotatuomari Kasper Westman 2417 (yo 1675, † 1689).

Sukulainen(?): rykmentinsaarnaaja Gabriel Forsingius 4335 (yo 1698, † 1707).

Opettaja 1666: Johan Fraxenius 714.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 65a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (20.3.1672); KA valtakunnanregistratuura 22.7.1670 f. 459 (Kongl. Maij:tz Resolution uppå Stadhen Helsingefors igenom Rådhmannen Ehrligh och Förståndigh Erich Clementsson ingifne desideria), 17.1.1685 f. 21 (Confirmation på Landzsecreterare tiänsten öfwer Nylands och Tafwastehuus lähn för Erich Forssing ... Wij Carl etc. Giörom witterligit att såsom Landzhöfdingen Wälborne Axel Rosenhane har igenom sin öpne underskrefne Fulmackt daterad Tafwasthehuus den 21 Maij A:o 1684 Antagit och förordnat Erlig och Förståndig Erich Forssing till Landzsecreterare öfwer Nyland och Tafwastehuus lähn och bemelte Erich Forssing i frucktan för hwarehanda förändringar med Landzhöfdinge chargen på den orthen, underdånigst åstundar att wara aff oss om sin tiänst trygd och försäkrat, så länge han densamma redeligen och wähl förestår, ehwadh ändring sigh och medh landzhöfdingarne framdeles tildraga kunde, Altså emedan Wij förnimme att han icke allenast denne tiänsten flijtigt och wähl upwacktar, uthan och genom studier samt idkesam öfning widh Stadzsecreterare tiänsten i Helsingfors så och uthi Militie Commissionen där i landet har giordt sigh til denne och annan Wår Nådh och befordring både skickelig och wärdig; Dy hafwom Wij härmed och i krafft aff detta Wårt öpne breff nådigst welat confirmera den fullmackt), 3.9.1686 f. 443 (Resolution uthi Saken emillan Daniel Starman (katso 2320) och Erich Forsingh ... angående immission uthi een Skuuta, sampt skada och expenser, som dhe twista om), 18.4.1687 f. 190 (Fullmackt för Jonas Berger (katso 5173), att wara Landz Secreterare i Nylandh och Tafwastehuus lähn ... såsom Landzsecreteraren uti Nyland och Tafwastehuus lähn Erich Forssing ähr nyligen medh döden afgången); KA mf. ES 1784 (ee 10) Asikkalan käräjät 10.–11.2.1673 s. 13 (Kom för Rätta Studiosus Dom:us Ericus Fårsing och å sin Faders Rådhmans i Hellsingfors wäll:tt Erich Clämetsons wägnar fordrade af Leut:ns Sahl: Gabriel Bertilsons Enckia dygdesamme Anna Påhlsdåtter 144:22 Kopp:r m:tt); KA mf. ES 1722 (bb 10) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 12.–13.3.1683 s. 3 (hoos Stadz Secreteraren Wehlbetrodde Erich Forssingh i Helssingfors Stadh pantsatt); KA mf. ES 1722 (bb 11) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 23.–24.7.1684 s. 117 (Oplystes förste resan Stadz Secreterarens Erich Forsingz Ryttare hemman i Tönnö, som han d: 6 Julij 1684 emot 665 D:r Kåpp:r M:tt til Befallningzman Hendrich Löfwing försålt, hwar emot Hendrich Hendersson protesterade, att wela hålla sigh widh sin undfångne Contract af Secreteraren, at få sielf det emot Lösn behålla), Hollolan ja Tennilän käräjät 31.8.–1.9.1685 s. 97, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 3.–4.9.1685 s. 111, Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 21.–22.6.1686 s. 66; KA mf. ES 1722 (bb 12) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 22.–23.2.1687 s. 20, Ylim. käräjät Tönnön kylässä 24.5.1687 s. 87 (emellan Landt Secreterarens Sahl: Erich Forsings Enckia hust: Catharina Hansdotter och Hendrich Hindersson i Tönnö, Ömsom kärande och swarande, angående Transactions fullgiörande om Tönnö hemman, medh mehra som der af flyter); KA mf. ES 1723 (bb 13) Uudenkylän, Iitin ja Orimattilan käräjät 3.–4.2.1690 s. 39, Hollolan ja Tennilän käräjät 26.–27.3.1690 s. 86; KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 11.7.1655 (Jöran Andersson Haal (katso 2303) inlade uthi Rätten een klagelibell angående 7 tunnor tiera som honom woro förkompne förmedelst Erich Clemetssons förwållande), Helsingin RO 22.10.1656 (katso 1292); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 8.2.1660 (Framträdde Jonas Olufson Lælius länsman ifron Copio S:n inneläggiande i Rätten eet Erich Clemetssons medh honom A:o 1659 den 9 Jan: giorde contract lydandes på 100 lb: Tubak wijdh denne tijden at lefwereras), Helsingin RO 17.9.1660 (katso 4527), Helsingin RO 23.3.1661 (Då förekom Erich Clemetson och inlade sin protest emoth Jonam Lelium ifrån Kopio Stadh), Helsingin RO 5.3.1662 (Probstens i Wäckelax wyrdig H: Mathiæ Jacobi (katso U1222) Scheppare Hindrich Matson fordradhe af Erich Clemetson 50 D:r K:m:t som prosten ähnnu skall af honom restera på ett Skutekiöp), Helsingin RO 5.5.1662 (Tierutiuff), Helsingin RO 23.8.1662 (Rådhm. Erich Clemetson), Helsingin RO 24.1.1663 (Förmyndare, katso 1292), Helsingin RO 8.4.1663, Helsingin RO 28.11.1663 (katso 1222), Helsingin RO 27.1.1664 (Förordnades Rådm:n Erich Clemetsson till at bijwåna Kämbners Rätten); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 1.7.1667 (Rådman w:t Erich Clemetson Caverade uth sin Swåger Carl Clemetson på 1 Månadz tijdh), Helsingin RO 8.7.1667 (Rådman Erich Clemetson läth uplyssa effter skrifne pantar första gången nembl: ...), Helsingin RO 6.4.1668 (Om samptlige Borgaren wela förskiuta till Skep som kunde segla på Hispanien at inhempta Salt, huar opå hela Stadzens wällfärdh kunde beroo? där opå förklarade sigh ... Rådman Erich Clemetson, at han will förskiuta 800 R:D:r ...), Helsingin RO 9.1.1669 (om et Skeep, som kunde segla på Hispanien), Helsingin RO 9.6.1669 (Kiöpgessellen Johan Erichsson ... slagzmåhlet ... Johan Erichssons Fader Rådmannen Erich Clemetson), Helsingin RO 10.9.1670 (Rådmannen w:t Erich Clemetsson berättiga sigh Citerat Landzhöfdingens Skreddare Johan Johansson hwilken hans Son Ericum medh en Stucat försåteligen genom både låren stuckit hafwer), Helsingin RO 12.9.1670 (Företrädde Kiöp Gessellen Johan Erichsson och inladhe i Rätten sin Broders Studiosi Erici Forsingz klagoskrifft öfwer H:s N:des Wälborne H:r Landzhöfdingens Skreddare Johan Johansson), Helsingin RO 14.9.1670, Helsingin RO 17.9.1670 (Sentens. Emedan ex actis befinnes at Ericus Forsing hafwer först slagit Johan Skreddare uthan skull twå öhrefijlar och dragit honom i håret; dy skall han derföre bötha 4 d: 16 öre S:m:t effter dhet 12 Capit: i St: L: och SåårM: B:n medh willia; Men Johan Skreddare skall der emott bötha för twå blodh såår och wärieblåttandhe på gathan 7 d: 16 öre samma Mynt, effter det 9 och 12 Cap: j samma balck, föruthan Bardberare löhnen 14 d:r S:m:t. Medh alfwarsam åthwarningh derhoos, at ingen dera parthen komma åfftare på slijkt sätte igen, eller hwar andra i ordom eller gärningom wijdare qwällia, wedh 40 m:r S:m:tz wijte effter det 14 Capit: j Rådhstugu Balcken), Helsingin RO 3.12.1670, Helsingin RO 8.4.1671, Helsingin RO 3.5.1671 (katso 1222), Helsingin RO 24.2.1672, Helsingin RO 26.2.1672, Helsingin RO 20.11.1672 (Studenten Ericus Forsingh Begiärade den Attesten, som hans fader Rådm: Erich Clemetzon för detta på Borgmesterskans wägnar anmält hafwer); KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 4.3.1674 (Rådhmannens Erick Clemetssons Son Johan Ericksson på sin Swärmoders fordom handells Borgmästarens Sahl: Michel Zachrissons 214 änckias hustru Maria Allstedz wägnar); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 23.3.1675 (Rådhm: Erick Clemetzon begierte promotorial till Consistorium i Wijborgh, för den fordring, han haf:r hoos H:r Sigfridum Forsandrum (katso 3518) beklagandes sigh intet af honom blifwa mächtig Nembl: 184 d:r kopp:r m:t), Helsingin RO 10.8.1678 (Bleff Stadz Secreterarens Erich Forsingz breeff upläsit, hwar uppå skall swar föllia nästa Påst), Helsingin RO 9.9.1678; KA mf. ES 1240 (g 7) Helsingin RO 19.3.1679 (Stadz Secreteraren å sin Faders Rådm:s Erich Clemetsons wägna), Helsingin RO 3.12.1679 (Insinuerade Stadz Secreteren wäl:t Erich Forsing, å sin hustrus wegna ett Attestatum af Borgmästare och Rådh i Wijborg gifwen Dat: d: 3 Julij A:o 1679, huru såsom hon haf:r lagligen afskilt sin Styffbarn, och uprättat Inventarium /: den hon Edeligen Verificerat :/ på all sin Sahl: Mans ägendom); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 5.5.1680 (Erich Forsingh och Hans Jönson afladhe sijn bårgare Eedh, niuter eett åhrs frijheet), Helsingin RO 8.5.1680 (Rådhmenner blefwo i Sahl: Erich Clemetzons stelle Hendrich Jabel, och i Mårten Johansons stelle Gabriel Hendrichsson), Helsingin RO 4.8.1680 (Stadz Secreteren Erich Forsingh bleff Constituerat till Härdagzman för denne Stadhen), Helsingin RO 11.8.1680 (Bårgerskapet gofwo till kenna sigh samptl:n uthwaldt Borgaren Samuel Forsman (katso 4771) till herredagzman, att föllia Stadz Secreteraren till nästa härre dagh), Helsingin RO 20.9.1680, Helsingin RO 25.9.1682 (Upbödz första gångon Sahl: Rådhmans Erich Clemetssons gårdh och åckrar som till hustru Anna Cratz Exceqverade ähre), Helsingin RO 2.10.1682, Helsingin RO 9.10.1682 (Anna Cratz), Helsingin RO 27.6.1683 (Action emellan Rådhmannens Cratzens och Secreterens Erich Forsingz hustrur ... [18.9.] Forsingius hustru Karin Hansdotter); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 7.10.1685 (skeppet Hellsingfors); KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 8.5.1686 (katso 214), Helsingin RO 31.5.1686, Helsingin RO 16.8.1686 (Secreteraren wälbet:de Erich Forssing lätt första gongen upbiuda Sahl: Borgmästarens Michell Zachrisons 214 Enkias gård, 2:ne st: Åkrar, röda Krogen och Trägården som liggia wäster om staden, för den prætension han haf:r af henne att fordra uppå sin Sal: Faders wägna); KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 13.4.1689 (Förekom Professoren höghwällärde Mag: Magnus Steen 2499 och begierade at blif:a i följe af höghwelb:ne H:r Landzhöfdingens Remiss förhulpen till sin fordran hoos Sal: Secret:n Forssingz Enckia, undrandes sigh hwar före Saken så långt uthdrages), Helsingin RO 23.10.1689; KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 18.1.1697 s. 15 (Röda Krogen, katso 6371), Helsingin RO 17.2.1697 s. 51 (Såssom Axell Forsingh nu inlefwererade Een Rechningh på den fordran som han gör hoos des förmyndare Johan Burtz), Helsingin RO 5.5.1697 s. 121 (Dett ansöchte Sig:r Axell Johanson Forsingh att blifwa förhulpen till den andehl, som honom bör tillkomma af den ägendom som des farbroder fordom Landtz Secreteraren Erich Forssingh effter sigh lembnat, emedan han A:o 1687 barnlöös afledh, så och i sin Lijfz tijdh hade tagit i Disposition af all des farfaders sahl: Rådman Erich Clemetssons qwarlåtenskap ...), Helsingin RO 11.10.1697 s. 158 (instelte sigh effter denne Rättz uthhändigade Resolution och föresatte Termin af d: 13 nästl: Sept: Befallningzman Wälbet:de Hendrich Löfwingh medh anhollande, att den appellerade Saken emellan honom och Probsten och Kyrckioherden härsammastedes Mag: Andreas Ignatius 1904 angående Rusthållet Tönnö lössn som sahl: Landz Secreteraren Forsingh till bem:te Befall:n försålt och dhe wedh Ciemners Cammaren omtwistat, skulle företagas och afgiöras, och der det icke kunde skiee för den delen som angår merbem:te H: Probstens medh arfwinge Notarien Wälbet:de Johan Forsten 3304, så begiärade han att då icke des mindre det måtte afdömas som H: Probsten kan betreffa ...); KA mf. ES 1241 (g 23) Helsingin RO 26.3.1698 s. 82, Helsingin ylim. RO 29.7.1698 s. 190; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 12.5.1665 s. 23 (Förekom S:r Erich Clemetsson och androg för Rätten huru såsom hans Son Erich och Arfwedh Erichss:s Son Samuell hafwa hafft träta sin emellan, hwilket såsom dee ähre uthj Scholan både, måge och så j Scholan derföre straffade blifwa, men sedan hafwer Arfwedh Erichss:s hustru öfwerfallit Erich Clemetss:s Son medh olijdelige ordh, begärade fördenskull at wittnen som der på hört måtte afhöras), Helsingin KämnO 15.6.1672 (Dito inladhe Rådmans Erich Clemetssons Son Johan Erichsson på sin Faders, och H:r Arffwedh Favonius 1422 på sin Systers Rådmans Sahl: Lars Hindrichssons Enckias wägnar, sijn strijdige Rächningar hijt fram j Rätten, frogades hwilka Påster dhe ähre som dhe Twistes om? Swarade Johan Erichsson 1. att han inthet kan bestå mehr fracht för sin Broder Erico och Mag: Johanne Fraxenio 714 då när dee reste till Stockholm ähn som 8 D:r Kop:r m:t der som Enckian förer 12 D:r ...), Helsingin KämnO 29.7.1672 (Dito anklagade Ericus Forsingh på sin faders Rådman:n Erich Clemetssons wägna drängen Lars Thomasson), Helsingin KämnO 15.4.1673, Helsingin KämnO 12.9.1679 (Då företrädde Rådman wel:t Johan Bäckman, och beswäradhe sigh öfwer Stadz Secret:n wel:t Erich Forsingh), Helsingin KämnO 22.4.1687, Helsingin KämnO 26.4.1687 (Förekom Torsten Borg:an [Burgman] och inlade een protest på sin Sahl:e Swågers H:r Secretarien Forsingens änckias wegna); KA mf. ES 1264 (g 106) Helsingin KämnO 5. ja 6.7.1697 s. 5; KA mf. ES 1265 (g 108) Helsingin KämnO 14.3.1699 s. 26 (Axell Forsingz arf, härflytande af dess Sahl: Fahr broders Fordom Landz Secreterarens Erich Forsingz qwarlåtenskaap). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 128 (XXX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 491; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 52; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #111. — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 281; E. Ehrström, Helsingfors stads historia från 1640 till stora ofreden. SSLS 15 (1890) s. 136; K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #75; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 204; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #27D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1294, 3719H (‡).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Forsing. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2036>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.