Helsingin yliopisto

Tiedot

1.3.1662 Johan Falkius, myöhemmin Falk Johannes Erici, Narvensis 1525. Vht: Narvan ruots. ja suom. seurak. kirkkoherra Erik Falk (Ericus Johannis, kotoisin Itä-Götanmaalta, ehkä yo Uppsalassa 1608, † 1645) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Valeriansdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 1.3.1662 Falkius Joh. Erici Narv _ 69. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin 1662. 1. Mart. Johannes Erici Falkius. Narvensis. Oraatio 1667 (Stiernman). — Pohjanmaan kruununtuomiokunnan lainlukija 1670–71, vapaaherrakuntien 1672–74. † 1674...1678.

Pso: 1667 Katarina Nilsdotter Lietzen tämän 1. avioliitossa.

Velipuoli: ylipostitirehtööri, kanslianeuvos ja valtiosihteeri Johan Schmedeman 1894 (yo 1667, † 1713).

Poika(?): Johan Falck 3602 (yo 1689).

Poika(?): Nils Falck, luult. myöh. Falkstedt 4032 (yo 1694).

Pson poika: vouti Gustaf Adam Munck 4033 (yo 1694, † 1727).

Lanko: Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri Arvid Lietzen 1520 (yo 1662, † 1674).

Kaima: Ruokolahden kirkkoherra Johan Falck 2400 (yo 1675, † 1703).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 57a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #41; KA mf. ES 1883 (ll 6) Kirkkonummen käräjät 5.–7.7.1679 s. 147 (dygdesamme Hustro Chatarina Vallerians dåtter. Jatkuu 30.9.–2.10.1679 s. 177 Förkom Mons:r Johannes Rauthelius, å dygdesamme Hustru Chatarina Vallerias weg:r och inladhe Häredz Rettens resolution, Dateradt d: 7 Julij, Innehållandes at Mons:r Rautelius anhollit at låtha oplysa Majorens Edell och Manhafftigh Johan Trafwars Gårdh Strömsby Emoth 600 D:r Kop:r M:t); KA mf. ES 1814 (ii 2) Virolahden käräjät 16.–17.9.1670 f. 258 (hustru Catharinæ Walleriansdotters uthskickade); KA mf. ES 1814 (ii 3) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 21.–22.2.1679 f. 168v (fordom Rådh och Handelsmannens i Wjborgh Sahl: Mårten Mumses Effterlefuerskas dygdesamme hustro Catharinæ Walleriansd:rs Skuldfordringar. Mainitaan usein muulloinkin); KA mf. ES 1836 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 17.–18.2.1669 s. 1 (Då framträdde Johan Falk och berättade: Huruledes hans Moder hustru Catharina Wallerians dotter hafwer till fordra aff Slottz Hoppmannen Petter Hållender een Post Penningar, här flytande aff ber:de Hoppmans Förskriffningh för sin Swärsson Leutnanten Gustaff Gadd, vertaa U399 jj 25); KA mf. ES 1838 (jj 23) Viipurin pitäjän käräjät 4.–5.9.1682 s. 158 (Sahl: Mårten Mumses Enckias, dygdesamme hustru Catharina Wallerians dåtters dåtter Sonn, Erich Ruuth een gåsse om sine 13 a 14 Åhr); KA mf. ES 2033 (rr 14) Kokkolan käräjät 8.–9.4.1675 f. 127v (... berättandes att lagl: Falck i förleden Sommars waret medh andre godhe män, dher på hemmanet, allt inventerat och wärderat ... Och emedhan Laghl: Falck nu är afreest ifrån dhenne Landzorten, och owist huru snardt han kan komma hijt igen, så att aff hans Inventarium och wärderingh Rätten således intet hafwer någon rättelsse; dy bewilliades Anders Murick een ny wärderingh och skiffte af Rättens medell på Murikz hemmanet); KA mf. ES 1809 (hh 6) Kaprion läänin yläosan käräjät 4.–9.3.1689 f. 49v (Förmyndare, katso 3864). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 91 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 347–348, 354; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 107; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 6. — G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 662 (Falkenfelt Tab. 1); Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 374; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 97 (p. 90: "Johannes Falck Narvensis. Vice-Pastor Wiburgensis scripsit orationem, laudem studiorum continentem, Aboæ 1667 in folio." Kyseessä on nähtävästi sekaannus Ruokolahden kirkkoherrakaiman kanssa); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1096.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Falk. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1525>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.