Helsingin yliopisto

Tiedot

22.1.1662 Arvid Lietzen Arvidus Nicolai, Aboensis 1520. * Turussa 23.5.1650. Vht: Turun hovioikeuden asessori Nils Lietzen (Nicolaus Arvidi, Litslenan kirkkoherran poika Uplannista, yo Uppsalassa 9.3.1637, † 1691) ja hänen 1. puolisonsa Katarina Baltasarsdotter Wernle. Ylioppilas Turussa 22.1.1662 Lietz Arv. Nicolai Ab. _ 69. Respondentti 16.11.1666, pr. Axel Kempe 168. Turun hovioikeuden auskultantti. — Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri 1671. † Turussa 14.5.1674. Naimaton.

Eno: Turun hovioikeuden nim. asessori Johan Wernle 585 (yo (1647), † 1692).

Serkku: Turun akatemian kvestori Arvid Lietzen 3034 (yo 1682/83, † 1708).

Serkku: Zachris Lietzen 3390 (yo 1687).

Veli: laamanni Karl Lietzen, aatel. 1719 von Lietzen 2434 (yo 1675/76, † 1721).

Veli: kihlakunnantuomari Nils Lietzen 2435 (yo 1675/76, † 1692).

Sisarenpoika: vouti Gustaf Adam Munck 4033 (yo 1694, † 1727).

Lanko: Isonkyrön kirkkoherra Israel Alftanus 806 (yo 1650, † 1712).

Lanko: kihlakunnantuomari Jakob Aejmelaeus 1172 (yo 1656/57, † 1686).

Lanko: lainlukija Johan Falkius, myöh. Falk 1525 (yo 1662).

Lanko: Turun piispa, TT Johan Gezelius 1785 (yo 1665, † 1718).

Lanko: Turun akatemian kvestori Gudmund Höök U319 († 1695).

Lanko: teologian professori, FM Simon Tålpo 1856 (yo 1666, † 1711).

Lanko: Siikajoen kirkkoherra Henrik Ahlholm 2112 (yo 1671, † 1695).

Lanko: fysiikan professori ja kirjastonhoitaja, FM Petter Hahn 2187 (yo 1672, † 1719).

Lanko: Laihian kappalainen Johan Lönn 2359 (yo 1674, † 1690).

Lanko: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra, FM Johan Gezelius U374 († 1714).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 116b; KA valtakunnanregistratuura 31.7.1647 f. 253 (Fullmacht för Nicolao Litzen att wara Borgmästare i Åbo), 7.8.1647 f. 263, 16.5.1663 f. 100 (Till Åbo Hoffrätt om Nicolai Litzens surrogation uthi Assess: S. Petter Thessleffs U65 stelle), 16.5.1663 f. 101 (Vocation för Nicolao Litzen at blifwa Assessor i Åbo hoffrätt, uthi framledne Peter Thessleffs stelle), 13.10.1664 f. 355 (För Assessoren Nicolaus Litzen, effter Mönstrings Commiss. bref, Confirmation på rustningen ... Nickala hemman med 2 der under ödes jordar, Antila och Hakula ... uppå Satawa Öö i Åbo Lähn, och S:te Carins Sochn belegne), 13.8.1684 f. 471 (Till Landzhöfdingen L. Creutz för Assess. Lietzen), 13.8.1684 f. 473 (Till Stats Contoiret för Assessoren Lietzen och hans [framledne] Sons barn), 17.7.1688 f. 405 (Till Åboo Håffrätt angående Assessor Lietzen ... Såsom hoos Oss Assessoren Nicolas von Lietzen supplicando ähr inkommen, underdånigst anhållandes, att Wij i nåder täckes bijbehålla honom widh tiänsten, effter han uthi sin siukeligheet som allenast af ett swårt och trägit arbethe sigh förorsakadt, någon förändring will förmoda, så att han wår tiänst ännu behörigen i acht taga kan ...), 5.11.1688 f. 700 (Till Åbo Hoffrätt för Assessoren Litzen), 16.6.1690 f. 398 (Vocation till Häradzhöfdingen Diurdo Wickellgreen 1775 att wara Assessor uti Åbo Hoffrätt i Nicolai Litzens ställe ... Nicolaus Litzen underdånigst åstundar för sin höga ålder, och tilltagande swagheetz skull att blifwa dimitterat ifrån ber:de Assessors Embetet, och för det samma till Eder affträda). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 92 (XXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 21 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 337 (22.1.1662, Sententia: Bleff enhälleligen slutit att borgmästarens Lietzens sohn Arvidus och dhe andra, som samma gångh deponerades och absolverades, ehrkännas fulkombligen för studenter); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 178 (22.5.1674, ‡). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 53 V#2053 (29:l); T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 23 (Köpmannasläkter i Åbo, Lietzen Tab. 2); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 783; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 188; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #718D, 2053R; Y. Blomstedt, Lietzen-suvun alkuperä. Genos 34 (1963) s. 103; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1750D, 2106R, 3079H (‡).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arvid Lietzen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1520>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.