Helsingin yliopisto

Tiedot

1662/63 Johan Rajalenius Johannes Thomæ, Hvittensis 1583. Vht: Tyrvään kirkkoherra Tomas Rajalenius 22 (yo 1640, † 1688) ja Katarina Mulinus. Ylioppilas Turussa 1662/63 [Raja] Joh. Thomæ Hvitt. _ 72. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1662/63] Johannes Rajalenius. | Sacellanus in Karku. Obiit A:o 1686. — Tyrvään pitäjänapulainen 1672. Karkun kappalainen 1678. † Karkussa 1686.

Pso: noin 1674 Kirstin Eriksdotter (Pihl) tämän 1. avioliitossa (elossa 1692).

Pson seur. aviomies: Karkun kappalainen Henrik Fabrinus 2310 (yo 1673/74, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 156b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #123; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Huittisten käräjät 23.–26.6.1669 (Steltes för rätta Walborgh Hindriksd:r i Löysilä een kåne och afwita hwilken är belägrat worden och barn födt och tillspordes hwem henne besåfwit och medh barn berådt hadhe? där till hon i förstone intet swaradhe, men enär hon enteligen här om förfrågades, sadhe hon D: Johannem Thomæ i Mauriala sigh uppå badhstugu lafwan belägrat); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 30.5.–2.6.1670 f. 40 (Lensmannen angaf een kåna, Maisa Olofzdotter hwilken för detta barn uthj lönskalego medh en Student Johanne Thomæ aflat hafwer, derföre hon och allardo är lagförder, och afstraffat, för det hon nu åter sig besofwa låtit och barn aflat); KA mf. ES 1924 (mm 11) Huittisten käräjät 13.–15.7.1674 f. 41 (Leutnanten Wälb: Henning Grass Fullmechtige H:r Johan Raijalenius), Huittisten käräjät 26.–28.1.1675 f. 14v (Aldenstundh igår om afton een Lijten poicke här i gården föga bättre än nakot i den swåra kölden wed min ankompst sigh instelte, blef han nu förekallat och om hans ynckelige tillstånd och wilckor ransakat, huilcken med Maissa Olofzdott:r som och här i Lenssmans gården tienar berettade honom wara till een Ellofwa Åhr gammal den Modren sade sigh med H:r Johan Raijalenio Coadjutoren i Törfwis uthi Lönskeläger här i Sochnen och Mauriala by aflat och af Oächta Säng födt hafwer, konan frågades om och hon med H:r Johan wore dömdh och om dhe hafwa uthstådt Kyrckiostraff? Hwar till hon swarade sigh för sin Person det wäl uthstådt hafwa, men om han det giordt hafwer wiste hon intet, uthan klagade at H:r Johan intet hafwer tilbörligen Underhollet Poicken, så kunde icke heller Nemden sigh det påminna att H:r Johan wore dömd, huilcket således för denne gången ad notam togz till H:r Johan wijdare förklarningh, det och Lenssmannen honom i god tijdh notificera och kungöra skall); KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Huittisten ylim. käräjät 14.8.1676 f. 50; KA mf. ES 1925 (mm 12) Huittisten käräjät 22.–23.5.1679 f. 32; KA mf. ES 1761 (cc 39) Kemiön käräjät 23.–25.10.1711 f. 456v (Framsteg Fordom Cappellans i Karku Sochn Sahl. Johan Rajalenii dotter Anna Rajalenia och beklagade gråtandes hurusom hon sedan hennes Fader och Moder genom döden afgådt och hon uthi stoort älende efter dem blifwit, kommit till sin Moster fordom Probstens och Kyrkioherdens Sahl. Mag. Henrich Florini 799 hustru eller nu warande änkia Chatarina Pihl och hoos henne i 3 åhr warit, under hwilken tidh bem:te Probstz sampt hennes Mosters Son Jacob Florin benämbd begynt frija efter henne, och jämbwähl en ring i Åbo i förledne Winttras 4. åhr sedan skall tillstält hwarpå han sedermehra förmåt henne till lägersmåhl medh sig på Smedaböhle Rusthåld här i Kimitto Sochn, så att hon och deraf blifwit hafwande sampt 1708. om lögerdagen för Fastelagz Söndagen i Åbo födt ett Pilte Barn, som änn lefwer och är Christnat till Henrich. ... Jacob Florin sedermehra den 22. octobr. 1708. på marchen emellan Wiborg och Åbo då han warit Munsterskrifware genom döden afgådt. Anna tuomittiin 80 D:r S:r M:t sakkoon); KA mf. ES 1963 (nn 5) Tyrvään käräjät 8.–10.2.1675 f. 12 (een kona Gertrud Sigfredzdotter ... at H:r Johan Thomæ skulle hänne belägradt, då han ähn ogifft war ... 1673 om Michelsmessotijdhen ... H: Johan nekade aldeles der till, och sade sigh oskyldig wara, hälst medhan han wedh samma tijdh war i Åbo stadder), Tyrvään käräjät 4.–5.7.1678 f. 337, Tyrvään käräjät 19.–21.8.1678 f. 352v (Candidaten Höghwällärde Dns: Andreas Wanochius 2021 beswärade sig öfwer Cappellanen i Carku Wällärde H:r Johan Rajalenium); KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.1.1679 f. 480, Tyrvään käräjät 10.–11.2.1679 f. 559, 561, Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–20.11.1680 f. 921v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–8.2.1682 s. 477; KA mf. ES 1965 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–16.3.1683 s. 1031, Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–10.7.1683 s. 1069, Tyrvään käräjät 12.–15.8.1685 s. 1741; KA mf. ES 1965 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–10.11.1687 s. 510 (Det som Wäll:tt Lars Will Stadius annoterat d: 4 Februarij 1687 om Kyrckioherdens Wörd:ge H:r Hindrichz Collini gieldzfordran, effter H:r Johans Rajalenij Enckias dygdesamme hustru Kirstin Erichzdotters Obligation af d: 1 Februarij dito, blef och nu annoterat); KA mf. ES 1966 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.2.1690 s. 1292; KA mf. ES 1967 (nn 10) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–22.2.1693 f. 84v; KA mf. ES 1968 (nn 11) Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–11.7.1694 f. 327v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 98 (XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 500, 526; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 244, 293, 328(?), 400; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 447; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 373, 439; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #123. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 244, 249; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 128 (Tomas von Rajalin ... det är icke troligt att hans föräldrar, såsom antagits, voro sockneadjunkten i Tyrvis, sedermera kapellanen i Karkku Johannes Rajalenius och Kirstin Eriksdotter); B. Godenhielm, Den västfinska släkten Pihl intill senare delen av 1700-talet. Uppsatser V (1983) s. 71; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2792G, 2795G.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Rajalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1583>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.