Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1674 Johan Lönn Johannes Johannis, Vasensis 2359. Vht: Etelä-Pohjanmaan kihlakunnan kruununvouti Hans Jönsson Lönn ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1674 Lönn Joh. Joh. Vas _ 116. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1674] Johannes Joh. Lönn. Was. | Kapellan i Laihela 1688. Död 1691. Respondentti 15.3.1679, pr. Mårten Miltopaeus 606. — Apulaispappi ja -opettaja Vaasassa (1681). Laihian kappalainen 1688. † Laihialla 7.12.1690.

Pso: 1681 Maria Elisabet Lietzen tämän 1. avioliitossa († 1751).

Pson seur. aviomies: Siikajoen kirkkoherra Henrik Ahlholm 2112 (yo 1671, † 1695).

Lanko: Lapväärtin kirkkoherra, FM Lars Kempe 248 (yo 1642, † 1669).

Lanko: luutnantti Samuel Kempe 1003 (yo 1653).

Lanko: Turun hovioikeuden asiakirjakirjuri Arvid Lietzen 1520 (yo 1662, † 1674).

Serkun pso(?): turkulainen raatimies Jakob Stadius 1605 (yo (1663), † 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 122b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #237; KA mf. ES 2080 (ss 4) Isonkyrön käräjät 22.–27.9.1679 s. 314 (Befalningzmans Sal: Hans Jonssons Lööns fordran); KA mf. ES 2083 (ss 11) Vähänkyrön ja Laihian käräjät 29.–31.8.1689 s. 177 (Cappellan Wördige och Wällärde H:r Johan Lönn); KA mf. ES 2083 (ss 12) Laihian käräjät 28.–29.8.1690 s. 360 (Cappellanens Wällärde H:r Johannis Löhns Kiere Hustru Dygdesamme Maria Elisabetha Lietzsen inlade een Testamentz skrifft emellan sig och dess Kiere Man i Gode mäns Mantals Comissariens Albrecht Gierdens, Kyrckioheerdens H: Samuell Backmans och Capitein Joachim Fredrich Von Nessens närwaro oprättat, sålunda lydandes: Emedan såssom wij Underteknade nu i någon tijdh utj een rätt Ächtenskapz Kiärleek till sammans lefwat hafwa, Och den Godhe Guden wårt ächtenskap medh Lijfz Arfwingar Hafwer wälsignat men effter sin Gudommelige försyn har och behagat dem till sigh kalla; Alså åligger oss för den troo och Kierleek j Ächtenskapen Hwar andra det lilla som wij äga testamentera), 362 (Effter Capellanens wällärde H:r Johannis Lönns begiäran Nembdes Cronones Lentzman Matz Thomasson och Sochneskrifwaren att besichta Huusen och Gertzle gårdar på Kärki mäki Ödes Hemman som till Capellans bohl anslagit ähr; giörandes ther om wed nästa tingh sin relation); KA mf. ES 2083 (ss 13) Laihian käräjät 12.–13.1.1691 s. 8 (Dett Ransaakades om Cappellans Bordh), Laihian käräjät 4.–5.6.1691 s. 20 (Cappellanens Sahl: H:r Johan Löns Änckias Fullmechtige Mattz Ruuth fordrade aff Bengt Ohlsson i Sarfwijåkj sin Sahl: Mans Resterande Cappellans Räntta för förledit åhr); KA mf. ES 2083 (ss 14) Laihian käräjät 11.–12.1.1692 s. 15; KA mf. ES 2084 (ss 14) Laihian käräjät 2.8.1692 s. 115 (Kyrckioheerden Ährewördige och Wähllärde H:r Samuel Backman 1681 giorde Rätten kunnigt, huru som han köpt, af förr detta Capellanens Sahligh H:r Johan Lönns Enckia dygdesamma hustro Elisabetha Lietzen ett Tomptställe och huus uthi Yriälä by, Bultbacka benämd); KA mf. ES 2087 (ss 20) Laihian käräjät 12.9.1698 s. 399; KA mf. ES 2030 (rr 9) Uudenkaarlepyyn käräjät 22.2.1656 f. 374 (Hans Joansson publicerades till Cronones Fougde här i Söderprosterijt effter honom meddeelte Fulmacht af åhr 1655 d: 27 Augustj); KA mf. ES 2030 (rr 10) Vöyrin käräjät 19.–21.8.1658 f. 450v (Förreträdde Cronones Befall: Well:tt Hans Joensson Löhn, och inladhe een klage libeell emot Capelanen uthj Wöro, Wällärdhe H:r Christiern Verenbergh (katso 1398), förmälandes Huru såssom bem:te H:r Christiern för någon tidh sedhan, förmedelst sin Skriffwelsse till Landzhöffd: wälborne H:r Johan Graan haff:r angripit honom till lijff och ähra, godz och wällfärdh, uthj åttskillige ordh och wijtelsse, bestående uthj 24 Puncter, effter som siellfwa H:r Christiers klage skrifft ad acta uthwijsar, och Såssom bem:te Befall: så högeligen till sin ähra Cederat war, Altsså begiärtte han dett Rätten samma saak wille uptaga, Och effter föregången noga Ransackan H:r Christiern för sådan sin olijdigheet plichta låta), Vöyrin käräjät 21.8.1658 f. 474. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 150 (XXXV); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #237. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 78; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 216; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2600R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #703H (vih. 13.10.1681), 857, 2633R, 4420.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lönn. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2359>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.